Verklaring van Zorgkantoor Friesland

Status toegankelijkheid https://www.zorgkantoorfriesland.nl

Zilveren Kruis Zorgkantoor NV is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Zilveren Kruis Zorgkantoor NV streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zorgkantoor Friesland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Zilveren Kruis Zorgkantoor NV is beschikbaar via de link https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/over-zilveren-kruis-zorgkantoor/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Zilveren Kruis Zorgkantoor NV gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zorgkantoor Friesland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Zilveren Kruis Zorgkantoor NV is gevorderd met de toegankelijkheid van Zorgkantoor Friesland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Zilveren Kruis Zorgkantoor NV .
Functie: Directeur Zorginkoop.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid.zorgkantoor@defriesland.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Zilveren Kruis Zorgkantoor NV

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zorgkantoor Friesland : voldoet gedeeltelijk

De website Zorgkantoor Friesland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Zilveren Kruis Zorgkantoor NV dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/inspectierapport-toegankelijkheid-website-zorgkantoor-friesland.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-09-2020
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Zilveren Kruis Zorgkantoor NV dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Deze knop heeft als aria-label 'Usabilla Feedback Button'. Dit is geen goed tekstalternatief. Het bevat namelijk niet de tekst van de afbeelding. (Zie ook succescriterium 2.5.3)Als er op deze knop wordt geklikt, opent er een lightbox. In deze lightbox staat het logo van Zorgkantoor Friesland. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten.

  • Gevolg:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Alternatief:

   Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

  • Maatregel:

   Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Als er in de cookiemelding wordt gekozen voor 'Instellingen', opent er een lightbox. Hierin staan drie radiobuttons, deze moeten aan het overkoepelende label worden gekoppeld. In de lightbox staan drie koppen. Deze zijn opgemaakt met h1-elementen. Het is best practice om niet meerdere h1-elementen te gebruiken op een pagina. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten. Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/search heeft elk zoekresultaat een kop met daaronder tekst. Deze koppen zijn niet opgemaakt als koppen. Ook de kop 'Zoeken naar...' boven aan de pagina is niet opgemaakt als kop.`

   Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/utils/nieuws/coronavirus komen meerdere h1-koppen voor (en veel lege h2-koppen). Het is beter om maar één h1-kop per pagina te gebruiken.

   Het volgende PDF-bestand is niet getagd. Dit betekent dat er geen structuur is meegegeven aan het bestand. Het kan bijvoorbeeld niet door software worden bepaald wat koppen en dergelijke zijn. Een aantal andere succescriteria kunnen hierdoor niet onderzocht worden voor dit PDF-bestand.Zie: https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/algemeen/langdurige-zorg-nodig.pdf (PDF) Het volgende PDF-bestand is wel getagd, maar er zijn een aantal problemen. In dit bestand staat bovenaan een kop. Deze is niet opgemaakt als kop, maar als tabelcel. De hele pagina is in één tabel getagd, terwijl de pagina visueel bestaat uit koppen, tekst, meerdere tabellen en onderaan nog tekst. De zes tabellen hebben koppen ('ZZP', 'Zorgprofiel', 'Bedrag'). Deze zijn niet opgemaakt als tabelkoppen, maar als tabeldata. Software kan hierdoor de relatie van de data niet overbrengen. Elke tabel heeft een kop, bijvoorbeeld 'Verpleging en verzorging'. Deze zijn opgemaakt als tabelcel. Dit kan opgelost worden door de tekst boven en onder de tabellen op te maken met koppen en paragrafen. De zes tabellen kunnen als zes aparte tabellen getagd worden. De kolom- en rijkoppen kunnen dan getagd worden als tabelkoppen. Het onderwerp van elke tabel zou dan als kop boven de tabel gezet kunnen worden. Dan zijn de relaties te bepalen en kan hulpsoftware deze bijvoorbeeld overbrengen aan blinden.Zie: https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/pgb/tarieventabel-wlz-zorgprofielen-2020.pdf (PDF)

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

  • Maatregel:

   Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2024
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: •Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en •De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx staat een formulier. In dit formulier staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het veld voor de achternaam is dit bijvoorbeeld autocomplete=”family-name” en voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Voor sommige velden is geen autocomplete-waarde beschikbaar (bijvoorbeeld voor 'Voorletters'). Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

  • Maatregel:

   Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten) wordt witte tekst op een groene achtergrond gebruikt. Het contrast van deze kleurcombinatie is 3,1:1. Dit is te laag voor kleine tekst. Het contrast van kleine tekst moet minstens 4,5:1 zijn. Het gaat om de eerste paragraaf ('Wij zijn één van de 31 regionale...'). Dit komt ook voor op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/over-zorgkantoor-friesland ('We helpen u bij het regelen...') en pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/zorgaanbieders ('In onze planning vindt u...'). Op meerdere pagina's staat aan de rechterkant een afbeelding met de tekst 'Geef uw mening'. Het contrast van deze tekst is te laag (2,8:1). Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten. Op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx is het contrast op meerdere plekken te laag. Het gaat om de groene kop 'Uw gegevens' (2,5:1). Het contrast van grote tekst zoals deze moet minstens 3:1 zijn. De groene tekst 'optioneel' in het formulier heeft ook een contrast van 2,5:1. Deze kleine tekst moet een contrast van minstens 4,5:1 hebben. De tekst in het menu heeft een contrast van 2,8:1. Er kunnen meer contrastproblemen voorkomen op deze pagina. Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/utils/nieuws/coronavirus staat onder de kop 'Voorkom verspreiding' een lijst. De nummers van deze lijst zijn groen. Het contrast is te laag (3,1:1). In het volgende PDF-bestand staat op pagina 1 witte tekst op een groenblauwe achtergrond. De achtergrondkleur is niet constant door de afbeelding. Het contrast ligt rond de 2,8:1, dit is te laag. In dit PDF-bestand wordt groene tekst gebruikt op een witte achtergrond en andersom. Het contrast is 3,3:1. Dit is voldoende voor grote tekst, maar te laag voor kleine tekst. De kleinere groene koppen in dit bestand (zoals 'Dit staat in het CIZ indicatiebesluit' op pagina 5) zijn kleine tekst. Het contrast moet dan minstens 4,5:1 zijn. De grote koppen (zoals boven aan op pagina 5: 'In aanmerking komen voor Wlz') zijn grote tekst. Het contrast moet dan 3:1 zijn, dit is dus in orde. Zie: https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/algemeen/langdurige-zorg-nodig.pdf

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. Logotypes: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

  • Maatregel:

   Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. Logotypes: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx is ingezoomd met 200% bij een resolutie van 1024x768, is er een link om het menu te openen. Deze is te bedienen met het toetsenbord. Als het menu echter is geopend, is het niet meer mogelijk om verder te navigeren met het toetsenbord. Er treedt een toetsenbordval op. Dit is een groot probleem, omdat mensen die de muis niet kunnen gebruiken, dan niet verder kunnen navigeren. Het is niet zichtbaar waar de toetsenbordfocus is, de toetsenbordfocus kan niet verplaatst worden en er kan geen item bediend worden. Er zijn nog wat andere problemen met dit item. De link heeft een symbool van een hamburgermenu. Dit symbool heeft geen alternatieve tekst, hierdoor heeft de link geen naam en is het niet duidelijk wat deze link doet. Als de toetsenbordfocus op dit symbool staat, is dit alleen zichtbaar door een verandering in kleur (donkerder groen). Het contrastverschil is 2,6:1. Dit is te laag, het moet minstens 3:1 zijn. Slechtzienden kunnen anders moeite hebben om te zien dat de focus op dit item staat. Een goede oplossing de standaard focusindicator van de browser te gebruiken. In het formulier op deze pagina kan een bestand worden toegevoegd. Er staat de tekst 'Geen bestand geselecteerd'. Als er is ingezoomd, valt een deel van deze tekst weg. Er kunnen meer problemen voorkomen.

   Als er op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten (en vergelijkbare pagina's) is ingezoomd, zijn er knoppen om de zoekmachine en het menu te openen. Deze hebben de alternatieve teksten 'Open zoeken' en 'Open navigatiemenu'. Als deze items geopend zijn, verandert het symbool in een kruisje. De tekst van de knop is echter nog steeds 'Open...'. De status wordt wel goed aangegeven door aria-expanded, maar de naam 'Open' kan verwarrend zijn als de functie van de knop juist 'Sluiten' is.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Maatregel:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, gebruik dan liever tekst in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/zorgaanbieders/utils/nieuws/start-campagne-clientondersteuning staat een afbeelding met een quote er in ('Jan: “Cliëntondersteuning daar moet je gewoon dankbaar gebruik van maken.”'). Deze tekst staat in de afbeelding. Van deze tekst moet 'normale' tekst worden gemaakt. Dan kunnen gebruikers een eigen stylesheet toepassen, bijvoorbeeld om de tekst beter te kunnen lezen. Dit kan niet als tekst in een afbeelding staat. De oranje tekst is een logo van Co. Logo's vallen onder een uitzondering, daar hoeft geen normale tekst van worden gemaakt.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel worden aangepast aan de eisen van de gebruiker; Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. Logotypes (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

