Verklaring van www.agv.nl

Status toegankelijkheid https://www.agv.nl

Waterschap Amstel Gooi en Vecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Amstel Gooi en Vecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.agv.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Amstel Gooi en Vecht is beschikbaar via de link https://www.agv.nl/voldoen-we-aan-de-webrichtlijnen/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.agv.nl van Waterschap Amstel Gooi en Vecht voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Amstel Gooi en Vecht .
Functie: Directeur dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.agv.nl/contact/.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Waterschap Amstel Gooi en Vecht

www.agv.nl is niet apart onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek voor www.waternet.nl gelden ook voor www.agv.nl en worden voor beide sites toegepast.

Hoe we toewerken naar een volledig toegankelijke website staat in de roadmap hieronder: 

September 2020

Toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

16 november 2020

 • Opstellen toegankelijkheidsverklaring
 • Bepalen roadmap
 • Navigatie en toegankelijke content
 • Bepalen tooling en beleid

1 december 2020

 • Quickscan externe partij

8 februari 2021

 • Navigatie en toegankelijke content

8 mei 2021

 • Toegankelijke formulieren en e-mail templates
 • Toegankelijke betaalpagina’s
 • Automatiseren accessibilty test voor deployment
 • Toegankelijke content
 • User tests

8 augustus 2021

 • Quickscan externe partij
 • Training personeel

November 2021

 • Audit en reparaties
 • Alle PDF documenten zijn toegankelijk
 • Alle video’s zijn toegankelijk en ondertiteld
 • Alle paginatypes zijn toegankelijk

December 2021

Websites voldoen aan AA status

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.agv.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.agv.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Oké. een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 30-06-2021

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Toegankelijkheidseisen maken nog geen deel uit van onze inkoopvoorwaarden
  • Beschrijving van het issue:

   Toegankelijkheidseisen zijn tot op heden nog geen onderdeel van onze inkoopvoorwaarden.

  • Oorzaak:

   Onbekendheid.

  • Gevolg:

   Gevolg is dat we hierover nog geen afspraken hebben met onze leveranciers.

  • Alternatief:

   Opdracht geven aan onze leveranciers om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

  • Maatregel:

   Mogelijkheden onderzoeken om toegankelijkheid voor mensen met een beperking wel onderdeel te maken van de afspraken met onze leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 2. Bij de beoordeling van offertes is toegankelijkheid geen knockoutcriterium
  • Beschrijving van het issue:

   Toegankelijkheid is geen knockoutcriterium.

  • Oorzaak:

   De vereisten omtrent toegankelijkheid zijn niet bekend.

  • Gevolg:

   Niet in alle offertes wordt toegankelijkheid als vereiste meegenomen.

  • Alternatief:

   Toegankelijkheid opnemen in inkoopvoorwaarden.

  • Maatregel:

   Toegankelijkheid opnemen in inkoopvoorwaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 3. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Er is niet contractueel vastgelegd dat leveranciers aan de toegankelijkheidsvereisten moeten voldoen.

  • Oorzaak:

   Dit is momenteel geen onderdeel van de inkoopvoorwaarden.

  • Gevolg:

   Leveranciers zijn niet verplicht hieraan te voldoen met als gevolg dat de website van AGV nog niet geheel voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Alternatief:

   Bij losse opdrachten toegankelijkheid meenemen in de briefing.

  • Maatregel:

   Herzien inkoopvoorwaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 4. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Er worden op veel plekken in de organisatie documenten geproduceerd voor online publicatie. Niet iedereen is bekend met de toegankelijkheidsrichtlijnen en hoe deze toe te passen bij het maken van documenten.

  • Oorzaak:

   Er zijn nog geen trainingen beschikbaar.

  • Gevolg:

   Er worden ontoegankelijke documenten aangeleverd ter publicatie

  • Alternatief:

   We publiceren vanaf 23 september 2020 geen documenten meer die niet toegankelijk zijn. Niet toegankelijke documenten hebben minstens een toegankelijk alternatief. Bestaande niet-toegankelijke documenten gaan we uiterlijk 31 december 2021 verwijderen van de website.

  • Maatregel:

   Aanbieden trainingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue:

   Er is geen apart budget beschikbaar voor toegankelijkheid. Dit zal uit reguliere budgetten betaald worden

  • Oorzaak:

   Het produceren van documenten is verspreid over de organisatie. Er is in de afdelingsbudgetten niet voorzien in het voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.

  • Gevolg:

   Er worden hogere kosten gemaakt voor het toegankelijk maken van documenten en de documenten voldoen niet altijd aan de toegankelijkheidseisen.

  • Alternatief:

   Verwijderen van niet toegankelijke documenten

  • Maatregel:

   In begrotingen rekening houden met toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209