Verklaring van Provincie Groningen

Status toegankelijkheid https://www.provinciegroningen.nl

Provincie Groningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-01-2024

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Provincie Groningen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Groningen is beschikbaar via de link https://www.provinciegroningen.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Groningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Provincie Groningen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Groningen is gevorderd met de toegankelijkheid van Provincie Groningen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Groningen.
Functie: Hoofd communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-01-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of hebt u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@provinciegroningen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Provincie Groningen

De website voldoet grotendeels aan de Europese standaard voor toegankelijkheidseisen (EN 301 549-norm, WCAG2.1, niveau AA),  waarop door Stichting Accessibility is getoetst. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Provincie Groningen : voldoet gedeeltelijk

De website Provincie Groningen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Groningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Toegankelijkheid/Onderzoek_www.provinciegroningen.nl_WCAG2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Groningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een deel van de punten is inmiddels aangepast.

   Op pagina https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/college-gaat-vergaderen-via-videoverbinding/ is de tabel inmiddels verwijderd.

   Op pagina https://www.provinciegroningen.nl/projecten/dubbele-dijk/ is inmiddels toegevoegd in welke fase het project zich bevindt.

   De beide PDF-documenten moeten nog digitaal toegankelijk worden gemaakt:

   https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Huishoudboekje/Kadernota_2021-2025.pdf

   https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Beleid_en_documenten/Documentenzoeker/Wonen_en_welzijn/Kader_sport_en_beweegbeleid_2021_2023.pdf

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2022
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het betreffende PDF-document gaan we digitaal toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijkingen t.a.v. de reCAPTCHA zijn inmiddels opgelost. We maken nu gebruik van een verborgen reCAPTCHA.

   Het betreffende PDF-document gaan we digitaal toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijkingen zijn inmiddels verholpen. Het contrast bij de toetsenbordfocusindicator is aangepast. T.a.v. van de reCAPTCHA: we maken nu gebruiken van een verborgen reCAPTCHA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-04-2022
 5. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De problemen met de reCAPTCHA zijn opgelost. We maken nu gebruik van een verborgen reCAPTCHA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-04-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Beide PDF-documenten maken we digitaal toegankelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2022
 7. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De problemen met de reCAPTCHA zijn opgelost. We maken nu gebruik van een verborgen reCAPTCHA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-04-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. De complexiteit van onze organisatie is te hoog
  • Beschrijving van het issue:

   PDF-documenten zijn niet in alle gevallen digitaal toegankelijk gemaakt, maar moeten wel worden gepubliceerd.

  • Oorzaak:

   Het digitaal toegankelijk maken van PDF-bestanden is een veelomvattend proces, waar onze organisatie nog onvoldoende op is toegerust.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat de PDF-bestanden niet toegankelijk gepubliceerd worden op de website. Er wordt met prioriteit gewerkt aan het oplossen hiervan.

  • Alternatief:

   We bieden een formulier waarmee het mogelijk is om van een specifiek document een toegankelijke versie op te vragen.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om bestanden op te schonen en alle overgebleven bestanden toegankelijk te maken. Onderdeel van dit project is ook om nieuwe bestanden direct toegankelijk aan te bieden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het toegankelijk maken van bestanden blijkt na onderzoek handmatig te moeten gebeuren. De grote hoeveelheid zorgt ervoor dat er eerst opgeschoond moet worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023

Onevenredige last

Provincie Groningen geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Provincie Groningen nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424