Verklaring van Code Diversiteit & Inclusie

Status toegankelijkheid https://codedi.nl/

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Code Diversiteit & Inclusie.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst is beschikbaar via de link https://www.lkca.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst gepubliceerde informatie blijkt dat de website Code Diversiteit & Inclusie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst is gevorderd met de toegankelijkheid van Code Diversiteit & Inclusie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst .
Functie: Interim directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via AnoukWitte@lkca.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://codedi.nl/over-ons/.

Aanvullende informatie van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Code Diversiteit & Inclusie : voldoet gedeeltelijk

De website Code Diversiteit & Inclusie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://codedi.nl/wp-content/uploads/2023/01/Onderzoek-www.codedi.nl-WCAG-2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van "Code Diversiteit & Inclusie" heeft als alternatieve tekst "Ga naar homepage" doordat de hyperlink is beschrijven met behulp van aria-label als volgt: "Ga naar homepagina". In het logo is nog de tekst "Code Diversiteit & Inclusie" te lezen. Het <title> element wordt door de aria-label naar de achtergrond geschoven en wordt niet opgelezen door de hulpsoftware. Daardoor komt nu de alternatieve tekst van het logo niet terug in het linkdoel van de hyperlink maar is wel belangrijke tekstuele informatie. https://codedi.nl/

   Het logo van "Mondriaan fonds" heeft geen tekstalternatief. Het is nu als decoratieve afbeelding gecodeerd, doordat er een leeg alt-attribuut aan gekoppeld is. Een logo draagt essentiële informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Geef daarom een alternatieve tekst op zoals "Logo van Mondriaan fonds". https://codedi.nl/over-ons/

   Het logo van "Logo Fonds Podiumkunsten" heeft als alternatieve tekst "Logo Fonds Podiumkunsten". In het logo is nog de tekst "Performing arts fund NL" te lezen. Deze komt nu niet terug in de alternatieve tekst maar is wel belangrijke tekstuele informatie. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het logo van "logo Nederlands Letterenfonds". https://codedi.nl/over-ons/

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de informatie niet voorlezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatieven toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven zoals bijvoorbeeld "Inspiratie en tips" en "4 P's". Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://codedi.nl/ https://codedi.nl/artikel-training/de-code-en-ik-hoe-verder/ ("Deel dit artikel")

   Het citaat "‘DE SAMENLEVING VERANDERT, MAAR DAT ZEGT NIET PER DEFINITIE DAT DE CULTURELE SECTOR MEE VERANDERT.’" is in een <h2> element geplaatst in plaats van bijvoorbeeld een <blockquote> element. https://codedi.nl/inspiratie-tips/het-podium-pakken-na-de-lockdown/

   De laatste paragraaf van de onderstaande webpagina is met het <em> element opgemaakt in plaats van bijvoorbeeld CSS. Het <em> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken. https://codedi.nl/inspiratie-tips/het-podium-pakken-na-de-lockdown/

   De tekst in het <figcaption> element is schuingedrukt met een <em> element in plaats van dat het bijvoorbeeld met CSS is uitgevoerd. https://codedi.nl/event/ (Onder bijvoorbeeld de kop "&AWARDS 2021") https://codedi.nl/inspiratie-tips/terugblik-event-code-diversiteit-inclusie-2021/ (Boven de koppen "Sociale locatie" en "Erkenning").

   De teksten in de cards zoals bijvoorbeeld: "Inclusieve kinderfilms" en "Cultureel ondernemer Saloua Benjah-van Roeden: ‘theecultuur brengt mensen bij elkaar.’" zijn met een <h3> element opgemaakt in plaats van een gewone tekst in het <a> element. Doordat de teksten met een <h3> element zijn opgemaakt, zijn ze een kop van een onderliggende content, maar dat is hier dus niet het geval. https://codedi.nl/inspiratie-tips/het-podium-pakken-na-de-lockdown/

   Onder bijvoorbeeld de kop "ALGEMEEN" komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zo weet een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware gelijk hoeveel vragen per kop behandeld wordt. https://codedi.nl/veelgestelde-vragen/

