Verklaring van www.hoogeveen.nl

Status toegankelijkheid https://www.hoogeveen.nl/

Gemeente Hoogeveen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 26-01-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Hoogeveen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.hoogeveen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Hoogeveen is beschikbaar via de link https://www.hoogeveen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Hoogeveen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.hoogeveen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Hoogeveen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.hoogeveen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Hoogeveen .
Functie: Eenheidsmanager Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@hoogeveen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie van Gemeente Hoogeveen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.hoogeveen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.hoogeveen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hoogeveen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/hoogeveen.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Hoogeveen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina www.hoogeveen.nl/afspraak-maken (stap 'Datum en tijd') is een overzicht van beschikbare momenten. De vinkjes en kruisjes die aangeven of er tijd beschikbaar is in de ochtend, middag of avond hadden geen alternatieve tekst, waardoor deze informatie niet beschikbaar is voor screenreadergebruikers. Er is inmiddels een tekst toegevoegd, maar geeft nog onvoldoende aan wat bedoeld wordt in het overzicht.

  • Gevolg:

   Doordat de iconen vinkjes en kruisjes onvoldoende tekstuele uitleg krijgen (in de alternatieve tekst) is het voor screenreadergebruikers mogelijk niet voldoende duidelijk welke momenten en tijden er beschikbaar zijn.

  • Alternatief:

   Het is mogelijk om telefonisch een afspraak in te plannen.

  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bij 'Melding doen' wordt een PDF naar de invuller gestuurd met de antwoorden. Deze PDF is niet gecodeerd. Hierdoor is de structuur van de inhoud niet te bepalen met hulpsoftware.

   Het PDF-document www.hoogeveen.nl/fileadmin/hoogeveen/PDF/Collegebesluiten/2020/34._01-09-2020/2589pub.pdf is niet gecodeerd. Hierdoor is de structuur van de inhoud niet te bepalen met hulpsoftware.

   Het PDF-document www.hoogeveen.nl/fileadmin/hoogeveen/PDF/Organisatie/… is gecodeerd, echter:

   Sommige koppen kloppen niet, zoals de kop 'Wettelijke grondslag' onder 'Paragraaf 1 Algemene bepalingen' is gecodeerd als kopniveau 1 terwijl je hier niveau 2 of 3 zou verwachten. Op pagina 6 onder artikel 2.2 is de lijst gecodeerd als H4 (kopniveau 4).

   De betaling via Ogone kent meerdere toegankelijkheidsproblemen. Zie onderaan dit rapport.

  • Gevolg:

   De PDF documenten zijn niet volledig toegankelijk opgebouwd, waardoor de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld inhoud van tabellen) niet te bepalen is voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen voor wat betreft de PDF bestanden vanuit de formulierengenerator. Voor overige PDF-bestanden zal er een eenduidige werkwijze opgesteld worden.

   Ogone is een externe partij waar wij geen invloed op hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document ww.hoogeveen.nl/fileadmin/hoogeveen/PDF/Organisatie/… is gecodeerd. Echter de leesvolgorde is op sommige plekken niet goed. Zo wordt op pagina 4 het eerste blauwe blok als laatste voorgelezen op deze pagina.

  • Gevolg:

   De PDF documenten zijn niet volledig toegankelijk opgebouwd, waardoor de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld inhoud van tabellen) niet te bepalen is voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor PDF-bestanden moet er een eenduidige werkwijze opgesteld worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2023
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De tool voor het invullen van de geboortedatum van de gebruiker in het 2e scherm op pagina www.hoogeveen.nl/afspraak-maken is niet toetsenbordtoegankelijk. Dit is bijvoorbeeld te omzeilen door een invulinstructie te geven hoe de datum ingevuld moet worden als toegankelijk alternatief. Zo werkt invullen van '19/1/1961' bijvoorbeeld niet. Handmatig invullen werkt hier. Maar de kalender is nog niet bereikbaar met toetsenbord. Afhankelijk van waar het veld op het scherm staat verschijnt de kalender boven of onder het invulveld. Als de kalender eronder verschijnt is niet te zien wat je moet invullen. Zorg dat de instructie altijd in beeld is of maak het kalendertje toetsenbordtoegankelijk (let op, in de kalender zitten meer toegankelijkheidsissues).

