Verklaring van Dijkversterking Wolferen-Sprok

Status toegankelijkheid https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl

Waterschap Rivierenland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Rivierenland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Dijkversterking Wolferen-Sprok.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Rivierenland is beschikbaar via de link https://www.waterschaprivierenland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Rivierenland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Dijkversterking Wolferen-Sprok gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Rivierenland is gevorderd met de toegankelijkheid van Dijkversterking Wolferen-Sprok en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Rivierenland .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@wsrl.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 4 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij Waterschap Rivierenland.

Aanvullende informatie van Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Maatregelen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

Regelmatig toetsen

De websites van Waterschap Rivierenland worden vanaf 2020 getoetst op digitale toegankelijkheid door onafhankelijke partijen. Voor deze website wordt binnenkort een onderzoek gepland. Op basis van de uitkomsten worden verdere maatregelen genomen.

Overleg met de leverancier

Waterschap Rivierenland treedt in overleg met de leverancier van deze website, om maatregelen te laten nemen op het gebied van toegankelijkheid. De leverancier van deze website geeft aan technische wijzigingen worden doorgevoerd. Na het doorvoeren van deze wijzigingen, wordt een onderzoek gepland.

Digitaal ontsloten kantoorformaten

Uit eigen inventarisaties blijkt dat het merendeel van de op deze website ontsloten kantoorformaten (pdf, word, excel documenten) niet of niet geheel toegankelijk zijn.

Vanaf 2020 worden de volgende maatregelen genomen:

 • Toetsen van aangeboden content op toegankelijkheid voor publicatie.
 • Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van pdf-documenten.

Video's

Vanaf 2020 worden de volgende maatregelen genomen

 • Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van video's.
 • Leverancier wordt gevraagd video's toegankelijk aan te leveren (met bijvoorbeeld ondertiteling en audio descriptie, audioversie, enzovoorts).
 • Waar mogelijk worden reeds gepubliceerde video's nabewerkt.

Kaartmateriaal

Het toegankelijk maken van kaartmateriaal op onze website (via ons geo-portaal of via PDF documenten) kost onevenredige inspanning. Waar mogelijk worden in 2020 alternatieven aangeboden voor geogafische informatie. Ook kunnen belanghebbenden contact opnemen met Waterschap Rivierenland om kaartmateriaal te komen bekijken en/ of toegelicht te krijgen op het hoofdkantoor in Tiel of op een andere locatie van het waterschap.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Dijkversterking Wolferen-Sprok : voldoet gedeeltelijk

De website Dijkversterking Wolferen-Sprok is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Rivierenland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-www.dijkversterkingwolferensprok.nl-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Rivierenland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/projectinformatie/default.aspx staat een lijst. Deze lijst is echter niet als zodanig in HTML-code opgemaakt, waardoor de lijst zoals die nu is niet door hulpsoftware herkend wordt. Hiervoor moeten dus de ul- en li-elementen gebruikt worden, zodat ook hulpsoftware de lijst als lijst herkent.

   Op pagina https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/projectinformatie/veelgestelde+vragen/ default.aspx staat onder de koptekst "Waarom moet de dijk versterkt worden?" een stuk tekst 'Veiligheidsnorm' dat nu alleen visueel (vetgedrukt) als kop is opgemaakt. De semantische betekenis, dus de structuurinformatie ontbreekt nu. Het is nodig om deze tekst een semantische betekenis te geven. Dit kan door een kop te gebruiken zoals het h4-element. Verderop de pagina zijn meer voorbeelden gevonden van visuele kopteksten.

   De volgende PDF ('Factsheet projectplan Waterwet.pdf' en 'Notitie Voorkeursalternatief WOS.pdf') heeft geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals screenreaders) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/bibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx? idnv=1706840 en https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/bibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx? idnv=1399323

  • Gevolg:

   Pagina's onvoldoende beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Technisch aanpassen.

  • Maatregel:

   Waar mogelijk passen redacteuren de content aan. Indien nodig wordt leverancier verzocht om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/Beheer/Formulierenmodule/ 1365126.aspx staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder telefoonnummer en e-mailadres. Voor deze invoervelden is een autocomplete-attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete- attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Bij het invoerveld voor voornaam moet bijvoorbeeld autocomplete=”given-name” gebruikt worden en zo gelden voor elk van de genoemde invoervelden andere verplichte waarden. Let op: gebruik voor een telefoonnummer van tien cijfers autocomplete=”tel-national”.

