Verklaring van www.dewolden.nl

Status toegankelijkheid https://www.dewolden.nl/

Gemeente De Wolden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 26-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente De Wolden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.dewolden.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente De Wolden is beschikbaar via de link https://www.dewolden.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente De Wolden gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.dewolden.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente De Wolden is gevorderd met de toegankelijkheid van www.dewolden.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente De Wolden .
Functie: Eenheidsmanager Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@dewolden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

 

Aanvullende informatie van Gemeente De Wolden

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.dewolden.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.dewolden.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente De Wolden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/dewolden.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente De Wolden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina www.dewolden.nl/afspraak-maken (stap 'Datum en tijd') is een overzicht van beschikbare momenten. De vinkjes en kruisjes die aangeven of er tijd beschikbaar is in de ochtend, middag of avond hadden geen alternatieve tekst, waardoor deze informatie niet beschikbaar is voor screenreadergebruikers. Er is inmiddels een tekst toegevoegd, maar geeft nog onvoldoende aan wat bedoeld wordt in het overzicht.

  • Gevolg:

   Doordat de iconen vinkjes en kruisjes onvoldoende tekstuele uitleg krijgen (in de alternatieve tekst) is het voor screenreadergebruikers mogelijk niet voldoende duidelijk welke momenten en tijden er beschikbaar zijn.

  • Alternatief:

   Het is mogelijk om telefonisch een afspraak in te plannen.

  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bij 'Melding doen' wordt een PDF naar de invuller gestuurd met de antwoorden. Deze PDF is niet gecodeerd. Hierdoor is de structuur van de inhoud niet te bepalen met hulpsoftware. Dit geldt ook voor de PDF 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).'.

  • Gevolg:

   De PDF documenten zijn niet volledig toegankelijk opgebouwd, waardoor de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld inhoud van tabellen) niet te bepalen is voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen (de PDF is een uitkomst van formulierengenerator)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2023
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina wordt bij een resolutie van 320px breed <h1>- en <h2>-koppen met lange woorden niet volledig getoond. Zie als voorbeeld : www.dewolden.nl/privacyverklaring. De kop ‘Privacyverklaring’ en de kop met ‘Gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ vallen gedeeltelijk buiten beeld.

  • Gevolg:

   Gebruikers die inzoomen (400%) zullen bepaalde lange koppen niet kunnen lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het online team let op de lengte van koppen en woorden. Zo is de kop ‘Gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ aangepast naar 'Onderzoek gegevensbescherming'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Bij een schermresolutie van 320px breed (viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400%) en het aanpassen van de tekstafstand, is onder andere de placeholder in de zoekbalk niet meer volledig leesbaar.

  • Gevolg:

   Gebruikers die inzoomen (400%) zullen bepaalde functies niet goed kunnen zien of gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.dewolden.nl/wmo-ondersteuning-aanmelden zijn radiobuttons en checkboxen in het formulier niet toegankelijk met toetsenbord. Ze zijn verborgen met de CSS-regel ‘visibility: hidden;’ en vervangen door een afbeelding van een radiobutton of een checkbox. Zorg ervoor dat de radiobuttons en checkbozen toegankelijk zijn voor gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware of van het toetsenbord. Ook het uittreksel burgerlijke stand op www.dewolden.nl/uittreksel-burgerlijke-stand-aanvragen is niet met toetsenbord aan te vragen. Dit is grotendeels opgelost. De radiobuttons werken, echter met pijltoetsen verspringt de focus wel eens naar een verkeerde plek.

   De tool voor het invullen van de geboortedatum van de gebruiker op pagina www.dewolden.nl/afspraak-maken is niet toetsenbordtoegankelijk. Dit is bijvoorbeeld te omzeilen door een invulinstructie te geven hoe de datum ingevuld moet worden als toegankelijk alternatief. Zo werkt invullen van '19/1/1961' bijvoorbeeld niet. Dit is deels opgelost, maar de kalender is nog niet bereikbaar met toetsenbord. Afhankelijk van waar het veld op het scherm staat verschijnt de kalender boven of onder het invulveld. Als de kalender eronder verschijnt is niet te zien wat je moet invullen. Zorg dat de instructie altijd in beeld is of maak het kalendertje toetsenbordtoegankelijk (let op, in de kalender zitten meer toegankelijkheidsissues).

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van het gebruik van het toetsenbord zullen bepaalde onderdelen van de website niet kunnen gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op de pagina www.dewolden.nl/uittreksel-burgerlijke-stand-aanvragen werd bovenin het scherm een melding geplaatst 'Uw inlog is nog 15 minuten actief'. Elke minuut wijzigt het aantal minuten. Deze melding is verdwenen waardoor de timing niet meer is aan te passen en je stilletjes wordt uitgelogd.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van een schermlezer, zullen niet zien dat ze zijn uitgelogd van DigiD.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.dewolden.nl/wmo-ondersteuning-aanmelden is de focus slecht zichtbaar bij de stap 'Bijlagen' op de knop om een bijlage te kiezen. (getest in Firefox)

   Op veel plekken is de focus slecht zichtbaar. Dit jaar verschijnt een nieuwe aanvulling op WCAG 2.1, namelijk WCAG 2.2. In deze versie zullen de regels rondom focuszichtbaarheid strikter worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van een schermlezer, weten niet waar op de pagina ze zich bevinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bij 'Melding doen' wordt een PDF naar de invuller gestuurd met de antwoorden. Deze PDF heeft geen taalinstelling naar Nederlands in de eigenschappen van het document.

