Verklaring van ZOVAR

Status toegankelijkheid https://www.zovar.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ZOVAR.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website ZOVAR gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van ZOVAR en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: C.O.O..

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via CIBGDigitoegankelijk@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

Nog niet alle kantoorbestanden die noodzakelijk zijn voor actieve administratieve processen of die gepubliceerd zijn na 23 september 2018 zijn toegankelijk. Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp) en PDF-bestanden bedoeld. Er wordt gestreefd om binnen een redelijke termijn alle kantoorbestanden volledig digitoegankelijk aan te bieden. Hiervoor bestaat in enkele gevallen een afhankelijkheid van leveranciers die het oorspronkelijke document hebben ontworpen en van externe organisaties die eigenaar zijn van het betreffende document.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website ZOVAR : voldoet gedeeltelijk

De website ZOVAR is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zovar.nl/binaries/zovar/documenten/publicaties/2020/09/10/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-zovar/WCAG+2.1+inspectie+zovar.nl+-+Niveau+AA+-+1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Decoratieve afbeelding heeft tekstalternatief

  • Oorzaak:

   De alttekst is niet leeg gelaten.

  • Gevolg:

   De titel wordt dubbel voorgelezen door voorleessoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Alt-tekst moet worden weggehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://formulieren.zovar.nl Hier staat het logo met als tekstalternatief ‘Rijksoverheid’. Dit tekstalternatief klopt niet, want het is het logo van CIBG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

   https://formulieren.zovar.nl Op pagina staat naast de meeste velden een afbeelding van een vraagteken in een blauw vierkant. Het tekstalternatief is hier bijvoorbeeld ‘Vul de naam van de afdeling in die het systeem beheert’ bij het veld ‘Naam afdeling’. Hier zijn een paar problemen mee. Dit tekstalternatief geeft niet aan wat de functie is of wat wordt getoond. Deze tekst gelijk aan de waarde van het title-attribuut en deze informatie is niet voor alle gebruikers (bijvoorbeeld ziende toetsenbordgebruikers en gebruikers via mobiele apparaten) beschikbaar.Om dit probleem op te lossen, moet de presentatie van de helpteksten worden aangepast (zie succescriterium 3.3.2), moet het title-attribuut op deze afbeelding verwijderd worden en moet het alt-attribuut beschrijven wat de functie van de afbeelding is, bijvoorbeeld “Toon helptekst”.

  • Oorzaak:

   Alternatieve tekst ontbreekt of is incorrect.

  • Gevolg:

   Gebruikers die plaatjes niet zien missen deze informatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatieven correct aanbrengen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De alternatieve tekst van het logo omschrijft niet wat er te zien is.

  • Oorzaak:

   In de alternatieve tekst is een tekst ingevoerd die afwijkt van de tekst bij het logo.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest niet de tekst voor die bij het logo staat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De alternatieve tekst moet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77. Alle vragen zijn gegroepeerd binnen een fieldset, maar deze fieldset heeft geen legend-element.

   Op pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 staan de vetgedrukte teksten ‘Gegevens abonnee’ tot en met ‘PKCS#10 bestand’. Visueel is duidelijk dat dit koppen zijn, maar die informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Deze teksten moeten daarom koppen (bijvoorbeeld h3) worden.

   Op pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 staan aan de rechterkant de stappen van de aanvraag. Hier is door de vetgedrukte tekst visueel duidelijk in welke stap de gebruiker zich momenteel bevindt. Deze informatie is echter niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door aan de huidige stap een visueel onzichtbare tekst toe te voegen die deze informatie weergeeft of door bovenaan de pagina een kop toe te voegen die gelijk is aan de stap van de aanvraag (bijvoorbeeld ‘Gegevens aanvraag’).

   Op pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 staan twee sets radiobuttons: ‘Bent u al abonnee?’ en ‘Op welke wijze wil de aanvrager zich identificeren?’. Om de juiste relaties tussen de elementen over te brengen, moeten deze radiobuttons gegroepeerd worden in een fieldset, waarbij de vraag (bijvoorbeeld ‘Bent u al abonnee?’) als legend moet dienen.

