Verklaring van Vraagbaak Doesburg

Status toegankelijkheid https://www.vraagbaak.doesburg.nl

Gemeente Doesburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-01-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Doesburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Vraagbaak Doesburg.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Doesburg is beschikbaar via de link https://www.doesburg.nl/toegankelijkheidsverklaring?language_content_entity=nl&nocache=1&node=3458

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Doesburg gepubliceerde informatie blijkt dat de website Vraagbaak Doesburg gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Doesburg is gevorderd met de toegankelijkheid van Vraagbaak Doesburg en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Doesburg .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@doesburg.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Doesburg

Deze verklaring is nog niet volledig ingevuld.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 07-07-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Vraagbaak Doesburg : voldoet gedeeltelijk

De website Vraagbaak Doesburg is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Doesburg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag-reports.elkander.nl/doesburg/vraagbaak-doesburg-wcag-em-toegankelijkheidsrapport18dec2020.html
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Doesburg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De alternatieve tekst van het logo moet zijn 'Vraagbaak Doesburg sociaal'. Het aria-label moet gelijk zijn aan de alt-tekst. De agenda-items hebben als alternatieve tekst de titel van het agenda-item. Dit is niet beschrijvend voor de afbeelding. De alt-tekst van de interactieve kaart is niet correct, want deze beschrijft de kaart niet. Bovendien worden er voor meerdere kaart-delen aparte, identieke alt-teksten gebruikt. Er zijn twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen. Het aria label bij het knopje (bolletje) van de productvergelijker is 'Selecteer één soort aanbod om hulpaanbod te kunnen vergelijken'. Dit komt niet overeen met de functie van het knopje. Hier moet beter worden uitgelegd dat de knop niet actief is en pas kan worden gebruikt wanneer er één soort hulpaanbod is geselecteerd.Nu kunnen gebruikers denken dat de knop dient voor het selecteren van één soort hulpaanbod.
  • Oorzaak: Inrichting website
  • Gevolg: Er kan verwarring ontstaan bij de mensen die de kaarten niet kunnen zien.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Alle opmerkingen worden verwerkt door de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Verschillende opmerkingen over het gebruik van de menustructuur
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Mogelijke onduidelijkheid voor mensen die de menu's voor laten lezen.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Aan het topmenu moet een <role=toolbar> worden toegekend. #24377 De begeleidende tekst onder het kopje 'Huishouden op eigen kracht' heeft voor gebruikers die kunnen zien duidelijk een verband met het artikelenoverzicht op het centrale deel van de pagina. Dit verband moet ook voor andere gebruikers duidelijk gemaakt worden, bijv. dmv een landmark. Alle opmerkingen worden verwerkt door de leverancier. Meer in onderwerp en Op deze pagina zijn een h3 en een h4 die volgen op een h2, waardoor het lijkt alsof de navigatie een subonderwerp is binnen de laatste paragraaf van het artikel. Organisatieresultaten en hulpaanbodresultaten hebben geen kopstructuur (organisatietitels moeten h4 worden). De blokjes 'Meer in onderwerp' en 'Op deze pagina' moeten landmarks krijgen, zodat duidelijk wordt dat deze gedeeltes bedoeld zijn voor navigatie. 'Hulpaanbod' is een h3-kop terwijl het in feite een link is naar een andere pagina. Het is dus meer een soort navigatie-element (of een soort weergave-optie). Doordat het een h3 is lijkt het net alsof de resultaten (h4) onder het hulpaanbod vallen, wat juist niet zo is (het zijn organisatieresultaten). De koppen onder 'Meer informatie' zijn niet opgemaakt als heading, maar zijn <strong>. 'Hulpaanbod van: [naam organisatie]: dit is een h3 die volgt op de h1. Dit zou geen kop moeten zijn. Het menu 'Op deze pagina' is een h4 die volgt op deze h3. Dit schept een verkeerd beeld van de functie van dit menu. Het menu 'Op deze pagina' kan beter een landmark krijgen dat duidelijk maakt dat het om een gedeelte gaat dat bedoeld is voor navigatie. Headings ontbreken in de advertentie-items. De vergelijker is een tabel die niet is opgemaakt als tabel, daardoor kan je bij de ingevulde 'velden' niet herleiden bij welke organisatie de getoonde informatie hoort. Bij het veld 'Info' bij product 'Zomerkamp' (Zorgburo De Liemers) staan tussenkopjes die niet als heading zijn opgemaakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij een zoom van 400% verdwijnen de deelknoppen en feedbackknop. Omdat de pijltjestoetsen bovenaan de pagina staan, kan je in de praktijk niet vergelijken met de vergelijker als je bent ingezoomd naar de 1 of 2-koloms weergave.
