Verklaring van Gemeente Hoeksche Waard

Status toegankelijkheid https://www.gemeentehw.nl

Gemeente Hoeksche Waard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Hoeksche Waard streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Hoeksche Waard.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Hoeksche Waard is beschikbaar via de link https://www.gemeentehw.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Hoeksche Waard gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Hoeksche Waard gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Hoeksche Waard is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Hoeksche Waard en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Hoeksche Waard .
Functie: Teammanager Informatiemanagement.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentehw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u contact opnemen met Ombudscommissie Hoeksche Waard.

Aanvullende informatie van Gemeente Hoeksche Waard

Alle punten die niet voldoen aan het succescriterium zijn aangepast. Door de drukte bij Stichting Accessibility kon er voor 23 september geen hertest uitgevoerd worden op de website. Deze test staat nu in de planning voor week 42. Daarna zullen we de verklaring aanpassen en hopen we op alle punten te voldoen.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Hoeksche Waard : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Hoeksche Waard is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hoeksche Waard dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/09/WCAG-2-Onderzoek-Toegankelijkheid.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Hoeksche Waard dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Iconen (bijv. pdf) zonder tekstalternatief Geen alternatieve tekst voor het logo van gemeente Hoeksche Waard en de paperclip (bijlage toevoegen) in de chat. Geen alternatieve tekst voor het logo van gemeente Hoeksche Waard in PDF-bestanden.
  • Oorzaak: Bij producten staan aan de rechterkant een aantal links met een icoon. Deze hadden ten tijde van de toets geen tekstalternatief. In de chatfunctie staat in de header het logo van Gemeente Hoeksche Waard. Dit logo heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Er staat onderin een icoon van een paperclip (bijlage toevoegen) zonder tekstalternatief. Ook deze heeft een tekstalternatief nodig. In PDF-bestanden van collegebesluitenlijsten en nieuwsbrieven heeft het logo van gemeente Hoeksche Waard geen alternatieve tekst.
  • Gevolg: Voorleessoftware voor blinden/slechtzienden kan niet voorlezen om welke bestanden het gaat. Voorleessoftware leest onnodig de alternatieve tekst voor bij een afbeelding die alleen ter decoratie is opgenomen.
  • Alternatief: Er is alleen een alternatief voor het logo van de gemeente in de PDF-bestanden. De bestandsnaam van de besluitenlijsten bevat namelijk wel de tekst 'Gemeente Hoeksche Waard'. In de tekst van de nieuwsbrief staat dat het om gemeente Hoeksche Waard gaat.
  • Maatregel: Aan leverancier van de website gevraagd alternatieve tekst toe te voegen aan de icoontjes. Dit is doorgevoerd. Aan de leverancier van de chat is gevraagd om een tekstalternatief toe te voegen aan het logo en de paperclip. Dit is doorgevoerd. Het Word-sjabloon van de besluitenlijsten en nieuwsbrieven wordt aangepast zodat het logo voortaan een alternatieve tekst bevat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De kop 'Veel bezocht' is niet opgemaakt als kop. De lijsten onderaan in de footer zijn niet allemaal opgemaakt als lijst. Bij de zoekresultaten heeft het paginanummer van de pagina waar je bent een andere opmaak, dit kan niet door software bepaald worden. '404' ziet eruit als kop maar is niet opgemaakt als kop. Teksten zijn opgemaakt met strong om tekst te stijlen. Niet om nadruk te geven. Tabellen zijn opgemaakt zonder kolomkop of rijkop. Lijsten zijn niet opgemaakt als lijst. PFD-documenten hebben afbeeldingen en logo's die geen tekstalternatief hebben. Ook zijn lijsten niet opgemaakt als lijst. Linkjes zijn ook niet opgemaakt als link.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ staat een zichtbare kop ‘Veel bezocht’. Deze kop is echter niet opgemaakt als html kop. Dit is wel nodig. Onderaan de pagina in de footer staan drie zichtbare lijsten. De eerste is in de code ook netjes opgemaakt als lijst, maar de tweede en derde lijst niet. Deze moeten ook als lijst opgemaakt worden, zodat deze informatie ook duidelijk is voor blinden. Dit komt op elke pagina voor. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/zoeken/?q=coronavirus staan onder de zoekresultaten paginanummers. Het nummer '1' heeft een andere opmaak om aan te geven dat dit de huidige pagina is. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie, maar kan niet door software bepaald worden. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld een verborgen tekst toe te voegen met 'Huidige pagina' of door gebruik te maken van aria-current="page". Op pagina https://www.gemeentehw.nl/paginabestaatniet ziet de tekst onder de kop ‘404’ eruit als een kop, maar is niet opgemaakt als kop (hij heeft wel een class=”h3”). Deze regel moet ook als html kop worden opgemaakt. Bij het tweede uitklapbare element staat een tabel. Hier is geen gebruik gemaakt van kolomkoppen en rijkoppen. Dit moet wel. Dit geldt voor alle drie de tabellen. Zie https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/levensgebeurtenissen/geregistreerd-partnerschap/32498 Onder de laatste kolom staat een lijst. Deze lijst is niet goed opgemaakt. Zichtbaar bestaat de lijst uit twee punten maar volgens de code maar uit één punt. In de code moet dit ook uit twee punten bestaan.In het volgende uitklapbare item staat ook een tabel zonder kolom- en rijkoppen. Zie https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/levensgebeurtenissen/geregistreerd-partnerschap/32498 Er staat een geordende lijst die ook niet goed gebruikt wordt. Er staan netjes de begin en eing tags <ol> en </ol> maar in de lijst is geen gebruikt gemaakt van de <li> tags, welke de lijst punten aangeeft. Deze lijst moet aangepast worden.In het volgende uitklapbare item staat alleen een stuk code als tekst. Hier is de code niet goed opgemaakt. Zie https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/levensgebeurtenissen/geregistreerd-partnerschap/32498 In het uitklapbare item ‘Welk achternaam kan ik aannemen’ staat een lijst die helemaal niet is opgemaakt als lijst, en dit moet wel.Dit geldt ook voor de lijst in het laatste uitklapbare item. Zie https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/levensgebeurtenissen/geregistreerd-partnerschap/32498 Op pagina https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/levensgebeurtenissen/geregistreerd-partnerschap/32498 in het eerste uitklapbare element staat een stuk opgemaakt met strong elementen. Het strong element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om tekst te stijlen. Hier wordt nu de hele alinea met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Hier kan beter gestijld worden met CSS. In de chatfunctie is het label ‘Naam’ niet gekoppeld aan het bijbehorende inputveld. Dit is op te lossen door het for-attribuut in het label element te zetten en een id-attribuut in het input element. In het pdf document https://www.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/04/Nieuwsbrief-bij-de-Watertoren-6.pdf In dit bestand is alleen de eerste afbeelding rechtsboven pagina 1 in de code getagd als afbeelding. Dit logo heeft geen tekstalternatief. De overige afbeeldingen zijn niet getagd, deze afbeeldingen moeten getagd worden waarbij het tekstalternatief gekoppeld moet worden aan de juiste afbeelding, let erop dat deze afbeeldingen op een logische plaats in de tag volgorde geplaatst worden.Onder de kop ‘Beroep indienen’ op pagina 2 staan twee zichtbare lijsten die beide niet opgemaakt zijn als lijst. Dit moet wel.In het document staan meerdere links die niet zijn opgemaakt als link, waardoor ze bijvoorbeeld niet toegankelijk zijn met het toetsenbord. Onderaan pagina 3 staan contact gegevens die niet zijn getagd. Deze moeten worden getagd als tekst en links.
  • Gevolg: Het is niet goed leesbaar voor voorleessoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De onderzochte resultaten zijn aangepast en voldoen nu aan het succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft er op bijna alle pagina's alleen verticaal gescrold te worden. Op twee pagina's is dit niet het geval.
  • Oorzaak: Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft er op bijna alle pagina's alleen verticaal gescrold te worden. Alleen op pagina https://www.gemeentehw.nl/zoeken/?q=coronavirus en https://www.gemeentehw.nl/paginabestaatniet is het vereist om zowel verticaal als horizontaal te scrollen vanwege de zoekbalk. Het is de bedoeling dat er alleen verticaal gescrold hoeft te worden.
  • Gevolg: Er moet zowel horizontaal als verticaal gescrold worden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd om dit aan te passen. Dit probleem is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De randen van het zoekveld, randen van de chatfunctie en randen inputveld 'Heeft u gevonden wat u zocht?' hebben een te laag contrast.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ hebben de randen van het zoekveld een te laag contrast van 1,3:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.De randen van het inputveld voor naam in de chatfunctie heeft een te laag contrast van 1,5:1. Als onderaan pagina https://www.gemeentehw.nl/contact/servicepunten/ bij de vraag ‘Heeft u gevonden wat u zocht?’ nee wordt gekozen komt er een inputveld tevoorschijn. De randen van dit inputveld hebben een te laag contrast van 1,5:1 met de witte achtergrond en 1,4:1 met de grijze achtergrond. Dit moet minimaal 3:1 zijn.
