Verklaring van veere.begrotingsapp.nl

Status toegankelijkheid https://veere.begrotingsapp.nl/

Gemeente Veere is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Veere streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website veere.begrotingsapp.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Veere is beschikbaar via de link https://www.veere.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Veere gepubliceerde informatie blijkt dat de website veere.begrotingsapp.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Veere is gevorderd met de toegankelijkheid van veere.begrotingsapp.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Veere .
Functie: Manager Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@veere.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Veere

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website veere.begrotingsapp.nl : voldoet gedeeltelijk

De website veere.begrotingsapp.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Veere dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://veere.begrotingsapp.nl/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Veere dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s op https://veere.begrotingsapp.nl/ staat het logo van de gemeente. Het tekstalternatief ‘Home’ is geen goed tekstalternatief voor dit logo. Het gebruikte tekstalternatief geeft ook niet goed het doel van de link aan. Deze link verwijst immers niet naar de homepage .

  • Gevolg:

   Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie onjuist.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s staan svg elementen. Deze schaalbare afbeeldingen bevatten informatie en voor deze informatie is geen tekstalternatief gegeven. Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020 gaat het om de cirkels boven de teksten “Inkomsten”, “Uitgaven” en “Saldo”.

   Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor zoals https://veere.begrotingsapp.nl/2e-bestuursrapportage-2019 en https://veere.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2019.

  • Gevolg:

   Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020 staan meerdere links met een daarbij horende afbeelding. De afbeeldingen hebben tekstalternatieven zoals ‘Begrotingsbeeld icon’ tot en met ‘Overhead icon’. Deze afbeeldingen zijn decoratief en moeten door hulpsoftware genegeerd worden.

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/financieel-perspectief-2021-2024 staat de afbeelding ‘Financieel perspectief 2021-2024’ naast de tekst. Deze afbeelding is decoratief en moet daarom door hulpsoftware genegeerd worden.

   Hetzelfde probleem doet zich voor bij de links met afbeeldingen op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/2e-bestuursrapportage-2019, https://veere.begrotingsapp.nl/financieel-perspectief-2021-2024 en https://veere.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2019.

  • Gevolg:

   Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen wordt de informatie dubbel aangeboden.

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/kaderbrief-2019/programma/bijlagen staat een tabel.

   Hierin zijn visueel kolomkoppen zichtbaar. Deze zijn in de code echter opgemaakt met td elementen, er is geen gebruik gemaakt van th elementen. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://veere.begrotingsapp.nl/kaderbrief-2019/programma/bijlagen, https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/programma/ en https://veere.begrotingsapp.nl/2e-bestuursrapportage-2019/programma/4-onderwijs.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen minder makkelijk door de content navigeren doordat headers van tabellen niet herkend worden. Ook kunnen ze minder makkelijk door de content navigeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/financieel-perspectief-2021-2024 heeft de kop ‘Financieel perspectief 2021-2024’ niet altijd voldoende contrast.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/programma/1-veiligheid staat bovenaan witte tekst op een witte achtergrond. Het gaat om teksten in de blokken ‘Uitgaven’, ‘Inkomsten’ en ‘Saldo’. Deze teksten hebben geen (1,0:1) contrast met de achtergrond. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/2ebestuursrapportage-2019/programma/4-onderwijs.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/ staan witte teksten op een effen achtergrond. Het contrast van deze tekst wisselt tussen de 2,2:1 en 2,8:1. Dit geldt voor de koppen en voor de lijsten met links, deze hebben allemaal onvoldoende contrast. Deze kleurcombinatie is ook gebruikt op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/kaderbrief-2019/programma/bijlagen#perspective-1-prioriteiten-2020-2023.

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/sitemap is veel gebruik gemaakt van de combinatie groen met wit. Deze combinatie heeft een contrast van 2,2:1. Het gaat om de witte kop ‘Sitemap’ en om alle links in de sitemap zelf.

   Onderaan de pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/sitemap heeft de tekst ‘/323’ met 3,0:1 ook onvoldoende contrast. Dit zelfde geldt voor de pagina's https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020 en https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/projecten De tekst ‘Publicatiedatum: 29-01-2020’ welke zit verborgen achter de link ‘Meer’ hebben op beide pagina's met 2,3:1 eveneens onvoldoende contrast. Deze problemen komen op meer pagina's voor.

