Verklaring van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Status toegankelijkheid https://www.cbg-meb.nl

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-06-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is beschikbaar via de link https://www.cbg-meb.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gepubliceerde informatie blijkt dat de website College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is gevorderd met de toegankelijkheid van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen .
Functie: Directeur, agentschap ter ondersteuning van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via klachten@cbg-meb.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website College ter Beoordeling van Geneesmiddelen : voldoet gedeeltelijk

De website College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/ertkkLC6Gw8NxB0puIps/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige afbeeldingen met links hebben een tekstueel alternatief dat onvoldoende beschrijvend is. Deze afbeeldingen zijn afbeeldingen van tekst en worden gelinkt naar een andere website.

  • Oorzaak:

   Deze afbeeldingen zijn via de banner-functie van het PRO-CMS geplaatst. Hierdoor komt de alternatieve tekst van de afbeelding niet in beeld.

  • Gevolg:

   Gebruikers van bijvoorbeeld screenreaders kunnen de tekst op de afbeelding niet raadplegen.

  • Alternatief:

   Het PRO CMS biedt momenteel geen mogelijkheid om bij banners een tekst onder de afbeelding te plaatsen.

  • Maatregel:

   Zodra de banner niet langer nodig is, wordt deze verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het tekstueel alternatief van het logo van de organisatie is onvoldoende beschrijvend.

  • Oorzaak:

   Er wordt in het tekstueel alternatief van het logo niet aangegeven waar de link naar verwijst.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan het tekstuele alternatief als linktekst niet goed raadplegen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Een verzoek is gedaan aan de beheerder om de alternatieve tekst aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In sommige documenten zijn koppen niet gemarkeerd als koppen.

  • Oorzaak:

   Redactionele fout.

  • Gevolg:

   Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt nagekeken of in reeds gepubliceerde documenten en nog te publiceren documenten de koppen juist zijn gemarkeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In sommige documenten is de leesvolgorde niet ingesteld.

  • Oorzaak:

   Redactionele fout.

  • Gevolg:

   Hierdoor proberen hulptechnologieën zelf een leesvolgorde te bepalen maar dit gaat vaak niet goed.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt nagekeken of in reeds gepubliceerde documenten en nog te publiceren documenten de leesvolgorde goed is ingesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten van gebruikersinterfaces zijn onvoldoende zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Componenten van gebruikersinterfaces hebben onvoldoende contrast.

  • Gevolg:

   Componenten van gebruikersinterfaces zijn niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De juiste contrastwaarden worden ingesteld voor componenten van gebruikersinterfaces.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige documenten bevatten onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Redactionele fout.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperkingen kunnen de tekst niet goed raadplegen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt nagekeken of in reeds gepubliceerde documenten en nog te publiceren documenten de contrastwaarden voldoende zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige afbeeldingen op de website zijn onvoldoende toegankelijk.

  • Oorzaak:

   Deze afbeeldingen bevatten tekst.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen de tekst niet aanpassen aan hun eigen voorkeuren.

  • Alternatief:

   Geen afbeeldingen van tekst gebruiken, tenzij het niet anders kan.

  • Maatregel:

   Geen afbeeldingen van tekst gebruiken, tenzij het niet anders kan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige documenten zijn niet goed navigeerbaar.

  • Oorzaak:

   In sommige documenten is de koppenstructuur niet correct ingesteld.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën gebruiken een lijst met koppen om door het document sneller te navigeren. Op deze manier kunnen ze indien nodig stukken content overslaan. Door de onjuiste instelling kunnen zij niet goed door het document navigeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt nagekeken of in reeds gepubliceerde documenten en nog te publiceren documenten de koppenstructuur correct is ingesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De titel van de pagina is "Niet gevonden | Home." Deze titel beschrijft niet goed op welke website de bezoeker zich bevindt.

  • Oorzaak:

   PRO CMS instelling.

  • Gevolg:

   De titel van een pagina wordt in hulptechnologieën gebruikt om de webpagina aan te duiden. Bezoekers kunnen door deze afwijking de pagina niet gemakkelijk terugvinden als er bijvoorbeeld meerdere tabbladen open staan.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De beheerder wordt verzocht de 404-pagina correct te beschrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De titels van sommige documenten zijn niet ingesteld.

  • Oorzaak:

   Redactionele fout.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën gebruiken de titel om het bestand een naam te geven. Door het ontbreken van een titel kan de hulptechnologie het bestand niet identificeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt nagekeken of in reeds gepubliceerde documenten en nog te publiceren documenten de titel is ingesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Van sommige afbeeldingen met links is het tekstueel alternatief onvoldoende beschrijvend.

  • Oorzaak:

   Redactionele fout.

  • Gevolg:

   Deze afbeeldingen hebben een tekstueel alternatief dat onvoldoende beschrijvend is, waardoor deze link geen duidelijke linktekst heeft. Voorleessoftware gebruikt het tekstuele alternatief namelijk als linktekst.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt nagekeken of in reeds gepubliceerde afbeeldingen met links het tekstueel alternatief voldoende beschrijvend is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige documenten zijn niet goed navigeerbaar.

  • Oorzaak:

   In sommige documenten is geen gebruik gemaakt van bladwijzers om door het document te navigeren.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen niet goed door het document navigeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt nagekeken of er in reeds gepubliceerde documenten en nog te publiceren documenten gebruik wordt gemaakt van bladwijzers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekst op de taalknop"English" onderin op de pagina is in het Engels maar het wordt niet dusdanig gemarkeerd in de code.

  • Oorzaak:

   Instelling PRO CMS.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest de informatie in het Nederlands voor.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De beheerder wordt verzocht in de code aan te geven dat hier een Engelse term staat, zodat voorleessoftware de tekst op een juiste manier kan voorlezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Er zijn een aantal afwijkingen geconstateerd t.a.v. de technische toegankelijkheid van deze website.

  • Oorzaak:

   Voor de technische toegankelijkheid van deze website zijn wij afhankelijk van de technische beheerder van het Platform Rijksoverheid Online, Online Advies van DPC.

  • Gevolg:

   De eigenaar van de website kan de afwijking niet zelf oplossen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Online Advies van DPC onderneemt acties om alle ontdekte afwijkingen zo spoedig mogelijk op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022

Onevenredige last

De maatregelen die College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928