Verklaring van www.aaenmaas.nl

Samenvatting

Naam van de website www.aaenmaas.nl
Van overheidsinstantie Waterschap Aa en Maas
Toegankelijkheidsstatus voldoet gedeeltelijk (B) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 10-09-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.aaenmaas.nl/digitale-toegankelijkheid/

Inhoud

Verklaring

Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.aaenmaas.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Waterschap Aa en Maas is beschikbaar via de link https://www.aaenmaas.nl/digitale-toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Aa en Maas gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.aaenmaas.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Aa en Maas is gevorderd met de toegankelijkheid van www.aaenmaas.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Aa en Maas .
Functie: Secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheid van deze website heeft voor ons hoge prioriteit. Ook aan de inhoud van de website hebben wij veel zorg besteed. Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 09-09-2020

Waterschap Aa en Maas wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor al onze bezoekers.  Deze verklaring geldt voor de website(s): www.aaenmaas.nl

Meld problemen met de toegankelijkheid van deze website

Heb je tips om de website gebruiksvriendelijker te maken? Of ervaar je een probleem met de toegankelijkheid? Dan horen we dat graag.

Aanvullende informatie van Waterschap Aa en Maas

Aanvullende informatie van Waterschap Aa en Maas 

Verbeteringen

Op aaenmaas.nl staan links naar andere websites, zoals Arcgis en IBabs. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. We zoeken naar mogelijkheden om ook deze informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. De pdf bestanden op www.aaenmaas.nl zijn nog niet digitaal toegankelijk. De komende jaren reduceren we het aantal pdf bestanden en worden oude pdf's omgezet in webpagina's of vervangen door toegankelijke bestanden.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.aaenmaas.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.aaenmaas.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Aa en Maas dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.aaenmaas.nl/digitale-toegankelijkheid/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Aa en Maas dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/ is het mogelijk om de projecten weer te geven in een galerij. Op deze pagina staat er bij elk project een afbeelding met tekstalternatief. De afbeeldingen lijken alleen een decoratieve functie te hebben en daarom moeten ze een leeg tekstalternatief hebben. Er moet dan wel een leeg alt-attribuut in het img-element staan (alt=””). Afbeeldingen die een andere functie hebben, moeten een tekstalternatief hebben dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: In het CMS zit een apart veld om een tekstalternatief mee te geven. Dit is netjes ingevuld. Er gaat alleen iets mis met de weergave hiervan op de website. Dit is een bug.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn en speciale software gebruiken om de website te kunnen lezen, weten niet wat er op de afbeeldingen staat.
  • Alternatief: n.v.t
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd om dit op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.aaenmaas.nl/werkenbij/stages/beoordelen-informatie-datakerkhof/?vac=12281&apply=22181 staat bovenaan de knop 'Voeg je CV toe'. In het label staat vermeld dat dit een verplicht veld is. Visueel is dit duidelijk, maar software kan niet bepalen dat dit label bij deze knop hoort. Bij andere velden is het label aan de velden gekoppeld. Dit zou opgelost kunnen worden door een verborgen tekst als 'verplicht' toe te voegen aan de knop. Voorleessoftware kan dit dan voorlezen als de focus op de knop staat. Dit geldt ook voor de motivatieknop onderaan het formulier.
  • Oorzaak: Software kan niet bepalen dat het toevoegen van de cv verplicht is omdat de eigenschap 'verplicht' niet gekoppeld is aan de knop.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking weten niet dat het toevoegen van een cv en motivatie verplicht is, omdat de hulpsoftware die zij gebruiken dat niet kan 'lezen'.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Gemeld bij de leverancier van de formulieren (Bullhorn - Connexys) met het verzoek om dit op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas is de kalender niet goed opgemaakt. Er is te veel gebruik gemaakt van tabellen binnen tabellen (wat aangeeft dat ze voor layout gebruikt worden, want datatabellen kunnen niet genest worden) waardoor de tabelkoppen 'ma' t/m 'zo' niet geassocieerd zijn met de nummers eronder. De datum van vandaag heeft de class 'fc-state-highlight'. Deze informatie (welke dag vandaag is) is niet beschikbaar in tekst en kan niet door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Er is te veel gebruik gemaakt van tabellen binnen tabellen. De tabellen zijn niet goed ingericht en opgemaakt.