  • Gevolg:

   De PDF documenten zijn niet volledig toegankelijk opgebouwd, waardoor de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld inhoud van tabellen) niet te bepalen is voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen. PDF is een uitkomst van de formulierengenerator.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2023
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bij de stap ‘Onderwerp’ in het formulier op pagina www.dewolden.nl/afspraak-maken wordt een algemene foutmelding bovenin het formulier getoond. Deze luidt: “Let op: de gemarkeerde velden zijn niet goed ingevuld”. Deze melding wordt niet altijd voorgelezen door hulpsoftware. Dat komt omdat deze alert concurreert met het element waar de focus op staat, namelijk de knop ‘Volgende pagina’. Zorg ervoor dat het duidelijk is welke meldingen bij welke formuliervelden horen. Een mogelijke oplossing is om een algemene foutmelding bovenin de formulieren te plaatsen en deze uit te breiden met de foutmeldingen op de velden. Noem daarbij de naam van het veld en datgene wat fout gaat. De foutmeldingen onderaan de formuliervelden kunnen wel blijven staan. Verwijder dan wel het aria-attribuut role=”alert” en zorg ervoor dat de meldingen programmatisch gekoppeld zijn met de formuliervelden. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan met het aria-attribuut “aria-describedby”. Dit is grotendeels opgelost, echter het attribuut aria-describedby is geplaatst op de foutmelding. Dit moet omgekeerd. De foutmelding krijgt een unieke id en op de input wordt een aria-describedby geplaatst. Ook ontbreken bij sommige velden de foutmelding. Een foutmelding bij een foutieve datum is bijvoorbeeld: 'De datum is niet goed ingevuld.' Vul deze foutmelding aan met een hint om de datum correct in te vullen (dat staat er al) en een instructie: 'Vul een geldige datum in.'. Dit geldt ook voor andere velden zoals e-mailadres.

   Wanneer in het formulier www.dewolden.nl/afspraak-maken (stap 'Uw gegevens') in het veld 'Geboortedatum' geen of een niet correcte datum wordt ingevoerd dan wordt er geen foutmelding gegeven. Dit is voor alle gebruikers een probleem, en wordt daarom onder dit succescriterium niet afgekeurd.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een schermlezer krijgen niet de juiste informatie terug bij een foutieve invoer van bijvoorbeeld een formulier.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Wanneer in het veld ‘Huisnummer’ in het formulier op pagina www.dewolden.nl/wmo-ondersteuning-aanmelden een niet numerieke waarde wordt ingegeven bijv. 12a”, dan verschijnt de melding “Ongeldige komma getal”. De foutmelding is niet correct, en geeft niet aan wat er aan de hand is. In combinatie met SC 3.3.1 is een correcte foutmelding en verbetersuggestie: "Het veld huisnummer is niet correct ingevuld. Dit veld mag alleen uit cijfers bestaan." Wanneer in het veld 'E-mailadres' een ongeldige waarde wordt ingevoerd, dan verschijnt de foutmelding: "Ongeldig e-mailadres". Een suggestie die aangeeft hoe het veld dan wel dient ingevuld te worden ontbreekt hier. Dit probleem kan ook op andere velden en formulieren van toepassing zijn. Dit is grotendeels opgelost. Voor e-mailadres geldt dat er nog geen verbetersuggestie wordt gegeven, bijvoorbeeld als het '@' ontbreekt. Geef dan de melding dat een e-mailadres een @-teken moet bevatten. Dit ontbreekt ook bij Afspraak maken. Ook bij het telefoonnummer is onvoldoende hulp om je fout te verbeteren. Zo wordt dit telefoonnummer niet geaccepteerd: '010 4047000'.

  • Gevolg:

   De gebruiker krijgt onvoldoende hulp om zijn/haar invoer te verbeteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de zoekresultatenpagina www.dewolden.nl/zoeken staan onderaan blokjes met cijfers erin om aan te geven op welke pagina de bezoeker is. Visueel is dit aangegeven met een donkere kleur van het blokje. Blinden en slechtzienden zien deze informatie niet of slecht. Gebruik aria-current=page of een verborgen tekst 'Huidige pagina' om ook aan hulpsoftware duidelijk te maken op welke pagina de gebruiker is. Dit geldt ook voor de huidige pagina in het afspraak maken proces op onder andere pagina www.dewolden.nl/afspraak-maken. Voor deze pagina's is het opgelost, echter op de volgende pagina nog niet: www.dewolden.nl/wmo-ondersteuning-aanmelden

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend zijn kunnen niet zien op welke pagina ze zich bevinden bij bijvoorbeeld een zoekresultaat met meerdere pagina's of bij afspraak maken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente De Wolden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209