Verklaring van Gemeente Rotterdam

Status toegankelijkheid https://www.rotterdam.nl/

Gemeente Rotterdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rotterdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Rotterdam.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rotterdam is beschikbaar via de link https://www.rotterdam.nl/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rotterdam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Rotterdam gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rotterdam is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Rotterdam en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rotterdam .
Functie: Afdelingshoofd Communicatie .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website?
Neem dan contact op met de redactie van www.rotterdam.nl via cpr@rotterdam.nl

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening via de website, kijkt u dan op onze pagina over klachten indienen bij de gemeente.

Wat kunt u dan van ons verwachten?

 • binnen 5 werkdagen krijgt u een eerste bericht
 • na uiterlijk 4 weken geeft de gemeente een inhoudelijke reactie

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman

Aanvullende informatie van Gemeente Rotterdam

In oktober en november 2019 is onderzoek gedaan conform WCAG-EM door de firma Firm Ground. Op basis van die punten is onze leverancier Bright Answers bezig om alle gevonden problemen op te lossen. Een laatste update van deze verbeteringen staat gepland in de week van 21 september 2020. Veel punten uit het rapport zijn al eerder opgelost of hebben te maken met de kaartfunctie (zie:https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/online-kaarten-en-karteringsdiensten,). Kaarten hoeven wettelijk niet toegankelijk te zijn, al streven wij naar een zo toegankelijk mogelijke kaart. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Rotterdam : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Rotterdam is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rotterdam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/toegankelijkheid/2019-11-25-Toegankelijkheidsonderzoek-www.rotterdam.nl-versie-2.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-11-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rotterdam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.4 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media. Er zijn geen live-ondertitels bij de raadsvergadering. Doven en slechthorenden kunnen de raadsvergadering niet volgen. Voeg live-ondertiteling voor doven en slechthorenden toe. ◦ Op pagina: Homepage (https://www.rotterdam.nl/)
  • Oorzaak: De generieke applicatie voor de raadsvergadering is van een externe leverancier die nog geen live ondertiteling aanbiedt.
  • Gevolg: Live ondertiteling ontbreekt.
  • Alternatief: Ondertiteling is beschikbaar na de live-uitzending op de website: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/
  • Maatregel: Mogelijkheden voor live ondertiteling worden besproken met de leverancier. Wellicht wordt ook uitgekeken naar een andere functionaliteit.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 2. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Succescriterium 3.1.2: Taal van onderdelen De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst. 1. De bedieningsknoppen van de video van de live-raadsvergadering hebben Engelstalige aria-labels. ◦ Op pagina: Homepage (https://www.rotterdam.nl/) 2. De sterren van het feedbackformulier hebben Engelstalige labels (1 star, 2 stars, etc.). Het label van het invoerveld is 'Your comment'. Deze taalwisseling is in de code niet aangegeven met een lang-attribuut. Voorleessoftware kan niet de juiste stem kiezen om de tekst voor te lezen. ◦ Op pagina: Homepage (https://www.rotterdam.nl/)
  • Oorzaak: Het gaat hier om generieke applicaties van externe leveranciers.
  • Gevolg: De informatie is wel beschikbaar, maar is verwarrend voor voorleessoftware.
  • Alternatief: Niet beschikbaar, voorleessoftware werkt, maar niet op juiste wijze.
  • Maatregel: Bespreken met leveranciers. Wellicht vervangen door andere functionaliteit.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 3. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Na het klikken op de knop 'Geef uw mening' wordt er een formulier geopend. Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk dat dit gebeurt. ◦ Op pagina: Homepage (https://www.rotterdam.nl/) ◦ Gerelateerd aan component: Feedbackformulier
  • Oorzaak: Functionaliteit is een generiek product van een externe leverancier.
  • Gevolg: Screenreadergebruikers weten niet dat het formulier wordt geopend.
  • Alternatief: De Gemeente biedt voldoende feedbackopties via https://www.rotterdam.nl/loket/reactie/
  • Maatregel: Overleg met leverancier is noodzakelijk voor aanpassingen. In 2021 wordt gekeken naar mogelijk andere functionaliteit.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rotterdam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123