  • Oorzaak: technisch
  • Gevolg: men kan niet altijd de deelknop en feedbackknop vinden. Omdat de pijltjestoetsen bovenaan de pagina staan, kan je in de praktijk niet vergelijken met de vergelijker als je bent ingezoomd naar de 1 of 2-koloms weergave.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Alle opmerkingen worden verwerkt door de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De feedbackknop verdwijnt bij een zoom van 200% Omdat de pijltjestoetsen bovenaan de pagina staan, kan je in de praktijk niet vergelijken met de vergelijker.
  • Oorzaak: technisch
  • Gevolg: Feedback knop niet altijd goed vindbaar. Omdat de pijltjestoetsen bovenaan de pagina staan, kan je in de praktijk niet vergelijken met de vergelijker.
  • Alternatief: Men moet het formaat van het scherm op kleiner zetten om de feedbackknop te benaderen. -
  • Maatregel: Alle opmerkingen worden verwerkt door de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is niet genoeg gedaan om content 'skipbaar' maken.
  • Oorzaak: Er is niet genoeg gedaan om content 'skipbaar' maken. Zelfs niet adhv techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H69.html. Het kaartgedeelte ('organisaties in de buurt') heeft bijvoorbeeld geen heading. Daarnaast ontbreken landmarks. r moet op deze pagina beter met headings en landmarks gewerkt worden om te kunnen voldoen.
  • Gevolg: mensen moeten door alle content heen
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Alle opmerkingen worden verwerkt door de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Bij de 2 links in de header is het linkdoel op zich wel duidelijk op basis van de linktekst. Maar het kan wel mooier, vooral door 'klik hier' weg te halen. Bij de link naar Opvoeden.nl (onderaan bij 'Bron') is het linkdoel niet duidelijk genoeg. Bij de aanvraaglink 'Melden bij de gemeente' (onder het artikel) is het linkdoel niet duidelijk genoeg. Van de knop 'Hulpaanbod' is het linkdoel niet helemaal duidelijk. Van de knop 'Organisaties' is het linkdoel niet helemaal duidelijk. Onderaan is bij de knoppen 'Remedial teacher of dyslexiepraktijk', 'Pedagogische hulpverlening' en 'Onderwijsbegeleiding' het linkdoel niet duidelijk. In combinatie met het voorgaande 'Meer organisaties voor:' is het doel wel duidelijk, alleen moet het technisch gezien zo worden ingericht dat deze context ook gegeven wordt aan gebruikers van hulptechnologie. Onderaan is bij de knop 'Ondersteuning bij leerproblematiek' het linkdoel niet duidelijk. In combinatie met het voorgaande 'Meer hulpaanbod voor:' is het doel wel duidelijk, alleen moet het technisch gezien zo worden ingericht dat deze context ook gegeven wordt aan gebruikers van hulptechnologie. Bij de advertenties is het linkdoel niet duidelijk genoeg bij links als 'Coaching, uitlaten, oppassen, verzorgen'. Uit deze linktekst kan een bezoeker niet opmaken dat hij of zij naar een advertentie zal gaan. Ook is er in de technische opmaak geen context die dit verder verduidelijkt. Onder 'Vraag en aanbod' is het linkdoel niet duidelijk genoeg bij links als 'Coaching, uitlaten, oppassen, verzorgen'. Uit deze linktekst kan een bezoeker niet opmaken dat hij of zij naar een advertentie zal gaan. Ook is er in de technische opmaak geen context die dit verder verduidelijkt. Het linkdoel van de links 'Bekijk hulpaanbod' (onderaan) is niet duidelijk. Het linkdoel van de links waarmee je delen van de content kunt open- en dichtklappen, is meestal ook niet duidelijk. De pijltjes-knoppen onder 'Vraag en aanbod' bevatten geen tekst of aria label.
  • Gevolg: Onduidelijkheid over linkdoelen
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Alle opmerkingen worden verwerkt door de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 7. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.
  • Oorzaak: https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/wonen-en-huishouden/huishouden Deze kop is wat vaag: gestructureerd huishouden en hulp bij het huishouden vragen bij de gemeente. Het volgende product op deze pagina heeft een vage titel en is zonder hoofdletters: https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/product/140353/155349/invis2/minder-piekeren. [content van derden] https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/advertenties H2-kop 'Vraag en aanbod' is niet beschrijvend, want er wordt niet aangegeven wat er wordt gevraagd en aangeboden (hulp). Koppen 'gevraagd' en 'aangeboden' zijn eveneens niet beschrijvend. Label 'soort' is onduidelijk. Dit zou bijvoorbeeld 'Soort advertentie' moeten zijn. Rubriek is niet erg beschrijvend. Zou bijv. 'Soort hulp' kunnen zijn. Sommige aanbod-advertenties zijn erg warrig, bijv. 'Elektra, fiets, fietsen, fietsen, gastheer/gastvrouw,..' De omschrijving 'Halen/brengen, van a naar b' is zelfs foutief, omdat bij doorklikken blijkt dat het gaat om het halen en brengen van boodschappen. Onder de kop begeleiding: De teksten op de 'alle x items'-knoppen zijn niet specifiek genoeg. Het woord 'items' achtereenvolgens vervangen door achtereenvolgens : artikelen, organisaties, producten, berichten, verhalen, activiteiten, links. kopje 'Info' is niet beschrijvend genoeg. Knoppen 'bekijk hulpaanbod' onderaan de pagina zijn niet beschrijvend genoeg. https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/contacten/mensen-ontmoeten: Het is niet duidelijk wat 'Vraag en aanbod' is.
