Verklaring van Internet Schooldossier

Status toegankelijkheid https://isd.owinsp.nl

Inspectie van het Onderwijs is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Inspectie van het Onderwijs streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Internet Schooldossier.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Inspectie van het Onderwijs is beschikbaar via de link https://www.onderwijsinspectie.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Inspectie van het Onderwijs gepubliceerde informatie blijkt dat de website Internet Schooldossier gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Inspectie van het Onderwijs is gevorderd met de toegankelijkheid van Internet Schooldossier en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Inspectie van het Onderwijs .
Functie: Directeur Beleidsondersteuning en Organisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op ons klantportaal laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Wij handelen uw verzoek binnen 4 weken af. 

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs.

Aanvullende informatie van Inspectie van het Onderwijs

We werken aan een nieuw klantportaal in een nieuw systeem. Tot die tijd proberen we zo goed mogelijk de openstaande punten in het huidige systeem op te lossen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Internet Schooldossier : voldoet gedeeltelijk

De website Internet Schooldossier is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Inspectie van het Onderwijs dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2021/07/14/wcag-2.1-onderzoek-internet-schooldossier
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Inspectie van het Onderwijs dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op een pagina staan een viertal koppen ("Schorsing", "Leerplichtwet", "Wet Openbaarheid van Bestuur" en "Melding") die niet zijn opgemaakt met het HTML kop element.

   Op een pagina staan twee lege H2 elementen.

   De gegenereerde PDF na het proces 'Aanmelding traject Excellente Scholen' heeft geen tags.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Is er momenteel niet.

  • Maatregel:

   Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten.

   Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en

   <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden.

   Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De website heeft formulieren met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Gevolg:

   Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen autocomplete gebruiken.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Bovenstaande is opgelost op https://isd.owinsp.nl/public/contact, maar andere formulieren is dit nog niet goed opgelost. Zoals op formulier https://isd.owinsp.nl/beheer/user/manage-detail

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een resolutie van 320px breed dan moet er op twee manieren worden gescrold en valt het logo in de header deels buiten beeld.

  • Gevolg:

   Er kan ingezoomd worden, maar de website verliest informatie, nl het logo.

  • Alternatief:

   Inzoomen tot 200%.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat het logo in beeld staat en dat er niet horizontaal gescrold moet worden om het logo volledig te kunnen bekijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van de pagina om een aanvraag te controleren is niet heel duidelijk en in het Engels.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Er is geen goed alternatief.

  • Maatregel:

   Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als het dialoogvenster via dropdown Selecteer een organisatieonderdeel geopend is, blijft de focus niet in dit venster maar gaat verder door over de pagina.

   Na een tijd van inactiviteit van de gebruiker komt er een melding in beeld. Maar de focus staat niet direct op deze melding.

  • Gevolg:

   Gebruikers die enkel werken met een toetsenbord, kunnen niet altijd goed door de pagina navigeren.

  • Alternatief:

   Indien mogelijk met de muis navigeren.

  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat als het venster geopend is de focus in het venster blijft (tot de gebruiker het venster zelf sluit).

   Ervoor zorgen dat de focus direct in de pop-up van de melding staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Op de website is maar één manier om door de site te navigeren en dat is via het menu.

  • Gevolg:

   Je kunt maar op een manier navigeren.

  • Alternatief:

   Er is geen ander alternatief.

  • Maatregel:

   Zorg er voor dat er minimaal twee manieren beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door een sitemap of een zoekfunctionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is niet zichtbaar als die op de knop 'Zoeken' staat. Ook op de andere knoppen in dit gedeelte van de pagina is de focus niet zichtbaar.

   In de tabel op de volgende pagina is het mogelijk om oplopend of aflopend te sorteren. Deze knoppen hebben geen zichtbare focus.

  • Gevolg:

   Gebruikers die enkel toetsenbordnavigatie gebruiken, kunnen niet goed navigeren omdat er geen zichtbare focus is op sommige knoppen.

  • Alternatief:

   Indien mogelijk met de muis navigeren.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De gegenereerde PDF na het proces 'Aanmelding traject Excellente Scholen' heeft geen taal ingesteld.

   De taal van de pagina om een aanvraag te controleren is niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie op de pagina niet correct voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is geen goed alternatief.

  • Maatregel:

   Geef de belangrijkste taal van pagina's aan. Voor HTML pagina's dient de taal aangeven te worden met een 'lang' attribuut: <html lang="nl"> Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het lang attribuut:

   <html xml:lang="nl" lang="nl"
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als formulier wachtwoord herstellen leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Dit veld is verplicht").

  • Gevolg:

   Er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het 'zoeken' veld op de volgende pagina heeft geen visuele naam. Een placeholder is onvoldoende omdat dat verdwijnt bij het typen.

  • Gevolg:

   Het is nu niet duidelijk voor gebruikers wat er ingevuld dient te worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In een onderzochte tabel is het mogelijk om oplopend of aflopend te sorteren. Deze functie heeft nu een naam, maar die is niet beschrijvend genoeg. Geef ook aan of je oplopend of aflopend kunt sorteren.

   Het frame waar de vragenlijst in staat heeft geen naam.

   De knop met het loepje heeft geen naam.

   De waarde van de uitklapbare elementen (ingeklapt of uitgeklapt) wordt niet overgebracht in de code.

   De sluitknop van de pop-up dat de sessie bijna verloopt heeft geen duidelijke naam. De naam 'x' zegt te weinig.

  • Gevolg:

   Het is voor hulpsoftware zoals voorleessoftware niet duidelijk welk tabblad geopend is. Visueel is dit duidelijk maar in de code mist een aanduiding.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn.

   Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden.

   De techniek aria-current kan een oplossing zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Inspectie van het Onderwijs heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209