Verklaring van Website van het CBR waaronder ook MijnCBR

Status toegankelijkheid https://www.cbr.nl

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website van het CBR waaronder ook MijnCBR.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen is beschikbaar via de link https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/toegankelijkheid.htm

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Website van het CBR waaronder ook MijnCBR van Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen .
Functie: Manager communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/toegankelijkheid.htm(externe link).

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

In maart 2020 is op verzoek van CBR onderzoek uitgevoerd (oplevering rapport op 25 maart) naar de toegankelijkheid van de website www.cbr.nl en het MijnCBR daarbinnen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de leverancier van het CMS, waarbij alle 50 richtlijnen van niveau A en AA zijn meegenomen in het onderzoek.

In het rapport zijn afwijkingen geconstateerd op de toegankelijkheidseisen.  De afwijkingen die in het rapport naar voren zijn gekomen zijn grotendeels opgelost. De overgebleven afwijkingen zijn in deze verklaring opgenomen en hiervoor worden oplossingen gerealiseerd. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Website van het CBR waaronder ook MijnCBR : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Website van het CBR waaronder ook MijnCBR is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

  • Oorzaak:

   Redactioneel zijn niet alle afbeeldingen voorzien van een alttekst

  • Gevolg:

   Niet tekstuele componenten worden niet opgelezen

  • Alternatief:

   Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

  • Maatregel:

   Door Altteksten verplicht te stellen bij nieuwe content en bestaande content aan te vullen. Alle content moet worden nagelopen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   ID-attributen niet uniek. Binnen de navigatie heeft zowel het hoofdmenu als het submenu hetzelfde id=”navigation”.

  • Oorzaak:

   Door aanpassingen in de vormgeving van de navigatie is dit onjuist geïmplementeerd.

  • Gevolg:

   Browser kan onderscheid niet maken

  • Alternatief:

   Voorzie de het submenu van een andere id

  • Maatregel:

   aanpassing van de geïmplementeerde vormgeving, moet nog uitgerold

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Invoervelden in formulieren (mijn CBR, maar ook ‘Heeft u een vraag’) geven geen indicatie van het doel

  • Oorzaak:

   Deze richtlijn is nieuw in WCAG 2.1. De meeste formulieren zijn gerealiseerd in 2018, toen gold nog WCAG2.0. De indicatie functie (expliciet ‘ autocomplete=”off” ‘ meegeven in de code) was ten tijde van realisatie geen standaard onderdeel van het formulier.

  • Gevolg:

   Browser kan niet herkennen of de inhoud van dit formulier automatisch kan worden gevuld.

  • Alternatief:

   Voorzie de formuliervelden van een label ‘autocomplete’ met een waarde voor de velden (telephonenumber etc.), voor zover mogelijk, anders ‘ autocomplete=”off” ‘ meegeven in de code.

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   de iFrames op de verschillende Contactpagina’s hebben geen titel

  • Oorzaak:

   de leverancier van de inhoud van deze iFrames kan dit niet aanpassen

  • Gevolg:

   De inhoud van het iFrame kan niet worden overgeslagen

  • Alternatief:

   de hele inhoud van het iFrame vervangen door een correct formulier

  • Maatregel:

   Er zullen formulieren gemaakt moeten worden vanuit het CMS die wel voldoen aan de webrichtlijnen. De ingevulde gegevens komen dan in de applicatie die nu de inhoud van het iFrame levert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Pagina's met dezelfde titel.

  • Oorzaak:

   Door import uit andere systemen zijn er meerdere pagina's met dezelfde titel.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers is daardoor in de zoekresultaten moeilijk onderscheid te maken

  • Alternatief:

   Het kruimelpad wordt getoond in het zoekresultaat, waardoor het relevante verschil duidelijk is.

  • Maatregel:

   Opschonen van de paginatitels in het bronsysteem

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209