Verklaring van IJsselgemeenten

Status toegankelijkheid https://www.ijsselgemeenten.nl/

Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17-02-2021.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website IJsselgemeenten.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten is beschikbaar via de link https://www.ijsselgemeenten.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website IJsselgemeenten te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten is gevorderd met de toegankelijkheid van IJsselgemeenten en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten .
Functie: Directeur IJsselgemeenten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Communicatie@capelleaandenijssel.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten

Voor www.ijsselgemeenten.nl is een automatisch onderzoek naar de toegankelijkheid uitgevoerd via SiteImprove. Uit dit onderzoek blijkt dat geen afwijkingen op de toegankelijkheidsnorm zijn geconstateerd in de categorie A en AA.

Alle beschreven afwijkingen zijn afkomstig uit het handmatig uitgevoerde onderzoek op website https://eloket.ijsselgemeenten.nl/formulierenoverzicht/nl-NL/IJsselgemeenten.aspx. De volgende afwijkingen uit het onderzoek zijn opgelost: 1.1.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.10, 1.4.12, 2.1.1, 2.2.1, 2.4.7 en 4.1.2 .

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website IJsselgemeenten : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website IJsselgemeenten is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Betreft Formulieren eLoket. 1. In het formulier bevinden zich meerdere koppen die visueel zijn opgemaakt als een kop maar in de code wordt geen gebruik gemaakt van een headingselement. 2. In het formulier bevinden zich radiobuttons. Gebruik bij radiobuttons altijd een fieldset met een legend, waarbij de legend de vraag is (wanneer de antwoorden zelf verklarend zijn is dit niet verplicht). Zie bijvoorbeeld de stap 'Controle identiteit'. 'Ik wil inloggen met DigiD met eIDAS'. 3. De (i) knop is met het toetsenbord te bedienen, maar de informatie van deze (i) knop wordt niet overgebracht aan screenreader gebruikers. 4. Op een pagina (Controle identiteit) bevindt zich een lijst. Deze is visueel opgemaakt als een lijst maar in de code is geen gebruik gemaakt van een lijst element. 5. In onderstaand formulier bevindt zich een samenvattingspagina. De visuele koppen in deze tabellen zijn niet opgemaakt als een kop. Een TH zou verwarring brengen voor een screenreader gebruiker. Het advies is dan om deze koppen los van de tabel te plaatsen met een headingselement.
  • Oorzaak: De huidige release van het systeem TriplEforms voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen.
  • Gevolg: De voorleessoftware van blinde bezoekers kunnen de informatie niet of niet juist voorlezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: 1. 31-10-2020 gereed. 2. en 4. Voor pagina Controle identiteit is door de leverancier een nieuw format opgeleverd. Wordt in maart 2021 ingebouwd in formulieren. 3. 31-12-2020 gereed. 5. In april 2021 wordt de gehele samenvattingspagina omgebouwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Betreft Formulieren eLoket. De standaard veel voorkomende input velden (zoals "naam", "adres", etc.) dienen een autocomplete attribuut te hebben.
  • Oorzaak: De huidige release van het systeem TriplEforms voldoet niet aan deze toegankelijkheidseis.
  • Gevolg: Het is niet mogelijk om gebruik te maken van het automatisch vullen van bepaalde gegevens.
  • Alternatief: De gegevens zelf typen.
  • Maatregel: Eind december 2020 zijn we overgegaan naar een nieuwe release. Hierin kunnen we dit aanpassen. Is nu ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 3. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Betreft Formulieren eLoket. De websites hebben geen functionaliteit om herhalende content (zoals de link naar home, Open, Opslaan en Print) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan.
  • Oorzaak: De huidige release van het systeem TriplEforms voldoet niet aan deze toegankelijkheidseis.
  • Gevolg: Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken herhalende content niet overslaan. Hierdoor kunnen zij niet direct bij de hoofdcontent komen.
  • Alternatief: Het formulier doorlopen met gebruik van de muis in combinatie met het toetsenbord.
  • Maatregel: Eind december 2020 zijn we overgegaan naar een nieuwe release. Hierin kunnen we dit aanpassen. Is nu ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Betreft Formulieren eLoket. 1. Als een invulveld niet goed gevuld wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht" of "Ongeldige waarde"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. 2. Zorg dat de foutmelding tekstueel in beeld staat en niet verdwijnt zodra de focus op de foutmelding wordt geplaatst zoals dat nu het geval is.
  • Oorzaak: Functioneel beheerder beschikt over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.
  • Gevolg: Voor blinde bezoekers is het beter om concreet de naam van het veld te noemen, zodat duidelijk is welk veld niet correct is ingevuld.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: 1. Alle velden in alle formulieren voorzien van een correcte foutmelding. Deze maatregel vraagt heel veel tijd. Zodoende worden eerst maatregelen uitgevoerd die sneller opgepakt kunnen worden. 2. Foutmeldingen in beeld laten staan, totdat de fout is opgelost. Deze is 15-10-2020 opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Betreft Formulieren eLoket. Er bevindt zich een dubbele attribuut binnen een element (href).
  • Oorzaak: Functioneel beheerder beschikt over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.
  • Gevolg: Schermlezer kan de betreffende code niet goed voorlezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Dubbel attribuut weghalen of aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123