  • Maatregel:

   Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel worden aangepast aan de eisen van de gebruiker; Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. Logotypes (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat rechts boven aan een zoekveld. Dit lichtgroene veld heeft een contrast van 1,1:1 ten opzichte van de achtergrond. Dit is te laag. Het contrast moet minstens 3:1 zijn. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door donkere randen om het veld te zetten. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten. Op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx staan meerdere invoervelden. Deze invoervelden hebben onvoldoende contrast ten opzichte van de achtergrond (1,1:1). De velden hebben alleen een rand aan de bovenkant, dit is onvoldoende om het veld aan te geven. Een rand aan de onderkant is het minimum, het is duidelijker om de velden vier randen te geven. Ook heeft deze rand een te laag contrast met het veld (1,6:1). Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Als hierop wordt geklikt, opent er een lightbox. Als er wordt gekozen voor 'Algemene feedback' staan er groene symbolen van smileys. Het contrast van deze symbolen is 2,7:1, dit is te laag. Het contrast moet minstens 3:1 zijn. Als er een smiley is gekozen, is deze donkerder dan de andere smileys. Het contrastverschil is 2:1. Dit is te laag, het verschil moet minstens 3:1 zijn. Andere oplossingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een kader met voldoende contrast om de gekozen smiley zetten. Nadat er een onderwerp is gekozen, verschijnt er een invoerveld. De randen van dit invoerveld hebben een te laag contrast van 1,9:1. Zie bijvoorbeeld https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten.

   Op meerdere pagina's staat boven aan de tekst 'Consumenten' of 'Zorgaanbieders'. De toetsenbordfocus is zichtbaar door een lichtblauw kader. Dit is een aangepaste focusindicator. Het contrast is 1,4:1. Het contrast moet minstens 3:1 zijn voor dit succescriterium. Als de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt (zoals op veel plekken het geval is), wordt er automatisch aan dit succescriterium voldaan. Zie bijvoorbeeld https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten en https://www.zorgkantoorfriesland.nl/zorgaanbieders/. Een ander voorbeeld van dit probleem is de link 'Naar het contactformulier'. De paarse focusindicator heeft een contrast van 2,3:1. Zie bijvoorbeeld https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten. Dit zijn enkele voorbeelden, dit komt op meer plekken voor.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Maatregel:

   Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/over-zorgkantoor-friesland staat een video van YouTube. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/zorgaanbieders/pages/zorginkoop staat een video in een speler van Vimeo. Ook hier kunnen tekentoetsen gebruikt worden voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld 's' gebruikt worden om de video te delen. Voor deze videospeler is helaas geen mechanisme bekend om deze sneltoetsen uit te schakelen.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

  • Maatregel:

   Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx is geen mechanisme aanwezig om herhalende blokken content (het logo en het menu) over te slaan. Op andere pagina's zoals https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten is een skiplink aanwezig om naar de unieke inhoud van de pagina te gaan. Dit zou een goede oplossing zijn.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Maatregel:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven

  • Oorzaak:

   Pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx heeft als paginatitel 'Formulieren - De Friesland'. Deze titel beschrijft de pagina niet goed. Het gaat om een contactformulier van het Zorgkantoor Friesland. Paginatitels moeten onderscheidend zijn. Binnen deze website komen verschillende pagina's voor die dezelfde paginatitel hebben (letterlijk of vergelijkbaar). Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/nieuws en https://www.zorgkantoorfriesland.nl/zorgaanbieders/pages/nieuws. Deze hebben beiden als paginatitel 'Nieuws - Zorgkantoor Friesland'. De pagina's bevatten andere nieuwsberichten; voor consumenten of voor zorgaanbieders. De paginatitels moeten onderscheidend zijn. Dit geldt voor meerdere pagina's die verschillende versies hebben voor consumenten of zorgaanbeiders en een zelfde titel.

