Verklaring van coa.nl

Status toegankelijkheid
https://www.coa.nl

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website coa.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is beschikbaar via de link https://www.coa.nl/nl/lijst/toegankelijkheidsverklaringen-coa

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gepubliceerde informatie blijkt dat de website coa.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is gevorderd met de toegankelijkheid van coa.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers .
Functie: Hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@coa.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen

Aanvullende informatie van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Aan de restpunten wordt gewerkt. De certificering staat gepland voor 31 december 2020. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website coa.nl : voldoet gedeeltelijk

De website coa.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Centraal Orgaan opvang Asielzoekers dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.coa.nl/sites/default/files/2020-09/WCAG%202.1%20inspectie%20www.coa_.nl%20-%20niveau%20AA%20-%201.1-.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Centraal Orgaan opvang Asielzoekers dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Beschrijvingen afbeeldingen zijn niet op de hele website op de juiste wijze toegevoegd.
  • Oorzaak: Een deel heeft een technische oorzaak; een deel is content
  • Gevolg: Visueel beperkte bezoeker kan deze informatie niet tot zich emen
  • Alternatief: Is er niet.
  • Maatregel: Wordt aange[ast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-10-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.coa.nl wordt het asielproces 'wie doet wat' omschreven in stappen ('aanmelding en registratie', 'aanmeldgehoor', enz.). Bij elke stap is een beschrijving over 'de asielprocedure' en welke 'opvang en begeleiding' daarbij hoort. Het probleem met de kopteksten 'de asielprocedure' en 'opvang en begeleiding' is inmiddels opgelost. De lijst die nu overblijft is echter niet helemaal goed. De koptekst “aanmelding en registratie staat nu namelijk met de tekst van de linkerkolom in één listitem. De tekst van de rechterkolom staat in een volgend listitem, maar heeft dan geen directe relatie meer met de h4 koptekst.
  • Oorzaak: Hier kan dus beter een geneste lijst gebruikt worden. De hoofdlijst heeft in de listitems alle teksten in de groene balken staan. Elk listitem van een groene balk heeft dan een geneste lijst met twee lijsitems. Namelijk van de linkerkolom en van de rechterkolom per groene balk. Dan is de nesting goed en heeft de tekst in
  • Gevolg: Visueel beperkte bezoeker kan niet makkelijk scrollen
  • Alternatief: Is er niet
  • Maatregel: Technisch aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleurgebruik niet betekenisvol genoeg
  • Oorzaak: FE development
  • Gevolg: Visueel beperkte bezoeker mist infomratie
  • Alternatief: Is er niet
  • Maatregel: Wordt verholpen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-10-2020
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Titel van pdf ontbreekt in bestandeigenschappen
  • Oorzaak: Brondocument niet volledig
  • Gevolg: Visueel beperkte bezoeker kan niet makkelijk scrollen
  • Alternatief: Is er niet
  • Maatregel: Titels toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-10-2020
 5. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In de enkele PDF-bestanden is geen tweede manier aanwezig om content te vinden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van bladwijzers.
  • Oorzaak: Brondocumenten bevatten niet de benodigde info
  • Gevolg: Visueel beperkte bezoeker kan niet makkelijk scrollen
  • Alternatief: Is er niet
  • Maatregel: Bladwijzers toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 6. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage komen meerdere parser errors voor, deze kunnen problemen veroorzaken met hulpsoftware. Er komen bijvoorbeeld dubbele id-waarden voor (“logoSmallA”, “logoSmallB”, “logoSmallC” en “logoSmallD”). Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina. Zie https://www.coa.nl/nl.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Visueel beperkte bezoeker kan niet makkelijk scrollen
  • Alternatief: Is er niet
  • Maatregel: Aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-10-2020
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op iedere pagina wordt voor het hoofdmenu een role=”menubar” gebruikt met onderliggend ook de role=”menutitem” en role=”menu”. Dit kan. Alleen als deze rollen worden gebruikt, moet ook aan alle voorwaarden worden voldaan om dit goed te laten werken met hulpsoftware en moet de bediening ook overeenkomen met de manier waarop dit soort menu’s altijd bediend worden (namelijk voornamelijk met de cursortoetsen.
  • Oorzaak: Alle voorwaarden voor het gebruikt van welke html elementen, aanvullende rollen en aria-attributen zijn hier te vinden: https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/examples/menubar/menubar-1/menubar-1.html . Wat er nu misgaat is onder andere de toetsenbord bediening. Naast de cursortoetsen kan ook nog steeds de Tab-toets gebruikt worden in het menu. Dat is niet de bedoeling. Ook werkt de Escape toets niet om een submenu te sluiten. Enzovoorts.
  • Gevolg: Visueel beperkte bezoeker kan niet makkelijk scrollen
  • Alternatief: Is er niet
  • Maatregel: Aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-10-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123