Verklaring van www.nijkerk.eu

Status toegankelijkheid https://www.nijkerk.eu

Gemeente Nijkerk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-09-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nijkerk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.nijkerk.eu.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nijkerk is beschikbaar via de link https://www.nijkerk.eu/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nijkerk gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.nijkerk.eu gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nijkerk is gevorderd met de toegankelijkheid van www.nijkerk.eu en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nijkerk .
Functie: Beheer/coördinatie website.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via c.kerstens@nijkerk.eu.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Nijkerk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.nijkerk.eu : voldoet gedeeltelijk

De website www.nijkerk.eu is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nijkerk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nijkerk.eu/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-www.nijkerk.eu-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nijkerk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In PDF-document https://www.nijkerk.eu/_flysystem/media/persbericht-bezorgingcadeaubonnen-mantelzorgers-def.pdf staan een tweetal informatieve afbeeldingen, namelijk het logo van de “gemeente Nijkerk” en “SIGMA”. Bij beide afbeeldingen zijn problemen gevonden. Zo ontbreekt bij de afbeelding met het logo van de “gemeente Nijkerk” een alternatieve tekst. De afbeelding met het logo van “SIGMA” is wel voorzien van een tekstalternatief, maar deze bevat een bestandsnaam (“N:\Teams\CBS\Algemeen\3 Cindy\Foto's en filmpjes\allerlei losse foto's\Wegwijzer\logo's\logo sigma.jpeg”).

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   PDF-document https://www.nijkerk.eu/_flysystem/media/regionale-energie-strategie-res-april-2021.pdf bevat geen tags. Daardoor is voor hulpsoftware (zoals screenreaders) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   In PDF-document https://www.nijkerk.eu/_flysystem/media/persbericht-bezorgingcadeaubonnen-mantelzorgers-def.pdf worden geen koppen gebruikt. Er zijn visueel koppen aanwezig in vorm van vetgedrukte tekst, maar deze koppen zijn niet met gebruikt van header-tags opgemaakt. Op deze manier leest de voorleessoftware alle tekst als alinea’s voor en gaat de hiërarchie van de content verloren. Dit is een probleem.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In PDF-document https://www.nijkerk.eu/_flysystem/media/regionale-energie-strategie-res-april-2021.pdf zijn meerdere problemen gevonden met het contrast. Zo staan er op meerdere pagina’s blauw gekleurde linkteksten. Deze linkteksten hebben een contrast van 3,0:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Dit levert problemen op voor alle niet grote teksten in dit document, zoals de “Lees meer” links op pagina 2. Het contrast hiervan moeten namelijk minimaal 4,5:1 zijn om goed waargenomen te kunnen worden door personen die door een visuele beperking moeite hebben met het onderscheiden van kleuren. Houdt er rekening mee dat dit contrastprobleem ook geldt voor alle (niet grote) wit gekleurde teksten met een blauwe achtergrond. Zie bijvoorbeeld de teksten onder de kop “ZUINIG OP NATUUR EN LANDBOUWGROND” op pagina 9. Deze kleurencombinatie wordt op meerdere pagina’s gebruikt voor de opmaak van links en gewone tekst. Op pagina 2 staat in de afbeelding vetgedrukte teksten met plaatsnamen (“Nijkerk, Barneveld” et cetera). Deze blauw gekleurde teksten hebben voor het overgrote deel een groen/gele achtergrondkleur. Op deze plaatsen is het contrast slechts 1,8:1 en is daarmee te laag. Het contrast voor deze tekst moet minimaal 3,0:1 zijn. Op pagina 7 staat de blauw gekleurde koptekst “WIND EN ZON COMBINEREN”. Deze tekst heeft een contrast van slechts 2,5:1 ten opzichte van de lichtblauwe achtergrond. Het contrast van deze tekst moet minimaal 3,0:1 zijn. Deze typen contrastproblemen komen in deze PDF op meer plaatsen voor.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   PDF-documenten https://www.nijkerk.eu/_flysystem/media/regionale-energie-strategie-res-april-2021.pdf en https://www.nijkerk.eu/_flysystem/media/persbericht-bezorgingcadeaubonnen-mantelzorgers-def.pdf hebben beide geen titel meegekregen.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Alle PDF documenten op de website moeten nog op toegankelijkheid beoordeeld worden.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn slechts twee PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. De gemeente Nijkerk weet dat dit geldt voor meerdere PDF documenten op de website, en wil daarom aan de slag gaan met de PDF documenten op de website.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op verzoek toegankelijk worden gemaakt, of worden voorgelezen.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke PDF's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Video’s geplaatst na 23 september 2020 moeten toegankelijk worden gemaakt.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn YouTube video’s op de website onderzocht. Hieruit zijn issues naar voren gekomen met de ondertiteling en audioscriptie. De gemeente Nijkerk is zich bewust dat dit geldt voor alle video’s geplaatst zijn ná 23 september 2020.

  • Gevolg:

   De video’s zijn momenteel niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking (het ontbreken van een audiodescriptie) alsmede door mensen met een auditieve beperking (ondertiteling).

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er uitsluitend toegankelijke video’s op de website staan, zal er naast een inventarisatie, beoordeling en aanpassing van de bestaande video’s óók voor toekomstige video’s de nodige afspraken binnen de organisatie worden gemaakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nijkerk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209