   Als pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten voor het eerst bezocht wordt, is er een cookiemelding zichtbaar onderaan de pagina. Deze staat in een iframe. De paginatitel van de pagina in het iframe is 'Relay42 Cookie popup'. Deze titel beschrijft de inhoud, maar het zou beter zijn als de titel niet 'Relay42' zou bevatten'. Dit geldt ook voor de cookiemelding op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx. De volgende PDF-bestanden hebben geen paginatitel. Deze kan worden toegevoegd in de bestandseigenschappen. Zie: https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/algemeen/langdurige-zorg-nodig.pdf en https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/pgb/tarieventabel-wlz-zorgprofielen-2020.pdf.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven

  • Maatregel:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de pagina's voor het eerst worden bezocht, staat onderaan de pagina een cookiemelding. Deze valt over de onderste content op de pagina heen. De toetsenbordfocus moet dan eerst naar deze content toe gaan, dat is nu niet het geval. Er moet nu eerst over de onderdelen van de pagina genavigeerd worden (ook de onzichtbare elementen achter de cookiemelding), voordat de toetsenbordfocus in de cookiemelding komt. In deze cookiemelding staat een knop 'Instellingen'. Deze knop opent een lightbox. Als de lightbox geopend is, kan de toetsenbordfocus op onderdelen op de pagina achter de lightbox komen. Dit is niet de bedoeling. De focus moet in de lightbox blijven totdat deze wordt gesloten. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten, https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/contact en https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx. Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Als hierop wordt geklikt, opent er een lightbox. Bij het sluiten van de lightbox moet de focus landen op het element dat deze lightbox activeerde. Nu is het na het sluiten niet duidelijk waar de focus op staat. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten. In het formulier op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx staan velden voor de geboortedatum. Er staat een knop naast voor een datumprikker. Als deze knop is geopend, moet de focus naar de onderdelen van de uitgeklapte datumprikker gaan. Dat is nu niet het geval. De focus gaat eerst over andere onderdelen van de pagina, pas later komt de focus in de datumprikker. De datumprikker is een alternatief voor de invoervelden. Als de invoervelden toegankelijk zijn, is er een manier om de datum in te voeren. Dan hoeft de datumprikker niet te voldoen. Het wordt wel aangeraden om beide opties toegankelijk te maken. Er zijn nu ook problemen aanwezig met de invoervelden (zie onder andere succescriterium 3.3.2).

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Maatregel:

   Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx heeft het logo van Zorgkantoor Friesland de alternatieve tekst 'De Friesland Zorgverzekeraar logo'. Dit is de naam van de link. De link gaat echter naar de homepage van Zorgkantoor Friesland. Het juiste linkdoel is dus niet te bepalen. In het menu op deze pagina staat een symbool van een huis. Dit is een link naar de homepage. Dit symbool heeft geen alternatieve tekst die het doel van de link beschrijft. Het linkdoel is niet te bepalen. Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/search#q=wlz staan onderaan paginanummers. De linkteksten als '2', '3' etc. zijn niet duidelijk genoeg. Er kan een verborgen tekst toegevoegd worden als 'Ga naar pagina'. In combinatie met het cijfer is het dan een duidelijke linktekst. (De rol van deze links is niet door software te bepalen, zie succescriterium 4.1.2).

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Maatregel:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is een zoekmachine aanwezig, hiermee kunnen bijna alle pagina's gevonden worden. Alleen pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/disclaimer kan niet gevonden worden met de zoekmachine. In het volgende PDF-bestand zijn geen manieren aanwezig om content te vinden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van bladwijzers. Zie: https://www.zorgkantoorfriesland.nl/-/media/files/zorgkantoor-friesland/brochures-en-formulieren-consumenten/algemeen/langdurige-zorg-nodig.pdf (PDF)