   De radioknoppen om aan te geven voor wie iemand een aanvraag doet en of diegene een man of een vrouw is op pagina www.hoogeveen.nl/wmo-ondersteuning-aanmelden zijn niet toetsenbordtoegankelijk. Dat komt omdat er gebruik is gemaakt van aria-hidden=true. Deze velden zijn daarnaast ook nog eens verplicht, dus personen die alleen gebruik kunnen maken van een toetsenbord om het web te navigeren kunnen dit formulier niet invullen. Dit geldt ook voor de selectie van Relatie tot de persoon voor wie u een aanmelding doet (geen verplicht veld). Op pagina 2 van dit proces worden de selectieboxen Waarvoor wilt u een aanmelding doen? (verplicht veld) overgeslagen omdat ze niet toetsenbordtoegankelijk zijn. Ook het verplichte 'Ik verklaar dat ik alle vragen eerlijk en volledig heb beantwoord. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratiesysteem.' kan niet door toetsenbordgebruikers worden aangevinkt. Verbeter ook hier de HTML-code zodat hulpsoftware begrijpt wat er met de pagina gedaan kan worden. Dit is grotendeels opgelost. De radiobuttons zijn nu te bedienen, echter bij het met pijltoetsen selecteren verspringt de focus wel eens naar een verkeerde plek.

   Op de pagina www.hoogeveen.nl/uittreksel-burgerlijke-stand-aanvragen op het scherm Soort uittreksel kon je met toetsenbord geen keuze maken. Nu werkt dat wel, maar sommige toetsen werken nog niet helemaal goed op de je-neevraag. Je wordt dan soms naar het volgende scherm gestuurd zonder die keuze gemaakt te hebben. Ook verspringt de focus soms raar met de pijltoets en kan je door de groep radiobuttons navigeren met de tabtoets, terwijl je er dan enkel in de groep moet komen en direct weer verlaten als je de Tabtoets gebruikt.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van het gebruik van het toetsenbord zullen bepaalde onderdelen van de website niet kunnen gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op de pagina www.hoogeveen.nl/uittreksel-burgerlijke-stand-aanvragen werd bovenin het scherm een melding geplaatst 'Uw inlog is nog 15 minuten actief'. Elke minuut wijzigt het aantal minuten. Deze melding is verdwenen waardoor de timing niet meer is aan te passen en je stilletjes wordt uitgelogd.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van een schermlezer, zullen niet zien dat ze zijn uitgelogd van DigiD.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de documenteigenschappen van het PDF-document www.hoogeveen.nl/fileadmin/hoogeveen/PDF/Collegebesluiten/2020/34._01-09-2020/2589pub.pdf ontbreekt de titel. Geef het document een goede beschrijvende naam.

  • Gevolg:

   De PDF documenten zijn niet volledig toegankelijk opgebouwd, waardoor de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld inhoud van tabellen) niet te bepalen is voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor PDF-bestanden moet er een eenduidige werkwijze opgesteld worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2023
 7. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.hoogeveen.nl/melding-doen is niet duidelijk hoe je je fout kan verbeteren in het veld 'Waar gaat uw melding over?'. In de volgende stap wordt ook onvoldoende informatie gegeven. Ook de andere formulieren bevatten in het algemeen onvoldoende informatie voor bezoekers om de fout te herstellen. Dit is deels opgelost. Voorbeelden waar nog onvoldoende ondersteuning wordt geboden: E-mailadres, als je bijvoorbeeld geen apenstaartje hebt gebruikt of telefoonnummer als je het nummer schrijft als '0528 - 29 19 19'.

  • Gevolg:

   De gebruiker krijgt onvoldoende hulp om zijn/haar invoer te verbeteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
   • Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
   • Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.
  • Oorzaak:

   Bij 'Uitreksel burgerlijke stand aanvragen' kan je de betaling annuleren. Je komt dan op een scherm met de kop 'Betaling geannuleerd'. Hier is er niet een directe mogelijkheid om naar de laatste stap terug te gaan om opnieuw de betaling uit te voeren als je iets verkeerd hebt gedaan. Je moet altijd helemaal opnieuw beginnen met het invullen van de aanvraag.

  • Gevolg:

   De gebruiker moet helemaal opnieuw beginnen met het invullen van de aanvraag.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Hoogeveen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209