Verklaring van Provincie Noord-Brabant

Status toegankelijkheid
https://www.brabant.nl

Provincie Noord-Brabant is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 21-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Noord-Brabant streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Provincie Noord-Brabant.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Provincie Noord-Brabant is beschikbaar via de link https://www.brabant.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Noord-Brabant gepubliceerde informatie blijkt dat de website Provincie Noord-Brabant gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Noord-Brabant is gevorderd met de toegankelijkheid van Provincie Noord-Brabant en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Noord-Brabant .
Functie: Algemeen Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@brabant.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Provincie Noord-Brabant

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Provincie Noord-Brabant : voldoet gedeeltelijk

De website Provincie Noord-Brabant is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Noord-Brabant dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.brabant.nl/-/media/7012a0033a5f486f8159ee765e8c6138.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-09-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele apps worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Noord-Brabant dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina http://mm1.nl/forms/958/pages/subscribeform.asp staan twee afbeeldingen die geen alternatieve tekst hebben gekregen. De eerste afbeelding is de grote header afbeelding met de 3 rode brievenbussen. Deze is decoratief en bevat geen informatie. De alternatieve tekst mag dus leeg blijven. In de HTML code moet dan echter wel het alt attribuut gebruikt worden. Die ontbreekt nu en dat is fout. Hij moet aanwezig zijn en mag een lege waarde hebben, bijvoorbeeld alt=””. Op het moment dat deze ontbreekt gaat de hulpsoftware voor bijvoorbeeld blinden de bestandsnaam van de afbeelding voorlezen in de hoop dat daar nog betekenisvolle informatie in zit. In de meeste gevallen is dat niet zo en indien de afbeelding decoratief is ook ongewenst. Nu wordt bijvoorbeeld “header_image” voorgelezen wat alleen maar storend is. De andere afbeelding is de afbeelding van het meer in de rechterkolom. Ook deze is decoratief en mag een lege alternatieve tekst krijgen (alt=””). Ook hier ontbreekt echter het alt attribuut in de HTML-code.
  • Gevolg: Op diverse plekken ontbreken tekstalternatieven.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Tekstalternatieven moeten worden aangebracht. Dit wordt opgelost in samenspraak met de leverancier van de nieuwsbrief.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www-acpt.brabant.nl/subsites/peelvenen staan de links ‘het kaartje’ en ‘Raised bog development LIFE+ Peelvenen’ met een icoon zonder tekstalternatief erachter. Dit icoon geeft aan dat de link een bestand download.
  • Gevolg: Het tekstalternatief ontbreekt.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Tekstalternatieven moet worden aangebracht. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina http://nieuwsbrief.brabant.nl/958/Actions/Newsletter.aspx?listid=10&history=1 staan op meerdere plekken kleine afbeeldingen van social media iconen. Op al deze plekken (behalve helemaal bovenaan) is de alternatieve tekst leeg gelaten, maar dat mag niet, omdat de afbeeldingen informatief, maar bovenal functioneel zijn, omdat ze als link fungeren. De alternatieve tekst fungeert dan meteen als link-tekst en is dus altijd nodig.
  • Gevolg: Alternatieve tekst is leeg gelaten.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Tekstalternatieven moeten worden aangebracht. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. Op verschillende pagina's staan elementen die actief en inactief kunnen zijn.
  • Oorzaak: Op de pagina http://nieuwsbrief.brabant.nl/958/Actions/Newsletter.aspx?listid=10&history=1 staan in de footer koppen ("Bezoekadres", "Correspondentieadres" en "Contact webredactie") die niet zijn opgemaakt met een headerelement. Onder de koppen "Kort nieuws" en "Direct naar" staan lijsten met links. Hiervoor is echter in de broncode geen lijstopmaak (ul en li elementen).
  • Gevolg: Headerelement is niet correct opgemaakt.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Tekst onder de knoppen moet beschikbaar worden gemaakt. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www-acpt.brabant.nl/search/brabant?q=tilburg&requiredfields heeft de tekst een contrast van 4,3:1 met de witte achtergrond.
