Verklaring van Dijkversterking Neder-Betuwe

Status toegankelijkheid https://dijkversterkingnederbetuwe.nl

Waterschap Rivierenland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Rivierenland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Dijkversterking Neder-Betuwe.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Rivierenland is beschikbaar via de link https://www.waterschaprivierenland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Rivierenland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Dijkversterking Neder-Betuwe gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Rivierenland is gevorderd met de toegankelijkheid van Dijkversterking Neder-Betuwe en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Rivierenland .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@wsrl.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 4 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij het waterschap.

Aanvullende informatie van Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

In hoeverre voldoet deze website op dit moment aan de toegankelijkheidseisen

Uit eigen handmatig onderzoek blijkt dat deze website niet voldoet aan de technische toegankelijkheidseisen. Dit ligt onder andere aan:

 • Te weinig mogelijkheden om structuur tekst en leesvolgorde te kunnen volgen.
 • Geen mogelijkheid om te navigeren met andere middelen dan muis.
 • Tab-volgorde niet logisch.
 • Ontoegankelijke kantoorformaten (pdf-documenten) en video's.

Maatregelen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

Regelmatig toetsen

De websites van Waterschap Rivierenland worden vanaf 2020 getoetst op digitale toegankelijkheid door onafhankelijke partijen. Voor deze website wordt binnenkort een onderzoek gepland. Op basis van de uitkomsten worden verdere maatregelen genomen.

Overleg met de leverancier

Waterschap Rivierenland treedt in overleg met de leverancier van deze website, om maatregelen te laten nemen op het gebied van toegankelijkheid. De leverancier van deze website geeft aan technische wijzigingen worden doorgevoerd. Na het doorvoeren van deze wijzigingen, wordt een onderzoek gepland.

Digitaal ontsloten kantoorformaten

Uit eigen inventarisaties blijkt dat het merendeel van de op deze website ontsloten kantoorformaten (pdf, word, excel documenten) niet of niet geheel toegankelijk zijn.

Vanaf 2020 worden de volgende maatregelen genomen:

 • Toetsen van aangeboden content op toegankelijkheid voor publicatie.
 • Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van pdf-documenten.

Video's

Vanaf 2020 worden de volgende maatregelen genomen

 • Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van video's.
 • Leverancier wordt gevraagd video's toegankelijk aan te leveren (met bijvoorbeeld ondertiteling en audio descriptie, audioversie, enzovoorts).
 • Waar mogelijk worden reeds gepubliceerde video's nabewerkt.

Kaartmateriaal

Het toegankelijk maken van kaartmateriaal op onze website (via ons geo-portaal of via PDF documenten) kost onevenredige inspanning. Waar mogelijk worden in 2020 alternatieven aangeboden voor geogafische informatie. Ook kunnen belanghebbenden contact opnemen met Waterschap Rivierenland om kaartmateriaal te komen bekijken en/ of toegelicht te krijgen op het hoofdkantoor in Tiel of op een andere locatie van het waterschap.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Dijkversterking Neder-Betuwe : voldoet gedeeltelijk

De website Dijkversterking Neder-Betuwe is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Rivierenland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-dijkversterkingnederbetuwe.n-l-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Rivierenland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dijkversterkingnederbetuwe.nl/het+project/ontwerpproces/default.aspx staan onder de koptekst "Voorkeursalternatief" drie teksten ('Stap 1 Inventariserende onderzoeken', 'Stap 2 Schetsontwerp met visie', enz.) die nu alleen visueel (vetgedrukt) als kop zijn opgemaakt. De semantische betekenis, dus de structuurinformatie ontbreekt nu. Het is nodig om deze tekst een semantische betekenis te geven. Dit kan door een kop te gebruiken zoals het h2-element.

   Op pagina https://dijkversterkingnederbetuwe.nl/het+project/planning-fasering/default.aspx is een datatabel aanwezig, die de planning in drie fasen weergeeft. De kop van de eerste rij is goed geassocieerd met de kolommen er onder (door <th scolspan="3" ></th>). De onderliggende rijkoppen in de eerste kolom ("1. Verkenning", "2. Planuitwerking" en "3. Uitvoering") zijn niet opgemaakt als rijkoppen evenals de tweede rijkoppen.

