Verklaring van ANVS-loket

Status toegankelijkheid https://loket.anvs.nl/

ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ANVS-loket.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=ANVS

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming gepubliceerde informatie blijkt dat de website ANVS-loket gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is gevorderd met de toegankelijkheid van ANVS-loket en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
Functie: Directeur Bedrijfsvoering, tevens Chief Information Officer (CIO).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@anvs.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De ANVS heeft meerdere toegankelijkheidstoetsen laten uitvoeren en al verbeteringen doorgevoerd. De meest recente toegankelijkheidstoets is in september 2022 uitgevoerd. De bevindingen daarvan zijn geanalyseerd door de partij die deze moet oplossen en verbetervoorstellen zijn in kaart gebracht. Begin 2023 worden de eerste verbeteringen doorgevoerd en is de verwachting dat de bevindingen grotendeels worden opgelost.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website ANVS-loket : voldoet gedeeltelijk

De website ANVS-loket is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2022/09/06/toegankelijkheidsonderzoek-loket-september-2022
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s staat boven in het logo. Dit logo heeft nu geen goed tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Het tekstalternatief is nu “Logo ANVS: Ga naar home van Mijn omgeving”. Hier moeten de woorden Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming aan worden toegevoegd. De extra informatie over het doel van de link kan eventueel in het titleattribuut van de link komen. https://acc.loket.anvs.nl/

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/nl-NL/CasesCustom.aspx staan bij de filters knoppen om de kalender te openen. Deze knoppen hebben geen tekstalternatief en hebben dit wel nodig.

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scVervoerAankondiging.aspx/BlokAanmeldGegevens bij “Gegevens contactpersoon” staan bij telefoonnummer en tweede telefoonnummer een vraagteken voor help. Als deze is geactiveerd komt er extra tekst en een knop met een kruis om dit weer te sluiten. Het tekstalternatief van deze knop is nu “Verzenden” en dit is niet juist. Dit moet aangepast worden. Dit komt bij meerdere formulieren voor. Bijvoorbeeld op pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/ DefaultEnvironment/scTerugmelding.aspx/fBlokInformatieTerugmelding.

   Op de onderzochte pagina’s na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x1024 pixels staat er een hamburgermenu (afbeelding drie horizontale strepen). Deze knop om het menu te openen heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Dit geldt ook voor het kruis om het menu weer te sluiten.

   https://acc.loket.anvs.nl/Default.aspx In het PDF-document https://acc.loket.anvs.nl/static/Quickstart.pdf staat bovenaan iedere pagina het logo van ANVS. Deze logo's zijn getagd als artefact, waardoor ze genegeerd worden door software. Een logo is altijd informatief en moet daarom getagd worden als figure met een goed beschrijvend tekstalternatief. Omdat hier het logo op iedere pagina voorkomt en als ze allemaal worden getagd als figure met tekstalternatief kan dit hinderlijk zijn omdat het de teksten elke keer onderbreekt. Hierdoor mag ook alleen het eerste logo getagd worden als figure met tekstalternatief en de overige logo's mogen worden genegeerd. Op de derde pagina staat een afbeelding met een tekstalternatief dat automatisch is gegenereerd. Dit tekstalternatief beschrijft de afbeelding niet. In het tekstalternatief moet een goed beschrijvende tekst komen. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld op pagina vijf. In deze afbeelding op pagina vijf staan afbeeldingen van nummers. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief maar de nummers staan in een p element, waardoor deze niet zijn gekoppeld aan de afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben een tekstalternatief nodig met een goed beschrijvend tekstalternatief, bijvoorbeeld "1. Menubalk" en "2. De stappen". Dit komt bij meerdere afbeeldingen voor. Bijvoorbeeld de afbeelding op pagina zeven.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAnoMenuMeldingen.aspx/fSubMenuItemMeldingen staan iconen voor iedere zichtbare kop. Deze iconen hebben een tekstalternatief die hetzelfde is als de zichtbare kop ernaast. Dit wordt nu dubbel voorgelezen door hulpsoftware en kan hinderlijk zijn. Aangeraden wordt deze afbeeldingen decoratief te houden en ze een leeg alt-attribuut te geven zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren. De iconen voor de links zijn ook een aparte link en hebben dan een tekstalternatief nodig die het doel van de link beschrijft. Dit is nu goed gedaan. Maar omdat dit hetzelfde doel is als de link ernaast wordt dit wederom dubbel voorgelezen, hier kan beter de link en het tekstalternatief van het icoon verwijderd worden. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scSubMenuItemKennisgevingen.aspx/fSubMenuItemKennisgevingen.

