Verklaring van ZorgCSP

Status toegankelijkheid https://zorgcsp.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ZorgCSP .

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website ZorgCSP gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van ZorgCSP en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via CIBGDigitoegankelijk@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website ZorgCSP : voldoet gedeeltelijk

De website ZorgCSP is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cibg.nl/binaries/cibg/documenten/publicaties/2021/02/04/rapportage-onderzoek-digitoegankelijkheid-zorgcsp/WCAG+2.1+inspectie+zorgcsp.nl+-+niveau+AA+-+1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://zorgcsp.nl/ is een aria-label gebruikt om de link onder het logo de naam ‘Naar homepage van Zorg CSP’ te geven. Het probleem is dat dit label het logo verbergt voor hulpsoftware. De inhoud van het aria-label attribuut overschrijft het img element met tekstalternatief ‘Logo CIBG - Onderdeel van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’. Het is een optie om hier het attribuut title te gebruiken of om een visueel verborgen linktekst te gebruiken. Het aria-label overschrijft alle andere manieren waarop een link een naam kan krijgen. Dit type probleem komt voor op alle pagina's.

   Op https://zorgcsp.nl/documents/RK1%20CPS%20UZI-register%20V10.2.pdf staat een PDF met op de eerste pagina het logo van CIBG. Dit logo is opgedeeld in twee afbeeldingen met de tekstalternatieven ‘RO_Beeldmerk_Zwart’ en ‘RO_VWS_CIBG’. Dit is geen goed tekstalternatief voor dit logo. Op pagina 14 staat een afbeelding boven de tekst ‘Figuur 1 Passenmodel en certificaten’. De afbeelding heeft geen tekstalternatief, ook dat dat deze tekst niet gekoppeld is aan de afbeelding. Dit geldt ook voor de afbeelding op pagina 16.

  • Oorzaak:

   Gebruik van Aria-label bij logo Geen goed tekstalternatief voor logo

  • Gevolg:

   Het probleem is dat dit label het logo verbergt voor hulpsoftware. Logo wordt voor hulpsoftware niet beschreven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Attribuut title gebruiken / tekstalternatief toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://zorgcsp.nl/documents/2020-01-11%20RK1%20CPS%20ZOVAR%20v5.8%20ENG.pdf staat een PDF bestand. Dit bestand heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-code laag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   Op pagina https://zorgcsp.nl/documents/RK1%20CPS%20UZI-register%20V10.2.pdf staat een PDF bestand. Dit bestand is wel getagd, zodat informatie in dit bestand beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware. Het probleem is dat er in deze tags veel fouten staan waardoor de informatie in de presentatie niet beschikbaar is voor hulpsoftware. Door het grote aantal fouten is deze PDF van 93 pagina's zijn hier alleen voorbeelden gegeven van fouten. Er wordt niet goed gebruik gemaakt van tabelkoppen op pagina 7, de teksten ‘Versie’ tot en met ‘Opmerken’ op de eerste rij zijn opgemaakt als tabelcel met data (td) en niet als tabelkop die iets zegt over alle cellen in dezelfde kolom (td). Ook is de tekst ‘Tabel 1 Revisiehistorie’ niet gekoppeld aan de onderstaande tabel (een koptekst zou hier werken). In de tabel staan meerdere lijsten, deze zijn niet goed genest. Bij ‘5.0’ staat in de tags een lijst met twee punten waarbij de andere acht punten in een lijst binnen dat tweede punt staan. Dat is anders dan zichtbaar is in de PDF. Dit geldt ook voor lijsten bij ‘5.6’, ‘5.8’ en ‘7.1’. Op pagina 14 is de tekst bij de afbeelding niet gekoppeld aan de bovenstaande afbeelding (Doordat de tag onder de afbeelding staat zou een kop hier niet werken). De vetgedrukte teksten zoals ‘Zorgverlenerpas’ zijn onterecht niet opgemaakt als koptekst. Op pagina 15 is de tekst boven ‘1.1.3 CA-model’ opgemaakt als koptekst en deze tekst is onterecht niet opgemaakt als kop. Dit type probleem met het niet of verkeerd gebruik van koppen komt op veel plaatsen voor zoals ook op pagina 16. Verdere voorbeelden van dit probleem worden niet gegeven. Op pagina 17 staat een tabel dat niet is getagd, deze tabel is niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. Op pagina 18 staat een tabel waarin geen th elementen zijn gebruikt om de tabelkoppen aan te geven, verdere voorbeelden van tabellen zonder tabelkoppen worden niet gegeven. Op pagina 19 staan de ‘Contactgegevens UZI-register:’ in twee kolommen. Deze tekst is niet goed getagd waardoor niet duidelijk is welke postcode bij de Rijnstraat en welke bij de postbus hoort, de tags gaan regel voor regel en niet kolom per kolom. Op pagina 20 staat een tabel met een tabelcel die informatie geeft over twee kolommen, deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. De cel ‘Toepasselijke CP’ staat in de tags boven de cel ‘Certificaat (functie)’, hierdoor klopt de hele tabel niet meer. Op pagina 25 staat een lijst die verdeeld is over twee pagina's, doordat de voetnoot er in de tags tussen staat is de relatie tussen de lijst op pagina 25 en het eerste losse lijstpunt op pagina 26 niet meer duidelijk. Op pagina 37 is de tekst ‘Verplichtingen met betrekking tot servercertificaten’ niet getagd. Dit zijn voorbeelden van verschillende soorten problemen in deze PDF, dit is geen volledig overzicht van de problemen op de eerste tot en met de laatste pagina.

