Verklaring van Gemeente Aalsmeer

Status toegankelijkheid https://www.aalsmeer.nl/

Gemeente Aalsmeer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 06-01-2021.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Aalsmeer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Aalsmeer.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die deel uitmaken van deze website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Aalsmeer is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2682

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Aalsmeer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Aalsmeer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Aalsmeer is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Aalsmeer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Aalsmeer .
Functie: directeur bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via digitoegankelijk@amstelveen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Aalsmeer

Aanvullende informatie van Gemeente Aalsmeer

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

Gemeente Aalsmeer doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

 • Audit: Met een onafhankelijke audit  wordt de website getoetst op kwaliteit en toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
 • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.
 • Training werknemers: de redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van aalsmeer.nl is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Verbeteringen

Op de websites van Gemeente Aalsmeer staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's en formulieren

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's en formulieren. Gemeente Aalsmeer kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's die op de websites van Gemeente Aalsmeer worden aangeboden aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's en formulieren vervangen door toegankelijke bestanden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-05-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Aalsmeer : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Aalsmeer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Aalsmeer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/aalsmeer.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Aalsmeer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage zijn bij de nieuwsberichten afbeeldingen opgenomen met eenzelfde tekst als de tekst die ernaast staat. De afbeelding is decoratief en moet daarom hier geen alternatieve tekst bevatten.
  • Oorzaak: De afbeelding en de naastgelegen tekst vormen al één hyperlink .
  • Gevolg: De tekst wordt nu 2x voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.
  • Maatregel: Zet bij deze afbeeldingen alt="".
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeerontheffing-blauwe-zone worden op een kaartje de blauwe zones getoond. Er wordt geen alternatief aangeboden om de info uit de kaart in tekst beschikbaar te stellen.
  • Oorzaak: Er is geen alternatief aangeboden om de info uit de kaart in tekst beschikbaar te stellen.
  • Gevolg: De info uit de kaart in tekst wordt niet beschikbaar gesteld.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Alternatieve tekst aanbieden om de info uit de kaart in tekst beschikbaar te stellen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op verschillende pagina's wordt onderin in een blok links naar downloadbare documenten getoond. Een aantal van de links hebben een symbool vooraan staan met daarin de letters PDF.
  • Oorzaak: Het icoon heeft geen alternatieve tekst meegekregen.
  • Gevolg: De informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Zorg dat het icoon "PDF" ook beschikbaar is voor bijvoorbeeld voorleessoftware. Zo zijn er meer iconen waar de alternatieve tekst ontbreekt: "Download" en "Naar externe website".
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In diverse PDF's is het logo van de Gemeente Aalsmeer te zien. Hier ontbreekt de alternatieve tekst zodat de afzender niet voor iedereen beschikbaar is.
  • Oorzaak: Alternatieve tekst ontbreekt in Logo in PDF's
  • Gevolg: Afzender is niet voor iedereen beschikbaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Alternatieve tekst toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: O.a. de PDF 1578920251aanvraagformulier_oude_dorp_2020_BALIE.pdf bevat invulvelden. Dat zijn de onderstrepingen bij de invulvelden. Als je dit document laat voorlezen door de ingebouwde voorleeshulp van Acrobat, dan wordt elk streepje apart voorgelezen.
  • Oorzaak: Items zijn niet juist gecodeerd.
  • Gevolg: Als je dit document laat voorlezen door de ingebouwde voorleeshulp van Acrobat, dan wordt elk streepje apart voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Zorg dat deze items gecodeerd zijn als artifact, of maak gebruik van het plaatsen van strepen in plaats van losse onderliggende-streeptekens. Hierdoor zal de screenreader deze informatie als decoratief beschouwen en niet voorlezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij sommige zoekresultaten wordt een afbeelding getoond. Soms heeft deze een alternatieve tekst met daarin ook html-code: "<mark>". Deze tekst is geen duidelijke beschrijving van de afbeelding.
