Verklaring van Zorgkantoor Friesland

Status toegankelijkheid https://www.zorgkantoorfriesland.nl

Zilveren Kruis Zorgkantoor NV is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Zilveren Kruis Zorgkantoor NV streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zorgkantoor Friesland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Zilveren Kruis Zorgkantoor NV is beschikbaar via de link https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/over-zilveren-kruis-zorgkantoor/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Zilveren Kruis Zorgkantoor NV gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zorgkantoor Friesland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Zilveren Kruis Zorgkantoor NV is gevorderd met de toegankelijkheid van Zorgkantoor Friesland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Zilveren Kruis Zorgkantoor NV .
Functie: Directeur Customer Operations.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid.zorgkantoor@defriesland.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Zilveren Kruis Zorgkantoor NV

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 26-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zorgkantoor Friesland : voldoet gedeeltelijk

De website Zorgkantoor Friesland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Zilveren Kruis Zorgkantoor NV dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/inspectierapport-toegankelijkheid-website-zorgkantoor-friesland.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-09-2020
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Zilveren Kruis Zorgkantoor NV dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het volgende PDF-bestand is niet getagd. Dit betekent dat er geen structuur is meegegeven aan het bestand. Het kan bijvoorbeeld niet door software worden bepaald wat koppen en dergelijke zijn. Een aantal andere succescriteria kunnen hierdoor niet onderzocht worden voor dit PDF-bestand.Zie: https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/algemeen/langdurige-zorg-nodig.pdf (PDF) Het volgende PDF-bestand is wel getagd, maar er zijn een aantal problemen. In dit bestand staat bovenaan een kop. Deze is niet opgemaakt als kop, maar als tabelcel. De hele pagina is in één tabel getagd, terwijl de pagina visueel bestaat uit koppen, tekst, meerdere tabellen en onderaan nog tekst. De zes tabellen hebben koppen ('ZZP', 'Zorgprofiel', 'Bedrag'). Deze zijn niet opgemaakt als tabelkoppen, maar als tabeldata. Software kan hierdoor de relatie van de data niet overbrengen. Elke tabel heeft een kop, bijvoorbeeld 'Verpleging en verzorging'. Deze zijn opgemaakt als tabelcel. Dit kan opgelost worden door de tekst boven en onder de tabellen op te maken met koppen en paragrafen. De zes tabellen kunnen als zes aparte tabellen getagd worden. De kolom- en rijkoppen kunnen dan getagd worden als tabelkoppen. Het onderwerp van elke tabel zou dan als kop boven de tabel gezet kunnen worden. Dan zijn de relaties te bepalen en kan hulpsoftware deze bijvoorbeeld overbrengen aan blinden.Zie: https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/pgb/tarieventabel-wlz-zorgprofielen-2020.pdf (PDF)

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

  • Maatregel:

   Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2024
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1

  • Oorzaak:

   In het volgende PDF-bestand staat op pagina 1 witte tekst op een groenblauwe achtergrond. De achtergrondkleur is niet constant door de afbeelding. Het contrast ligt rond de 2,8:1, dit is te laag. In dit PDF-bestand wordt groene tekst gebruikt op een witte achtergrond en andersom. Het contrast is 3,3:1. Dit is voldoende voor grote tekst, maar te laag voor kleine tekst. De kleinere groene koppen in dit bestand (zoals 'Dit staat in het CIZ indicatiebesluit' op pagina 5) zijn kleine tekst. Het contrast moet dan minstens 4,5:1 zijn. De grote koppen (zoals boven aan op pagina 5: 'In aanmerking komen voor Wlz') zijn grote tekst. Het contrast moet dan 3:1 zijn, dit is dus in orde. Zie: https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/algemeen/langdurige-zorg-nodig.pdf

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. Logotypes: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

  • Maatregel:

   Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. Logotypes: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Als hierop wordt geklikt, opent er een lightbox. Als er wordt gekozen voor 'Algemene feedback' staan er groene symbolen van smileys. Het contrast van deze symbolen is 2,7:1, dit is te laag. Het contrast moet minstens 3:1 zijn. Als er een smiley is gekozen, is deze donkerder dan de andere smileys. Het contrastverschil is 2:1. Dit is te laag, het verschil moet minstens 3:1 zijn. Andere oplossingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een kader met voldoende contrast om de gekozen smiley zetten. Nadat er een onderwerp is gekozen, verschijnt er een invoerveld. De randen van dit invoerveld hebben een te laag contrast van 1,9:1. Zie bijvoorbeeld https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Maatregel:

   Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 4. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/over-zorgkantoor-friesland staat een video van YouTube. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk).

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

  • Maatregel:

   Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven

  • Oorzaak:

   De volgende PDF-bestanden hebben geen paginatitel. Deze kan worden toegevoegd in de bestandseigenschappen. Zie: https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/algemeen/langdurige-zorg-nodig.pdf en https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/pgb/tarieventabel-wlz-zorgprofielen-2020.pdf.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven

  • Maatregel:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Als hierop wordt geklikt, opent er een lightbox. Bij het sluiten van de lightbox moet de focus landen op het element dat deze lightbox activeerde. Nu is het na het sluiten niet duidelijk waar de focus op staat. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Maatregel:

   Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/search#q=wlz staan onderaan paginanummers. De linkteksten als '2', '3' etc. zijn niet duidelijk genoeg. Er kan een verborgen tekst toegevoegd worden als 'Ga naar pagina'. In combinatie met het cijfer is het dan een duidelijke linktekst. (De rol van deze links is niet door software te bepalen, zie succescriterium 4.1.2).

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Maatregel:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 8. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   In het volgende PDF-bestand zijn geen manieren aanwezig om content te vinden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van bladwijzers. Zie: https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/algemeen/langdurige-zorg-nodig.pdf (PDF)

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Maatregel:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/search#q=wlz staat een zoekbalk. Als er in deze zoekbalk een waarde wordt getypt en er wordt gezocht, verschijnen er nieuwe zoekresultaten. De pagina wordt hierbij niet herladen, en de focus blijft in het zoekveld staan. De tekst 'Resultaten 1-10 van 20' (of andere getallen) is een statusbericht. Software moet kunnen bepalen dat deze nieuwe content op de pagina is verschenen. Dit kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen aan blinden. Dit kan door role=”status” te gebruiken in het element dat het statusbericht bevat. Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Als hierop wordt geklikt, verschijnt er een lightbox. Voordat deze in beeld komt is er een wachtanimatie zichtbaar. Het was niet mogelijk om deze te controleren in de code, omdat deze te kort in beeld was. De animatie moet een tekstalternatief hebben en worden opgemaakt als statusbericht. Hulpsoftware kan dan bijvoorbeeld 'Laden' voorlezen. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Maatregel:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Zilveren Kruis Zorgkantoor NV heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209