Verklaring van www.sodm.nl

Status toegankelijkheid https://www.sodm.nl

Staatstoezicht op de Mijnen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Staatstoezicht op de Mijnen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.sodm.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Staatstoezicht op de Mijnen is beschikbaar via de link https://www.sodm.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Staatstoezicht op de Mijnen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.sodm.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Staatstoezicht op de Mijnen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.sodm.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Staatstoezicht op de Mijnen .
Functie: Directeur Bestuurszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@sodm.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Staatstoezicht op de Mijnen

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.sodm.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.sodm.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Staatstoezicht op de Mijnen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2020/09/23/toegankelijkheidsonderzoek-sodm.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Staatstoezicht op de Mijnen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen goed beschrijvend tekstalternatief van het logo in de header.
  • Oorzaak: Het logo doet dienst als link naar home, een beschrijving toevoegen is over het hoofd gezien.
  • Gevolg: Bezoekers met hulpsoftware kennen de inhoud van het logo niet en krijgen daardoor ook niet de informatie dat zij zich op de website van Staatstoezicht op de Mijnen bevinden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Beschrijvend tekstalternatief laten toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Diverse informatieve afbeeldingen hebben geen goed beschrijvend tekstalternatief.
  • Oorzaak: Bij toevoeging van het beeldmateriaal is deze informatie niet toegevoegd.
  • Gevolg: Bezoekers met hulpsoftware hebben geen toegang tot de informatie in de afbeeldingen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Toevoegen beschrijvend tekstalternatief aan alle informatieve afbeeldingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een deel van de ondertiteling voor doven ontbreekt in een filmpje.
  • Oorzaak: Er is een deel van de ondertiteling weggevallen.
  • Gevolg: De video is niet goed toegankelijk voor onder meer doven- en slechthorenden.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: De video is geplaatst voor 23 september 2020 en valt dus onder de uitzondering. SodM onderzoekt of meer video's dit gebrek vertonen en of dit gebrek ondanks de uitzondering met een proportionele maatregel is te repareren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle uitgesproken en getoonde elementen in een video worden beschreven in de audiostranscriptie.
  • Oorzaak: Er zijn elementen over het hoofd gezien bij het maken van de audiodescriptie.
  • Gevolg: De video is niet goed toegankelijk voor onder meer bezoekers met hulpsoftware.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: De video is geplaatst voor 23 september 2020 en valt dus onder de uitzondering. SodM onderzoekt of meer video's dit gebrek vertonen en of dit gebrek ondanks de uitzondering met een proportionele maatregel is te repareren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op diverse pagina's zijn koppen, quotes en andere content niet als zodanig opgemaakt.
  • Oorzaak: Redacteuren hebben koppen, citaten en andere content opgemaakt met onder andere het stong-element en em-element.
  • Gevolg: Content is niet toegankelijk of begrijpelijk genoeg voor bezoekers met hulp-software.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Alle presentatiewijzen die informatie, structuur en relaties overbrengen op de juiste manier opmaken, zodat die door software bepaald kunnen worden of beschikbaar zijn in tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: PDF's op de website hebben verkeerde tags, ontbrekende tags, verkeerde opmaak voor koppen andere presentatie-elementen en er ontbreken tekstalternatieven bij afbeeldingen.
  • Oorzaak: PDF's zijn op verkeerde manier aangemaakt.
  • Gevolg: PDF's kunnen niet of niet goed aan blinde bezoekers worden voorgelezen.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: De website is gebouwd voor 23 september 2018. Alle geplaatste kantoordocumenten vanaf die datum moeten conform de uitzondering toegankelijk zijn. SodM inventariseert alle PDF's van na die datum en maakt ze waar mogelijk toegankelijk. SodM past de wijze van PDF's maken aan.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uit inventarisatie en onderzoek moet blijken wat de precieze last is van het herstellen van de PDF-documenten met gebreken. Dan kan SodM beoordelen of hier eventueel sprake is van een onevenredige last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal afbeeldingen in PDF's heeft een te laag contrast.
  • Oorzaak: Geen goede contrastdefinitie in template opgenomen.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben met het lezen van deze teksten.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: De website is gebouwd voor 23 september 2018. Alle geplaatste kantoordocumenten vanaf die datum moeten conform de uitzondering toegankelijk zijn. SodM inventariseert alle PDF's van na die datum en repareert waar mogelijk de contrast-gebreken. SodM past de wijze van PDF's maken aan.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uit inventarisatie en onderzoek moet blijken wat de precieze last is van het herstellen van de PDF-documenten met gebreken. Dan kan SodM beoordelen of hier eventueel sprake is van een onevenredige last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal tekstelementen heeft een te laag contrast van 2,8:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.
  • Oorzaak: Geen goede contrastdefinitie in template.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben met het lezen van deze teksten.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: In template beter contrast laten definiëren voor deze teksten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Enkele PDF's hebben op de cover en in tabellen een te laag contrast.
  • Oorzaak: PDF is niet op de juiste wijze opgemaakt.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben met het lezen van deze teksten.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: De website is gebouwd voor 23 september 2018. Alle geplaatste kantoordocumenten vanaf die datum moeten conform de uitzondering toegankelijk zijn. SodM inventariseert alle PDF's van na die datum en repareert waar mogelijk de contrast-gebreken. SodM past de wijze van PDF's maken aan.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uit inventarisatie en onderzoek moet blijken wat de precieze last is van het herstellen van de PDF-documenten met gebreken. Dan kan SodM beoordelen of hier eventueel sprake is van een onevenredige last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op alle pagina’s staat een logo dat - behalve op de homepage - doorlinkt naar home. In de naam van deze link staat niet de tekst ‘Staatstoezicht op de Mijnen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat’.
  • Oorzaak: Het eerste deel van de naam komt van het alt attribuut van de afbeelding het tweede deel komt van het title attribuut van de link. Daardoor is de naam van de link nu: ‘Naar de homepage van sodm.nl Naar de homepage van sodm.nl’.
  • Gevolg: Gebruikers van spraakinvoer kunnen niet goed navigeren zonder info over de zichtbare tekst.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Linknaam laten repareren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is in een PDF geen taal ingesteld.
  • Oorzaak: De PDF is niet op de juiste wijze tot stand gebracht.
  • Gevolg: Voorleessoftware kan de pagina niet correct voorlezen.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: De website is gebouwd voor 23 september 2018. Alle geplaatste kantoordocumenten vanaf die datum moeten conform de uitzondering toegankelijk zijn. SodM inventariseert alle PDF's van na die datum en repareert waar mogelijk de taalinstelling. SodM past de wijze van PDF's maken aan.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uit inventarisatie en onderzoek moet blijken wat de precieze last is van het herstellen van de PDF-documenten met gebreken. Dan kan SodM beoordelen of hier eventueel sprake is van een onevenredige last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Een pagina bevat Engelse tekst, koppen en links. Bij de koppen en links is geen taalwisseling aangegeven.
  • Oorzaak: Het is voor de redacteur niet mogelijk om een taalwisseling aan te geven in koppen en links.
  • Gevolg: Voorleessoftware kan de pagina niet correct voorlezen.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Taalwisseling laten aanbrengen of, als dat niet kan, pagina op een andere wijze opbouwen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Staatstoezicht op de Mijnen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323