  • Oorzaak: Geen duidelijke beschrijving van de afbeelding meegegeven
  • Gevolg: Afbeeldingen kunnen niet worden waargenomen omdat er geen duidelijk tekstalternatief is meegegeven aan de afbeelding.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De afbeeldingen kunnen hier als decoratief beschouwd worden, maak ervan: alt=""
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://www.aalsmeer.nl/aanvraag?schema=registratie_b1100_&productsleutel=16315 staat een formulier. Een aantal velden zijn verplicht. Echter nergens is een tekst die aangeeft wat de sterretjes betekenen.
  • Oorzaak: De sterretjes zijn via de stylesheet in de pagina geplaatst en voor de sterretjes ontbreekt de alternatieve tekst voor de "afbeelding", bijvoorbeeld "Verplicht".
  • Gevolg: Onduidelijk wat de sterretjes betekenen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Alternatieve tekst voor de sterretjes in formulieren toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 8. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: Bij video's staat op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld bij aanvang: van de video. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat.
  • Gevolg: Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er getoond werd in de video.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Zet deze en andere informatie in een transcript. Ontbrekende informatie zit ook aan het eind in de video.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage bevindt zich bovenin de Zoeken-knop. Als je op de knop drukt krijg je een zoekscherm. In dit zoekscherm is een lijst met zoeksuggesties te vinden. Doordat de lijst niet juist is gemarkeerd in de html kan deze niet door door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Deze lijst is echter niet als opsomming gemarkeerd in de html.
  • Gevolg: Doordat de lijst niet juist is gemarkeerd in de html kan deze niet door door software bepaald worden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op sommige pagina's worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt, bijvoorbeeld "Openingstijden" en "Telefonische bereikbaarheid:".
  • Oorzaak: De koppen hebben niet de juiste kopstructuur meegekregen.
  • Gevolg: Software kan niet de juiste kopstructuur bepalen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Zorg ervoor dat de juiste code in de HTML wordt gebruikt om deze koppen te markeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op diverse pagina's zijn tabellen te zien in groen vormgegeven. Hier worden de kolomkoppen oneigenlijk gebruikt. De kolomkop bij de eerste tabel luidt voor de eerste kolom "SOLIDOE". Dit is geen beschrijving van de onderliggende code. DIt gaat bij elke tabel in deze vorm fout.
  • Oorzaak: De kolomkoppen worden oneigenlijk gebruikt.
  • Gevolg: Software kan de informatie/structuur van deze tabel niet bepalen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Gebruik maken van de juiste opmaak van de kolomkoppen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-kinderopvang_aanbod-voor-peuters wordt onder het kopje "Kosten" een tabel gebruikt. De koppen in deze tabel zijn enkel opgemaakt met het strong-element. Dat betekent dat niet duidelijk is wat de samenhang is tussen de cellen en de koppen. Markeer in tabellen op correcte wijze de koppen.
  • Oorzaak: De koppen in deze tabel zijn enkel opgemaakt met het strong-element.
  • Gevolg: Dat betekent dat niet duidelijk is wat de samenhang is tussen de cellen en de koppen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Haal strong weg en vervang het td-element voor een th-element.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://www.aalsmeer.nl/sociaal-loket/product/zorg-en-ondersteuning_uw-zorg-en-ondersteuningsvragen-aan-de-gemeente_jeugdhulp is de tekst "Aanpak" als kop gemarkeerd, maar deze kop bevat geen content, omdat er vlak onder een kop van hetzelfde niveau staat.
  • Oorzaak: Er is een verkeerde kopstructuur gebruikt.
  • Gevolg: Structuur kan niet door software worden bepaald.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Markeer de onderliggende koppen niveau 3 (h3), zodat de kop "Aanpak" met een kopniveau 2 wel content bevat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage is een blok "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente". Hier staat een foto naast met een alternatieve tekst "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente". Als deze foto decoratief is laat de alternatieve tekst dan leeg. Als deze foto wel een alternatieve tekst nodig heeft (dus niet decoratief zou zijn) dan is de volgorde van dit blok fout. Zorg ervoor dat de kop "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente" voor de afbeelding komt zodat duidelijk is dat de foto bij dit onderwerp hoort en niet bij het vorige.
  • Oorzaak: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software niet bepaald worden.
