Verklaring van www.provinciegroningen.nl

Status toegankelijkheid https://www.provinciegroningen.nl

Provincie Groningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.provinciegroningen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Groningen is beschikbaar via de link https://www.provinciegroningen.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Groningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.provinciegroningen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Groningen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.provinciegroningen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Groningen .
Functie: Hoofd communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of hebt u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@provinciegroningen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Provincie Groningen

De website voldoet grotendeels aan de Europese standaard voor toegankelijkheidseisen (EN 301 549-norm, WCAG2.1, niveau AA),  waarop door Stichting Accessibility is getoetst. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.provinciegroningen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.provinciegroningen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Groningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Toegankelijkheid/Onderzoek_www.provinciegroningen.nl_WCAG2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Groningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/college-gaat-vergaderen-via-videoverbinding/ is de tekst onder de afbeelding opgemaakt met het table element. Een tabel is om een relatie aan te geven tussen tabeldata. Dit is hier niet het geval. Een tabel is niet om tekst te stylen. Dit wordt nu als tabel voorgelezen aan mensen die voorleessoftware gebruiken en dit kan verwarrend zijn.

   Op pagina https://www.provinciegroningen.nl/projecten/dubbele-dijk/ staat een lijst over in welke fase het project is. Deze lijst is niet goed opgemaakt. Stappen 1 tot en met 3 zijn nu geen lijst items en staan wel binnen de lijst. Software kan de relatie nu niet bepalen.

   Visueel is het duidelijk welke fase bereikt is. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie, maar kan niet door software bepaald worden. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld een verborgen tekst toe te voegen met ‘Huidige fase’ of aria-technieken te gebruiken.

   In het pdf document https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Huishoudboekje/Kadernota_2021-2025.pdf is de eerste pagina niet getagd. Hier staat de kop van het document en een logo. Deze moeten beide getagd worden.

   In het document staan meerdere zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als een kop. Ook zijn er enkele stukken tekst opgemaakt als koppen die geen koppen zijn.

   In het document staan meerdere tabellen die in de code zijn getagd als figures zonder tekstalternatief. Deze tabellen moeten gewoon opgemaakt worden als tabellen zodat alle informatie op een goede manier kan worden doorgegeven aan voorleessoftware.

   In het document komen ook veel lege p elementen en h elementen voor. Deze worden door voorleessoftware voorgelezen als leeg en kan hinderlijk zijn voor bepaalde mensen.

   In het pdf document https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Beleid_en_documenten/Documentenzoeker/Wonen_en_welzijn/Kader_sport_en_beweegbeleid_2021_2023.pdf zijn op de eerste pagina de teksten niet opgemaakt als koppen. Nu wordt er telkens voorgelezen “Lijst met één item” en “buiten lijst”. Terwijl het geen lijst is. Ook gaat dit niet overal goed met de ‘hoofdstukken’. Bijvoorbeeld vanaf punt 4.

   Verder is er gebruik gemaakt van lijst items voor de koppen. Dit is niet de bedoeling van een lijst. Deze lijst items moeten gewoon opgemaakt worden als koppen.

   Op de vierde pagina staat wel een zichtbare genummerde lijst die in de code niet is opgemaakt als een lijst. Dit moet opgemaakt worden als een lijst zodat de juiste informatie doorgegeven kan worden aan mensen die voorleessoftware gebruiken.

  • Gevolg:

   De gevolgen worden in het veld hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een deel van de punten is inmiddels aangepast.

   Op pagina https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/college-gaat-vergaderen-via-videoverbinding/ is de tabel inmiddels verwijderd.

   Op pagina https://www.provinciegroningen.nl/projecten/dubbele-dijk/ is inmiddels toegevoegd in welke fase het project zich bevindt.

   De beide PDF-documenten moeten nog digitaal toegankelijk worden gemaakt:

   https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Huishoudboekje/Kadernota_2021-2025.pdf

   https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Beleid_en_documenten/Documentenzoeker/Wonen_en_welzijn/Kader_sport_en_beweegbeleid_2021_2023.pdf

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2022
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Huishoudboekje/Kadernota_2021-2025.pdf klopt de leesvolgorde niet. Het begint bijvoorbeeld met alle even paginanummers dan de oneven paginanummers 3 en 5, waarna de inhoudsopgave wordt voorgelezen en dan gaat hij verder gaat met pagina nummer 7, 9 enz.

