Verklaring van Website van het CBR waaronder ook MijnCBR

Status toegankelijkheid https://www.cbr.nl

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website van het CBR waaronder ook MijnCBR.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die deel uitmaken van deze website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen is beschikbaar via de link https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/toegankelijkheid.htm

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Website van het CBR waaronder ook MijnCBR gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen is gevorderd met de toegankelijkheid van Website van het CBR waaronder ook MijnCBR en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen .
Functie: Manager communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/toegankelijkheid.htm(externe link).

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Website van het CBR waaronder ook MijnCBR : voldoet gedeeltelijk

De website Website van het CBR waaronder ook MijnCBR is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/toegankelijkheid/bevindingenrapport-pre-scan-digitale-toegankelijkheid.htm
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
  • Oorzaak: Redactioneel zijn niet alle afbeeldingen voorzien van een alttekst
  • Gevolg: Niet tekstuele componenten worden niet opgelezen
  • Alternatief: Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.
  • Maatregel: Door Altteksten verplicht te stellen bij nieuwe content en bestaande content aan te vullen. Alle content moet worden nagelopen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: ID-attributen niet uniek. Binnen de navigatie heeft zowel het hoofdmenu als het submenu hetzelfde id=”navigation”.
  • Oorzaak: Door aanpassingen in de vormgeving van de navigatie is dit onjuist geïmplementeerd.
  • Gevolg: Browser kan onderscheid niet maken
  • Alternatief: Voorzie de het submenu van een andere id
  • Maatregel: aanpassing van de geïmplementeerde vormgeving, moet nog uitgerold
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Invoervelden in formulieren (mijn CBR, maar ook ‘Heeft u een vraag’) geven geen indicatie van het doel
  • Oorzaak: Deze richtlijn is nieuw in WCAG 2.1. De meeste formulieren zijn gerealiseerd in 2018, toen gold nog WCAG2.0. De indicatie functie (expliciet ‘ autocomplete=”off” ‘ meegeven in de code) was ten tijde van realisatie geen standaard onderdeel van het formulier.
  • Gevolg: Browser kan niet herkennen of de inhoud van dit formulier automatisch kan worden gevuld.
  • Alternatief: Voorzie de formuliervelden van een label ‘autocomplete’ met een waarde voor de velden (telephonenumber etc.), voor zover mogelijk, anders ‘ autocomplete=”off” ‘ meegeven in de code.
  • Maatregel: Leverancier moet dit oplossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: de iFrames op de verschillende Contactpagina’s hebben geen titel
  • Oorzaak: de leverancier van de inhoud van deze iFrames kan dit niet aanpassen
  • Gevolg: De inhoud van het iFrame kan niet worden overgeslagen
  • Alternatief: de hele inhoud van het iFrame vervangen door een correct formulier
  • Maatregel: Er zullen formulieren gemaakt moeten worden vanuit het CMS die wel voldoen aan de webrichtlijnen. De ingevulde gegevens komen dan in de applicatie die nu de inhoud van het iFrame levert.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: Pagina's met dezelfde titel.
  • Oorzaak: Door import uit andere systemen zijn er meerdere pagina's met dezelfde titel.
  • Gevolg: Voor bezoekers is daardoor in de zoekresultaten moeilijk onderscheid te maken
  • Alternatief: Het kruimelpad wordt getoond in het zoekresultaat, waardoor het relevante verschil duidelijk is.
  • Maatregel: Opschonen van de paginatitels in het bronsysteem
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123