  • Gevolg: Hulpsoftware (voornamelijk gebruikt door blinden en slechtzienden) kan de content van de tabel niet goed verwerken. Mensen met een visuele beperking weten dus niet goed wat er in de tabel staat.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de IBabs website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Algemeen: pdf bestanden zijn nog niet digitaal toegankelijk. De PDF-bestanden http://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/evz-astense-aa-nieuwsbrief-1-2011.pdf, http://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/projectplanevzastenseaa_rev08-gecomprimeerd.pdf en http://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/fase-1-astense-aa-kaarten-deeltrajecten.pdf zijn niet getagged. PDF-bestanden die niet getagged zijn, bevatten geen informatie die beschikbaar is voor hulpsoftware. Het ontbreken van deze informatie maakt het onmogelijk om deze bestanden volledig te onderzoeken. Een aantal onderdelen zoals de paginatitel en de taal van de pagina zijn wel omschreven. Het PDF-bestand https://www.aaenmaas.nl/publish/pages/1010/aanvraagformulier_subsidie.pdf is niet volledig getagged. Op pagina 1 zijn de titel 'Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Klimaatactief Bebouwd Gebied' en het logo niet getagged. De tabellen zijn niet goed opgemaakt. De eerste regel voor elke tabel een <th> element worden in plaats van <td><l><li><lbody>. De kop van tabel 2.1 staat niet in boven tabel 2.1, maar in tabel 2. De tabelcellen met grijze achtergrond moeten allemaal tabelkoppen (<th>) worden. In tabels 3 en 4 staan de labels en de selectievakjes in twee verschillende tabelrijen en opgemaakt als gewone tekst. In tabel 2.1 en 5 staan th-elementen die opgemaakt moeten worden als td-elementen. In beide tabellen gaat het om de eerste cel van rij twee. Rij drie van tabel 3 (onderaan pagina 1) is opgesplitst in vier cellen terwijl alleen een th en een lege td nodig zijn.
  • Oorzaak: De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. De pdf's op de website van waterschap Aa en Maas voldoen (nog) niet aan deze eisen.
  • Gevolg: De pdf's op de website van waterschap Aa en Maas zijn niet digitaal toegankelijk en dus niet goed te lezen door mensen die hulpsoftware gebruiken om een website te 'lezen'.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: We kijken welke pdf's gelezen worden. De rest verwijderen we van de website. De pdf's die overblijven zetten we of om in een html pagina of vervangen we door toegankelijke bestanden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas hebben de knoppen 'Dag' en 'Lijst' een contrast van 1,7:1. De dagnummers die niet onder de huidige maand vallen hebben een contrast van 2,1:1.
  • Oorzaak: Verkeerd contrastgebruik in CSS.
  • Gevolg: De inhoud van de pagina is niet goed leesbaar voor mensen met een visuele beperking die hulpsoftware gebruiken.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Gemeld bij IBabs met het verzoek om de contrastwaarden aan te passen in het CSS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als er op pagina https://www.aaenmaas.nl/actueel/ in de 'hoog contrast' modus tekst wordt ingevuld in het invoerveld voor het E-mailadres, is dit niet zichtbaar.
  • Oorzaak: Bij het toevoegen van de hoog contrast modus, heeft de leverancier dit invoerveld niet meegenomen.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst niet goed lezen wanneer deze onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2020
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas staat een link zonder href met de naam ‘+2 extra’. Deze link is niet met het toetsenbord te bereiken en hierdoor ook niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Oorzaak: Link heeft geen href in de broncode.
  • Gevolg: Mensen die hulpsoftware gebruiken, kunnen de link niet openen en lezen.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Alle functionaliteit van de content moet bedienbaar zijn via een toetsenbordinterface. De leverancier van de IBabs website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Techniek is niet toegankelijk.
  • Gevolg: Moeilijk navigeren door de content door mensen die hulpsoftware gebruiken.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de IBabs website is gevraagd de techniek aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas heeft geen goede paginatitel. De paginatitel 'iBabs Online' beschrijft niet het onderwerp of doel van deze pagina's.
  • Oorzaak: Pagina heeft geen goede titel gekregen.