  • Gevolg: Op het moment dat de muis op een link staat dan moet deze link nog steeds voldoende contrast hebben, dit geldt ook als componenten toetsenbordfocus krijgen.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Contrastverhouding moet worden aangepast. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www-acpt.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenstukken/audio-en-videoverslagen/10584 staat twee keer de grijze tekst 'Zoek..' in de rechterkolom onder de koppen 'Zoek op onderwerp' en 'Spreker'.
  • Gevolg: Er staat nu tweemaal Zoek zonder duiding.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Er dienen in de zoekvlakken 'Zoek op onderwerp' en 'Zoek op spreker' te worden vermeld. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www-acpt.brabant.nl/ staat onder de kop 'Besluitenlijst Provinciale Staten' de datum '10-05-2019'. Als de muis op dit blok staat wordt de achtergrond rood en de datum een pastel rood met een contrast van 2,9:1. Dit probleem komt ook voor bij de volgende twee links, hier krijgen de teksten '09-05-2019', '23-04-2019' en 'Natuur en landschap' onvoldoende contrast bij hover. De vier links onder de kop 'Brabant in beeld' hebben bij hover een contrast van 2,5:1.
  • Gevolg: Op het moment dat de muis op een link staat dan moet deze link nog steeds voldoende contrast hebben, dit geld ook als componenten toetsenbordfocus krijgen.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Contrastverhouding moet worden aangepast. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www-acpt.brabant.nl/contact staan zes links in twee rijen van drie. Deze links worden rood met een grijze achtergrond bij hover (als de muis erop staat). Het contrast van deze links wordt dan 3,9:1.
  • Gevolg: Op het moment dat de muis op een link staat dan moet deze link nog steeds voldoende contrast hebben, dit geld ook als componenten toetsenbordfocus krijgen.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Contrastverhouding moet worden aangepast. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www-acpt.brabant.nl/onderwerpen hebben de vijftien links onder de kop 'Direct naar thema' een contrast van 3,4:1 als de muis erop staat.
  • Gevolg: Op het moment dat de muis op een link staat dan moet deze link nog steeds voldoende contrast hebben, dit geld ook als componenten toetsenbordfocus krijgen.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Contrastverhouding moet worden aangepast. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: De pagina’s: https://mm1.nl/forms/958/pages/subscribeform.asp en http://nieuwsbrief.brabant.nl/958/Actions/Newsletter.aspx?listid=10&history=1 hebben de titel 'Provincie Noord-Brabant'. Er ontbreekt informatie dat het om een nieuwsbrief gaat.
  • Gevolg: De pagina’s hebben geen beschrijvende titel.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Beschrijvende titel toevoegen. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release en in samenspraak met de leverancier van de nieuwsbrief.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: De 'Lees meer' links op de pagina http://nieuwsbrief.brabant.nl/958/Actions/Newsletter.aspx?listid=10&history=1 hebben geen duidelijk linkdoel. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen, een link onder een tekst of kop plaatsen geeft deze link geen context met de bovenstaande kop. De links onder de koppen 'Kort nieuws' en 'Direct naar' hebben geen context met deze koppen, maar indien deze links in een lijst komen te staan hebben zij wel context met elkaar.
  • Gevolg: De 'Lees meer' links op de pagina http://nieuwsbrief.brabant.nl/958/Actions/Newsletter.aspx?listid=10&history=1 hebben geen duidelijk linkdoel.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Linkdoel op de pagina's verduidelijken. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op https://www-acpt.brabant.nl/ gaat het om de links '1' en '2' in de sliderbediening. Deze links hebben geen context en de linktekst 1 of 2 is niet duidelijk.
  • Gevolg: De links hebben geen duidelijk linkdoel.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Linkdoel op de pagina's verduidelijken. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3?def_E_Bron=contactalgemeen is de focus niet zichtbaar als deze op de knop 'Kies bestand...', op de radio buttons of op de link 'volledige privacyverklaring' staat. De focus van deze elementen is uitgezet met outline:none.
  • Gevolg: Focus is niet zichtbaar.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Focus zichtbaar maken in het contactformulier. Dit wordt opgelost in samenspraak met de leverancier van de formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Het formulier op de pagina https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3/?def_E_Bron=contactalgemeen bevat verplichte velden en velden met invoereisen. Alleen de eerstgevonden fout wordt aangegeven. Het gaat hier wel om fouten die automatisch ontdekt worden.