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Maatregel:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat boven aan de knop 'Consument'. Als hierop wordt geklikt, klapt de optie 'Zorgaanbieders' open. Als er met het toetsenbord naar deze optie wordt genavigeerd, is het niet zichtbaar waar de toetsenbordfocus is. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de toetsenbordfocus zich bevindt. Zie bijvoorbeeld https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten. Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/zorgaanbieders/ staat de focus een aantal keer op onzichtbare links. Dit komt voor bij de items 'Ons inkoopbeleid', 'Declareren' en 'Monitoren zorgkosten'. Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/search#q=wlz staan zoekresultaten. De focus is bij sommige links alleen zichtbaar door een streep aan de rechterkant van de link. Dit is niet erg duidelijk. Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Deze ontvangt als laatste knop op de pagina de toetsenbordfocus. Deze is zichtbaar. Als er verder wordt genavigeerd, staat de focus waarschijnlijk nog een keer op deze knop. Deze keer is dat niet zichtbaar. Op sommige pagina's krijgt deze knop ook op een ander moment de focus. Deze is dan zichtbaar, maar de knop is dan niet te bedienen. Het wordt aangeraden om dit aan te passen. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/disclaimer.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Maatregel:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat het logo van Zorgkantoor Friesland. Deze afbeelding heeft een goede alternatieve tekst in het alt-attribuut staan ('Zorgkantoor Friesland'). Deze tekst wordt echter overschreven door de tekst waar het aria-labelledby attribuut naar verwijst ('Ga naar de homepage). Dit is nu de naam van de link. Deze komt niet overeen met de zichtbare tekst. Dit zou opgelost kunnen worden door in plaats van 'aria-labelledby', 'aria-describedby' te gebruiken. Dan is de tekst aanvullend in plaats van vervangend. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten en https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/contact. Een soortgelijk probleem: op meerdere pagina's staat boven aan de tekst 'Consument' (https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten) of 'Zorgaanbieders' (https://www.zorgkantoorfriesland.nl/zorgaanbieders/). Deze knop heeft een aria-labelledby attribuut die verwijst naar de tekst 'Kies een andere doelgroep'. Dit overschrijft de andere tekst binnen dit button-element. De naam van de knop is nu dus 'Kies een andere doelgroep'. Dit komt niet overeen met de zichtbare tekst. Op meerdere pagina's staat aan de rechterkant van de pagina een feedback knop. Deze heeft de zichtbare tekst 'Geef uw mening'. Het aria-label heeft de tekst 'Usabilla Feedback Button'. Dit is de naam van deze knop. Deze naam bevat de zichtbare tekst niet. Dit kan een probleem zijn voor mensen die spraaksoftware gebruiken. Zie bijvoorbeeld https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten, https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/contact en https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx. De velden op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx zijn niet aan de labels gekoppeld. De namen van de velden bevatten dus niet het zichtbare label. Dit kan opgelost worden door de labels aan de velden te koppelen. Zie ook succescriterium 1.3.1 en 4.1.2.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Maatregel:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx is geen taal aangegeven in de code van de pagina. Dit is nodig zodat voorleessoftware de tekst op de juiste manier kan voorlezen. Dit kan door lang=”nl” in het html-element te zetten. Op andere pagina's is dit goed gedaan. Als pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten voor het eerst bezocht wordt, is er een cookiemelding zichtbaar onderaan de pagina. Deze staat in een iframe. In dit iframe is geen taal aangegeven. Dit kan in het html-element binnen het iframe-element. Dit geldt ook voor de cookiemelding op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

  • Maatregel:

   Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 17. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van dit component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx staat een formulier. Bij 'Geboortedatum' staan velden voor de dag, de maand en het jaar. Als hier twee tekens worden ingevuld in het veld voor de dag of de maand, verplaatst de focus zich automatisch naar het volgende veld. Deze verandering van focus is een contextwijziging en dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers. Als de pagina's voor het eerst worden bezocht, staat onderaan de pagina een cookiemelding. In deze cookiemelding staat een knop 'Instellingen'. Deze knop opent een lightbox. In deze lightbox staan radiobuttons onder 'Uw keuze'. Als er een radiobutton wordt geselecteerd met het toetsenbord, wordt de toetsenbordfocus verplaatst. Dit is een contextwijziging. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van dit component.