   In het formulier op onderstaande pagina is de tekst boven de checkboxen opgemaakt met een <label> element. Plaats dit geheel in een <fieldset> element en zet daarbij de tekst boven de checkboxen in een <legend> element, op deze manier is de relatie tussen de tekst en de checkboxen op te maken uit de code. Dit is belangrijk voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware. https://codedi.nl/artikel-training/de-code-en-ik-hoe-verder/

   Voorbeeld van fieldset/legend: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/fieldset

   Het zoekveld is niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de zoekveld moeten invullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen. https://codedi.nl/search/zoeken/?s=contact

   De introductieparagraaf is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. https://codedi.nl/inspiratie-tips/terugblik-event-code-diversiteit-inclusie-2021/

   Op de volgende pagina's zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven met bijvoorbeeld een <h3> element. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. https://codedi.nl/privacy-en-cookies/ ("Google Tag Manager") https://codedi.nl/veelgestelde-vragen/ ("Bijvoorbeeld de kop "Hoe vind ik diverse partners?") https://codedi.nl/artikel-training/de-code-en-ik-hoe-verder/ (Diverse woorden en koppen)

   Zo zijn er binnen de steekproef meerdere teksten gevonden die als koppen zijn opgemaakt maar niet in de code zijn weergegeven.

   Op pagina 1 en 2 van de onderstaande PDF staan er diverse teksten in beeld, maar komt het niet in de PDF-code terug. https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversity-and-Inclusion-EN.pdf

   Op pagina 9 van de onderstaand PDF zijn er visueel 5 stappen zichtbaar, maar niet in de code weergegeven. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina 18 met de tekst "Colophon". https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversity-and-Inclusion-EN.pdf

   Op pagina 10 van de onderstaand PDF is bijvoorbeeld de tekst "INTEGRATE DIVERSITY AND INCLUSION IN YOUR VISION" opgemaakt als kop maar niet in de code weergegeven. https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversity-and-Inclusion-EN.pdf

   Op pagina 18 van de onderstaande PDF is bijvoorbeeld de tekst "Learn more about the Diversity & Inclusion Code at www.codedi.nl" opgemaakt als kop maar het is geen kop doordat er geen content eronder aanwezig is. https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversity-and-Inclusion-EN.pdf

   https://codedi.nl/wp-content/uploads/2022/09/CODEDI_160922_DEF_TOEGANKELIJK.pdf (De tekst "Meer informatie over de Code Diversiteit & Inclusie op www.codedi.nl." op pagina 18)

   Op pagina 3 van de onderstaande PDF komt bijvoorbeeld onder de kop "Zakelijke voordelen van een inclusieve organisatie" een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina 4 onder de kop "De vijf principes". https://codedi.nl/wp-content/uploads/2022/09/CODEDI_160922_DEF_TOEGANKELIJK.pdf

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau ’s over te slaan. Zie bijvoorbeeld de pagina's: https://codedi.nl/ https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversity-and-Inclusion-EN.pdf

  • Gevolg:

   Informatie kan niet aan bezoekers met een visuele beperking worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) overdragen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. https://codedi.nl/ (Bijvoorbeeld onder de koppen "Inspiratie en tips" en "4 P's" waar de kernwoorden boven de kop staan) https://codedi.nl/training/ https://codedi.nl/inspiratie-tips/ https://codedi.nl/search/zoeken/?s=contact

   Zo zijn er meerdere pagina's waarbij de betekenisvolle volgorde van de tekst niet in de juiste volgorde is geplaatst.

