Verklaring van Vilans

Status toegankelijkheid https://www.vilans.nl

Vilans is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-07-2024

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Vilans streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Vilans.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Vilans gepubliceerde informatie blijkt dat de website Vilans gedeeltelijk voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Vilans is gevorderd met de toegankelijkheid van en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-06-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Vilans.
Functie: Raad van Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-07-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.vilans.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.vilans.nl/algemene-inkoopvoorwaarden.

Aanvullende informatie van Vilans

Vilans werkt aan een nieuwe, centrale online plek voor al haar websites en apps. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel in het proces van bouwen en ontwerpen. Stap voor stap migreren we onze websites naar deze nieuwe plek.

De websites die naar de nieuwe online plek gemigreerd zijn, maken gebruik van dezelfde techniek. We hebben de techniek getoetst op toegankelijkheid. Dit onderzoek heet het deelonderzoek techniek is van toepassing op alle websites die al in de nieuwe online plek staan. Verder krijgt elke website een eigen deelonderzoek voor de content. In de verklaringen is terug te vinden welke website al onderzocht is. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.vilans.nl: voldoet gedeeltelijk

De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Vilans dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://media.vilans.nl/image/upload/v1712577326/Downloads/WCAG-2.1-AA-inspectie-techniek-Vilans-websites-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-03-2024
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Alle pagina's op Vilans.nl, zorgvoorbeter.nl, hulpmiddelenwijzer.nl (URI-basis)
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
  • https://media.vilans.nl/image/upload/v1712925811/Downloads/WCAG-2.1-AA-inspectie-content-vilans.nl-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-04-2024
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Alle pagina's op vilans.nl (URI-basis)
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Vilans dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

De website https://www.vilans.nl voldoet niet aan de volgende succescriteria:

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
 • SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
 • SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
 • SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
 • SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
 • SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
 • SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
 • SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
 • SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
 • SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
 • SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
 • SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
 • SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
 • SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
 • SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
 • SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]

Voortgang

Vilans werkt aan het oplossen van de gevonden afwijkingen. De volgende afwijkingen zijn volgens Vilans inmiddels opgelost:

 • SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Opgelost op: 05-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Technische aanpassing
 • SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Opgelost op: 05-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Technische aanpassing
 • SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Opgelost op: 05-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Technische aanpassing
 • SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Opgelost op: 05-06-2024
  • Genomen maatregelen:
   Technische aanpassing

Alternatieven

In de tussentijd biedt Vilans de volgende alternatieven aan bezoekers die last hebben van de afwijkingen die nog niet zijn opgelost:
Nog niet alle documenten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Denk bijvoorbeeld aan pdf-bestanden en filmpjes. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je iets van onze website gebruiken wat nu nog niet toegankelijk is? Neem contact met ons op. Dit kan via www.vilans.nl/contact. Dan kijken we naar een passende oplossing.

Maatregelen

Vilans neemt de volgende maatregelen om de afwijkingen op te lossen:
Het toepassen van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel van hoe we werken. Denk bijvoorbeeld aan webredactie, websitebeheer en het verder ontwikkelen van de websites. Onze redacteuren hebben trainingen over toegankelijkheid gevolgd. Ook hebben ze de juiste kennis en vaardigheden om de eisen goed toe te kunnen passen. We laten (onderdelen van) onze websites onderzoeken op toegankelijkheid door onafhankelijke experts. We bedenken oplossingen die nu en in de toekomst helpen voor wat nog niet goed gaat. Op vaste momenten controleren we onze websites op toegankelijkheid met de tool Silktide.

Op 28-06-2025 zal de website https://www.vilans.nl volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

Onevenredige last

De maatregelen die Vilans heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240619