Verklaring van Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Status toegankelijkheid https://www.informatiehuishouding.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is beschikbaar via de link https://www.informatiehuishouding.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gevorderd met de toegankelijkheid van Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap .
Functie: Coordinator Communicatie RDDI.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via informatiehuishouding@minocw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding : voldoet gedeeltelijk

De website Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op elke pagina (met uitzondering van de homepagina) staat een logo met de tekst “Rijksoverheid”. Het tekst alternatief “Naar de homepage van Rijkaaninformatie.nl” is hier onjuist toegepast.

  • Gevolg:

   Voor mensen die niet kunnen zien of moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar."

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De webbeheerder past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/ staat een slider met wisselende afbeeldingen. De afbeelding met de zichtbare tekst “Mythe 1 Informatiehuishouding is onbelangrijk” heeft met “Mythe 1” geen goed tekstalternatief. Dit probleem geldt ook voor andere afbeeldingen met mythen in deze slider.

  • Gevolg:

   De informatie is voor mensen die niet kunnen zien of moeite hebben om visuele content te begrijpen niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   Systeembeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/over-informatiehuishouding/dashboard-informatiehuishouding staat een grote afbeelding met een infographic (“Kerncijfers 'hoe staan de rijksorganisaties ervoor'”). Op de afbeelding ontbreekt een goed tekst alternatief.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende gebruikers, die deze afbeelding niet (goed) kunnen zien is de informatie niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De webbeheerder past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 4. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/toolkit-informatiehuishouding/campagne-toolkit-goed-bewaard staat een video. Deze video heeft geen ondertiteling meegekregen.

  • Gevolg:

   Mensen met een auditieve beperking kunnen de gesproken tekst niet volgen. Ondertiteling is nodig zodat de informatie ook voor hen beschikbaar is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Webbeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/toolkit-informatiehuishouding/campagne-toolkit-goed-bewaard staat een video waarbij niet alle belangrijke informatie welke in beeld verschijnt, terug komt in de voice-over. ( audiodescriptie ontbreekt)

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, kunnen de informatie die in het beeld van de video verschijnt niet tot zich nemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Webbeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/sitemap staan linkteksten die visueel opgemaakt zijn als kop (“Actueel”, “Projecten”, et cetera). In de code zijn deze links opgemaakt als onderdeel van een lijst. Doordat de indeling van deze links is gesplitst in vijf verschillende lijsten is de onderlinge relatie tussen de links in deze vijf lijsten niet beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als elementen als koppen, tabellen,.. niet herkend worden. Ook kunnen ze minder makkelijk door de content navigeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Systeembeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.informatiehuishouding.nl/contact/contactformulier staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden waaronder een “Voornaam”, “Tussenvoegsel”, “Achternaam”, “E-mail”, “Telefoonnummer”, “Organisatie” en een “Functie”. Voor deze invoervelden is een autocomplete-attribuut nodig.

  • Gevolg:

   Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het niet mogelijk om persoonlijke informatie automatisch door de browser in te laten vullen.

  • Alternatief:

   Gebruiker vult zelf de gegevens in.

  • Maatregel:

   Systeembeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/ staat boven de kop “Praat mee op KIA” een afbeelding met daarop de witte tekst ‘© Nationaal Archief’. Deze tekst heeft met 3,1:1 onvoldoende contrast met de witte achtergrond. Dit type probleem komt ook voor op afbeeldingen in de banners van de pagina's https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/berichtenapps, https://www.informatiehuishouding.nl/over-informatiehuishouding/dashboard-informatiehuishouding en https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/berichtenapps

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Webbeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/ staat een slider met bewegende beelden. Deze slider zelf kan gepauzeerd worden. Echter is een enkele afbeelding in deze slider niet te pauzeren. Het gaat om de afbeelding/animatie met de alt-tekst “header Goed bewaard”. Deze afbeelding bevat teksten, welke een tijdlimiet hebben.

  • Gevolg:

   Mensen met een lichamelijke beperking, slechtzienden en blinden krijgen onvoldoende tijd om te lezen of te reageren.