  • Gevolg:

   Browsers en hulpsoftware kunnen onvoldoende ondersteunen in invullen formulieren.

  • Alternatief:

   Technisch aanpassen.

  • Maatregel:

   Leverancier is verzocht dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-bestand 'Notitie Voorkeursalternatief WOS.pdf' staat vanaf pagina 35 t/m 38 een tabel met informatie. In de eerste kolom van de tabel staan cijfers vermeld op verschillende achtergrondkleuren. Op pagina 34 staan de betekenissen van deze achtergrondkleuren. Dit is kleurafhankelijke informatie. Deze informatie wordt visueel alleen door middel van kleur overgedragen. Er is geen andere visuele manier om dit te kunnen zien (bijvoorbeeld door verschillende gestreepte lijnen of door symbooltjes op de lijnen). In dit bestand staan ook meerdere kaarten die onder een uitzondering vallen, de overige content in dit bestand moet wel toegankelijk worden. Zie https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/bibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx? idnv=1399323

  • Gevolg:

   Informatie in PDF-documenten onvoldoende zichtbaar.

  • Alternatief:

   Contrastratio in betreffende documenten aanpassen.

  • Maatregel:

   Leverancier van PDF-documenten worden verzocht toegankelijke exemplaren aan te leveren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx staat een formulier. Om het formulier te kunnen verzenden moet de antispamfunctie 'Ik ben een mens' van hCAPTCHA aangevinkt worden om het formulier te kunnen verzenden. Wanneer 'Ik ben een mens' checkbox wordt aangevinkt verschijnt een pop-up scherm met afbeeldingen die geselecteerd dienen te worden. Als de website in ingezoomde staat wordt gebruikt dan is niet alle benodigde informatie van hCAPTCHA in beeld.

  • Gevolg:

   Belangrijke informatie is niet zichtbaar bij inzoomen.

  • Alternatief:

   Technisch aanpassen.

  • Maatregel:

   De leverancier is verzocht dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx staat een formulier. Onder het formulier staat een hCAPTCHA met een checkbox. De randen van de checkbox hebben een te laag contrast 1,7:1. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien. Ook de buitenste randen van het hCAPTCHA blok hebben een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond 1,3:1.

  • Gevolg:

   Contrastratio te laag.

  • Alternatief:

   Contrastratio aanpassen.

  • Maatregel:

   Leverancier is verzocht dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's hebben allemaal duidelijke paginatitels, voor PDF- documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben om te voldoen aan dit succescriterium. Het PDF-document op pagina https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/bibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx? idnv=1706840 voldoet niet aan de voorwaarden, dit bestand heeft geen paginatitel. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Dit probleem geldt ook voor het PDF-document op pagina https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/bibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx? idnv=1399323.

  • Gevolg:

   Geen duidelijke paginatitels PDF-documenten.

  • Alternatief:

   Titels aan PDF-documenten toevoegen.

  • Maatregel:

   Leveranciers van PDF-documenten wordt verzocht toegankelijke exemplaren aan te leveren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de website (https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl) staat bovenaan in de header het logo van Waterschap Rivierenland samen met het logo van De Betuwse Waard met de volgende tekst in het logo "Waterschap Rivierenland De Betuwse Waard". De alternatieve tekst van dit logo is nu "Dijkversterking Wolferen-Sprok logo". "Dijkversterking Wolferen- Sprok logo" is samen met de title “Dijkversterking Wolferen-Sprok – Home” de toegankelijkheidsnaam van deze link. Dit is de naam die software kan bepalen. De (belangrijke) zichtbare tekst moet terugkomen in één van deze twee teksten om te voldoen. Gebruikers die afhankelijk zijn van spraaksoftware kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Door de tekst op een logo altijd terug te laten komen in het tekstalternatief van dat logo zijn problemen met dit succescriterium te voorkomen. Let hierbij ook op de spelling en woordvolgorde. De title op de link kan dan gebruikt worden om het doel van de link (beter) duidelijk te maken.

  • Gevolg:

   Informatie wordt gemist bij gebruik spraaksoftware.

  • Alternatief:

   Tekstalternatief aanpassen.

  • Maatregel:

   Redacteuren passen tekstalternatief aan. Indien nodig wordt leverancier verzocht dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Rivierenland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209