Verklaring van Gemeente Papendrecht

Status toegankelijkheid https://www.papendrecht.nl

Gemeente Papendrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-08-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Papendrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Papendrecht.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Papendrecht is beschikbaar via de link https://www.papendrecht.nl/Over_deze_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Papendrecht van Gemeente Papendrecht voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Papendrecht .
Functie: Teamleider Functioneel beheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@papendrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Papendrecht

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Papendrecht : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Papendrecht is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alternatieve tekst bij afbeeldingen.

  • Oorzaak:
   • Op de pagina https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2019/September_2019/Derde_editie_seniorenmiddag_in_Wilgendonk bevat een foto met mensen die schilderen en praten. Wellicht discutabel, maar de alt-tekst luidt: "Seniorenmiddag Wilgendonk 2019". Het schilderen is best wel bepalend. "Senioren schilderen en praten met elkaar" zou beter zijn.
   • Op de pagina https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2019/September_2019/Zaterdag_7_september_Wereld_s_feest is
   • Op de pagina bevat een grote afbeelding waarbij de alt-tekst luidt: "Zaterdag 7 september 17:00 uur: Wereldfeest in Vijverpark Papendrecht" terwijl op de neus van de dame iets anders te lezen is namelijk "HALLO BUREN".
   • Op de pagina https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2019/Augustus/Fiets_in_de_maand_september_naar_je_werk_en_win_mooie_prijzen luidt de alt-tekst bij de afbeelding van de poster "september is fiets naar je werk maand. Doe mee en win mooie prijzen" maar deze tekst is niet in de afbeelding terug te vinden, Wel onder andere "Love 2 Ride" en "Fiets naar je werk-maand. 1 t/m 30 september" en meer.
   • Op de pagina https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2019/Juli/Bewoners_Blankvoorn_zorgen_zelf_voor_de_beplant ing is de alt-tekst bij de aanwezige foto erg lang en legt niet helemaal uit wat je op de foto ziet.
  • Gevolg:

   Met spraaksoftware daarom mogelijk niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassing door redactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen structuur klopt niet

  • Oorzaak:
   • https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2019/September_2019/Derde_editie_seniorenmiddag_in_Wilgendonk de tekst "Foto's en filmpjes".
   • Op de pagina https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2019/Augustus/Fiets_in_de_maand_september_naar_je_werk_en_win_mooie_prijzen zijn de koppen in het nieuwsbericht als H4 gemarkeerd in plaats van H2
   • Op de pagina https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2019/Augustus/The_DriveXperience_voor_jonge_rijbewijsbezitters ontbreken de markeringen voor koppen.
  • Gevolg:

   Koppen worden niet als zodanig herkend.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Redactionele aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opsommingen verkeerd gebruikt.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2019/Augustus/Fiets_in_de_maand_september_naar_je_werk_en_win_mooie_prijzen zijn de opsommingstekens in meerdere alinea's zijn niet correct opgemaakt.

  • Gevolg:

   Word verkeerd geinterpreteerd door voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Redactionele aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Papendrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209