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   Systeembeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/berichtenapps staat een tijdlijn met twee knoppen om de hele tijdlijn in of uit te klappen. Het probleem is het gedrag van de toetsenbordfocus na het inklappen van de tijdlijn. Indien op dat moment de tweede knop ‘Overzicht uitklappen’ wordt geactiveerd moet de toetsenbordfocus naar de nieuw verschenen content gaan voordat deze verder gaat op de pagina.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is de volgorde waarin onderdelen van de webpagina de focus krijgen onduidelijk.

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   Systeembeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina (met uitzondering van de homepagina) staat een logo met de tekst “Rijksoverheid”. Het linkdoel van deze afbeelding is niet duidelijk. De linktekst is nu “Naar de homepage van Rijkaaninformatie.nl”, en omschrijft dus een ander linkdoel.

  • Gevolg:

   Mensen die blind of slechtziend zijn en daarbij aangewezen zijn op hulpsoftware kunnen het doel van de link niet bepalen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De Systeembeheerder past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/actueel/nieuws/2021/04/07/open-op-orde-generiek-actieplan-informatiehuishouding-rijksoverheid staat onder de kop “Kom naar de kick-off een afbeelding. Het linkdoel 'Open op Orde illustratie' van deze afbeelding is niet duidelijk. Voor ziende gebruikers is dit wel duidelijk doordat visueel rechtsboven een loep staat. Dit geldt ook voor de link “Informatiesystemen” op deze pagina

  • Gevolg:

   Een blinde bezoeker is niet in staat om te begrijpen waar deze link voor dient of naar toe gaat.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De Systeembeheerder past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/toolkit-informatiehuishouding/campagne-toolkit-goed-bewaard hebben de links onder de kop “Downloads” geen automatische context met de bovenliggende kop. Het doel van de links is hierdoor onvoldoende duidelijk.

  • Gevolg:

   Voor de bezoeker is het niet duidelijk waar deze link voor dient of naar toe gaat.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De webbeheerder past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/contact/contactformulier is de focus niet zichtbaar op de button “Upload” (bij “Voeg bijlage toe”).

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren en wel kunnen zien, is het niet duidelijk waar ze op de website zijn.

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   Systeembeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina (met uitzondering van de homepagina) staat een logo met de tekst “Rijksoverheid”. Deze tekst komt niet overeenkomt met wat op de afbeelding staat.

  • Gevolg:

   De visueel zichtbare tekst "Rijksoverheid" maakt geen onderdeel uit van de toegankelijkheidsnaam. Hierdoor kunnen gebruikers met spraaksoftware dit element niet bedienen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De Systeembeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/overzicht-vragen--antwoorden staan invoervelden met de namen ‘Periode Startdatum’ en ‘Periode Einddatum’. De zichtbare teksten bij deze invoervelden (‘Periode van’ en ‘tot’) komen niet terug in deze namen. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/zoeken? trefwoord=data&search-submit=.

  • Gevolg:

   Dit element kan niet met spraakbediening bediend worden omdat de visueel zichtbare tekst geen onderdeel uitmaakt van de toegankelijkheidsnaam.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Systeembeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.informatiehuishouding.nl/contact/contactformulier komen foutmeldingen in beeld als een of meer van de verplichte velden niet (of niet goed) worden ingevuld. Bovenaan staat een algemene foutmelding met de tekst 'Er zijn één of meerdere velden niet of niet juist ingevuld. Controleer uw gegevens en verstuur het formulier opnieuw' onder deze tekst staat een lijst met de namen van de invoervelden met fouten. Deze tekst met lijst geldt als een statusbericht en moet meegedeeld worden aan hulpsoftware. Dit geldt voor alle pagina's met een of meer verplichte velden.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding wanneer deze extra content is verschenen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Systeembeheer past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   De PDF documenten op de website moeten nog beoordeeld worden op toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn slechts twee PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. MINOCW weet dat dit geldt voor meerdere PDF documenten op de website, en wil daarom aan de slag gaan met de PDF documenten op de website.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn momenteel niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan wanneer mogelijk op aanvraag toegankelijk worden gemaakt.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke PDF's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209