  • Gevolg: Alleen de eerstgevonden fout wordt aangegeven.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Het is beter als in een keer alle fouten aangegeven worden zodat een gebruiker in staat is om alle problemen in een keer op te lossen. Dit wordt opgelost in samenspraak met de leverancier van de formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina http://mm1.nl/forms/958/pages/subscribeform.asp staat een formulier. Als niet alle verplichte velden worden ingevuld verschijnen meldingen boven aan het formulier. Dit zijn echter geen foutmeldingen maar instructies. Het gaat om de teksten 'Vul uw e-mail adres in' en 'Selecteer minimaal 1 nieuwsbrief'. Het verschil is dat een instructie er ook kan staan voordat het formulier verstuurd wordt en een foutmelding niet. De tekst 'Vul uw e-mail adres in' kan er ook van te voren als staan. Er moet dus een duidelijke foutmelding staan die aangeeft wat er niet goed is gedaan/gegaan. Bijvoorbeeld: 'Het veld E-mailadres is niet ingevuld'. Daarmee is het onderdeel duidelijk geïdentificeerd (het veld 'E-mailadres') en wat er mis is gegaan (het is niet ingevuld).
  • Gevolg: Er worden geen foutmeldingen aangegeven maar instructies.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Er moet een duidelijke foutmelding staan die aangeeft wat er niet goed is gedaan/gegaan. Dit wordt opgelost in samenspraak met de leverancier van de formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina http://mm1.nl/forms/958/pages/subscribeform.asp staat een formulier met de uitleg 'Velden met een * zijn verplicht'. De uitleg staat niet boven het eerste veld met *.
  • Gevolg: De uitleg staat niet boven het eerste veld met *.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Het is mogelijk om het label 'E-mailadres' aan te passen naar 'E-mailadres (verplicht)', op deze manier is de zin 'Velden met een * zijn verplicht.' niet meer nodig. Dit wordt opgelost in samenspraak met de leverancier van de nieuwsbrief.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: De uitleg '* = Invoer verplicht' op de pagina https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3/?def_E_Bron=contactalgemeen moet ook boven het eerste veld met een * komen te staan.
  • Gevolg: De uitleg staat niet boven het eerste veld met *.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Het is mogelijk om het label 'E-mailadres' aan te passen naar 'E-mailadres (verplicht)', op deze manier is de zin 'Velden met een * zijn verplicht.' niet meer nodig. Dit wordt opgelost in samenspraak met de leverancier van de formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina http://mm1.nl/forms/958/pages/subscribeform.asp staat een formulier met een invoerveld voor e-mail. Dit invoerveld vraagt om een geldig e-mailadres en moet een foutsuggestie hebben.
  • Gevolg: Foutsuggestie ontbreekt.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Hier kan een suggestie gedaan worden voor bijvoorbeeld het format (naam@domein.nl). Deze suggestie kan in de foutmelding of in de instructies geplaatst worden. Dit wordt opgelost in samenspraak met de leverancier van de nieuwsbrief.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 19. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3/?def_E_Bron=contactalgemeen staat een formulier met een invoerveld voor e-mail. Dit invoerveld vraagt om een geldig e-mailadres en moet een foutsuggestie hebben.
  • Gevolg: Foutsuggestie ontbreekt.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Hier kan een suggestie gedaan worden voor bijvoorbeeld het format (naam@domein.nl). Deze suggestie kan in de foutmelding of in de instructies geplaatst worden. Dit wordt opgelost in samenspraak met de leverancier van de formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www-acpt.brabant.nl/ staan meerdere fouten met betrekking tot parsen. Het element figure is niet gesloten, de code '/>' aan het eind van dit element geld niet voor dit type element en wordt genegeerd. In de regel hierna wordt het li element gesloten terwijl de figure nog open staat. Dit probleem komt nog een keer voor op deze pagina. Dit probleem komt ook voor op de pagina's https://www-acpt.brabant.nl/subsites/peelvenen, https://www-acpt.brabant.nl/subsites/subsidiedrugsafval, https://www-acpt.brabant.nl/subsites/toekomstmobiliteit en meer.