   Onder de kop "Veelgestelde vragen" zou men normaal gesproken de tekst van links naar rechts lezen. In dit geval is de tekst verdeeld in drie kolommen. We keuren het niet af, maar het is gebruiksvriendelijker om de tekst van links naar rechts te laten lopen. https://codedi.nl/search/zoeken/?s=contact

   Op pagina 9 van de onderstaande PDF's wordt in de PDF-code eerst de tekst beschreven om daarna de kop "De vijf stappen" met de onderstaande lijst op te lezen. Hierdoor is de leesvolgorde niet meer betekenisvol zoals visueel waar te nemen is. https://codedi.nl/wp-content/uploads/2022/09/CODEDI_160922_DEF_TOEGANKELIJK.pdf

   https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversity-and-Inclusion-EN.pdf

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Content in een betekenisvolle volgorde in de broncode zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier is het mogelijk om een autocomplete-functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een autocomplete aan gekoppeld dient te worden. https://codedi.nl/contact/ (Het invoerveld van "Naam")

  • Gevolg:

   Formulier is niet digitoegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Autocomplete functie toevoegen op velden in het formulier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De betekenis van de actieve pagina (in dit geval de knop "1") is alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint zodat de kleuren te onderscheiden zijn voor bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn. Een mogelijke oplossing is om de actieve knop een underline te geven.

   https://codedi.nl/search/zoeken/?s=contact

  • Gevolg:

   Mensen die kleurenblind zijn kunnen de kleuren niet goed onderscheiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Naast kleur een tweede hint geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina 3 van de onderstaande PDF bevatten de rode teksten met de witte achtergrond een verhouding van 3.1:1 in plaats van minimaal 4.5:1. https://codedi.nl/wp-content/uploads/2022/09/CODEDI_160922_DEF_TOEGANKELIJK.pdf

   Op pagina 18 bevatten de witte letters van "Colofon" met de rode achtergrond een verhouding van 3.1:1 in plaats van minimaal 4.5:1. Dit komt meerdere keren voor in de PDF. https://codedi.nl/wp-content/uploads/2022/09/CODEDI_160922_DEF_TOEGANKELIJK.pdf https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversity-and-Inclusion-EN.pdf ("Colophon" op pagina 18)

  • Gevolg:

   Tekst is niet goed leesbaar door mensen die bv kleurenblind zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de webpagina bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px met 150% zoom, dan is de inhoud van de geopende hamburger menu niet meer volledig leesbaar. https://codedi.nl/artikel-training/de-code-en-ik-hoe-verder/

   Wanneer men de website bekijkt in een schermformaat van 1024px bij 768px met 200% zoom, dan is de knop "ga naar sectie meer inspiratie en tips" (Naast de kop "Code Diversiteit & Inclusie in de culturele sector" is een rode knop zichtbaar dat licht op en neer beweegt) slecht zichtbaar doordat het achter de inleiding van kop "Code Diversiteit & Inclusie in de culturele sector" in beeld komt te staan. Een mogelijke oplossing is om bijvoorbeeld de knop "ga naar sectie inspiratie en tips" onder de tekst te laten plaatsen. https://codedi.nl/

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen de tekst op de pagina niet goed vergroten tot 200%.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Mogelijk maken om te schalen tot 200% zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat (zoals de afbeelding met de tekst Masterclass #2), kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. https://codedi.nl/artikel-training/masterclass-van-privilege-naar-verantwoordelijkheid/

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversity-and-Inclusion-EN.pdf https://codedi.nl/wp-content/uploads/2022/09/CODEDI_160922_DEF_TOEGANKELIJK.pdf

  • Gevolg:

   Tekst in afbeelding kan niet worden aangepast aan wens bezoeker met visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst plaatsen met HTML en niet in afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px en ingezoomd is op 400% dan is de tekst van de webpagina niet leesbaar doordat de "broodkruimelpad" volledig over de content van de website heen valt. https://codedi.nl/veelgestelde-vragen/ https://codedi.nl/event/

   Als de webpagina bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px met 175% zoom, dan is de inhoud van de geopende hamburger menu niet meer volledig leesbaar. https://codedi.nl/artikel-training/de-code-en-ik-hoe-verder/

   Wanneer men de website bekijkt in een schermformaat van 1280px bij 1024px met 250% zoom, dan is de knop "ga naar sectie inspiratie en tips" slecht zichtbaar doordat het achter de inleiding van kop "Code Diversiteit & Inclusie in de culturele sector" in beeld komt te staan. Een mogelijke oplossing is om bijvoorbeeld de knop "ga naar sectie inspiratie en tips" onder de tekst te laten plaatsen. https://codedi.nl/

