Verklaring van Gelders Archief

Status toegankelijkheid https://www.geldersarchief.nl

Gelders Archief is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gelders Archief streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gelders Archief.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gelders Archief is beschikbaar via de link https://www.geldersarchief.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gelders Archief van Gelders Archief voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gelders Archief .
Functie: Manager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact op via info@geldersarchief.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neem dan contact op via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gelders Archief

Uitzonderingscategorie ‘Van derden afkomstige inhoud’
Een deel van de bevindingen uit het onderzoeksrapport hebben betrekking op de uitzonderingscategorie ‘Van derden afkomstige inhoud’. Dit gaat om onderdelen van onze website die niet door het Gelders Archief zijn gecreëerd, te weten:

 • De applicatie van De Ree waarmee archiefbeschrijvingen worden getoond.
 • Het contactformulier RSForm! Pro, de module die op de website gebruikt wordt voor contactformulieren.

Deze applicatie en module kunnen door ons niet toegankelijk gemaakt worden. Wel hebben we contact gezocht met de leveranciers met het verzoek deze content toegankelijk te maken.

Video's
Onze website is geïnspecteerd voor 23 september 2020.  Video's hoeven pas toegankelijk te zijn na die datum. Daarom zijn ze inhoudelijk nog niet geïnspecteerd. Wij weten daarom niet of onze video's voldoen aan alle successiecriteria . Wij willen in 2023 een training volgen om te leren over het toegankelijk maken van video's, zodat we dit met terugwerkende kracht kunnen aanpakken.

Neem contact met ons op
Als mensen bij deze onderdelen van de website tegen toegankelijkheidsproblemen aanlopen raden wij aan om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@geldersarchief.nl, gebruik te maken van de chat op onze website (elke werkdag beschikbaar tussen 13-16 uur) of te bellen naar 026 35 21 600. Dan gaan we zoeken naar een passende oplossing.  

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-09-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gelders Archief : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gelders Archief is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt nog niet altijd een alternatief geleverd voor gesynchroniseerde media, voor video's gepubliceerd vanaf 23 september 2020.

  • Oorzaak:

   Er is onvoldoende kennis hoe we video's goed toegankelijk kunnen maken.

  • Gevolg:

   Video's van na 23 september 2020 zijn mogelijk niet goed toegankelijk. Zeker voor blinden en slechtzienden is onvoldoende duidelijk wat er gebeurd en te zien is in de video.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Training volgen en kennis verwerven over het toegankelijk maken van video's. Vervolgens de gepubliceerde video's zoveel mogelijk toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt nog geen audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media, gepubliceerd vanaf 23 september 2020.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis over hoe we dit aan kunnen pakken.

  • Gevolg:

   Video's van na 23 september 2020 zijn mogelijk niet goed toegankelijk. Zeker voor blinden en slechtzienden is onvoldoende duidelijk wat er gebeurd en te zien is in de video.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Training volgen en kennis verwerven over het toegankelijk maken van video's. Vervolgens de gepubliceerde video's zoveel mogelijk toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het aanmeldformulier voor onze nieuwsbrieven heeft een fieldset zonder legend. Daarnaast is nu niet-visueel niet duidelijk dat de tekst 'Uw toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen’ bij de selectievakjes hoort.

  • Oorzaak:

   De embedded code die Mailchimp aanbied en gebrek aan kennis om hier aanpassingen in aan te maken zodat wordt voldaan aan dit criterium.

  • Gevolg:

   De fieldset in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief heeft geen betekenis. En niet-visuele onduidelijkheid over de betekenis van de selectievakjes voor GDPR toestemming.

  • Alternatief:

   Aanmelden voor de nieuwsbrief door dit verzoek in een e-mail naar info@geldersarchief.nl te laten weten. Dit alternatief staat ook beschreven onder het aanmeldformulier.

  • Maatregel:

   Kennis verkrijgen over het aanpassen van de standaard aangeboden embeddingscode van Mailchimp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De randen van het invoerveld 'E-mailadres', en de randen van de selectievakjes in het aanmeldingsformulier van onze nieuwsbrief hebben onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   De kleur voor de (randen van) tekstvelden wordt bepaald door de aangeboden embedded codes van Mailchimp. Er is niet voldoende kennis om hier (duurzaam) aanpassingen in te maken.

  • Gevolg:

   De grote tekstvelden zijn mogelijk lastig te onderscheiden van de achtergrond.

  • Alternatief:

   Aanmelden voor de nieuwsbrief door dit verzoek in een e-mail naar info@geldersarchief.nl te laten weten. Dit alternatief staat ook beschreven onder het aanmeldformulier.

  • Maatregel:

   Kennis verkrijgen over het aanpassen van de standaard aangeboden embeddingscode van Mailchimp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 5. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foutmelding bij onjuist of onvolledig ingevuld aanmeldformulier voor onze nieuwsbrieven is te algemeen. Er wordt niet specifiek aangeduid om hoeveel en welke fouten het gaat.

  • Oorzaak:

   Mailchimp heeft standaard een algemene foutmelding en het is niet mogelijk deze te specificeren.

  • Gevolg:

   Het is mogelijk onduidelijk waarom het aanmeldingsformulier niet kan worden opgestuurd, om welke invulfouten het in het formulier gaat.

  • Alternatief:

   Aanmelden voor de nieuwsbrief door dit verzoek in een e-mail naar info@geldersarchief.nl te laten weten. Dit alternatief staat ook beschreven onder het aanmeldformulier.

  • Maatregel:

   Bij het aanmeldformulier laten weten dat mensen contact met ons kunnen opnemen als ze problemen of moeite ervaren bij het invullen van het formulier, en dat aanmelding voor de nieuwsbrief via de e-mail mogelijk is wanneer er tegen toegankelijkheidsproblemen bij het invullen van het formulier aan wordt gelopen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gelders Archief heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209