  • Gevolg: De inputvelden zijn niet goed zichtbaar.
  • Alternatief: Contrast aanzetten op website.
  • Maatregel: Leverancier van de website en de chatfunctie is gevraagd het contrast van de randen te verhogen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Contrast van de chatfunctie is niet hoog genoeg.
  • Oorzaak: Deze witte tekst heeft een te laag contrast van 2,6:1 met de groene achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.
  • Gevolg: Slechtzienden kunnen moeite hebben om de tekst op de chatknop, de URL's en op de groene achtergrond te lezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor de chatknop en de tekst op de groene achtergrond.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het contrast van de chatknop en de URL's in de zoekresultaten te verhogen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 6. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: YouTube video op de website is te bedienen met lettertekens. Maar deze werken ook als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/initiatievenfonds-voormalige-gemeente-oud-beijerland/31919 staat een YouTube video. Deze video is te bedienen met lettertekens. Bijvoorbeeld de ‘k’ voor pauze/play en de ‘m’ voor mute. Het probleem is dat de letter k ook werkt als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat. Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Active only on focus’. Dit kan tot problemen leiden voor gebruikers van spraaksoftware of gebruikers die per ongeluk een bepaalde toets aanraken. De oplossing is het uitschakelen van deze bediening op de website door de parameter "disablekb=1" toe te voegen aan de URL van de video in de embedcode. Zie voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.
  • Gevolg: Met toetsenbordnavigatie kun je per ongeluk een bepaalde toets aanraken.
  • Alternatief: Met toetsenbordnavigatie lukt het uiteindelijk wel.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd om de oplossing door te voeren. Dit is gedaan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 7. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De foutmelding in de chatfunctie blijft maar tijdelijk staan, er is meer tijd nodig.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ staat een chatfunctie. Als deze wordt gestart moet eerst een naam ingevuld worden. Als hier niks wordt ingevuld, verschijnt er een foutmelding in een pop-up. Deze foutmelding voldoet niet omdat hij maar tijdelijk blijft staan.
  • Gevolg: Sommige mensen hebben misschien meer tijd nodig om de melding te lezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: De leverancier van de chatfunctie is gevraagd dit op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen titel meegegeven aan de chatpagina, aan PDF-bestanden van nieuwsbrieven en besluitenlijsten en aan de pagina met zoekresultaten.
  • Oorzaak: Pagina https://www.gemeentehw.nl/zoeken/?q=coronavirus heeft dezelfde titel als de homepage. Dit is niet goed. De paginatitel beschrijft het onderwerp of doel van de inhoud ook niet. Op bijna alle pagina’s staat een chatfunctie in een iframe. De pagina in het iframe heeft geen titel. Ook pagina's die door middel van een iframe op een pagina worden getoond moeten een titel hebben. Dit kan door een title-element toe te voegen binnen de head-sectie van het iframe-element. Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Zie de managementsamenvatting voor een toelichting. Het pdf document https://www.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/04/Nieuwsbrief-bij-de-Watertoren-6.pdf heeft geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.
  • Gevolg: Mensen met een beperking weten niet direct waar een pagina over gaat als er geen titel is meegegeven.
  • Alternatief: Door de tekst op de chatknop is duidelijk dat na klikken de chat opent. Door de bestandsnamen van de pdf-bestanden is duidelijk om welk bestand het gaat.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd een titel mee te geven aan de chatknop. Dit is gebeurd, het probleem is daarmee opgelost. Sjablonen voor nieuwsbrieven en collegebesluitenlijsten worden aangepast door ze een titel mee te geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De focus is niet altijd zichtbaar bij toetsenbordnavigatie.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ is de focus niet zichtbaar op de knop ReadSpeaker. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.