  • Gevolg:

   Niet-tekstuele content komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/nl-NL/CasesCustom.aspx staan filters. De zichtbare kop filters is ook opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze tekst krijgt al nadruk omdat het een kop is en heeft geen extra nadruk nodig. De zichtbare labels "Van" en "Tot en met" zijn niet gekoppeld aan de inputvelden. Deze kunnen worden gekoppeld door de woorden in een label element te zetten met in het for attribuut van het label dezelfde naam als het id van het input element. Mensen die spraaksoftware gebruiken zullen namelijk de labels gebruiken die erboven staan. In het PDF-document https://acc.loket.anvs.nl/static/Quickstart.pdf staat op de eerste pagina een zichtbare kop die in de code niet is getagd als een kop. In het document staan meerdere lege h1 koppen. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen die voorleessoftware gebruiken. Dit wordt namelijk voorgelezen als "leeg". Ook worden ze gebruikt om door het document te navigeren van kop naar kop, en met een lege kop is het niet duidelijk waar men is. Dit is niet fout maar kan beter, aangeraden wordt om één h1 kop te gebruiken voor de algemenen kop van het document (Quickstart formulieren Ondernemersloket) en de rest van de koppen van een lager niveau te maken. Zo ontstaat er een duidelijke structuur voor mensen die voorleessoftware gebruiken. Op pagina vijf en zes staat een lijst met uitleg over de nummers in de afbeelding op pagina vijf. Deze lijst is niet goed opgemaakt. Visueel is het een lijst met zes items, in de code is het opgemaakt als zes losse lijsten. Dit moet gewoon één lijst worden. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld de achtste pagina bij de nummers 7, 8 en 9. Op pagina zeven staat een lijst met de letters a en b. Dit is een gewone lijst met twee items maar in de code is dit een lijst met één item waarbinnen een lijst met twee items staat. Dit klopt niet. Op de twaalfde pagina zijn twee afbeeldingen binnen een tabel geplaatst. De afbeeldingen zijn ook opgemaakt als tabel koppen. Dit is niet juist. Een tabel is om een relatie te leggen tussen data. Dit is geen data waarbij een relatie gelegd moet worden.

  • Gevolg:

   Info en relaties komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scVervoerAankondiging.aspx/BlokAanmeldGegevens bij gegevens contactpersoon staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#input-purposes. Dit komt bij meerdere formulieren voor.

  • Gevolg:

   Identificeer het doel van de input komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scAnoMenuMeldingen.aspx/fSubMenuItemMeldingen hebben de blauwe links een te laag contrast van 4,1:1 met de licht gekleurde achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Contrast (minimum) komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/account/login.aspx als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, valt het hamburgermenu (drie horizontale strepen) achter het logo waardoor het menu niet is te openen. Dit is verlies van functionaliteit. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/nl-NL/Account/ FormsLogin.aspx?ReturnUrl=%7e%2fDefault.aspx valt ook de knop “Uitloggen” achter de tekst van het logo. Dit is nu niet meer te lezen of te activeren. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Reflow komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op veel plekken wordt de standaard focusindicator van de browser gebruikt, dat is automatisch goed voor dit succescriterium. Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/ DefaultEnvironment/scAnoMenuMeldingen.aspx/fSubMenuItemMeldingen is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter met 1,8:1 te laag. Dit is van belang voor slechtziende gebruikers, zij moeten het element kunnen onderscheiden. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Contrast van niet-tekstuele content komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/nl-NL/CasesCustom.aspx als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, in de eerste rij van de tabel waar de tabel koppen staan, valt het icoon om aan te geven dat er op de kop gesorteerd kan worden buiten beeld. Dit is verlies van informatie.

  • Gevolg:

   Tekstafstand komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/nl-NL/Account/ LoginAndEnableTFA.aspx?ReturnUrl=%7e%2fDefault.aspx&email=nicole@technobility.nl staat een knop “Meer informatie”. Deze knop is niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen.

  • Gevolg:

   Toetsenbord komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://acc.loket.anvs.nl/static/Quickstart.pdf heeft geen bestandstitel. Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Deze bestandstitel moet ook goed worden ingesteld zodat de paginatitel wordt getoond en voorgelezen en niet de bestandsnaam. Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Alle pagina's beginnen met de sitenaam. Deze is nogal lang waardoor de paginanaam bijna nergens zichtbaar is. Betere oplossing zou zijn om eerst de paginanaam en dan de sitenaam.

