Verklaring van Munitax

Status toegankelijkheid https://www.munitax.nl/

Munitax is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Munitax streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Munitax.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Munitax is beschikbaar via de link https://www.beuningen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Munitax gepubliceerde informatie blijkt dat de website Munitax gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Munitax is gevorderd met de toegankelijkheid van Munitax en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Munitax .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@beuningen.nl. U ziet hier het e-mailadres van de gemeente Beuningen, omdat het beheer van de website van Munitax in handen is van de gemeente Beuningen.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via de website van de gemeente Beuningen.

Aanvullende informatie van Munitax

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Munitax : voldoet gedeeltelijk

De website Munitax is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Munitax dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/beuningen/www-Munitax-nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Munitax dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Geen goed gebruik van alt-codes en alternatieve teksten

  • Gevolg:

   mensen die gebruik maken van hulpapparatuur krijgen niet alle informatie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen zijn doorgevoerd, dit punt is opgelost. Begin 2022 laten we een nieuw onderzoek uitvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   PDF's zijn nog niet toegankelijk

  • Gevolg:

   er geen informatie beschikbaar voor mensen met diverse soorten hulpapparatuur

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen zijn doorgevoerd, dit punt is opgelost. Begin 2022 laten we een nieuw onderzoek uitvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In de HTML is niet aangegeven welk soort gegevens bij velden ingevoerd moeten worden.

  • Gevolg:

   Dit maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers moeilijker, met name voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier moet aanpassingen doorvoeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De tekst 'Bij de tarieven in de lichtgrijze blokken is kwijtschelding mogelijk.' verwijst naar gekleurde blokken.

  • Gevolg:

   Mensen die de kleur niet kunnen onderscheiden of zien, missen deze informatie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen zijn doorgevoerd, dit punt is opgelost. Begin 2022 laten we een nieuw onderzoek uitvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   In responsive view op desktop (400% ingezoomd met een schermbreedte van 1280px) bedekt de cookiebalk het hele scherm, en past er dan nog niet helemaal op

  • Gevolg:

   De cookiebalk is niet te lezen of te gebruiken door mensen die ver moeten inzoomen, zoals slechtzienden. Zij kunnen niet goed bij de website komen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   cookiebalk uitzetten of aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van het PTX-veld is niet voldoende en de groene stippellijn (#01FE01) heeft onvoldoende contrast met de witte achtergrond

  • Gevolg:

   Deze kleuren zijn niet of niet goed waar te nemen voor mensen die een hoger contrast nodig hebben. zij missen daardoor essentiële informatie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen zullen door de leverancier doorgevoerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   het contrast in de footer en bij de knop document bekijken is niet voldoende

  • Gevolg:

   Voor slechtzienden is deze tekst moeilijk of niet te lezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Gebruik kleuren die een contrastverhouding hebben van minimaal 4,5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onder het kopje 'Vragen over uw aanslag?' staat tekst in een afbeelding. en een aantal pdf zijn een afbeelding

  • Gevolg:

   Deze tekst is niet aan te passen voor mensen die dat nodig hebben en is niet beschikbaar voor mensen die voorleessoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg dat tekst in afbeeldingen ook altijd beschikbaar is als 'echte', uitgeschreven tekst in de onmiddellijke nabijheid van de afbeelding. Daarnaast gaan de het pdf probleem oplossen door naar toegankelijke pdf's te verwijdern

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer je met het toetsenbord de details hebt uitgeklapt en een van de 'tabbladen' hebt geactiveerd, verdwijnt de focus. Je kunt niet meteen met de tabtoets bij de andere tabbladen komen. Ook staat er een hoeveelheid tekst in een veld met een scrollbalk die met het toetsenbord niet te scrollen is met de pijltjestoetsen.

  • Gevolg:

   Met een toetsenbord is deze cookiebalk niet goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   cookiebalk aanpassen of verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De documenttitel van de pdf is 'Beleidsregels Munitax 2015'. Bovendien wordt bij openen niet de documenttitel, maar de bestandsnaam getoond.

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem zijn voor mensen met cognitieve beperkingen, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Screenreadergebruikers hebben baat bij een goede paginatitel, omdat dit het eerste is wat hun software voorleest.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen zijn doorgevoerd, dit punt is opgelost. Begin 2022 laten we een nieuw onderzoek uitvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bij de laatste controlestap voor het verzenden: De linktekst voor het bewerken is niet correct, die is bijvoorbeeld 'Mijn vraag is:: Hoeveel hondenbelasting moet ik betalen?'. Dit maakt niet duidelijk dat klikken op de link leidt naar het begin van het formulier, met de mogelijkheid de antwoorden aan te passen.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor iedereen, maar misschien nog wel het meest voor screenreadergebruikers, die geen enkele aanwijzing hebben waar deze link toe dient (zie ook 1.1.1 Niet-tekstuele content).

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Advies: Plaats de tekst van de vraag niet in de link, maar plaats naast de vraagtekst een aparte link met zichtbare tekst 'Bewerk formulier' en eventueel het icoontje van het potlood er extra bij, ter illustratie (dit lost het issue bij 1.1.1 op, omdat het icoon decoratief wordt). Het title-attribuut kan beter verwijderd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Er is een visueel verborgen kop 'Toptaken', die voor screenreadergebruikers beschikbaar is. Die staat in de HTML boven de vier zwarte blokken 'MijnOverheid', 'Kwijtschelding aanvragen', 'Uitstel van betaling' en 'Contact'

  • Gevolg:

   Deze koptekst is niet beschrijvend. Het is jargon dat bezoekers niet zullen begrijpen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Maak van deze kop een tekst die wel te begrijpen is, bijvoorbeeld 'Meest bezochte pagina's'. (reeds opgelost)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Focus is niet zichtbaar bij de aanvinkvakjes 'Voorkeuren', 'Statistieken' en de knop 'Details'.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen zo niet zien waar ze zijn en welk element ze kunnen activeren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier moet de volgende wijziging doorvoeren. De focusring is verborgen in CSS: outline: none;.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven.

  • Gevolg:

   Een screenreader weet niet in welke taal een pdf zonder taalinstelling gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document met een Engelstalige stem en met een Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het document in het Nederlands is. Dit is van belang voor blinde mensen en mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen zijn doorgevoerd, dit punt is opgelost. Begin 2022 laten we een nieuw onderzoek uitvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het label voor het invulveld is 'PTX-'. Er wordt niet uitgelegd dat de code in de brief begint met de letters 'PTX'.

  • Gevolg:

   Mensen met cognitieve beperkingen kan dit problematisch zijn. Ook screenreadergebruikers horen het veld aangekondigd als 'PTX', wat niet duidelijk is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier moet de volgende aanpassing doorvoeren: Dit label zou óf duidelijker moeten zijn, óf uitgelegd moeten worden in tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knoppen voor 'Dyslexie', 'Tekstgrootte' en 'Contrast' hebben een role=""switch"", maar geen naam die mee verandert als de knop activeert, de naam blijft altijd 'Tekstgrootte'. Daarnaast zijn er nog een aantal andere adviezen gegeven.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers kunnen uit de naam van de knoppen niet afleiden waar ze toe dienen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier moet onder andere de volgende aanpassing doorvoeren De naam van de knop zou veranderd kunnen worden in bijvoorbeeld 'Tekst vergroten' wanneer de knop uit staat, en 'Tekst verkleinen' als de knop aan staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Munitax heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209