Verklaring van EVA

Status toegankelijkheid https://eva2.nuffic.nl

Stichting Nuffic is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Nuffic streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website EVA.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Nuffic is beschikbaar via de link https://www.nuffic.nl/accessibility

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Nuffic gepubliceerde informatie blijkt dat de website EVA gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Nuffic is gevorderd met de toegankelijkheid van EVA en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Nuffic .
Functie: Directeur bestuurder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/een-klacht-bezwaar-indienen.

Aanvullende informatie van Stichting Nuffic

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website EVA : voldoet gedeeltelijk

De website EVA is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Nuffic dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://eva2.nuffic.nl/api/documents/public-asset/4
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Nuffic dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/registration#top staat het logo van Nuffic. Dit logo heeft als tekstalternatief ‘Nuffic’. Dit beschrijft het logo niet goed. Een betere beschrijving zou zijn ‘Logo Nuffic. Meet the world’. Dan weet iedereen waar het over gaat. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/advice-wizard (na een Niveau diploma gekozen te hebben) staat er onder de lijst met opleidingen een lijst met paginanummers. De pijltjes bij de paginanummers hebben geen tekstalternatief en hebben dit wel nodig.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Dit is nu niet het geval.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met in achtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd.

   Op dit moment worden daarom geen grote investeringen meer gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd, die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 1.1.1 valt niet onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/registration is het label ‘Emailadres’ niet gekoppeld aan het bijbehorende inputveld. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld het for-attribuut van het label te koppelen aan het id-attribuut van het inputveld. Het label ‘Wachtwoord’ is wel goed gekoppeld aan het inputveld. Maar het label ‘Herhaal wachtwoord’ is niet goed gekoppeld, omdat het for-attribuut van het label en het id-attribuut van het inputveld niet overeenkomen. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/login zijn de labels ook niet goed gekoppeld aan de inputvelden. De for- en id-attributen komen niet overeen. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/applications is voor de tekst op de knop ‘Zoeken’ het strong-element gebruikt. Het strong element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Dit moet op een andere manier worden opgemaakt Dit probleem komt ook voor op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/ faqs bij ‘Mooie nieuwe FAQ’. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/liability-announcement zijn grote stukken tekst opgemaakt met html kop elementen. Ook html kop elementen zijn niet om stukken tekst te stylen maar om koppen aan te geven voor de structuur van de pagina. Hier moeten de grote stukken tekst opgemaakt met html koppen op een andere manier worden opgemaakt. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/advice-wizard zijn de labels niet gekoppeld aan de inputvelden en selectievelden. De labels hebben geen for-attribuut en de inputvelden en selectievelden geen id-attribuut. De links in de kolom ‘Waardering’ hebben geen href-attribuut waardoor het voor software niet duidelijk is dat het een link is. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/application zijn de labels niet aan de inputvelden gekoppeld. De labels hebben geen forattribuut. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://eva2.nuffic.nl/

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Dit is nu niet het geval.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 1.3.1 valt wel onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/registration kunnen er foutmeldingen in beeld komen bij het niet invullen van de velden. Deze meldingen zijn rood van kleur om aan te geven dat het foutmeldingen zijn. Doordat de tekst niet voldoet aan succescriterium 3.3.1 Fout identificatie is kleur de enige manier waarop duidelijk wordt gemaakt dat het hier om foutmeldingen gaat. Dit kan opgelost worden door goede foutmeldingen te geven. Dit komt ook voor op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/application.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, nietkleurafhankelijke manier wordt overgebracht. Dit is nu niet het geval.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 1.4.1 valt niet onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/registration hebben de witte teksten een te laag contrast van 3,3:1 op de blauwe knoppen. De blauwe links hebben een te laag contrast van 2,6:1 met de grijze achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/login hebben de blauwe teksten op grijze achtergrond en grijze tekst op de blauwe knop een te laag contrast van 2,6:1. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/applications heeft het woord Zoeken een te laag contrast van 2,5:1 met de groene knop. De grijze placeholder teksten hebben een te laag contrast van 2,8:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers. Dit is nu niet altijd het geval.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 1.4.3 valt wel onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/applications de grijze randen van de inputvelden een te laag contrast van 2,8:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten de velden kunnen onderscheiden. De selectievelden met de donkere rand eronder voldoen wel. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterface Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objecten Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht. Dit is nu niet altijd het geval.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 1.4.11 valt niet onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/applications is de tabel en de knop ‘Verberg aanvragen’ niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen. Zij moeten ook alles kunnen bedienen met het toetsenbord. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/advice-wizard (na het kiezen van een Niveau Diploma) staat een lijst met opleidingen. In de laatste kolom staan links ‘Toon advies’. Deze links zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit zijn links zonder href-attribuut. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/application is het geslacht niet met het toetsenbord te selecteren. De radiobuttons zijn hier verborgen met display: none;. Dit geldt ook voor de checkbox documenteisen. En de link documenteisen is ook niet met het toetsenbord te bedienen. Dit is een link zonder href-attribuut.

  • Gevolg:

   Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord. Dit is nu niet het geval.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 2.1.1 valt wel onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets. https://eva2.nuffic.nl/#!/registration

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers moeten blokken herhalende content kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen. Dit is nu niet altijd het geval.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 2.4.1 valt niet onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Alle onderzochte pagina’s hebben dezelfde paginatitel. Deze titels beschrijven het doel of het onderwerp van de pagina’s niet. Deze pagina’s dienen beschrijvende titels te krijgen. Bijvoorbeeld de login pagina ‘Login – EVA’. Het pdf document https://eva2.nuffic.nl/ heeft geen bestandstitel. Voor pdf bestanden geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat. Dit is nu niet altijd het geval.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 2.4.2 valt niet onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/faqs staat een link zonder duidelijk linkdoel omdat de link geen linktekst heeft. Het gaat hier om de twee uitklapbare regel. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/advice-wizard hebben de pijltjes onder aan de pagina om van pagina te veranderen geen duidelijk linkdoel omdat ze geen linktekst hebben. Als de pijltjes een goed tekstalternatief krijgen (zie sc 1.1.1) dan is dit probleem ook opgelost.

