Verklaring van Centraal Bureau voor de Statistiek

Status toegankelijkheid https://www.cbs.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-03-2024

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centraal Bureau voor de Statistiek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.cbs.nl.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Centraal Bureau voor de Statistiek gedeeltelijk voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centraal Bureau voor de Statistiek is gevorderd met de toegankelijkheid van en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-03-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centraal Bureau voor de Statistiek.
Functie: Hoofddirecteur CBS Communicatie & Nieuws.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-03-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/ .

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht .

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.cbs.nl: voldoet gedeeltelijk

De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Centraal Bureau voor de Statistiek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/cbs.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-04-2023
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Binnen de scope van het onderzoek vallen: Alle pagina's op www.cbs.nl. Alle pdf's op www.cbs.nl. Buiten de scope van het onderzoek vallen: Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website. Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/cbs-longreads/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-07-2023
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • Binnen de scope van het onderzoek valt: Alle pagina's op longreads.cbs.nl Alle PDF's op longreads.cbs.nl Buiten de scope van het onderzoek valt: De pagina's op cbs.nl. Dit vereist een apart onderzoek. Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website. Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Centraal Bureau voor de Statistiek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

De website https://www.cbs.nl voldoet niet aan de volgende succescriteria:

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
 • SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
 • SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
 • SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
 • SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
 • SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
 • SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
 • SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
 • SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
 • SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
 • SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
 • SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
 • SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
 • SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
 • SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
 • SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
 • SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
 • SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
 • SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
 • SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
 • SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
 • SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
 • SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
 • SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
 • SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
 • SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]

Alternatieven

In de tussentijd biedt Centraal Bureau voor de Statistiek de volgende alternatieven aan bezoekers die last hebben van de afwijkingen die nog niet zijn opgelost:
Er kan contact opgenomen worden met de Infoservice van het CBS.

Maatregelen

Centraal Bureau voor de Statistiek neemt de volgende maatregelen om de afwijkingen op te lossen:
Techniek: * Alle bevindingen uit de audit worden opgepakt en opgelost. Nieuwe kennis die in dit traject wordt opgedaan wordt vastgelegd en gedeeld. * Bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit en het uitvoeren van wijzigingen op de bestaande techniek wordt deze getoetst tegen een eisenlijst waar de laatste versie van WCAG onderdeel uitmaakt. Dit wordt tijdens het testen ook gevalideerd. Content: * Redactionele voorschriften worden op basis van de bevindingen uit de audit verbeterd om meer bewustzijn op dit onderwerp te creƫren en de noodzakelijke kennis vast te leggen. * Aanleveringsprocessen worden de komende tijd doorgelopen om te zorgen dat vanaf het begin van het proces alle noodzakelijke ingrediƫnten voor een toegankelijk eindproduct al aanwezig zijn. Validatie: * Periodiek voeren wij zelf steekproeven uit op zowel de content als de techniek. Feedback/melding: * Binnen de website bieden wij gebruiker via meerdere routes de gelegenheid om melding te maken van problemen zodat wij deze sneller kunnen herkennen en oplossen.

Op 14-12-2025 zal de website https://www.cbs.nl volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

Onevenredige last

De maatregelen die Centraal Bureau voor de Statistiek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.