  • Maatregel:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van dit component.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 18. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's staan in de footer vier links. Op de meeste pagina's staan deze in de volgorde: 'disclaimer – veiligheid – privacy – cookies' (zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten, https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/contact en https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/over-zorgkantoor-friesland). Op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx staan deze vier links echter in een andere volgorde: 'Privacy – Disclaimer – Cookies – Veiligheid'. Dit is geen consistente navigatie, de volgorde van de links is op de pagina's niet consistent.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Maatregel:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx staat een formulier met een aantal verplichte velden. Als deze worden leeg gelaten en het formulier wordt verzonden, verschijnen er foutmeldingen. Over het algemeen zijn dit goede foutmeldingen, ze beschrijven namelijk wat er fout is gegaan. Een goed voorbeeld 'U heeft nog geen voorletter(s) ingevuld'. Het is duidelijk dat er een fout is gemaakt en in welk veld. Alleen bij het veld 'Uw reactie' verschijnt de melding 'Vul hier uw reactie in' als er niets wordt ingevuld. Dit is geen foutmelding, maar een instructie. Er blijkt namelijk niet uit dat er een fout is gemaakt. Een goede foutmelding zou zijn 'U heeft nog geen reactie ingevuld'. Er zijn drie velden voor de geboortedatum. Als er in het veld van de maand een ongeldige waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld '13'), verschijnt er een foutmelding van de browser. Deze foutmeldingen voldoen niet. De foutmelding is een instructie en geen foutmelding. In Chrome blijft de foutmelding bovendien maar tijdelijk staan. Onder het veld staat ook een foutmelding. Dit is ook een instructie en geen foutmelding ('Er wordt een waarde tussen 1 en 12 verwacht'). Er wordt ook niet vermeld over welk veld het gaat (de geboortemaand). De melding verdwijnt als de focus niet meer op het veld van de geboortemaand staat. De melding moet blijven staan. De melding van de browser valt er ook overheen, waardoor de eigen foutmelding niet te lezen is (Firefox). Vergelijkbare problemen treden op bij het invullen van een ongeldige geboortedag (bijvoorbeeld '32'). Als er bij het geboortejaar een ongeldige waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld '2030'), verschijnt er een melding ('Een geboortedatum kan niet in de toekomst liggen'). Dit is een instructie en geen foutmelding. Deze melding verdwijnt als de focus wordt verplaatst. Als het formulier wordt verzonden met deze ongeldige waarde, verschijnt er geen melding bij het veld. De datum wordt automatisch veranderd. Dit is niet de bedoeling. Er moet worden beschreven wat er fout is gegaan en waar. Op meerdere pagina's staat de kop 'Geef uw mening'. Als hierop wordt geklikt, verschijnt er een formulier. Als in dit formulier wordt gekozen voor 'Algemene feedback' staat er na het selecteren van een smiley en een onderwerp een invoerveld (bijvoorbeeld 'Wat wilt u met ons delen?'). Als dit veld wordt leeg gelaten, en het formulier wordt verzonden, verschijnt de melding 'Dit veld is verplicht'. Dit is geen foutmelding, maar een instructie. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

  • Maatregel:

   Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx staan drie velden voor de geboortedatum. De vereiste invoer volgorde is ‘dd-mm-jjjj’. Er zijn verschillende vormen waarop een datum ingevoerd kan worden. Er moet daarom een instructie zijn die aangeeft welke vorm hier gebruikt wordt. Een placeholdertekst die niet zichtbaar is tijdens en na het invullen van een invoerveld is geen geldig alternatief voor het gebruik van zichtbare labels bij invoervelden. Bij het veld voor het telefoonnummer is het gebruik van een spatie niet geldig. Ook is het niet geldig om een telefoonnummer van bijvoorbeeld zes cijfers in te voeren. Deze instructies voor het format moeten van te voren geleverd worden bij het veld. Dit is nodig zodat een gebruiker het veld foutloos kan invullen.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Maatregel:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten komen meerdere parser errors voor. Parser errors kunnen problemen veroorzaken met hulpsoftware. Het zijn errors voor eindtags van paragraaf elementen (</p>) zonder begintag. Dit komt doordat er lijsten in paragrafen zijn genest. De paragraaf wordt dan virtueel afgesloten, waardoor de eindtag niet bij de begintag lijkt te horen. Dit kan opgelost worden door de lijsten niet in paragrafen te nesten. Zie regel 385, 428 en 471 van de code. Dit komt op meerdere pagina's voor, zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/contact en https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/utils/nieuws/coronavirus. Pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx geeft meerdere parser errors. Er komt een dubbel attibuut 'cols' voor op regel 440. Ook worden er onder andere errors gegeven voor een form-element dat niet afgesloten is en voor een eindtag van een div-element, terwijl er nog elementen open zijn. Pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/veelgestelde-vragen geeft een parser error voor een dubbele id-waarde op regel 529 en 426. Het gaat om een lege id-waarde (een spatie). Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/utils/nieuws/coronavirus komt een dubbel attribuut 'rel' voor op regel 359.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Maatregel:

   Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten voor het eerst bezocht wordt, is er een cookiemelding zichtbaar onderaan de pagina. Deze staat in een iframe. Een iframe element moet een naam hebben die software kan bepalen. Dit kan door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element met een beschrijving van de inhoud van het iframe. Dit geldt ook voor de cookiemelding op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx. Dit geldt ook voor het iframe met de video op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/over-zorgkantoor-friesland. De naam van dit iframe zou iets kunnen zijn als 'Video over de Wlz Zorgkantoor Friesland'. Een ander voorbeeld is het iframe met de video op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/zorgaanbieders/pages/zorginkoop. Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/search#q=wlz staat onderaan de lijst met zoekresultaten een lijst met paginanummers. Dit zijn links zonder href-attribuut. De focus komt op de lijstitems. De rol 'link' kan niet door software bepaald worden. Op deze pagina staat onder 'Zoeken naar...' een zoekveld. Dit veld heeft geen naam die door software bepaald kan worden. Op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx staat een formulier. In dit formulier zijn de labels niet aan de invoervelden gekoppeld. Er zijn wel label-elementen aanwezig in de code. De for-attributen van deze labels verwijzen echter niet naar de bijbehorende invoervelden. Deze velden hebben geen naam die door software bepaald kan worden. Het label 'Geboortedatum' hoort bij drie velden. Deze velden hebben elk apart een naam nodig die software kan bepalen. Dit kan door verborgen labels te gebruiken. Bij de onderdelen van het hoofdmenu wordt het attribuut aria-expanded gebruikt. Dit is hier niet van toepassing. Deze elementen kunnen niet in-of uitgeklapt worden. Nu wordt door voorleessoftware voorgelezen dat deze links zijn ingeklapt (door aria-expanded=”false”), dit geeft het idee dat de links uitklapbaar zijn terwijl dit niet het geval is. Zie https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten. Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/pages/veelgestelde-vragen staan items 'Alle tonen' en 'Minder tonen'. De status is hier al duidelijk door de tekst. Deze items hebben een aria-expanded attribuut dat op 'false' blijft staan. Dit maakt het onduidelijk. In het formulier op pagina https://service.defriesland.nl/formulieren/Paginas/zorgkantoor/contactformulier.aspx staan velden voor de geboortedatum. Er staat een knop naast voor een datumprikker. Deze knop heeft geen naam die software kan bepalen. Ook de status (in- of uitgeklapt) is niet te bepalen. Als de invoervelden toegankelijk zijn, is er een manier om de datum in te voeren. Dan hoeft de datumprikker niet te voldoen. Het wordt wel aangeraden om beide opties toegankelijk te maken. Er zijn nu ook problemen aanwezig met de invoervelden (zie onder andere succescriterium 3.3.2). Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/utils/regelen/recht-op-langdurige-zorg-wlz wordt voor de knoppen onderaan role=”toolbar” gebruikt. Als er een WAI-ARIA rol wordt gebruikt, moet er aan de (strenge) eisen voor WAI-ARIA worden voldaan. Voor deze rol zijn er eisen aan de toetsenbordbediening waar niet aan wordt voldaan. Met de tabtoets moet de focus in en uit de toobar kunnen gaan. De pijltjestoetsen naar links en rechts moeten vervolgens gebruikt worden om naar de verschillende knoppen in de toolbar te gaan. Aangezien er hier maar twee knoppen zijn, wordt het aangeraden om deze WAI-ARIA rol hier weg te halen. De knoppen kunnen dan gewoon in de tabvolgorde blijven.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Maatregel:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/search#q=wlz staat een zoekbalk. Als er in deze zoekbalk een waarde wordt getypt en er wordt gezocht, verschijnen er nieuwe zoekresultaten. De pagina wordt hierbij niet herladen, en de focus blijft in het zoekveld staan. De tekst 'Resultaten 1-10 van 20' (of andere getallen) is een statusbericht. Software moet kunnen bepalen dat deze nieuwe content op de pagina is verschenen. Dit kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen aan blinden. Dit kan door role=”status” te gebruiken in het element dat het statusbericht bevat. Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Als hierop wordt geklikt, verschijnt er een lightbox. Voordat deze in beeld komt is er een wachtanimatie zichtbaar. Het was niet mogelijk om deze te controleren in de code, omdat deze te kort in beeld was. De animatie moet een tekstalternatief hebben en worden opgemaakt als statusbericht. Hulpsoftware kan dan bijvoorbeeld 'Laden' voorlezen. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Maatregel:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Zilveren Kruis Zorgkantoor NV heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209