Verklaring van Gemeente Tynaarlo

Status toegankelijkheid https://www.tynaarlo.nl/

Gemeente Tynaarlo is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Tynaarlo streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Tynaarlo.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Tynaarlo is beschikbaar via de link https://www.tynaarlo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Tynaarlo gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Tynaarlo gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Tynaarlo is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Tynaarlo en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Tynaarlo .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@tynaarlo.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Tynaarlo

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Tynaarlo : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Tynaarlo is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Tynaarlo dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.tynaarlo.nl/sites/default/files/documents/2021-03-05_toegankelijkheidsonderzoek_tynaarlo_versie_1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Tynaarlo dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina: (pdf4) Perspectiefnota 2021. De afbeelding op het voorblad heeft een alt-tekst: “Jaarrekening”, die niet aansluit bij de afbeelding zelf. Omdat deze afbeelding de achtergrond vormt van het hele voorblad bevat deze ook het logo en de naam van de gemeente, naast de decoratieve afbeeldingen. Een logo geeft altijd informatie en dient dus ook altijd een alternatieve tekst te hebben in de codelaag. Bovendien blijkt nergens anders uit de tekst op de eerste pagina’s dat het hier een document van de gemeente Tynaarlo betreft.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Het is belangrijk dat ook mensen die gebruik maken van hulpapparatuur dezelfde informatie te horen krijgen als een ziende gebruiker.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Daarom is het beter om dit hier als alt-tekst te gebruiken: “Gemeente Tynaarlo (logo)” bijvoorbeeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina: Zuidlaardermarkt. De alternatieve tekst bij de vlaggen is nu leeg en ook hebben de teksten netjes een lang-attribuut gekregen. Echter hebben de vlaggen nog wel een title="Engelse vlag" element.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Doordat de vlaggen nog wel een titel element hebben, worden deze nog steeds door hulpapparatuur wordt opgepakt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Verwijder hierom ook het title-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina: (pdf3) Gemeentepagina week 4 2021. Er is niet aangegeven of afbeeldingen decoratief zijn of welke informatie de afbeeldingen geven. Dit komt omdat er geen codelaag is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   In de codelaag moet per afbeelding staan of deze als decoratief bedoeld is of welke informatie de afbeelding geeft. Dit moet de maker van het document bij elke afbeelding aangeven.