  • Gevolg:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het betreffende PDF-document gaan we digitaal toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.provinciegroningen.nl/contact/stuur-een-mail-naar-de-provincie/ staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan.". Deze rode tekst heeft een te laag contrast van 3,8:1 op de lichtgrijze achtergrond. 22 De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. In het pdf document https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Huishoudboekje/Kadernota_2021-2025.pdf heeft de oranje tekst op de eerste pagina een te laag contrast van 2,1:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn omdat het grote tekst betreft. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Gevolg:

   De gevolgen staan hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijkingen t.a.v. de reCAPTCHA zijn inmiddels opgelost. We maken nu gebruik van een verborgen reCAPTCHA.

   Het betreffende PDF-document gaan we digitaal toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus met de gele rand is echter met 2,0:1 op de witte achtergrond te laag. Bij de blauwe knop in de cookiemelding is het verschil 1,7:1 tussen de blauwe kleuren. En op de andere blauwe knoppen 2,2:1. Op de blauw groene achtergrond net boven de footer heeft de gele indicator een te laag contrast van 1,2:1. Dit zijn enkele problemen met de toetsenbordfocus indicator. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. https://www.provinciegroningen.nl/

   Op pagina https://www.provinciegroningen.nl/contact/stuur-een-mail-naar-de-provincie/ staat een selectievakje voor het verificatiemiddel reCAPCTHA. De grijze rand heeft een te laag contrast van 1,8:1 ten opzichte van de witte binnenkant. Als dit selectievakje de toetsenbordfocus krijgt, wordt de rand blauw van kleur. Deze verandering heeft een te laag contrast van 2,0:1.

  • Gevolg:

   Bij te weinig contrast is de inhoud van het element op de website niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijkingen zijn inmiddels verholpen. Het contrast bij de toetsenbordfocusindicator is aangepast. T.a.v. van de reCAPTCHA: we maken nu gebruiken van een verborgen reCAPTCHA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-04-2022
 5. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.provinciegroningen.nl/contact/stuur-een-mail-naar-de-provincie/ staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan.". Hier is dus een tijdslimiet aanwezig. Dit is echter niet uit te zetten, aan te passen of te verlengen. Dit kan een probleem zijn voor sommige gebruikers.

  • Gevolg:

   Als een bezoeker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, dient de mogelijkheid geboden te worden om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De problemen met de reCAPTCHA zijn opgelost. We maken nu gebruik van een verborgen reCAPTCHA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-04-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Onderstaande pdf documenten hebben geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Huishoudboekje/Kadernota_2021-2025.pdf https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Beleid_en_documenten/Documentenzoeker/Wonen_en_welzijn/Kader_sport_en_beweegbeleid_2021_2023.pdf

  • Gevolg:

   Websitebezoekers met beperkingen weten nu niet direct waar de documenten over gaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Beide PDF-documenten maken we digitaal toegankelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2022
 7. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.provinciegroningen.nl/contact/stuur-een-mail-naar-de-provincie/ staat een contactformulier met een reCAPTCHA. Als er bij de reCAPTCHA niks wordt ingevuld, verschijnt er een foutmelding in het Engels. Hier moet een taalwisseling voor worden aangegeven. Of de foutmelding moet er in het Nederlands komen te staan.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie nu niet op de juiste manier voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De problemen met de reCAPTCHA zijn opgelost. We maken nu gebruik van een verborgen reCAPTCHA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-04-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. De complexiteit van onze organisatie is te hoog
  • Beschrijving van het issue:

   PDF-documenten zijn niet in alle gevallen digitaal toegankelijk gemaakt, maar moeten wel worden gepubliceerd.

  • Oorzaak:

   Het digitaal toegankelijk maken van PDF-bestanden is een veelomvattend proces, waar onze organisatie nog onvoldoende op is toegerust.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat de PDF-bestanden niet toegankelijk gepubliceerd worden op de website. Er wordt met prioriteit gewerkt aan het oplossen hiervan.

  • Alternatief:

   We bieden een formulier waarmee het mogelijk is om van een specifiek document een toegankelijke versie op te vragen.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om bestanden op te schonen en alle overgebleven bestanden toegankelijk te maken. Onderdeel van dit project is ook om nieuwe bestanden direct toegankelijk aan te bieden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het toegankelijk maken van bestanden blijkt na onderzoek handmatig te moeten gebeuren. De grote hoeveelheid zorgt ervoor dat er eerst opgeschoond moet worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023

Onevenredige last

Provincie Groningen geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Provincie Groningen nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209