Verklaring van jouwbrandweer.nl

Status toegankelijkheid https://www.jouwbrandweer.nl

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-04-2024

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website jouwbrandweer.nl.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gepubliceerde informatie blijkt dat de website jouwbrandweer.nl gedeeltelijk voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gevorderd met de toegankelijkheid van en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-03-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Functie: Afdelingshoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-04-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.jouwbrandweer.nl/contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander. En om mee te doen in de samenleving. Meedoen in de digitale wereld hoort daar natuurlijk bij. Daarom is het belangrijk dat websites en apps toegankelijk zijn. Want als dat zo is, kan écht iedereen ze gebruiken.  Onze websites worden daarom doorlopend verbeterd om alle informatie drempelvrij aan te bieden. Hiervoor volgen wij de toegankelijkheidseisen volgens de WCAG 2.1, niveau AA.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.jouwbrandweer.nl: voldoet gedeeltelijk

De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2024/03/WCAG-2.1-AA-inspectie-jouwbrandweer.nl-1.1_Hercontrole.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-01-2024
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Scope van het onderzoek:
    • - Alle pagina's op jouwbrandweer.nl - Niet de audio- en videobestanden die voor 23 september 2020 op het digitale kanaal zijn geplaatst. - niet de van derden afkomstige inhoud, waaronder de privacy PDF documenten pp het domein vrbzo.nl.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

De website https://www.jouwbrandweer.nl voldoet niet aan de volgende succescriteria:

 • SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
 • SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]

Voortgang

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost werkt aan het oplossen van de gevonden afwijkingen. De volgende afwijkingen zijn volgens Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost inmiddels opgelost:

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Opgelost op: 02-04-2024
  • Genomen maatregelen:
   Er zijn alt-teksten opgenomen.
 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Opgelost op: 02-04-2024
  • Genomen maatregelen:
   - H3 is verwijderd en vervangen door een p element op plekken waarin tekst wel als kop moet worden weergegeven maar er geen tekst volgt waarvan de kop het onderwerp is. - blokquote elementen zijn verwijderd. - De plaatsnamen stonden in een tabbel, hier is met behulp van css een 2 kolomweergave van gemaakt terwijl de plaatsnamen in de code als 2 kolommen worden getoond.
 • SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Opgelost op: 02-04-2024
  • Genomen maatregelen:
   Overal waar het contrast onvoldoende was, is dit aangepast.
 • SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Opgelost op: 02-04-2024
  • Genomen maatregelen:
   Om dit op te lossen zijn aanpassingen gedaan in het menu. - Als deze via het hamburgermenu wordt geopend dan duwt het menu de rest van de content van de pagina naar beneden waardoor het menu niet meer over de content heen kan vallen. - Daarnaast is het menu voorzien van een rode achtergrondkleur. - De dropdown met “ga naar jouw woonplaats” is vervangen door een standaard formulier SELECT element.
 • SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Opgelost op: 02-04-2024
  • Genomen maatregelen:
   De eerder geplaatste sliplink is verplaatst binnen de pagina zodat nu de genoemde onderdelen “Ga naar jouw woonplaats” en het pijltje naar beneden ook worden overgeslagen.
 • SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Opgelost op: 02-04-2024
  • Genomen maatregelen:
   Binnen de cookiemelding blijft de focus nu binnen het deel voor de cookiemelding. Bij het gebruik van de tab toets blijft de focus nu binnen het deel van de cookiemelding tot er een keuze is gemaakt met betrekking tot de cookies. Hetzelfde is aangepast binnen het mobiele hamburgermenu. Als de focus de laatste knop verlaat springt deze weer naar de eerste optie (waarmee bezoekers ook meteen het menu kunnen sluiten)
 • SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Opgelost op: 02-04-2024
  • Genomen maatregelen:
   Op de headers staan pijltjes naar beneden om verder te lezen. Eerder toegevoegde alt-teksten die niet werken voor i elementen zijn vervangen door aria-label.
 • SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Opgelost op: 02-02-2024
  • Genomen maatregelen:
   Er is nu in de footer een 2e manier aanwezig om de pagina’s te kunnen bezoeken. Er staat nu ook een kopje sitemap boven.
 • SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Opgelost op: 02-04-2024
  • Genomen maatregelen:
   - Bij de FAQ pagina geeft de kop nu (aria-expanded="false”) als deze dicht is en (aria-expanded=“true”) als deze open is. - De video’s waren overal voorzien van een title element met omschrijving, deze was nog leeg bij de pagina “opleiding”. Dezelfde soort titel is nu ook hier ingevuld.
 • SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Opgelost op: 02-04-2024
  • Genomen maatregelen:
   De meldingen waren bij de eerste ronde aanpassingen al geplaatst, zoals in dit laatste rapport genoemd zijn ze wel zichtbaar maar pakte de software deze niet juist op. Zoals geadviseerd is bij de melding nu het element: role=“alert" opgenomen wat ervoor moet zorgen dat de software deze nu wel juist door krijgt.

Alternatieven

In de tussentijd biedt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de volgende alternatieven aan bezoekers die last hebben van de afwijkingen die nog niet zijn opgelost:
We onderzoeken hoe we deze kunnen oplossen.

Maatregelen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost neemt de volgende maatregelen om de afwijkingen op te lossen:
We bepalen aan de hand van het onderzoek welke maatregelen we moeten nemen.

Op 31-12-2024 zal de website https://www.jouwbrandweer.nl volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240619