Verklaring van mijneindexamen.nl

Status toegankelijkheid https://www.mijneindexamen.nl/

College voor Toetsen en Examens is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

College voor Toetsen en Examens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website mijneindexamen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van College voor Toetsen en Examens is beschikbaar via de link https://www.cvte.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door College voor Toetsen en Examens gepubliceerde informatie blijkt dat de website mijneindexamen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver College voor Toetsen en Examens is gevorderd met de toegankelijkheid van mijneindexamen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van College voor Toetsen en Examens .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cvte.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.cvte.nl/over-het-cvte/documenten/formulieren/2015/05/01/klachtprocedure-college-voor-toetsen-en-examens.

Aanvullende informatie van College voor Toetsen en Examens

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website mijneindexamen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website mijneindexamen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens College voor Toetsen en Examens dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cvte.nl/documenten/rapporten/2020/12/30/toegankelijkheidsonderzoek-mijneindexamen-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart College voor Toetsen en Examens dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/splash/ staat het logo van College voor Toetsen en Examens. Een logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig. Dat is hier niet het geval. Een goed tekstalternatief is bijvoorbeeld ‘Logo College voor Toetsen en Examens’. Dit komt op meerdere pagina's voor.
  • Gevolg: Voorleessoftware kan de informatie niet voorlezen aan blinde bezoekers.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zullen een tekstalternatief bij het logo plaatsen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/select/ is de tekst ‘Ik doe staatsexamen’ opgemaakt als een kop. Dit is geen kop. Er staat geen informatie onder. Een kop is niet bedoeld om tekst te stijlen. Dit moet op een andere manier worden opgemaakt. Dit geldt ook voor pagina https://www.mijneindexamen.nl/vwo/select/ voor de knoppen ‘Verder’. Deze knoppen hebben ook een kop, maar dit zijn geen koppen. Een kop zegt iets over de tekst die er bijvoorbeeld onder staat. Zoals de kop ‘Kies je vakkenpakket’. Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/vwo/biologie_engels_natuurkunde_nederlands_wiskunde-a_wiskunde-b/content/slaag-zakregeling/ staat een heel stuk tekst met het em element opgemaakt. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Als een hele tekst met het em element is omringd om het schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Dit komt ook voor op pagina https://www.mijneindexamen.nl/vwo/biologie_engels_natuurkunde_nederlands_wiskunde-a_wiskunde-b/content/ bij het gedeelte ‘Rekenmachine’.Bij ‘Je cijferlijst’ zijn twee zichtbare kopjes ‘Examencijfers’ en ‘Eindcijfers’ opgemaakt met het em element. Dit moet op een andere manier worden opgemaakt.
  • Gevolg: Op deze manier kan de informatie niet goed aan blinde bezoekers worden voorgelezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zullen de genoemde punten uit het onderzoek aanpassen en de koppenstructuur op een juiste wijze toepassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Op de onderzochte pagina’s wordt niet overal gebruik gemaakt van de standaard focusindicator waardoor niet overal wordt voldaan aan dit succescriterium. De standaard focusindicator is automatisch goed voor dit succescriterium. Bijvoorbeeld op pagina https://www.mijneindexamen.nl/vwo/biologie_engels_natuurkunde_nederlands_wiskunde-a_wiskunde-b/examen/wiskunde-a/ wordt een witte focusindicator gebruikt op een witte achtergrond. Hier is het contrast van 1:1 te laag. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/vwo/biologie_engels_natuurkunde_nederlands_wiskunde-a_wiskunde-b/content/ wordt een witte focusindicator gebruikt op een lichtgrijze achtergrond. Hier is het contrast van 1,3:1 ook te laag.
  • Gevolg: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren wordt nu gemist.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zullen een standaard focusindicator gaan gebruiken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen: * Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; * Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; * Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; * Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/vwo/biologie_engels_natuurkunde_nederlands_wiskunde-a_wiskunde-b/ als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, past de tekst ‘dagen’, ‘uur’, ‘minuten’ en ‘seconden’ niet meer helemaal in het blauwe blok, waardoor de tekst niet te lezen is. Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende eigenschappen voor tekststijl ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit wanneer de volgende stijleigenschappen worden ingesteld of gewijzigd: • Regelhoogte (regelafstand) op ten minste 1,5 keer de lettergrootte; • Afstand tussen alinea's op ten minste 2 keer de lettergrootte; • Letterafstand (tracking) op ten minste 0,12 keer de lettergrootte; • Afstand tussen woorden op ten minste 0,16 keer de lettergrootte.