  • Gevolg: Het is niet duidelijk dat de foto bij het specifieke onderwerp hoort.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Informatie, structuur en relaties aanpassen zodat deze door presentatie kunnen worden overgebracht, door software bepaald kunnen worden en beschikbaar zijn in tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 15. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: p de pagina https://www.aalsmeer.nl/aanvraag?schema=registratie_b1100_&productsleutel=16315 worden de foutmeldingen achter het invoerveld getoond. Mensen die het scherm niet kunnen zien kan de melding daarom ontgaan.
  • Oorzaak: Foutmeldingen worden achter in het invoerveld getoond.
  • Gevolg: De volgorde waarin content wordt gepresenteerd is van invloed op zijn betekenis, waardoor geen correcte leesvolgorde door software bepaald kan worden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Los dit op door de foutmelding aan het invoerveld te koppelen met aria-describedby op het invoerveld die via een id gekoppeld wordt aan de foutmelding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 16. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn formulieren waar onder andere het telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete=”email”
  • Oorzaak: Het doel van deze en een aantal andere velden is niet programmatisch bepaald
  • Gevolg: Velden kunnen niet automatisch worden ingevuld en er kan geen extra hulp worden geboden bij het invullen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Velden aanpassen door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete=”email”
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 17. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeerontheffing-blauwe-zone wordt op een kaartje de blauwe zones getoond. Er worden 2 kleuren gebruikt (donkerrood en blauw). Voor zienden is het verschil al niet duidelijk.
  • Oorzaak: Er wordt geen alternatief aangeboden om de info uit de kaart in tekst beschikbaar te stellen.
  • Gevolg: Verschil is niet duidelijk
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 18. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag verschijnt bij een schermbreedte van 320 pixels een horizontale scrollbar. Zorg dat content binnen deze grens blijft (uitgezonderd afbeeldingen, tabellen en kaarten)
  • Oorzaak: Content blijft niet binnen de aangegeven grens.
  • Gevolg: Content kan niet zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Zorgen dat content zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, kan worden weergegeven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 19. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage zijn in de footer social-media-knoppen aanwezig. De twitter-knop heeft een te laag contrast. Dit is 2,8:1 waar dit 3:1 moet zijn.
  • Oorzaak: Te laag contrast meegegeven.
  • Gevolg: Informatie kan niet worden geindentificeerd.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Contrast aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 20. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina www.aalsmeer.nl/zoeken is een mogelijkheid om te filteren op type. Dit veld heeft een grijze rand op een grijze achtergrond. Deze rand heeft een te laag contrast. De contrastwaarde is 1,4:1 waar dit 3:1 moet zijn.
  • Oorzaak: Te laag contast meegegeven.
  • Gevolg: De rand heeft een te laag contrast
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De contrastwaarde aanpassen. Is 1,4:1 waar dit 3:1 moet zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 21. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag worden foutmeldingen in het formulier in rode tekst getoond. Het contrast van de rode tekst op wit is te laag. Dit is 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.
  • Oorzaak: Contrast van de rode tekst op wit is te laag.
  • Gevolg: Foutmeldingen zijn niet goed waarneembaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Contrast aanpassen. Dit is 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 22. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage wordt een achtergrondafbeelding gebruikt. In de afbeelding bevinden zich lichte plekken. Sommige witte tekst op de afbeelding heeft op deze plekken een te laag contrast. De contrastwaarde is 2,1:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.
  • Oorzaak: Te laag contrast.
  • Gevolg: De visuele weergave van de achtergrondafbeelding heeft niet de juiste contrastverhouding.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Contrastverhouding aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 23. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag zijn op meerdere plekken radio-buttons gebruikt, bijvoorbeeld bij "Is de afzender een burger of een organisatie?". Deze zijn niet bereikbaar met toetsenbord. Als je de tabtoets gebruikt worden deze knoppen overgeslagen.
  • Oorzaak: Content is bedienbaar via een toetsenbordinterface.
  • Gevolg: Radio buttons zijn niet bereikbaar met toetsenbord.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Bedienbaar maken via een toetsenbord interface.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 24. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is een mogelijkheid om een bijlage toe te voegen. Deze functie is niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Oorzaak: Content is bedienbaar via een toetsenbordinterface.
