Verklaring van www.sozawe-nw-fryslan.nl

Status toegankelijkheid https://www.sozawe-nw-fryslan.nl

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-01-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.sozawe-nw-fryslan.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is beschikbaar via de link https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/de-dienst/digitale-toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.sozawe-nw-fryslan.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is gevorderd met de toegankelijkheid van www.sozawe-nw-fryslan.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@sozawe-nw-fryslan.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Het onderzoek betrof een selectie van pagina's  binnen www.sozawe-nw-fryslan.nl. Tijdens het verhelpen van de geconstateerde beperkingen concludeerden we dat de website dusdanig verouderd is dat de tijd die nodig is om de beperkingen te verhelpen, beter gestoken kan worden in een volledig nieuwe website, die voldoet aan alle toegankelijkheidseisen. De belangrijkste beperkingen verhelpen we nog zo snel mogelijk op de oude website. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.sozawe-nw-fryslan.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.sozawe-nw-fryslan.nl is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontbreken inhoud koptekst, ontbreken label input element in sidebar, ontbreken heading markup, en geen logische kopstructuur voor uitklapbare elementen in de sidebar.

  • Oorzaak:

   Niet consequent toegepast.

  • Gevolg:

   Met name het ontbreken van het een label input element zorgt voor verminderde toegankelijkheid voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   zo snel mogelijk oplossen

  • Maatregel:

   De website in de huidige vorm blijkt te zeer verouderd om dergelijke wijzigingen correct door te voeren en werkbaar te maken. In 2021 ontwikkelen we daarom een volledig nieuwe website die voldoet aan alle toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Anker verwijzing naar niet bestaande ID

  • Oorzaak:

   Uitklapbare elementen in de sidebar hebben een anker verwijzend naar een niet bestaande ID.

  • Gevolg:

   Geen. Maar de verwijzing naar een niet bestaande ID heeft geen functionele werking, het is dus overbodig.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website in de huidige vorm blijkt te zeer verouderd om dergelijke wijzigingen correct door te voeren en werkbaar te maken. In 2021 ontwikkelen we daarom een volledig nieuwe website die voldoet aan alle toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Duplicate attribuutwaarde

  • Oorzaak:

   Readspeakers hebben een duplicate attribuutwaarde (bv. #readspeaker_button2 en #rspeak_read_2)

  • Gevolg:

   Geen functionele gevolgen, de readspeakers werken en zullen ook blijven werken. Webpagina's mogen echter maar één unieke ID hebben.

  • Alternatief:

   zsm corrigeren

  • Maatregel:

   Doordat de readspeakers ingeladen worden met behulp van de plugin ReadSpeaker Enterprise Highlighting 2.5 moeten we even kijken hoe we dit kunnen oplossen. Wijzigingen aan plugins moeten door de ontwikkelaar van de plugin gedaan worden. Dit nemen we mee in de ontwikkeling van een volledig nieuwe website in 2021

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Input in de sidebar heeft geen naam beschikbaar.

  • Oorzaak:

   Input in de sidebar heeft geen naam beschikbaar. Geldige namen zijn: label element, title, aria-label en aria-labelledby.

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website in de huidige vorm blijkt te zeer verouderd om dergelijke wijzigingen correct door te voeren en werkbaar te maken. In 2021 ontwikkelen we daarom een volledig nieuwe website die voldoet aan alle toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209