  • Gevolg:

   Zonder duidelijke linktekst weet een blinde bezoeker niet waar een link naartoe verwijst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 2.4.4 valt wel onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is geen extra manier om een webpagina binnen een verzameling webpagina’s te vinden. De enige manier is via links op de homepage https://eva2.nuffic.nl/#!/applications. Er is dan geen manier, link of iets dergelijks, op de pagina om terug te gaan naar de homepage.

  • Gevolg:

   Dit succescriterium helpt bezoekers met verschillende type beperkingen om content op de website te kunnen vinden. Dat is nu niet altijd mogelijk.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 2.4.5 valt niet onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/applications is de toetsenbord focus niet zichtbaar op de inputvelden (checkboxen) ‘Mijn adviezen’, ‘Ongelezen berichten’ en ‘Toon verborgen aanvragen’. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd. Dit is nu niet altijd het geval.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 2.4.7 valt niet onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/registration staat het logo. De toegankelijkheidsnaam is nu ‘Nuffic’. Dee toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Hier moet de tekst ‘meet the world’ nog aan de toegankelijkheidsnaam worden toegevoegd.

  • Gevolg:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven. Dit is nu niet altijd het geval.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 2.5.3 valt niet onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML code worden opgegeven door middel van een lang attribuut bij het html-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Hier dus lang="nl". https://eva2.nuffic.nl/#!/registration Het pdf document https://eva2.nuffic.nl/ heeft geen taal gedefinieerd. Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen.

  • Gevolg:

   Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen. Dit is nu niet altijd het geval.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 3.1.1 valt niet onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/registration staat een formulier. Als in dit formulier de verplichte velden worden leeg gelaten verschijnt er een melding: ‘Verplicht veld’. Dit is geen foutmelding, maar een instructie. Een blinde ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt. Dit kan opgelost worden door de melding aan te passen naar bijvoorbeeld ‘Het veld Voornaam is niet (goed) ingevuld’. Dit dekt de meest voorkomende fouten. En dan is het duidelijk dat er een fout is gemaakt. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/application staat ook een formulier. Als hier niks wordt ingevuld kunnen er meerdere meldingen komen bijvoorbeeld ‘Dit veld is verplicht’, ‘Maximale lengte is 255 tekens’, ‘Het moet een geldige datum zijn’. Dit zijn allemaal geen foutmeldingen maar instructies.

  • Gevolg:

   Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen. Dit is nu niet altijd het geval.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 3.3.1 valt wel onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/applications staan filters. De labels van deze filters staan als placeholder tekst in de inputvelden. Deze tekst verdwijnt tijdens het typen, dit kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers. Deze labels moeten buiten de velden worden geplaatst. Op meerdere pagina’s staat een formulier. In die formulieren zijn meerdere velden verplicht om in te vullen. Dit moet worden aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld bij de verplichte velden een sterretje te plaatsen met een instructie bovenaan het formulier wat het sterretje betekent.

  • Gevolg:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructie dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn. Dit is nu niet altijd het geval.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 3.3.2 valt niet onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/registration staat een inputveld voor E-mailadres. Dit veld heeft geen naam die door software te bepalen is, omdat het label niet goed gekoppeld is. Dit geldt ook voor het inputveld naast het label ‘Herhaal wachtwoord’. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/login hebben de twee inputvelden geen naam die door software te bepalen is, omdat de labels niet goed zijn gekoppeld (for en id komen niet overeen). Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/applications hebben de selectievelden geen naam die door software te bepalen is. De ‘knoppen’ in de eerste rij van de tabel om de lijst te sorteren hebben geen rol die door software te bepalen is. Dit zijn divelementen die interactief zijn gemaakt met JavaScript. De knop ‘Verberg aanvragen’ heeft geen rol die door software te bepalen is. Deze knop staat in een link zonder href-attribuut. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/advice-wizard hebben de selectie- en inputvelden geen door naam die door software te bepalen is. De links ‘Toon advies’ in de laatste kolom onder ‘Waardering’ hebben geen rol die door software te bepalen is. Deze knop staat in een link zonder href-attribuut. Onder aan de tabel hebben de pijltjes voor vorige en volgende pagina geen naam die door software te bepalen is. Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/application hebben de inputvelden geen naam die door software te bepalen is. De radiobuttons voor geslacht hebben geen rol en naam die door software te bepalen is. De radiobuttons zijn verborgen met display: none; waardoor het voor iedereen verborgen is en de labels zijn interactief gemaakt met JavaScript. Dit geldt ook voor de checkbox onderaan het formulier.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 4.1.2 valt wel onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://eva2.nuffic.nl/#!/registration kunnen tijdens het invullen foutmeldingen verschijnen. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina. Voor meer informatie over het gebruik van role="alert" zie pagina https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen. Dit is nu niet altijd het geval.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De EVA website wordt volledig herontwikkeld, met inachtneming van de WCAG2.1. Naar verwachting wordt de vernieuwde website medio 2022 opgeleverd. Op dit moment worden daarom geen grote investeringen gedaan in de bestaande website. Wel zijn er een aantal quick fixes geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de website toegankelijker wordt. In overleg met de IT leverancier wordt gekeken of deze quick fixes in de loop van 2021 opgepakt kunnen worden.

   Succescriterium 4.1.3 valt niet onder de quick fixes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Nuffic heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209