  • Oorzaak:

   PDF nog niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   PDF niet goed leesbaar met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://zorgcsp.nl/documents/RK1%20CPS%20UZI-register%20V10.2.pdf staat een PDF bestand waarbij het logo van het CIBG bovenaan de eerste pagina staat. Deze PDF is getagd en de volgorde van deze tags bepaalt de leesvolgorde voor software. In de tags staat dit logo tussen twee delen van de inhoudsopgave.

  • Oorzaak:

   PDF nog niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   PDF niet goed leesbaar met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://zorgcsp.nl/documents/RK1%20CPS%20UZI-register%20V10.2.pdf staan in de PDF meerdere links en referenties. Deze onderdelen zijn niet allemaal visueel te onderscheiden van de omliggende tekst.

  • Oorzaak:

   Links en referenties visueel niet te onderscheiden van de omliggende tekst.

  • Gevolg:

   Links en referenties zijn lastiger te vinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF toegankelijk maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://zorgcsp.nl/documents/RK1%20CPS%20UZI-register%20V10.2.pdf staat een PDF. De meeste tekst in deze PDF heeft ruimschoots voldoende contrast. Op pagina 14 staat ‘Figuur 1 Passenmodel en certificaten’. In deze afbeelding staat de witte tekst ‘Abonnee’ met een contrast van 3,0:1 met de grijze achtergrond. Dit formaat tekst moet een contrast hebben van minimaal 4,5:1. Dit is de enige fout met contrast in deze PDF.

  • Oorzaak:

   Te weinig contrast.

  • Gevolg:

   De tekst 'Abonnee' is lastig leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voldoende contrast aanbrengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het bestand op pagina https://zorgcsp.nl/documents/2020-01-11%20RK1%20CPS%20ZOVAR%20v5.8%20ENG.pdf is een PDF met de titel ‘Microsoft Word - 2020-01-11 RK1 CPS ZOVAR v5.8 ENG (definitief).docx’. Dit is geen geldige titel voor een PDF bestand. Deze waarde is in te stellen via de bestandseigenschappen van de PDF. Deze titel geldt als paginatitel onder dit succescriterium en is onafhankelijk van de gekozen bestandsnaam. De titel van de PDF op https://zorgcsp.nl/documents/RK1%20CPS%20UZI-register%20V10.2.pdf is beter, maar zeker niet optimaal. Deze tweede titel wordt op dit moment niet afgekeurd, maar het advies is om de titels van alle vier de PDF’s op https://zorgcsp.nl/certification-practice-statement-cps te verbeteren.

  • Oorzaak:

   Geen geldige titel voor een PDF bestand

  • Gevolg:

   PDF is niet goed toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's /zoeken/UitgegevenServerCertificatenUzi en /zoeken/UitgegevenServerCertificatenZovar is de toetsenbordfocus meerdere keren niet zichtbaar. De toetsenbordfocus is twee keer niet zichtbaar voordat deze op het tweede invoerveld komt. De focus is ook twee keer niet zichtbaar voordat deze op het invoerveld ‘Abonneenaam’ en op de knop ‘Zoeken’ landt. Na het openklappen van de toelichtingen is dat probleem niet meer aanwezig. Dit probleem is waarschijnlijk op te lossen door deze visueel verborgen uitleg te verbergen met display:none, op die manier worden deze focusbare elementen verwijdert uit de focus volgorde als deze niet zichtbaar zijn. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Oorzaak:

   Visueel verborgen uitleg is focusbaar

  • Gevolg:

   Toetsenbordfocus is alleen niet zichtbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Visueel verborgen uitleg verbergen met display:none

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's staat een link met het aria-label ‘Naar homepage van Zorg CSP’. Doordat het tekstalternatief ‘Logo CIBG - Onderdeel van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ geen deel uit maakt van de naam van deze link voldoet deze component van de gebruikersinterface niet aan dit succescriterium. Let er bij het oplossen van het probleem bij 1.1.1: Niet-tekstuele content op dat de oplossing ook voldoet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat een link met het aria-label ‘Naar homepage van Zorg CSP’. Doordat het tekstalternatief ‘Logo CIBG - Onderdeel van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ geen deel uit maakt van de naam van deze link voldoet deze component van de gebruikersinterface niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De taal van een PDF kan ingesteld worden in de bestandseigenschappen, op die manier is hulpsoftware in staat om de tekst op de juiste manier weer te geven. Een screenreader kan dan bijvoorbeeld bij de PDF op https://zorgcsp.nl/documents/2020-01-11%20RK1%20CPS%20ZOVAR%20v5.8%20ENG.pdf gebruik maken van Engelstalige uitspraak. De taal van deze PDF is niet ingesteld en dat is wel verplicht.