  • Gevolg: Bij toepassing van het criterium gaat er content verloren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zullen de aftelklok aanpassen zodat het nog leesbaar is als de volgende waarde wordt ingesteld: - Regelhoogte (regelafstand) op ten minste 1,5 keer de lettergrootte; - Afstand tussen alinea's op ten minste 2 keer de lettergrootte; - Letterafstand (tracking) op ten minste 0,12 keer de lettergrootte; - Afstand tussen woorden op ten minste 0,16 keer de lettergrootte.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/vwo/select/ heeft de blauwe tekst ‘Verder’ een te laag contrast van 3,6:1 met de licht grijze achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Dit gebeurt ook als een vak geselecteerd is, en komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/vwo/biologie_engels_natuurkunde_nederlands_wiskunde-a_wiskunde-b/content/ staan er onder de uitklapbare items blauwe links met een grijze achtergrond. Hier is het contrast te laag met 3,6:1.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zullen het contrast aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/splash/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 is het logo met de tekst verdwenen. Dit is verlies van content. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. De informatie van het logo ontbreekt nu voor deze groep.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Het logo zal worden aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: Onderstaande pagina’s hebben alle drie dezelfde paginatitel. Dit is niet handig. De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers te helpen om content te vinden en zich daarbinnen te oriënteren door te garanderen dat elke webpagina een beschrijvende titel heeft. De titel moet of de inhoud beschrijven, of het doel. De titel moet ook buiten de context van de pagina duidelijk beschrijvend zijn. Bijvoorbeeld als de titel in een sitemap wordt gebruikt, of in een lijst met zoekresultaten.https://www.mijneindexamen.nl/colofon/https://www.mijneindexamen.nl/toegankelijkheid/https://www.mijneindexamen.nl/disclaimer/
  • Gevolg: Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zullen de paginatitels aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Op https://www.mijneindexamen.nl/vwo/select/ staat een link met linktekst 'VWO'. Deze leidt naar https://www.mijneindexamen.nl/select/ . Dit is niet uit de linktekst op te maken. Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/vwo/biologie_engels_natuurkunde_nederlands_wiskunde-a_wiskunde-b/examen/wiskunde-a/ staan vier links met de linktekst ‘kijk op Examenblad.nl’. Hier is het linkdoel niet duidelijk. Links krijgen geen context van de content waar zij naast of onder staan. In dit geval is de eerste link dus niet geassocieerd met de tekst ‘Oefenexamen 2016’. Deze links hebben extra informatie nodig. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: Een blinde bezoeker weet zo niet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zullen linkteksten aanpassen en verbeteren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/vwo/biologie_engels_natuurkunde_nederlands_wiskunde-a_wiskunde-b/examen/wiskunde-a/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de blauwe links, omdat de focusrand wit is op een witte achtergrond. De link ‘Examenblad.nl’ heeft wel een zichtbare focus, omdat de rand hier blauw is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: De focusrand is nu niet zichtbaar.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zullen de focusrand zichtbaar maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/splash/ staat een img-element in de head-sectie van de code. Hierdoor wordt de head-sectie voor het img-element al gesloten en een body-tag geopend. Waardoor meerdere parserfouten ontstaan en een fatal error waardoor niet alle code kan worden gecontroleerd. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: Dit is een technisch punt waardoor niet alle code kan worden gecontroleerd.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zullen de img-tag in de head-sectie van de code weghalen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Wanneer op https://www.mijneindexamen.nl/vwo/select/ een vak geselecteerd is, verschijnt een aria-pressed="true" op het vak. Voordat het vak geselecteerd wordt, mist deze een aria-pressed="false".Het is wel logischer om deze opties als checkboxes te coderen (met een waarde geselecteerd of niet geselecteerd), in plaats van het aria-pressed attribuut te gebruiken dat bedoeld is voor toggle buttons. De vakken zijn eerder keuzeopties bij het label 'Vul hieronder je vakkenpakket in' dan individuele toggle buttons.
  • Gevolg: Op deze manier kan voorleessoftware niet aan blinde bezoekers toelichten dat het hier een link betreft.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zullen de 'exam-select knoppen' als checkboxes gebruiken en niet 'aria-pressed' gebruiken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.mijneindexamen.nl/vwo/biologie_engels_natuurkunde_nederlands_wiskunde-a_wiskunde-b/ staat een counter die constant verandert. Dit moet ook doorgegeven worden aan mensen die voorleessoftware gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door een role=”timer” toe te voegen.
  • Gevolg: Hulptechnologieën kunnen zo niet de berichten aan de gebruiker laten zien.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zullen een role=timer toevoegen aan de aftelklok.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die College voor Toetsen en Examens heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210531