  • Gevolg: Functie is niet te bedienen met toetsenbord.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Bedienbaar maken via een toetsenbord interface.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 25. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op enkele pagina's wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen.
  • Oorzaak: Videospeler maakt gebruik van bediening door tekentoetsen.
  • Gevolg: Sneltoetsen staan spraaksoftware in de weg.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 26. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Op elke pagina is de skiplink aanwezig, Er zijn meerdere skiplinks en de eerste link uit de lijst is niet de link naar de hoofdinhoud.
  • Gevolg: Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De link "Naar hoofdinhoud" moet de eerste link zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 27. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Op elke pagina is de skiplink aanwezig. Als je inzoomt krijg je op een gegeven moment een aparte knop voor het menu.
  • Gevolg: Als je via de link "Naar hoofdnavigatiemenu" naar het menu gaat, kom je achter de menuknop te staan.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Mechanisme is beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 28. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is de skiplink om direct naar de hoofdinhoud te springen aanwezig. Deze komt echter na de kop (H1) terecht zodat je het begin van de content mist
  • Oorzaak: Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Gevolg: De skiplink om direct naar de hoofdinhoud te springen aanwezig komt ena de kop (H1) terecht zodat je het begin van de content mist
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Mechanisme is beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 29. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de PDF 1578920251aanvraagformulier_oude_dorp_2020_BALIE.pdf is een titel gevuld met de hele eerste alinea van het formulier.
  • Oorzaak: Te lange titel
  • Gevolg: De naam van het document is daardoor niet duidelijk genoeg.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Te lange titels aanpassen en voorkomen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 30. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage is bovenin een zoekknop aanwezig. Als je op de knop drukt verschijnt er een soort popup met zoekfunctionaliteit. Je kunt hier doorheen tabben, maar je komt er op een gegeven moment uit en kan dan vervolgens doornavigeren onder de popup door.
  • Oorzaak: Focus blijft niet binnen pop up.
  • Gevolg: Je kunt door de zoekfunctionaliteit tabben maar je komt er op een gegeven moment uit en kan dan vervolgens doornavigeren onder de popup door.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Zorg ervoor dat de focus binnen de popup blijft, tot de bezoeker kiest om de popup te sluiten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 31. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op elke pagina verschijnt een menuknop bij een lagere schermresolutie. Als je met het toetsenbord dit menu opent moet je eerst 2x de tabtoets gebruiken om dan pas in het menu te belanden. Je verwacht dat bij het openen, je direct in het menu terecht komt.
  • Oorzaak: Onduidelijke focus
  • Gevolg: Je komt niet direct in het menu.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Zorgen dat je direct in het hoofdmenu terecht komt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 32. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle links hebben een duidelijk linkdoel. Op de pagina https://www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/publicatie/organisatie_contact-en-openingstijden staan op 2 plekken social-medialinks. De links om de pagina te delen hebben korte namen, zoals "facebook". Geef deze knoppen om te delen een naam waarmee duidelijk is wat de bedoeling is van de knop. Een title-attribuut is niet voldoende.
  • Oorzaak: Er is geen betekenisvolle link meegegeven.
  • Gevolg: Het linkdoel kan niet goed bepaald worden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 33. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel. Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-… wordt onder het kopje "Kosten" een tabel gebruikt. De eerste 2 kolommen bevat bedragen waarvan het niet voor iedereen duidelijk is dat dit de 2 grensbedragen zijn (vanaf/tot en met).
  • Oorzaak: Er is geen duidelijke beschrijving meegegeven aan de kolommen
  • Gevolg: De eerste 2 kolommen bevat bedragen waarvan het niet voor iedereen duidelijk is dat dit de 2 grensbedragen zijn (vanaf/tot en met).
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Zorgen dat koppen en labels het onderwerp of doel beschrijven .
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 34. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Er is geen bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Gevolg: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is de focus niet of slecht zichtbaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Zorg voor voldoende zichtbaarheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 35. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven. Bij de 3 zoekfuncties is het label onduidelijk. Zoeken komt voor op de homepage bij de toptaken, in de kop als je op de zoekknop drukt, in de popup en op de zoekpagina. Het label luidt "Hoe kunnen wij u helpen" of "Vul hier uw zoekterm in".