   De witte kop ‘Begroting 2020’ op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020 heeft eveneens onvoldoende contrast (1,9:1) Dit probleem komt op meer pagina's voor.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2019 staan er onder de kop ‘Activiteiten bij mij in de buurt’ dertien links met een contrast van 2,2:1. Dit probleem komt ook voor op pagina's https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020 en https://veere.begrotingsapp.nl/2e-bestuursrapportage-2019.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het PDF-document op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/bestanden/Download/58dc693b-184c-4235-b010-3aefd6492a72 staat de grote tekst ‘Memo’ met een contrast van 1,3:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/2e-bestuursrapportage-2019 heeft de witte tekst op de bewegende achtergrond niet altijd voldoende contrast. Het contrast wisselt per afbeelding en per letter en moet voor alle letters op alle afbeeldingen voldoende zijn. Het gemeten contrast zit veelal rond de 2,9:1 en 2,2:1 en moet voor de tweede regel minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/2e-bestuursrapportage-2019/programma/4-onderwijs staat witte ‘G’’s op een groene achtergrond met een contrast van 2,0:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s staat rechtsonder een contrasticoon met daarachter de tekst “Standaard” of “Hoog”. Aanklikken van de link “Hoog” laat de pagina in hoog contrast zien. Als er ingezoomd wordt tot 200% bij de testresolutie 1024x768 valt de tekst weg, dit is een verlies van informatie. Dit geldt ook voor de tekst ‘Pagina delen’. Zie bijvoorbeeld pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slechtziend zijn en de tekst in de browser vergroten, is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit beschikbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, moet op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/sitemap horizontaal gescrold worden om de sitemap in zijn geheel waar te kunnen nemen. Voor tweedimensionale lay-out zoals tabellen geldt een uitzondering.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers met een visuele beperking moeten het formaat van de tekst aanpassen om deze comfortabel te kunnen lezen. Wanneer gebruikers inhoud vergroten tot 400% van de standaardgrootte, hoeven ze in hun browser niet in meer dan één richting te scrollen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/ staan naast de kopteksten icoontjes in de vorm van een ‘v’. Deze icoontjes geven aan dat de koppen uitklapbaar zijn en moeten voldoende contrast hebben. Het contrast van deze icoontjes zit tussen de 2,2:1 en 2,8:1.

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/programma/1-veiligheid staan meerdere tabellen. In de tabel onder de kop ‘Wat mag het kosten?’ hebben de tabellijnen een contrast van 1,4:1. Hetzelfde geldt voor de tabel op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/2e-bestuursrapportage-2019/programma/4-onderwijs.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen het v icoontje niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 14. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als de stijlkenmerken zoals in het succescriterium zijn beschreven worden toegepast, zijn onder de kop ”Gevonden activiteiten (130)” de linkteksten niet meer in zijn geheel te lezen. Dit wordt gezien als verlies van content. Zie pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/projecten.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slechtziend zijn of dyslexie hebben, en welke baat hebben bij extra ruimte tussen regels, woorden en letters kunnen, wanneer zij een eigen stylesheet gebruiken om de leesbaarheid te vergroten content missen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/ staan onder “Portaal Financiën” uitklapbare componenten, welke bestaan uit vetgedrukte witte (kop)teksten met ieder een eigen achtergrondkleur. Als er op een van de onderdelen geklikt wordt met de muis, opent er een lijst. Helaas is het niet mogelijk deze lijst omhoog te halen met enkel toetsenbordnavigatie.

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020 staan een svg afbeeldingen boven de teksten ‘Inkomsten’, ‘Uitgaven’ en ‘Saldo’. Op het moment dat de muis op deze afbeelding staat komt er aanvullende informatie in beeld. Deze functie is niet beschikbaar voor toetsenbord gebruikers. Dit werkt wel in de browser chrome maar niet in firefox en ie. Dit type probleem komt ook voor op pagina's https://veere.begrotingsapp.nl/2e-bestuursrapportage-2019 en https://veere.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2019.

  • Gevolg:

   Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om binnen de website te navigeren

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 16. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s is bewegende content aanwezig, niet alle bewegende content kan stop gezet worden. Het gaat bijvoorbeeld om de achtergrond van pagina https://veere.begrotingsapp.nl/. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor waaronder https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020, https://veere.begrotingsapp.nl/2e-bestuursrapportage-2019 en https://veere.begrotingsapp.nl/kaderbrief-2019.

