Verklaring van www.ggdleefomgeving.nl

Status toegankelijkheid https://ggdleefomgeving.nl

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-12-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.ggdleefomgeving.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is beschikbaar via de link https://www.vggm.nl/vggm/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.ggdleefomgeving.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is gevorderd met de toegankelijkheid van www.ggdleefomgeving.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) .
Functie: Adviseur Milieu en Gezondheid.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2020.

Feedback en contactgegevens

We werken aan een vernieuwde website. GGDleefomgeving.nl wordt eind 2021/begin 2022 vervangen met een website die voldoet aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid.

Vragen

 • Ben je op zoek naar informatie maar kom je er niet uit?
  Neem dan contact op met je eigen GGD. Deze vind je via www.GGD.nl

Problemen met toegankelijkheid melden

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid van GGDleefomgeving.nl? Neem dan contact op: GGDleefomgeving@vggm.nl

Wat kan je van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging
 • We informeren je over de voortgang en de uitkomst
 • Binnen 4 weken is jouw verzoek afgehandeld.
Niet tevreden?

Ben je niet tevreden met de manier waarop jouw vraag is behandeld, of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kan je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.ggdleefomgeving.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) geeft aan dat de website wordt opgeheven en na 31-12-2021 niet langer beschikbaar zal zijn.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(geen)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: We zijn aan het onderzoeken welke oplossing (CMS of Thema) het beste past bij onze doelgroep en de digitale toegankelijkheidseisen.
  • Oorzaak: De complexiteit van onze organisatie en tussenkomst van corona hebben ervoor gezorgd dat de planning is uitgelopen.
  • Gevolg: De originele planning loopt iets uit.
  • Alternatief: We hebben nog geen alternatief. Mensen kunnen uiteraard via telefoon of mail ook contact met ons leggen.
  • Maatregel: Er komt een vernieuwde website die voldoet aan alle richtlijnen rondom toegankelijkheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323