   Als een afbeelding informatie geeft, dan moet deze informatie ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien. Bij een logo van de gemeente bijvoorbeeld ‘gemeentenaam (logo)’ zodat de niet-ziende lezer dezelfde informatie heeft.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Bij de afbeeldingen die veel informatie geven is een volledig tekstueel alternatief nodig, waarbij in de codelaag alleen een korte alt-tekst wordt toegevoegd aan de afbeelding. (Zie succescriterium 1.4.5)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina: (pdf1) Collegevoorstel. Op pagina 8 en 9 van dit document staan tabellen die bestaan uit een afbeelding.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   De alt-tekst van de afbeelding op pagina 8 luidt: “cid:image001.png@01D56D61.F17994F0”. Dit is de tekst die wordt voorgelezen door hulpapparatuur. De beide tabellen op pagina 9 hebben geen alt-tekst. De informatie in deze tabellen moet ook worden aangeboden aan iemand die de afbeelding niet kan zien.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Dit probleem kan het beste worden opgelost door de informatie in echte tabellen te zetten en niet in afbeeldingen. Zie ook succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina: (pdf1) Collegevoorstel. De afbeelding van het logo en de tekst: “College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo” komen niet voor in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Het betreft hier belangrijke informatie die ook moet worden aangeboden aan iemand die de tekst niet kan zien.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de afbeelding alsnog een tag figure krijgt met een alt-tekst die de informatie in de afbeelding goed weergeeft, zoals bijvoorbeeld: ‘Logo van gemeente Tynaarlo’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina: (kaart) Ontwikkeling Zuidlaren. De kaart van het centrum van Zuidlaren en de legenda zijn opgenomen in een afbeelding die als decoratief is gemarkeerd. En hoewel de plannen voor het centrum uitvoerig op de pagina worden beschreven, is dit nog een onvoldoende tekstueel alternatief voor de informatie op de afbeelding.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Zo is de term 'groene traverse' en 'beeklandschap' te zien op de kaart en legenda maar wordt dit op de pagina nergens besproken. Voor mensen die gebruikmaken van hulpapparatuur, zoals een screen reader of braille toetsenbord, is deze informatie nu niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Een goede mogelijkheid zou zijn om het doel van de kaart en de informatie die het weergeeft te beschrijven in een uitklapbaar element onder de afbeelding. Zo is de informatie voor iedereen beschikbaar zonder veel ruimte in te nemen. Geeft het uitklap-element dan een kop zodat het duidelijk is om welke content het gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn koppen, lijsten, tags, (pdf) documenten, tabellen, formulieren, attributen, (fout)meldingen, inputvelden en overige elementen niet goed gebouwd in de codelaag of ontbreken in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn niet (goed) te begrijpen, te navigeren en te bedienen voor mensen met hulpapparatuur zoals screenreaders en voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Ter Bosch Eelderwolde'' zijn de kavels op de kaart alleen te onderscheiden door hun kleur. Op de pagina ''Gemeente pagina week 4 2021'' worden op sommige plekken links in de lopende tekst alleen in een oranje kleur aangegeven om ze te onderscheiden van de gewone tekst.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals kleurenblinden, kunnen de pagina's niet (goed) begrijpen en navigeren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben teksten, (uitgelichte) artikelen, cijfers en blauwe letters niet afdoende kleur contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals kleurenblinden, kunnen de pagina's niet (goed) begrijpen en navigeren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben afbeeldingen, tabellen en legenda's tekst in de afbeelding/legenda zelf verwerkt/ingevoegd. Soms wordt dit ook niet ergens anders benoemd op de pagina. De tekst in deze afbeeldingen/legenda's is dus niet toereikend.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Mensen met hulpapparatuur kunnen de tekst in de afbeeldingen/legenda's niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Zoekresultaat 'Zuidlaren''' worden de zoekfilters 'Bestanden' en 'Pagina's' zitten overgeslagen in de toetsenbordvolgorde. Op de pagina ''Ter Borch Eelderwolde'' is de legenda van de kavels in Ter Borch is niet te bereiken met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Mensen met hulpapparatuur en toetsenbordgebruikers kunnen de pagina's niet (goed) navigeren en bedienen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Melding Afval'' zit de skip link in de modal 'Waarover gaat de melding' op de verkeerde plek in de DOM volgorde.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Mensen met screenreaders kunnen de pagina's niet (goed) navigeren en bedienen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Collegevoorstel'' heeft het document geen documenttitel. Op de pagina ''Register verbonden partijen'' heeft het document geen beschrijvende documenttitel. Dit is echter een kopie van de eerste kop in document en die bestaat geheel uit hoofdletters. Op de pagina ''Gemeentepagina week 4 2021'' heeft het document als titel: “=gemeente tynaarlo 6x376-2014.indd”. Dit zegt niets over de inhoud van het document. Op de pagina ''Perspectiefnota 2021'' heeft het document geen documenttitel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   De pagina's en documenten zijn niet (goed) te begrijpen voor mensen met een cognitieve beperking of concentratiestoornis.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 14. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Collegevoorstel'' Dit document heeft wel bladwijzers, maar deze zijn gekoppeld aan twee paragrafen op pagina 3, ze staan daardoor als koppen in de codelaag. Op de pagina ''Gemeentepagina week 4 2021'' heeft het document geen bladwijzers. Op de pagina ''Perspectiefnota 2021'' heeft het document geen bladwijzers.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Mensen met hulpapparatuur zoals voorleessoftware kunnen de documenten en pagina's niet (goed) navigeren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 15. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Melding Afval'' heeft De skip link in de modal 'Waarover gaat de melding' de tekst 'Naar lov zoekveld'. Dit is geen beschrijvend label voor deze functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te begrijpen en navigeren voor mensen die problemen hebben met hun kortetermijngeheugen en voor mensen met screenreaders.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Ter Bosch Eelderwolde'' ontbreekt de focus-stijl voor de knoppen in de kaart.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen desoriënterend werken voor gebruikers met een cognitieve beperking of gebruikers die alleen via toetsenbord kunnen navigeren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 17. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Zoekresultaat 'Zuidlaren''' na gebruik van de filters 'Bestanden' en 'Pagina's' wordt de pagina automatisch herladen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   De pagina kan desoriënterend werken voor mensen met een visuele of cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Melding Afval'' na het invullen van een verkeerd telefoonnummer staat de melding: “Dit is geen geldig telefoonnummer”. Dit geeft de gebruiker geen informatie over hoe een geldig telefoonnummer er wel uit moet zien.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   De melding niet (goed) te begrijpen voor mensen met hulpapparatuur en voor mensen met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn (zoek)filters, in-en uitzoemknoppen, foto's en (skip) links niet goed gebouwd in de codelaag waardoor de functionaliteit van het element niet (goed) werkt.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn niet (goed) te begrijpen voor mensen met hulpapparatuur zoals voorleessoftware of screenreaders.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag verder.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Tynaarlo heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209