  • Gevolg: Voor mensen met een motorische beperking die toetsenbordnavigatie gebruiken is het niet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij toetsenbordnavigatie
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de website zo aan te passen dat altijd visueel zichtbaar is waar de focus zich bevindt bij toetsenbordnavigatie. Dit is gebeurd, het probleem is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevatten niet altijd de naam van de tekst die visueel wordt gepresenteerd.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ in de chatfunctie als deze voor de eerste keer wordt geopend heeft het inputveld voor de naam geen toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan het zichbare label van het veld. Dit is dus op te lossen door het label aan het inputveld te koppelen. De naam van het zoekveld (te openen via de zoekknop aan de bovenkant van de pagina) is anders dan de visuele placeholder tekst. Zorg ervoor dat beide namen hetzelfde zijn zodat gebruikers van spraakbesturing de juiste naam kunnen opnoemen voor het zoekveld. Dit kun je oplossen door in het aria-label dezelfde tekst van de placeholder te plaatsen. https://www.gemeentehw.nl/home/woningbouwprojecten/bij-de-watertoren/
  • Gevolg: Bij spraakbediening wordt een andere tekst voorgelezen dan die zichtbaar is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief bij spraakbediening en voorleessoftware.
  • Maatregel: Leverancier van de website gevraagd dit op te lossen. Dit is gedaan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 11. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in een van deze velden een optie wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/zoeken/?q=coronavirus staan links op de pagina filters voor de zoekresultaten. Als in een van deze velden een optie wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers. Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren of de gekozen filters pas toe te passen nadat er op een knop ‘pas filters toe’ of iets dergelijks is geklikt.
  • Gevolg: Dit kan desorienterend zijn voor gebruikers, vooral blinden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd dit probleem op te lossen. Het is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als je bij de chatfunctie niets invult krijg je een foutmelding in een pop-up die maar tijdelijk is.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ staat een chatfunctie. Als deze wordt gestart moet eerst een naam ingevuld worden. Als hier niks wordt ingevuld, verschijnt er er een foutmelding in een pop-up. Deze foutmelding voldoet niet omdat hij maar tijdelijk blijft staan.
  • Gevolg: De fout is maar kort zichtbaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd de foutmeldingen aan te passen. . Dit probleem is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de chatfunctie moet het label/instructie achter het veld komen te staan zodat het niet verdwijnt.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ staat een chatfunctie. Als de chatfunctie is gestart staat onderin een inputveld voor je bericht. Hier staat de label / instructie als placeholder tekst. Deze label / instructie moet buiten het veld komen te staan, zodat het niet verdwijnt als een gebruiker begint te typen.
  • Gevolg: Zodra een bezoeker gaat typen verdwijnt het voorbeeld.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leveranciers van de chatfunctie is gevraagd de labels en instructies van de betreffende formulieren aan te passen. Het probleem is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/contact/servicepunten/ zijn meerdere parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware. Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden. Er staat echter een </legend> tag die niet wordt geopend met een <legend> tag (stray end tag). Er is een </li> tag gevonden maar er was nog een open element. Er is een <label> tag gevonden die niet wordt afgesloten. Er is een <fieldset> tag gevonden die niet wordt afgesloten met </fieldset> tag (stray start tag). Deze problemen komen meerdere keren voor op de pagina en op meerdere pagina’s. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/ initiatievenfonds-voormalige-gemeente-oud-beijerland/31919 staat een </p> tag waarvoor geen <p> tag is gevonden (stray end tag). Tussen deze p-tags staan nog andere p-tags die niet zijn toegestaan. Dit komt ook op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: De geneste link heeft geen gevolgen voor de werking.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het aan te passen. Dat is gebeurd, het probleem is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het label 'naam' in de chatfunctie is niet op de juiste manier gekoppeld aan de opties. Bij zoekresultaten is de paginanummer van de huidige pagina anders opgemaakt.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ in de chatfunctie heeft het inputveld geen naam die door software te bepalen is, omdat het label die erboven staat niet is gekoppeld. Op pagina https://www.gemeentehw.nl/zoeken/?q=coronavirus staan onder de zoekresultaten paginanummers. Het nummer '1' heeft een andere kleur om aan te geven dat dit de huidige pagina is. Deze status kan niet door software worden bepaald. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden met een aria-current attribuut.
  • Gevolg: Software van bijvoorbeeld hulptechnologieën kunnen niet bepalen welke eigenschappen en waarden de betreffende elementen hebben.
  • Alternatief: Er is geen alternatief voor de hulpsoftware.
  • Maatregel: Leveranciers van de website en chatfunctie is gevraagd de juiste naam/labels te koppelen aan de elementen. Het probleem is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Hoeksche Waard heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123