  • Gevolg: Onduidelijkheid bij gebruiker
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Kop aanpassen door gemeente of derden die zichzelf presenteren op de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Bij de 'alle items'-knop komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst. Het nummer van de actieve pagina moet worden opgenomen in het aria-label. De pijltjes-knoppen onder 'Vraag en aanbod' bevatten geen tekst of aria label
  • Gevolg: Onduidelijkheid voor gebruiker
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Website aanpassen door leveranvier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 9. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.
  • Oorzaak: Filteren / zoeken op organisatiesoort heet op de homepage 'Organisatiesoort' en op de pagina 'Organisaties' 'soort organisatie'. Externe hyperlink naar organisatie heeft steeds als aria-label 'Website: x', terwijl vergelijkbare links in productoverzicht en organisatiedetailpagina dat niet hebben. Het kruisje waarmee een gebruiker een product uit de vergelijker kan verwijderen, heeft een andere <title> dan het kruisje in de 'Vergelijk hulpaanbod'-box die tevoorschijn komt als je bij het productoverzicht items in de vergelijker hebt gestopt. De pijltjesknop bij 'Vraag & aanbod' heeft geen aria-label. Andere, vergelijkbare pijltjesknoppen, hebben dat wel.
  • Gevolg: Onduidelijkheid voor de gebruiker.
  • Alternatief: Aanpassing website door leverancier.
  • Maatregel: Aanpassen website door leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Informatie aanvragen-formulier: foutieve invoer in het telefoonnummer-veld (bijv. alleen maar letters) wordt ten onrechte niet als fout gezien. E-mailadres-veld met ongeldige invoer: de melding 'Vul uw e-mailadres in' beschrijft niet duidelijk genoeg wat voor fout er is gemaakt.
  • Gevolg: Er kan een verkeerd telefoonnummer worden ingevuld. Het kan onduidelijkheid geven voor de gebruiker. De foutmelding bij een verkeerd ingevulde anti-spamvraag klopt inhoudelijk niet. Foutieve invoer in telefoonnummer-velden, e-mailadres-veld en postcode-veld wordt niet gedetecteerd. Bij het leeglaten van verplichte velden komt er wel steeds een melding in beeld, maar het is niet duidelijk genoeg bij welk veld deze hoort.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Aanpassen website door leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: Het zoekveld op deze pagina heeft een knop erbij die ook duidelijk maakt wat er van de gebruiker bij dit veld verwacht wordt (afdoende techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/general/G167.html) Verder zijn de velden waarmee een gebruiker kan zoeken en filteren in organisatieresultaten, duidelijk gegroepeerd door middel van fieldset- en legend-elementen, inclusief duidelijke omschrijving (afdoende techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71)
  • Gevolg: Mogelijke onduidelijkheid voor gebruiker.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Website aanpassen door leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 12. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.
  • Oorzaak: De foutverbetersuggestie bij een verkeerd ingevuld e-mailadres moet duidelijker beschrijven hoe de gebruiker de fout goed kan verbeteren. Er zijn duidelijke foutverbetersuggesties nodig in geval van foutieve invoer in het postcodeveld, het e-mailadres-veld en de telefoonnummer-velden.
  • Gevolg: Mogelijke onduidelijkheid bij de gebruiker.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Aanpassen door website leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Het document achter deze link is niet te openen: https://validator.w3.org/nu/?showoutline=yes&doc=https%3A%2F%2Fwww.vraagbaak.doesburg.nl%2Fis%2Fproduct%2F75500%2F17091%2Finvis2%2Ffeldenkrais-cursus-workshop
  • Gevolg: Mensen kunnen het document niet openen.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Aanpassen door leverancier website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Voor alle pagina's geldt: de knoppen in het topmenu (dat begint met 'Lees voor') zijn niet voorzien van de juiste 'roles' en 'values'. Dat wil zeggen dat mensen die bijv. voorleessoftware of spraakherkenning gebruiken niet goed kunnen herkennen dat dit knoppen zijn, in welke toestand ze zich bevinden (actief of niet) en ze dus daarom ook minder goed kunnen bedienen.
  • Gevolg: Slechte bediening van de website door mensen die voorleesfunctie gebruiken.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Aanpassen website door leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Doesburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323