Verklaring van Gelders Archief

Status toegankelijkheid https://www.geldersarchief.nl

Gelders Archief is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 09-04-2021.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gelders Archief streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gelders Archief.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gelders Archief is beschikbaar via de link https://www.geldersarchief.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gelders Archief gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gelders Archief gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gelders Archief is gevorderd met de toegankelijkheid van Gelders Archief en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gelders Archief .
Functie: Manager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@geldersarchief.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gelders Archief

Uitzonderingscategorie ‘Van derden afkomstige inhoud’
Een deel van de bevindingen uit het onderzoeksrapport hebben betrekking op de uitzonderingscategorie ‘Van derden afkomstige inhoud’. Dit gaat om onderdelen van onze website die niet door het Gelders Archief zijn gecreëerd, te weten:

 • De applicatie van De Ree waarmee archiefbeschrijvingen worden getoond.
 • Het contactformulier RSForm! Pro, de module die op de website gebruikt wordt voor contactformulieren.

Deze applicatie en module kunnen door ons niet toegankelijk gemaakt worden. Wel hebben we contact gezocht met de leveranciers met het verzoek deze content toegankelijk te maken.

PDF-documenten
De website is geïnspecteerd voor 23 september. PDF-documenten hoeven pas toegankelijk te zijn na die datum. Inhoudelijk zijn ze dus niet geïnspecteerd. Hierdoor hebben wij als organisatie onvoldoende kennis over het toegankelijk maken van deze documenten. Wij weten dus niet op welke successiecriteria de na 23 september gepubliceerde PDF-documenten niet voldoen. Hiervoor gaan wij trainingen volgen en vervolgens deze documenten toegankelijk maken.

Als mensen bij deze onderdelen van de website tegen toegankelijkheidsproblemen aanlopen raden wij aan om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@geldersarchief.nl, gebruik te maken van de chat op onze website of te bellen naar 026 35 21 600. Dan gaan we zoeken naar een passende oplossing.  

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gelders Archief : voldoet gedeeltelijk

De website Gelders Archief is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gelders Archief dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.geldersarchief.nl/toegankelijkheid/onderzoeksresultaten-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gelders Archief dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt nog niet altijd een alternatief geleverd voor gesynchroniseerde media, voor video's gepubliceerd vanaf 23 september.
  • Oorzaak: Er is onvoldoende kennis hoe we video's goed toegankelijk kunnen maken.
  • Gevolg: Video's van na 23 september zijn mogelijk niet goed toegankelijk. Zeker voor blinden en slechtzienden is onvoldoende duidelijk wat er gebeurd en te zien is in de video.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Training volgen en kennis verwerven over het toegankelijk maken van video's. Vervolgens de gepubliceerde video's zoveel mogelijk toegankelijk maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt nog geen audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media, gepubliceerd vanaf 23 september.
  • Oorzaak: Onvoldoende kennis over hoe we dit aan kunnen pakken.
  • Gevolg: Video's van na 23 september zijn mogelijk niet goed toegankelijk. Zeker voor blinden en slechtzienden is onvoldoende duidelijk wat er gebeurd en te zien is in de video.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Training volgen en kennis verwerven over het toegankelijk maken van video's. Vervolgens de gepubliceerde video's zoveel mogelijk toegankelijk maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het aanmeldformulier voor onze nieuwsbrieven heeft een fieldset zonder legend. Daarnaast is nu niet-visueel niet duidelijk dat de tekst 'Uw toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen’ bij de selectievakjes hoort.
  • Oorzaak: De embedded code die Mailchimp aanbied en gebrek aan kennis om hier aanpassingen in aan te maken zodat wordt voldaan aan dit criterium.
  • Gevolg: De fieldset in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief heeft geen betekenis. En niet-visuele onduidelijkheid over de betekenis van de selectievakjes voor GDPR toestemming.
  • Alternatief: Aanmelden voor de nieuwsbrief door dit verzoek in een e-mail naar info@geldersarchief.nl te laten weten.
  • Maatregel: Kennis verkrijgen over het aanpassen van de standaard aangeboden embeddingscode van Mailchimp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De randen van het invoerveld 'E-mailadres', en de randen van de selectievakjes in het aanmeldingsformulier van onze nieuwsbrief hebben onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: De kleur voor de (randen van) tekstvelden wordt bepaald door de aangeboden embedded codes van Mailchimp. Er is niet voldoende kennis om hier (duurzaam) aanpassingen in te maken.
  • Gevolg: De grote tekstvelden zijn mogelijk lastig te onderscheiden van de achtergrond.
  • Alternatief: Aanmelden voor de nieuwsbrief door dit verzoek in een e-mail naar info@geldersarchief.nl te laten weten.
  • Maatregel: Kennis verkrijgen over het aanpassen van de standaard aangeboden embeddingscode van Mailchimp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 5. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De foutmelding bij onjuist of onvolledig ingevuld aanmeldformulier voor onze nieuwsbrieven is te algemeen. Er wordt niet specifiek aangeduid om hoeveel en welke fouten het gaat.
  • Oorzaak: Mailchimp heeft standaard een algemene foutmelding en het is niet mogelijk deze te specificeren.
  • Gevolg: Het is mogelijk onduidelijk waarom het aanmeldingsformulier niet kan worden opgestuurd, om welke invulfouten het in het formulier gaat.
  • Alternatief: Aanmelden voor de nieuwsbrief door dit verzoek in een e-mail naar info@geldersarchief.nl te laten weten.
  • Maatregel: Bij het aanmeldformulier laten weten dat mensen contact met ons kunnen opnemen als ze problemen of moeite ervaren bij het invullen van het formulier, en dat aanmelding voor de nieuwsbrief via de e-mail mogelijk is wanneer er tegen toegankelijkheidsproblemen bij het invullen van het formulier aan wordt gelopen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gelders Archief heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123