  • Gevolg: Het element figure is niet gesloten.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Het element figure aanpassen in de code. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: In de footer staan de links 'Privacyverklaring', 'Cookies', 'Proclaimer' en 'Colofon'. In deze links staan verschillende parse fouten. De code van het attribuut 'data-options' is niet goed opgemaakt. In deze vier links onstaan daardoor tien fouten per link.Dit probleem komt voor op meerdere pagina's waaronder https://www-acpt.brabant.nl/, https://www-acpt.brabant.nl/contact, https://www-acpt.brabant.nl/info/dit-beweegt-brabant en meer. Een soortgelijk probleem komt voor op de pagina https://www-acpt.brabant.nl/subsites/veerkrachtig-bestuur op deze en een aantal andere subsites gaat het om enkel de link 'Sitemap' met ditzelfde probleem.
  • Gevolg: Er ontstaan tien fouten per link.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: De footer wordt aangepast. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www-acpt.brabant.nl/contact staat in de link 'Linkedin' een spatie te weinig tussen de attributen 'title' en 'data-module'. Dit probleem komt voor op meerdre pagina's waaronder ook https://www-acpt.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/april/meer-bestuurskracht-nodig-voor-energietransitie, https://www-acpt.brabant.nl/info/dit-beweegt-brabant, https://www-acpt.brabant.nl/subsites/subsidiedrugsafval/subsidie-drugsafval-aanvragen en meer.
  • Gevolg: Er staat in de link 'Linkedin' een spatie te weinig tussen de attributen 'title' en 'data-module'.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Spatie toevoegen in de link. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: In de 'Vergaderkalender' op de pagina https://www-acpt.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten bevatten bepaalde datums een link die een klein blokje openen. Deze blokjes content hebben een knop om dit venster te sluiten. Deze knop ziet er uit als 'X' maar heeft geen naam die door software bepaald kan worden. Dit probleem komt ook voor op de pagina's: https://brainps-acpt.brabant.nl en http://brainps-acpt.brabant.nl/actueel/activiteitenkalender.
  • Gevolg: De knop heeft geen naam die door de software bepaald kan worden.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: De knop dient een naam te krijgen, zodat rol en waarde bepaald kan worden. Dit wordt opgelost in de nieuwe technische release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina http://nieuwsbrief.brabant.nl/958/Actions/Newsletter.aspx?listid=10&history=1 staan op meerdere plekken kleine afbeeldingen van social media iconen. Deze fungeren als link maar hebben geen linktekst omdat de afbeeldingen geen alternatieve tekst hebben (behalve die helemaal bovenaan de pagina staan) en een title attribuut ontbreekt bij de links.
  • Gevolg: De hulpsoftware kan de 'naam' van deze links niet bepalen.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: De knop dient een naam te krijgen, zodat rol en waarde bepaald kan worden. Dit wordt opgelost in samenspraak met de leverancier van de formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Op de pagina https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3?def_E_Bron=contactalgemeen staat een formulier. Bij het Controle veld voor het e-mail adres staat een interactief icoontje waarmee een helptekst getoond kan worden. De rol van dit element is niet door software te bepalen, omdat een div element gebruikt is, zonder een role attribuut voor een componenten van de gebruikersinterface heeft het div element met de naam ‘Klik hier voor hulp’ geen rol.
  • Gevolg: De hulpsoftware kan de 'naam' van deze links niet bepalen.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: De knop dient een naam te krijgen, zodat rol en waarde bepaald kan worden. Dit wordt opgelost in samenspraak met de leverancier van de formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: Pdf niet voorzien van tags
  • Oorzaak: PDF’s hebben geen tags zoals semantische koppen, metadata en alt-teksten bij afbeeldingen.
  • Gevolg: Voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (zoals voorleessoftware) is er geen informatie beschikbaar om de PDF’s te interpreteren.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: De pdf's worden gecontroleerd en aangepast.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Pdf's op de website worden 1. gegenereerd uit systemen 2. zelf opgemaakt en 3. aangeleverd door externen. Er dienen technische aanpassingen te worden doorgevoerd om de pdf's uit systemen (1) te voorzien van de juiste koppen en metadata. De zelf opgemaakte pdf-bestanden (2) dienen handmatig aangepast te worden. Voor pdf-bestanden aangeleverd door externen dienen afspraken over toegankelijk te worden opgesteld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Onevenredige last

Provincie Noord-Brabant geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Provincie Noord-Brabant nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707