   In het PDF-bestand 'Flyer Beheer waterschapsgrond 07-10-2019.pdf' ontbreken de tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria over de PDF-code laag zoals semantische koppen en alt- teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie https://dijkversterkingnederbetuwe.nl/bibliotheek/communicatie/bewonersbrieven/ HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1468520.

   In het PDF-bestand 'Bewonersbrief schetsontwerpen IJzendoorn 12feb20.pdf' zijn de tags niet compleet en op sommige plaatsen niet helemaal juist. Zo is bijvoorbeeld pagina 1 niet volledig, omdat de belangrijke gegevens in de header en de footer niet getagd zijn. Op de eerste pagina staat een datatabel in vorm van een layout tabel. De gegevens binnen de tabel hebben geen relatie met de onderliggende informatie. Bijvoorbeeld 'Datum:', 'Uw kenmerk:', 'Ons kenmerk:' en 'Behandeld door:' zijn een soort kolomkoppen die niet zodanig zijn opgemaakt. Zo zijn ook alle andere koppen in het document niet getagd als een koptekst. Vergelijkbare problemen komen ook voor op vervolg pagina’s. Zie: https://dijkversterkingnederbetuwe.nl/bibliotheek/communicatie/bewonersbrieven/ HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1724570

  • Gevolg:

   Informatie niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   Informatie toegankelijk maken.

  • Maatregel:

   Redacteuren herstellen kopstructuur en coderen tabellen correct. Aan de leverancier van het pdf document wordt een toegankelijk exemplaar gevraagd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dijkversterkingnederbetuwe.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx staat een formulier. Om het formulier te kunnen verzenden moet de antispamfunctie 'Ik ben een mens' van hCAPTCHA aangevinkt worden om het formulier te kunnen verzenden. Wanneer 'Ik ben een mens' checkbox wordt aangevinkt verschijnt een pop-up scherm met afbeeldingen die geselecteerd dienen te worden. Als de website in ingezoomde staat wordt gebruikt dan is niet alle benodige informatie van hCAPTCHA in beeld. Zo is het niet meer mogelijk om de opdracht te lezen en weet men niet welke afbeeldingen geselecteerd moeten worden.

  • Gevolg:

   Benodigde informatie is niet in beeld bij inzoomen.

  • Alternatief:

   Technisch aanpassen.

  • Maatregel:

   De leverancier is verzocht dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://dijkversterkingnederbetuwe.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx staat een formulier. Onder het formulier staat een hCaptcha met een checkbox. De randen van de checkbox hebben een te laag contrast 1,7:1. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien. Ook de buitenste randen van het hCaptcha blok hebben een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond 1,3:1.

  • Gevolg:

   Invoervelden onvoldoende zichtbaar.

  • Alternatief:

   Technisch aanpassen.

  • Maatregel:

   De leverancier is verzocht de contrastratio van formuliervelden te verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. PDF-document 'Flyer Beheer waterschapsgrond 07-10-2019.pdf' heeft in de titel 'Microsoft Word' en '.DOCX' staan. Dit klopt niet, dit moet dus uit de titel worden gehaald. Zie https://dijkversterkingnederbetuwe.nl/bibliotheek/communicatie/bewonersbrieven/ HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1468520. PDF-document 'Bewonersbrief schetsontwerpen IJzendoorn 12feb20.pdf' heeft in de titel 'Datum:' staan. Deze titel geeft niet het onderwerp of doel van dit PDF-document weer. Zie https://dijkversterkingnederbetuwe.nl/bibliotheek/communicatie/bewonersbrieven/ HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1724570.

  • Gevolg:

   Onderwerp van PDF-documenten niet meteen duidelijk.

  • Alternatief:

   Titel toeveoegen aan PDF-documenten.

  • Maatregel:

   Redacteuren voegen titel toe aan PDF-documenten. OIndien nodig wordt leverancier van de betreffende documenten verzocht toegankelijke exemplaren te leveren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-bestand 'Flyer Beheer waterschapsgrond 07-10-2019.pdf' is geen taal meegegeven. Zie https://dijkversterkingnederbetuwe.nl/bibliotheek/communicatie/bewonersbrieven/ HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1468520.

  • Gevolg:

   Taal niet aangegeven in PDF-documenten.

  • Alternatief:

   Taal aangeven in PDF-documenten.

  • Maatregel:

   Leveranciers van PDF-documenten wordt gevraagd toegankelijke exemplaren aan te leveren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Rivierenland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209