Verklaring van Dienst Terugkeer en Vertrek

Status toegankelijkheid https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Dienst Terugkeer en Vertrek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30-03-2021.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Terugkeer en Vertrek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Dienst Terugkeer en Vertrek.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Terugkeer en Vertrek is beschikbaar via de link https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Terugkeer en Vertrek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Dienst Terugkeer en Vertrek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Terugkeer en Vertrek is gevorderd met de toegankelijkheid van Dienst Terugkeer en Vertrek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Terugkeer en Vertrek .
Functie: Algemeen Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [info@dtv.minvenj.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Overige vragen of opmerkingen

Heeft u andere vragen of opmerkingen voor ons? Kijk dan op de pagina [Contact].

Aanvullende informatie van Dienst Terugkeer en Vertrek

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Dienst Terugkeer en Vertrek : voldoet gedeeltelijk

De website Dienst Terugkeer en Vertrek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Terugkeer en Vertrek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/documenten/publicaties/2021/03/30/wcag-2.1-inspectie-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Terugkeer en Vertrek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Alternatieve tekst op enkele plaatsen niet aanwezig of niet volledig
  • Gevolg: Niet alle content is toegankelijk
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Alternatieve tekst toevoegen of aanvullen waar nodig
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: Een deel van de tekst die in enkele video's voorkomt, is niet terug te vinden in de uitgeschreven tekst en in het audio-bestand.
  • Gevolg: Een deel van de content in de video's is niet beschikbaar voor mensen die uitgeschreven tekst of audio nodig hebben
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Content terug laten komen in uitgeschreven tekst en audio-bestand
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: Een deel van de tekst die in enkele video's voorkomt, is niet terug te vinden in de uitgeschreven tekst en in het audio-bestand.
  • Gevolg: Een deel van de content in de video's is niet beschikbaar voor mensen die uitgeschreven tekst of audio nodig hebben
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Content terug laten komen in uitgeschreven tekst en audio-bestand
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Enkele tussenkopjes zijn niet op de juiste manier opgemaakt
  • Gevolg: Er kan verwarring bij voorleessoftware ontstaan over de structuur van een tekst
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Tussenkopjes zo opmaken dat de structuur klopt
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Een pdf-document is niet op de goede manier opgemaakt
  • Gevolg: Het pdf-document is niet toegankelijk
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Het pdf-document toegankelijk maken of de content anders aanbieden
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: Een diagram heeft verschillende kleuren, waarbij niet duidelijk staat aangegeven wat de kleuren aangeven
  • Gevolg: De afbeelding is niet toegankelijk voor bijvoorbeeld kleurenblinden of visueel beperkten
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afbeelding opnieuw opmaken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op een aantal plekken is het contrast niet hoog genoeg
  • Gevolg: Content is niet toegankelijk voor bijvoorbeeld kleurenblinden en visueel beperkten
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Kleuren en/of tekstgrootte aanpassen, waardoor het contrast groot genoeg is
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: * Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker; * Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Afbeelding van tabel is niet toegankelijk
  • Gevolg: Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware kunnen de content niet lezen
  • Alternatief: Content als tabel opmaken in plaats van als afbeelding
  • Maatregel: Of de afbeelding aanpassen of de content anders aanbieden
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: * Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; * Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); * Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak: Een video kan bestuurd worden met sneltoetsen
  • Gevolg: Dit kan problemen veroorzaken als iemand gebruikmaakt van voorleessoftware
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Nog uit te zoeken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: Titel is niet ingesteld bij pdf-documenten
  • Gevolg: Titel is niet voor iedereen duidelijk te achterhalen
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Titel toevoegen aan pdf-documenten
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Taal van een Engelstalig pdf-document is ingesteld op Nederlands
  • Gevolg: Het document wordt voorgelezen met Nederlandse uitspraak
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Taal instellen op Engels voor het betreffende pdf-document
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Terugkeer en Vertrek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123