  • Gevolg:

   Verlies van content en functionaliteit bij inzoomen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Scrolbare content en inzoomen optimaliseren zodat je geen functionaliteit en content verliest

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina is rechtsonder de pagina een met Javascript gegenereerde knop waarmee een bezoeker naar boven kan scrollen. Op dit moment kan het element niet met het toetsenbord worden bediend. https://codedi.nl/privacy-en-cookies/

   De checkbox van het <label> "Houd mij op de hoogte zodra er een nieuwe datum bekend is." is op de juiste wijze gekoppeld aan het <label> element, maar doordat de checkbox is verborgen met "display="none" attribuut en een met een Javascript gegenereerde checkbox element ervoor in de plaats is gekomen, is de checkbox niet bedienbaar voor bezoekers die afhankelijk zijn van toetsenbordbediening. https://codedi.nl/artikel-training/training-accounthouders-monitorgesprek-over-diversiteit-inclusie/

  • Gevolg:

   Pagina is niet te bereiken met het toetsenbord

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pagina optimaliseren zodat hij ook met toetsenbord bereikbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de onderstaande pagina is gebruik gemaakt van meerdere videospelers van YouTube. Deze videospelers voldoen niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken of is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. https://codedi.nl/inspiratie-tips/inclusieve-kinderfilms/

   Op de pagina is gebruik gemaakt van een videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is. https://codedi.nl/event/

  • Gevolg:

   Youtube-player kan in de war raken met de toetsenbordbediening.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Een cookie melding staat over content heen en ontvangt niet als eerste de focus. Een cookiemelding die over een deel of volledige over content heen valt moet direct focus ontvangen omdat het anders de bedienbaarheid van de website in de weg zit. https://codedi.nl/

  • Gevolg:

   Tabvolgorde is niet logisch.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staan meerdere links met dezelfde linktekst, namelijk "Bekijk alles". Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam. https://codedi.nl/training/ https://codedi.nl/inspiratie-tips/

  • Gevolg:

   Bezoeker met visuele beperking weet niet waar de link naartoe leidt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijke linkteksten bieden die aangeven waar de link naartoe verwijst. Het gebruik van links als 'klik hier' en 'lees verder' beperken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 14. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Enkele of mogelijke alle pdf-documenten zijn niet op een tweede manier te vinden op de website. Zo zijn ze niet te vinden via de zoekmachine of sitemap. Zie bijvoorbeeld de Pdf's: https://codedi.nl/wp-content/uploads/2022/09/CODEDI_160922_DEF_TOEGANKELIJK.pdf https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversity-and-Inclusion-EN.pdf

  • Gevolg:

   Sommige content is niet te vinden via een tweede manier, zoals zoekmachine of sitemap.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle content op minimaal 2 manieren vindbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 15. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op de onderstaande is er gebruik gemaakt van een leeg <h3> element, waardoor er geen betekenisvolle kop aanwezig is op de webpagina. Zorg ervoor dat de koppen een beschrijvende tekst bevat. https://codedi.nl/event/ ("Tussen de koppen "Voel je thuis" en "&Awards 2022")

   In de PDF komen meerdere koppen voor met dezelfde beschrijving zoals bijvoorbeeld "Diversity & Inclusion Code". Gebruikers met screenreaders gebruiken koppen om de structuur van de pagina te scannen en gemakkelijk content te vinden, daarbij is het belangrijk dat de koppen afdoende beschrijvend zijn, zodat ze weten welke content er volgt. https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversity-and-Inclusion-EN.pdf

  • Gevolg:

   Goede koppen en labels zijn essentieel om de content (snel) te kunnen begrijpen. Blinde bezoekers kunnen bijvoorbeeld een overzicht opvragen van alle koppen op de pagina en op die manier snel een beeld krijgen van de inhoud.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De koppen en labels (in een formulier) altijd een goede beschrijving geven van het doel of onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer men de website bekijkt op een lagere resolutie (of ingezoomed, bijvoorbeeld op 200%) komt er een hamburgermenu tevoorschijn. Wanneer je daar naartoe navigeert met het toetsenbord en deze opent is het mogelijk om uit het menu te navigeren, terwijl het menu nog open staat. De focus is op dat moment niet meer zichtbaar. Een mogelijke oplossing hiervoor is een focus-trap. Dit komt voor op iedere pagina omdat het menu op iedere pagina voorkomt. https://codedi.nl/

  • Gevolg:

   Niet altijd zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De checkbox van het <label> "Houd mij op de hoogte zodra er een nieuwe datum bekend is." is op de juiste wijze gekoppeld aan het <label> element, maar doordat de checkbox is verborgen met "display="none" attribuut en een met Javascript gegenereerde checkbox element ervoor in de plaats is gekomen, is de checkbox niet bedienbaar voor bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware. https://codedi.nl/artikel-training/training-accounthouders-monitorgesprek-over-diversiteit-inclusie/

   Het zoekveld is niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met spraaksoftware de focus niet in het invoerveld kunnen plaatsen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen. https://codedi.nl/search/zoeken/?s=contact

  • Gevolg:

   Checkbox niet bedienbaar voor bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Naam laten beginnen met de tekst van het label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van de PDF is de taal verkeerd ingesteld. De taal hoort in de juiste taal ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversity-and-Inclusion-EN.pdf

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de informatie niet juist voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Belangrijkste taal van pagina's aangeven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina heeft Engelstalige teksten terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen door middel van lang- attribuut. Zie bijvoorbeeld de kop "Can I find any of your publications in English?" en de onderliggende tekst. https://codedi.nl/veelgestelde-vragen/

  • Gevolg:

   Software kan informatie niet juist interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen door middel van lang- attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op onderstaande pagina leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Dit is een verplicht veld."). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan. https://codedi.nl/contact/

  • Gevolg:

   Bezoekers met een visuele beperking weten niet dat er een fout is gemaakt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen voor goede foutmeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructies dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn. Een placeholdertekst is niet voldoende, omdat deze weer verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. https://codedi.nl/search/zoeken/

  • Gevolg:

   Niet voor alle bezoekers duidelijk wat ingevuld dient te worden. Instructie dient zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's komt in de HTML-code een dubbele ID voor met dezelfde waarde. De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie bijvoorbeeld de webpagina's:

   https://codedi.nl/artikel-training/masterclass-van-privilege-naar-verantwoordelijkheid/ https://codedi.nl/inspiratie-tips/winnaars-awards-2020-bekendgemaakt/ https://codedi.nl/inspiratie-tips/terugblik-event-code-diversiteit-inclusie-2021/

   Op onderstaande pagina's komt in de HTML-code een onjuist afgesloten element(en) voor. Een HTML-element dient correct genest te worden. Zie bijvoorbeeld de webpagina's:

   https://codedi.nl/search/zoeken/?s=contact https://codedi.nl/artikel-training/de-code-en-ik-hoe-verder/

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat webpagina's kunnen parsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina is rechtsonder de pagina een met Javascript gegenereerde knop waarmee een bezoeker naar boven kan scrollen. Zorg ervoor dat deze knop de juiste semantische naam en rol heeft zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kan het element ook niet met het toetsenbord worden bediend, zie ook 2.1.1 Toetsenbord. Let op dat deze knop eventueel ook een zichtbare focusrand nodig heeft wanneer deze problemen opgelost worden. Dit komt ook op de andere webpagina's voor. https://codedi.nl/privacy-en-cookies/

   Het <iframe> element van de Vimeo-player op de onderstaand pagina bevat geen goed beschreven titel met behulp van title="vimeo-player" attribuut. De tekst "vimeo-player" beschrijft niet waar de video over gaat. https://codedi.nl/inspiratie-tips/winnaars-awards-2020-bekendgemaakt/ Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://codedi.nl/inspiratie-tips/blunder-pim-pam-pet-special/.

  • Gevolg:

   Niet gespecificeerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven van de naam, rol, waarde en toestand van HTML elementen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209