  • Oorzaak:

   Fieldsets hebben geen legend-element.

   Vetgedrukte tekst is enige visuele middel om betekenis te geven.

   Fieldset ontbreekt bij radiobuttons: ‘Bent u al abonnee?’ en ‘Op welke wijze wil de aanvrager zich identificeren?’

  • Gevolg:

   Fieldsets hebben geen toegankelijke naam.

   Betekenis van dikgedrukte teksten is niet duidelijk bij gebruik van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Fieldset aanbrengen en legend-elementen invullen

   Dikgedrukte tekst vergangen door betekenisvolle alternatieven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 staat een formulier die onder andere om gegevens van de gebruiker vraagt. Een deel van deze gegevens kan in één keer goed en automatisch door de browser worden ingevuld als gebruik is gemaakt van het attribuut autocomplete. Dit attribuut is echter niet aanwezig op bijvoorbeeld de invoervelden bij naam, telefoonnummer en e-mailadres en dat is wel nodig. Een overzicht van de mogelijkheden en vereisten van autocomplete is te vinden op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Oorzaak:

   Autocomplete attribuut ontbreekt.

  • Gevolg:

   Velden kunnen niet automatisch worden ingevuld.

  • Alternatief:

   Gebruiker moet handmatig invullen

  • Maatregel:

   Autocomplete attribuut invullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 wordt bekeken op een breedte van 320 pixels, verandert de indeling niet en moet horizontaal gescrold worden om alle informatie te kunnen lezen.

  • Oorzaak:

   Geen responsive opbouw van de pagina

  • Gevolg:

   Gebruiker moet horizontaal scrollen.

  • Alternatief:

   Horizontaal scrollen.

  • Maatregel:

   Pagina's moeten responsive opgebouwd worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 wordt de toetsenbordfocus rondom de selectierondjes in FireFox aangegeven in lichtblauw. Het contrast met de grijze achtergrond is 2,8:1, terwijl 3,0:1 het minimum is. In andere browsers dan FireFox is de focus helemaal niet zichtbaar, zie ook succescriterium 2.4.7.

   Op pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 staan in het formulier enkele links. Wanneer deze de focus krijgen, veranderen ze alleen licht van kleur. Dit is alleen toegestaan als het contrast tussen wel en geen focus minimaal 3,0:1 is én er een aanvullende visuele visuele hint is (zoals een kader of andere onderstreping). Van beide is hier geen sprake.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast

  • Gevolg:

   Focus van/bij object is voor sommige gebruikers niet duidelijk te zien

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voldoende contrast aanbrengen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 Het proces heeft een maximale sessieduur. Als deze tijd is overschreden, kan het formulier niet verstuurd worden en verschijnt een foutmelding (404). Er is vooraf geen melding gemaakt van een tijdslimiet, er verschijnt geen waarschuwing als de tijd bijna om is en er is geen mogelijkheid de tijd te verlengen.

  • Oorzaak:

   Er is vooraf geen melding gemaakt van een tijdslimiet, er verschijnt geen waarschuwing als de tijd bijna om is en er is geen mogelijkheid de tijd te verlengen.

  • Gevolg:

   Als deze tijd is overschreden, kan het formulier niet verstuurd worden en verschijnt een foutmelding (404).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Vooraf melding maken van de tijdslimiet en sessie timeout popup implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 is een skiplink aanwezig, maar hier zijn een paar problemen mee. Deze skiplink met het linkdoel ‘#hoofdcontent’ wordt niet zichtbaar als deze de focus krijgt en dat is wel nodig. Wanneer deze skiplink geselecteerd wordt, komen direct foutmeldingen bovenaan het formulier en blijft de focus op de skiplink staan. Deze skiplink doet daarom niet waarvoor het bedoeld is, namelijk om direct naar de unieke inhoud van de pagina te gaan.

  • Oorzaak:

   Skiplink is niet correct geïmplementeerd

  • Gevolg:

   Herhaalde blokken kunnen niet overgeslagen worden.