  • Oorzaak:

   Taal in PDF is niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan juiste taal niet bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taaleigenschap meegeven aan PDF-bestand.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op het moment dat gegevens niet aan de invoereisen voldoen, zoals op /intrekken de invoereisen voor ‘Pasnummer’ en ‘Intrekkingscode’ komen er instructies in beeld die niet voldoen aan de eisen van dit succescriterium. Voor deze teksten staat een rood icoon dat visueel duidelijk maakt dat het om een foutmelding gaat. Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen. Een van de methoden is om de tekst aan te passen, maar indien er een tekstalternatief voor dit icoon wordt gebruikt is dat ook voldoende. Dit type probleem komt ook voor op pagina's /zoeken/UitgegevenUziPassen (‘UZI-nummer’, ‘AGB-code’ en meer), /zoeken/UitgegevenServerCertificatenUzi (‘UZI-nummer’) en /zoeken/UitgegevenServerCertificatenZovar (‘ZOVAR-nummer’).

  • Oorzaak:

   Geen tekstalternatief voor foutmeldingsicoon

  • Gevolg:

   Alleen visueel is duidelijk dat het om een foutmelding gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatief toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina /intrekken staan de invoervelden ‘Pasnummer’ en ‘Intrekkingscode’. Deze invoervelden hebben aanvullende invoereisen zoals aangegeven bij succescriterium 3.3.1: Fout identificatie. Deze invoereisen zijn niet van te voren duidelijk. Dit probleem geldt ook voor een aantal invoeren op pagina /zoeken/UitgegevenUziPassen. Dit viel op doordat aanvullende instructies wel aanwezig zijn op pagina's /zoeken/UitgegevenServerCertificatenUzi en /zoeken/UitgegevenServerCertificatenZovar. Het advies is om goed te kijken naar de instructies die nodig zijn om deze formulieren in één keer goed in te vullen. Indien er geen invoereisen zijn zoals geldt voor het invoerveld ‘Abonneenaam’ is de enige eis voor dit succescriterium dat het label zichtbaar is (en dat is het geval).

  • Oorzaak:

   Invoereisen niet allemaal van te voren beschreven

  • Gevolg:

   Mogelijk onduidelijk aan welke invoereisen het moet voldoen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Invoereisen meegeven als instructie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina /intrekken is het mogelijk om een UZI-pas of servercertificaat onherroepelijk te verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden (door de gebruiker zelf). Deze actie is niet te controleren voordat deze wordt uitgevoerd en het is niet nodig om deze gegeven te bevestigen voordat deze actie wordt uitgevoerd. Een van de opties is om op deze pagina een verplicht selectievakje te plaatsen met een tekst als ‘Ik heb de gegevens gecontroleerd’ of ‘Het intrekken van een UZI-pas of servercertificaat is onherroepelijk.’. Ook het weergeven van een pop-up met een vraag als ‘U staat op het punt om gegevens te verwijderen, weet u zeker dat u door wilt gaan?’. Andere oplossingen zijn mogelijk. Hierboven zijn twee verschillende methoden om dit probleem op te lossen gegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina /intrekken is het mogelijk om een UZI-pas of servercertificaat onherroepelijk te verwijderen zonder controlemogelijkheid

  • Gevolg:

   UZI-pas of servercertificaat wordt verwijderd zonder controle optie te hebben gehad.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Controle vinkje toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina /zoeken/UitgegevenUziPassen staan drie select elementen met een dubbel attribuut. Deze elementen hebben een dubbel class attribuut.

  • Oorzaak:

   Dubbel class attribuut

  • Gevolg:

   Parse fout

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat er maar 1 class attribuut gebruikt wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina /intrekken staat een element met role=”progressbar”. Dit element staat in beeld bij het inladen van een intrekking. Deze voortgangsbalk heeft geen naam die beschikbaar is voor hulpsoftware. Het advies is om aria-labelledby te gebruiken. De waarde van dit attribuut verwijst dan naar de tekst het (toe te voegen) id van de tekst ‘Bezig met intrekken (5%)’. Een andere optie is om deze role te verwijderen, er is immers een alternatief in tekst aanwezig.

  • Oorzaak:

   Element met role="progressbar" heeft geen naam

  • Gevolg:

   De voortgangsbalk heeft geen naam die beschikbaar is voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aria-labelledby gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina /intrekken is role=”alert” gebruikt bij twee van de drie type meldingen. Dit geldt niet voor het eerste statusbericht dat in beeld komt. De laadbalk zelf geeft ook een status aan. Het advies is om role=”status” te gebruiken. Alert is vooral bedoeld voor informatie die niet gemist mag worden, zoals een foutmelding.

  • Oorzaak:

   role=”alert” is gebruikt

  • Gevolg:

   Status melding wordt aangeduid met Alert

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Role=”status” gebruiken voor het eerste statusbericht dat in beeld komt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209