  • Oorzaak: Het label is niet duidelijk vormgegeven.
  • Gevolg: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam niet de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Geef zoeken een duidelijk, eenduidige naam die ook in beeld getoond wordt zodat mensen met spraaksoftware dit veld eenvoudig kunnen aansturen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 36. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina whttps://www.aalsmeer.nl/visiting-aalsmeer/publicatie/visiting-aalsmeer-overview_flower-capital-of-the-world staat de hele tekst in het Engels. Alle navigatie en kop en footer zijn Nederlandstalig.
  • Oorzaak: Alle navigatie en kop en footer zijn Nederlandstalig.
  • Gevolg: Er worden twee talen gebruikt wat onduidelijkheid veroorzaakt bij hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Deze contentis in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 37. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage bevindt zich bovenin de Zoeken-knop. Als je op de knop drukt krijg je een zoekscherm. Het label van het invoerveld luidt hier "zoeken". Op de homepage zelf staat in het midden van het scherm dezelfde zoekfunctionaliteit/ Hier luidt het label "Hoe kunnen wij u helpen?". Dat zijn verschillende namen voor dezelfde functie. Ook de knoppen bij zoeken verschilt; bovenin is de knop in de code een link waaraan een role="button" is toegekend. Dit moet een knop zijn, en gebruik daarom ook het button-element zodat de knop ook in alle opzichten werkt als een knop. Wees ook consequent met de vorm van de knop. Zo is de knop met de loep bovenin een knop om een popup te openen; vlak onder de 8 toptaken is de loep een knop om te zoeken en in de popup is de loep slechts decoratief. Daar verschijnt een paarse knop "Zoeken".
  • Oorzaak: Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden niet consistent geïdentificeerd.
  • Gevolg: Het is niet duidelijk welk component het is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 38. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage is direct onder zoeken een knop "Sluit toptaken". Als je deze sluit krijgt de knop een andere naam, namelijk "Veel gezocht". Gebruik de term 'Toptaken' of 'Veel gezocht' consequent. Vermijd overigens het gebruik van title op knoppen en links.
  • Oorzaak: Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden niet consistent geïdentificeerd.
  • Gevolg: Het is niet duidelijk welk component het is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 39. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld. Als je zoekt op een woord die niet bestaat op de website aalsmeer.nl krijg je een melding dat er niks gevonden is. Het gezochte woord staat hier niet bij, waardoor het voor de bezoeker lastig is om te constateren waarop gezocht is en of er mogelijk een typefout gemaakt is. Ook als er wel resultaten zijn, kan je niet zien op welk woord je gezocht hebt.
  • Oorzaak: technische vormgeving.
  • Gevolg: De fout wordt niet tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 40. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag zijn verplichte velden aanwezig. Als je het veld "Stel hier uw vraag" niet invult en doorgaat verschijnt er een foutmelding. Die is goed. De verbetersuggestie ontbreekt echter. Zet hier dus bij "Vul het veld in."
  • Oorzaak: De verbetersuggestie wordt niet automatisch ontdekt.
  • Gevolg: Er worden geen suggesties aan de gebruiker geleverd.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 41. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als je het formulier verstuurd, verschijnt er een bevestiging. In deze bevestiging worden niet alle ingevulde gegevens getoond. Deze zijn daarom ook niet achteraf te controleren om te wijzigen.
  • Oorzaak: Niet alle ingevulde gegevens worden getoond.
  • Gevolg: Ingevulde gegevens zijn niet te controleren.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 42. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's komen elementen/content voor die niet geïmplementeerd is met opmaaktalen en hebben elementen geen volledige begin- en eindtags, zijn elementen niet genest volgens hun specificatie, bevatten elementen dubbele attributen en zijn niet alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Onjuist gebruik html.
  • Gevolg: Door onjuist gebruik kan voorleessoftware content/elementen niet bepalen of lezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 43. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: In de codering is een verkeerde rol toegekend.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan niet de naam of rol bepalen van het component.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Voor alle componenten dient hulpsoftware naam en rol te kunnen bepalen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Aalsmeer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123