  • Gevolg:

   Paginatitel komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scVervoerAankondiging.aspx/BlokAanmeldGegevens is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op de knop “1.Contactgegevens” staat of één van de volgende als ze actief zijn. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Focus zichtbaar komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Op de onderzochte pagina’s heeft het logo geen goede toegankelijkheidsnaam. De toegankelijkheidsnaam is nu “Logo ANVS: Ga naar home van Mijn omgeving” van de alt tekst van de afbeelding. Hier moet de tekst “Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming” in voorkomen. Zie ook succescriterium 1.1.1 Niet tekstuele content. https://acc.loket.anvs.nl/Default.aspx Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/nl-NL/CasesCustom.aspx hebben de inputvelden onder de woorden “Van” en “Tot en met” geen goede toegankelijkheidsnaam. Die is nu “dd-mm-yyyy” van de placeholder tekst. De zichtbare naam moet ook de naam van het inputveld zijn. Hier zijn dit de woorden “Van” en “Tot en met”. Dit kan gekoppeld worden door deze woorden in een label element te zetten met een for attribuut die overeenkomt met het id van het inputveld.

  • Gevolg:

   Label in naam komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De meeste pagina’s van de site hebben een taalaanduiding gekregen. Dit is goed gedaan. Maar niet alle pagina’s hebben een taalaanduiding. Bijvoorbeeld de pagina’s https://acc.loket.anvs.nl/ account/login.aspx en https://acc.loket.anvs.nl/Default.aspx. Ook bij PDF-documenten moet een taalaanduiding aanwezig zijn. De taal kan ingesteld worden in de documenteigenschappen. Het PDF-document https://acc.loket.anvs.nl/static/Quickstart.pdf heeft wel een taal aangegeven in deze eigenschappen, maar niet de goede taal. De taal van het document staat nu op Engels terwijl het document in het Nederlands is. Deze taal moet aangepast worden.

  • Gevolg:

   Taal van de pagina komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers te laten weten dat er een fout is opgetreden, en om welke fout het precies gaat. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn. Op de inlogpagina https://acc.loket.anvs.nl/Default.aspx als er bij de verplichte velden niks wordt ingevuld komen er twee meldingen. Deze meldingen “Het e-mailveld is verplicht” of “Het wachtwoordveld is verplicht” zijn geen foutmeldingen maar instructies. Deze meldingen hadden er ook vooraf al kunnen staan. Een goede foutmelding is bijvoorbeeld “Het e-mailveld is niet (goed) ingevuld”. Dan is het duidelijk dat er een fout is gemaakt en wat de fout is. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld de authenticatiepagina https://acc.loket.anvs.nl/nl-NL/ Account/ LoginAndEnableTFA.aspx?ReturnUrl=%7e%2fDefault.aspx&email=nicole@technobility.nl. Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scVervoerAankondiging.aspx/BlokAanmeldGegevens als er een verplicht veld wordt leeg gelaten en er wordt op de knop “Volgende vraag” geklikt komt de melding “Vul a.u.b. een antwoord in”. Dit is ook geen goede foutmelding. Het is niet duidelijk dat er een fout is gemaakt en niet duidelijk waar de fout zit. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld in het formulier op pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scJaarKennisgevingHASS.aspx/fOndernemer.

  • Gevolg:

   Foutidentificatie komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/nl-NL/CasesCustom.aspx kan bij de filters datums worden ingevuld. Het format voor deze datums staat in de placeholder tekst in het invoerveld. Deze instructie moet buiten het veld komen te staan, zodat de instructie niet verdwijnt als een gebruiker gaat typen. Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scVervoerAankondiging.aspx/BlokAanmeldGegevens staat een formulier met invulvelden die verplicht zijn. Deze zijn aangegeven met een asterisk (). Als velden verplicht zijn om in te vullen, moet dat van te voren al worden aangegeven. Een uitleg over de asterisk () teken moet boven het formulier gegeven worden. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Labels of instructies komen niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scTerugmelding.aspx/fOndernemer staat een formulier. Als bij het veld ‘Telefoonnummer’ of ‘E-mailadres’ een foute waarde wordt opgegeven, verschijnt er wel een foutmelding maar geen foutsuggestie. Een foutsuggestie zou kunnen zijn een telefoonnummer bestaat uit 10 cijfers, of een e-mailadres heeft het format naam@domein.nl. Dit mag ook vooraf als instructie worden gegeven, dan is een foutsuggestie niet meer nodig.

  • Gevolg:

   Foutsuggestie komt niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/nl-NL/Account/ LoginAndEnableTFA.aspx?ReturnUrl=%7e%2fDefault.aspx&email=nicole@technobility.nl staat een knop met “Meer informatie”. Deze knop heeft geen rol die door software te bepalen is. Dit is een span element die door middel van JavaScript interactief is gemaakt. Op pagina https://acc.loket.anvs.nl/nl-NL/CasesCustom.aspx staan in de invoervelden knoppen om een agenda te openen. Deze knoppen hebben geen naam die door software te bepalen is.

  • Gevolg:

   Naam, rol, waarde komen niet (goed) over bij de website bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen van de website in 2023 door het ontwikkelteam, dat hiervoor verantwoordelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424