  • Alternatief:

   Gebruiker moet zelf door de herhaalde blokken navigeren.

  • Maatregel:

   Werkende skiplink implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 staat het logo in een link met als titel ‘Ga naar Rijksoverheid homepagina’. Deze link gaat echter nergens heen; het linkdoel is ‘#’ en er is geen javascript aanwezig om de link te laten werken. Ook als de link zou functioneren, is het doel niet juist omschreven omdat het waarschijnlijk naar de startpagina gaat en niet naar de homepagina van Rijksoverheid.

  • Oorzaak:

   Linkdoel ontbreekt en onjuiste titel.

  • Gevolg:

   Klikken op het logo doet niks

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Linkdoel aanbrengen en juiste titel instellen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 is de focus meerdere keren niet zichtbaar, bijvoorbeeld als deze zich bevindt op het logo, het hoofdmenu en de zoekknop. Ook is de focus niet zichtbaar op de knoppen ‘Bladeren…’/’Bestand kiezen...’, ‘Stap 2 – Controleer gegevens’ en ‘Stap 3 – Verzenden gegevens’ In alle browsers behalve Firefox is de focus ook niet zichtbaar op de radiobuttons in het formulier.

  • Oorzaak:

   Focus niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Functionaliteit is niet goed toetsenbordtoegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Focus moet voldoende contrast hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het logo bovenin is de tekst niet onderdeel van de toegankelijkheidsnaam.

  • Oorzaak:

   De tekst ontbreekt in de toegankelijkheidsnaam van het component.

  • Gevolg:

   Spraakbediening is niet mogelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Toegankelijkheidsnaam toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 heeft geen taalaanduiding. Hulpsoftware kan hierdoor niet bepalen wat de taal is en zal de inhoud mogelijk met een verkeerde stem voorlezen.

  • Oorzaak:

   Lang-attribuut niet ingesteld

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan hierdoor niet bepalen wat de taal is en zal de inhoud mogelijk met een verkeerde stem voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Langattribuut 'NL' toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 worden instructies voor de invoer gegeven in de title- en alt-attributen van de afbeeldingen van een vraagteken achter de invoervelden. Dit is echter geen geldige manier om instructies te geven, want deze informatie is niet voor alle gebruikers (met name ziende toetsenbordgebruikers en gebruikers via een mobiel apparaat) te benaderen. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door hiervan een knop te maken die bij activeren de instructie toont voor alle gebruikers. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Oorzaak:

   Instructies staan alleen in alt en title-attributen

  • Gevolg:

   Informatie is niet voor alle gebruikers beschikbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Knop maken die bij activeren de instructie toont

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.zovar.nl/zoeken?trefwoord=de wordt het attribuut role=”group” gebruikt.

  • Oorzaak:

   Het attribuut aria-describedby is niet voldoende om deze elementen een naam te geven. De legend ‘Vul zoekcriteria in’ is verborgen met display:none en hierdoor niet beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om de naam van deze group te bepalen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Door goed gebruik te maken van de combinatie fieldset met legend is het gebruik van deze WAI-ARIA rollen overbodig. Hierbij moet de legend wel beschikbaar zijn voor hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als op pagina https://formulieren.zovar.nl/FormCreateApplication.aspx?activeFormId=77 fouten worden gemaakt, verschijnt een foutmelding bovenaan de pagina. Ondanks dat de pagina naar boven scrolt, blijft de toetsenbordfocus op de knop ‘Stap 2 – Controleer gegevens’ staan. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is en dat is nu niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld door role=”alert” toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Let op: dit element met het attribuut role=”alert” moet al aanwezig zijn op het moment dat de website wordt geladen. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen. Een andere optie is om de toetsenbordfocus te verplaatsen naar de eerste fout; dan is het ook duidelijk dat er iets is veranderd op de pagina.

  • Oorzaak:

   Role = 'alert' ontbreekt

  • Gevolg:

   Ondanks dat de pagina naar boven scrolt, blijft de toetsenbordfocus op de knop ‘Stap 2 – Controleer gegevens’ staan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Role = 'alert' toevoegen aan melding

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209