  • Gevolg:

   Gebruikers met lees- of concentratieproblemen hebben hier last van. Zij worden door de wisselende beelden afgeleid in hun interactie met een webpagina.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 17. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina ontbreekt een zogenaamde skiplink. Dit is een link helemaal aan het begin van een webpagina waarmee alle herhalende content (het logo, de links bovenaan en de zoekfunctie) kan worden overgeslagen. Zie bijvoorbeeld pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de website laten voorlezen omdat ze blind of slechtziend zijn en bezoekers die alleen met het toetsenbord navigeren bijvoorbeeld gebruikers met een motorische beperking kunnen niet snel naar het gedeelte van de webpagina gaan waar ze moeten zijn. Dit kan ze veel frustratie, tijdverlies en zelfs pijn bezorgen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/bestanden/Download/22169b9e-a23a-4d53-b394-ecccb0da0629 heeft geen titel meegekregen. Bij een PDF is de paginatitel onderdeel van de bestandseigenschappen en onafhankelijk van de bestandsnaam. Het PDF-document op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/bestanden/Download/58dc693b-184c-4235-b010-3aefd6492a72 heeft de titel “Huisstijlmodel Memo”, de bestandsnaam ‘Beantwoording technische vragen begroting 2020’ zou een betere titel zijn.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waar het document overgaat en wat het doel van het document is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 19. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/sitemap staat een sitemap. Deze pagina heeft geen paginatitel, het title element is leeg (<title></title>).

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waar de pagina overgaat en wat het doel van de pagina is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 20. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020 opent de link ‘Programma’s’ een submenu. Als het submenu in beeld staat moet de focus eerst naar deze zichtbare links voordat deze verder gaat op de pagina. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld pagina https://veere.begrotingsapp.nl/2e-bestuursrapportage-2019 en https://veere.begrotingsapp.nl/financieel-perspectief-2021-2024.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is de volgorde waarin onderdelen van de webpagina de focus krijgen verwarrend.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's https://veere.begrotingsapp.nl/bestuursrapportage-2018 (behalve https://veere.begrotingsapp.nl/) staat de link ‘Hoog’. Door het icoon is visueel meteen duidelijk wat de functie van deze link is. Dit linkdoel is niet te bepalen uit de linktekst alleen. Dit probleem geldt natuurlijk ook voor de link ‘Standaard’.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken kunnen het doel van de link niet bepalen

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 22. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/ is het mogelijk om de toetsenbordfocus te plaatsen op links die niet zichtbaar zijn. Doordat de hele link niet zichtbaar is is het ook niet zichtbaar dat de focus op deze links staat.

   Op alle overige pagina’s (behalve https://veere.begrotingsapp.nl/) staat aan de rechterzijde een link met de linktekst “Meer”. **Indien deze link niet geactiveerd wordt **komt de toetsenbordfocus onzichtbaar op de onderdelen die niet in beeld staan.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is het niet duidelijk waar ze op de website zijn.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 23. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/projecten en https://veere.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2019/projecten staan bovenaan verschillende invoervelden. Het gaat om vier keuzelijsten en een zoekveld. De eerste keuzelijst heeft de naam ‘Programma's’, de zichtbare tekst ‘Kies een programma…’ is geen onderdeel van de naam van deze keuzelijst. Het zoekveld heeft de naam ‘Zoeken’ de zichtbare tekst ‘Ik zoek…’ is geen onderdeel van de naam van dit invoerveld.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de keuzelijst te activeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 24. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Beide PDF-documenten hebben geen taal ingesteld. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen. Zie https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/bestanden/Download/22169b9e-a23a-4d53-b394-ecccb0da0629 en https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/bestanden/Download/58dc693b-184c-4235-b010-3aefd6492a72

  • Gevolg:

   Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van. Ook cognitief beperkten (ten aanzien van taal of met leermoeilijkheden) die tekst-naar-spraak software gebruiken.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 25. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's (behalve op pagina https://veere.begrotingsapp.nl/) staat onderaan een invoerveld om naar een andere pagina te navigeren. Op het moment dat hier een ongeldige waarde (zoals ‘a’, ‘0’ of ‘9999’) wordt ingevuld komt er geen foutmelding in beeld. De invoerfout wordt automatisch ontdekt en de ongeldige waarde wordt vervangen door de vooraf ingevulde waarde. Door die verandering is het geven van een tekstuele foutmelding verplicht.

  • Gevolg:

   Wanneer een gebruiker een fout maakt, wordt het de gebruiker niet duidelijk gemaakt waar de fout is opgetreden en wat hij / zij moet doen om de fout te herstellen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 26. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://veere.begrotingsapp.nl/begroting-2020/projecten en https://veere.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2019/projecten staan bovenaan verschillende invoervelden. Het gaat om vier keuzelijsten en een zoekveld. De keuzelijsten met de tekst ‘…’ hebben geen zichtbaar label of instructies die aangeven wat de bedoeling is.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de juiste instructie is het formulier door mensen met een cognitieve beperking niet in een keer goed in te vullen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Veere heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209