  • Gevolg: Voor mensen die hulpsoftware gebruiken om de website te lezen, is het niet duidelijk waar de pagina over gaat en wat het doel is van de pagina.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de IBabs website is gevraagd om de titel toe te voegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In totaal zijn er vier PDF-bestanden meegenomen in de steekproef. Voor PDF-bestanden geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Alle vier de onderstaande bestanden hebben geen (goede) paginatitel.https://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/evz-astense-aa-nieuwsbrief-1-2011.pdf https://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/projectplanevzastenseaa_rev08-gecomprimeerd.pdf https://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/fase-1-astense-aa-kaarten-deeltrajecten.pdf https://www.aaenmaas.nl/publish/pages/1039/aanvraagformulier_subsidieregeling.pdf
  • Oorzaak: Onbekendheid met techniek pdf-bestanden.
  • Gevolg: Pdf bestanden niet goed bruikbaar voor mensen met een (visuele) beperking.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Pdf-bestanden aanpassen en een goede titel meegeven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas komt de toetsenbordfocus op een onzichtbaar item (de eerste link op de pagina). Dit is een onzichtbare link naar een zoekmachine. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de toetsenbordfocus is, het is dus ook niet de bedoeling dat de toetsenbordfocus op onzichtbare items komt.
  • Oorzaak: Techniek.
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen, zien niet waar zij zich op de pagina bevinden.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de IBabs website is gevraagd om dit aan de passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas heeft geen taal die door software bepaald kan worden.
  • Oorzaak: Onderstaande pagina's hebben geen taal die door software bepaald kan worden.
  • Gevolg: Mensen die hulpsoftware gebruiken om de pagina te lezen, weten niet goed waar de pagina over gaat.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de IBabs website is gevraagd om taal toe te voegen in de broncode.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.aaenmaas.nl/werkenbij/stages/beoordelen-informatie-datakerkhof/?vac=12281&apply=22181 komen dubbele id-waarden voor. Het gaat om de id-waarde 'waterschap-aa-en-maas-1.3782'. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina.
  • Oorzaak: Fout in template formuliermodule.
  • Gevolg: Formulier is logische en uniek opgebouwd en waarschijnlijk niet goed leesbaar door hulpsoftware.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Id-waarde moet uniek zijn. Gevraagd aan leverancier Bullhorn (Connexys) om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2020
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas staat een link zonder href met de naam ‘+2 extra’. Deze link heeft hierdoor geen waarde.
  • Oorzaak: Geen href toegevoegd in de broncode.
  • Gevolg: Mensen die hulpsoftware gebruiken, weten niet waar de link naar verwijst. Als ze erop klikken, hebben ze geen idee waar ze naartoe gaan.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Gevraagd aan leverancier IBabs om de link goed te omschrijven in de broncode.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: https://www.aaenmaas.nl/werkenbij/stages/beoordelen-informatie-datakerkhof/?vac=12281&apply=22181 staat een sollicitatieformulier. Na verzenden blijft de focus op de knop 'Verstuur' staan, dus zijn de meldingen statusberichten. De betreffende elementen krijgen het attribuut role=”alert” pas op het moment dat deze meldingen zichtbaar worden. Dit attribuut moet echter al aanwezig zijn op het moment dat de pagina is geladen, want anders wordt de informatie niet doorgegeven aan hulpsoftware. Daarnaast worden de meldingen eerst verborgen met display:none, wat betekent dat ze ook voor hulpsoftware worden verborgen. Om dit op te lossen is het eventueel ook mogelijk om role=”alert” op een bovenliggend element te zetten dat wel aanwezig en zichtbaar is op het moment dat de pagina is geladen. Een andere oplossing is om de focus te verplaatsen naar het eerste invoerveld dat fout is. Dan is role=”alert” niet nodig. Dit kom bij meerdere formulieren voor. Zie ook https://www.aaenmaas.nl/contact/contactformulier/ en https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/ (inschrijven nieuwsbrief).
  • Oorzaak: Technisch zijn de formulieren nog niet goed ingericht in de broncode.
  • Gevolg: Hulpsoftware heeft geen aandacht voor deze nieuwe informatie.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de website en leverancier van het stageformulier gevraagd om dit op te lossen. Een mogelijke oplossing hiervoor is om aan deze melding het attribuut role=”alert” toe te voegen. Een andere oplossing is om de focus te verplaatsen naar het eerste invoerveld dat fout is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Aa en Maas heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707