Verklaring van Gemeente Epe

Status toegankelijkheid
https://www.epe.nl

Gemeente Epe is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 09-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Epe streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Epe.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Epe is beschikbaar via de link https://www.epe.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Epe gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Epe gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Epe is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Epe en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Epe .
Functie: Teamleider Advies en Administratie gemeente Epe.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [webmaster@epe.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Epe

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Epe : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Epe is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Epe dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.epe.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Epe dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.
  • Oorzaak: De img afbeelding van E=herkenning mist een alt attribuut. Zie https://mijn.epe.nl
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: De zoekresultaten staan in een UL lijst. Deze lijst mag alleen maar uit LI elementen bestaan, en dat is nu niet het geval. Op de volgende pagina staan koppen die niet als HTML kop (zoals H4) zijn opgemaakt. In de helpteksten van het formulier 'Melding openbaar ruimte' heeft een te laag komen lijsten voor die niet als HTML lijst zijn opgemaakt. Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Zie de managementsamenvatting voor een toelichting. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden.
  • Gevolg: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Er is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden. Bij het oplossen van dit probleem kunnen wel weer nieuwe problemen ontstaan in de toegankelijkheid.
  • Alternatief: Voor PDF documenten is een tijdelijke uitzondering van kracht. Zie de managementsamenvatting voor een toelichting.
  • Maatregel: Direct in de UL staat een DIV element. Plaats dit element buiten de UL. Gebruik correcte lijstopmaak, Maak alle koppen correct op, gebruik de juiste codering voor datatabellen. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald.
  • Oorzaak: In het formulier is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan.
  • Gevolg: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: Auto-complete functionaliteit toevoegen op diverse velden.
  • Maatregel: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: De focus van de waarderingsiconen in de feedback functie wordt enkel met kleur zichtbaar gemaakt.
  • Gevolg: Hier ontbreekt een focusborder of andere duidelijke hint dat de focus op een van de drie iconen staat.
  • Alternatief: Het is van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.
  • Maatregel: Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint. Bied informatie over de verkeerd ingevulde formuliervelden niet alleen door middel van kleur (“de rode velden zijn verkeerd ingevuld”), maar ook tekstueel.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies nadat de gebruiker inzoomt.
  • Oorzaak: Geen juiste dimensies gebruikt.
  • Gevolg: Als de 404 pagina wordt bekeken in een scherm van 320px breed dan moet er horizontaal en verticaal gescrolt worden om alle content te kunnen zien. Als de Raadsinformatie site wordt bekeken in een scherm van 320px breed dan valt het logo deels weg (het logo valt deels achter de zoekbalk). Zie https://epe.raadsinformatie.nl/
  • Alternatief: Zorg ervoor dat er maar op 1 manier (verticaal) gescrolt hoeft te worden. Zie https://www.epe.nl/dezepaginabestaatniet
  • Maatregel: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies. Voorbeeld van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.
  • Oorzaak: Het sluitknopje in het dialoog venster van https://afspraken.epe.nl/Portaal/ heeft een te laag contrast. Het I icoon in het formulier 'Melding openbaar ruimte' heeft een te laag contrast van 1,9:1, minimaal is 3:1 nodig. Zorg er voor dat het groenachtige voldoende contrast krijgt. Zie https://mijn.epe.nl/zaak/create/webformulier?sessreset=1&create_entry=1&jstrigger=extern&ztc_aanvrager_id=betrokkene-natuurlijk_persoon-44807&zaaktype_name=Melding+openbare+ruimte&create=1&betrokkene_type=preset_client&ztc_aanvrager_type=unknown&ztc_natuurlijk_persoon-44807&ztc_trigger=extern De randen van de invoervelden hebben een te laag contrast van 1,9:1. Minimaal is 3:1 nodig. Zie https://mijn.epe.nl/zaak/create/webformulier?sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-44807&zaaktype_id=207&afronden=1 en https://mijn.epe.nl/zaak/create/webformulier?sessreset=1&create_entry=1&jstrigger=extern&ztc_aanvrager_id=betrokkene-natuurlijk_persoon-44807&zaaktype_name=Melding+openbare+ruimte&create=1&betrokkene_type=preset_client&ztc_aanvrager_type=unknown&ztc_natuurlijk_persoon-44807&ztc_trigger=extern
  • Gevolg: Te weinig contrast.
  • Alternatief: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.
  • Maatregel: Contrastverhouding aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer door via de muis of toetsenbord focus aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden specifieke eisen.
  • Oorzaak: Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen.
  • Gevolg: Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen.
  • Alternatief: Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden de volgende zaken: sluiten, aanwijzen.
  • Maatregel: Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.
  • Oorzaak: De tekst in de knop 'PDF' (onder de knop 'Export') heeft een te laag contrast van 2,6:1. Minimaal is 4,5:1 nodig. Zie https://epe.raadsinformatie.nl/vergadering/673542/Commissie%20Omgeving%20en%20Financi%C3%ABn%2010-09-2020
  • Gevolg: Niet voldoende contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst niet goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Meet contrast en pas dit aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Als de pagina is ingezoomed of verkleind dan is de feedback dialoog venster niet volledig zichtbaar en dus bedienbaar. Als de 'groter' functie is geactiveerd dan valt de feedback knop deels buiten beeld. Als de Raadsinformatie site wordt bekeken in een klein of ingezoomd scherm (200%) dan valt het logo deels weg (het logo valt deels achter de zoekbalk). Zie https://epe.raadsinformatie.nl/
  • Gevolg: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.
  • Maatregel: De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, kan de sneltoets worden uitgezet of opnieuw worden toegewezen aan bijv. Ctrl of Alt toets.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.epe.nl/ondernemen/recreeren-en-wonen_42845/ is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Gevolg: Deze videospeler maakt gebruik van bediening door sneltoetsen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: De link naar de hoofdcontent dient de eerste link van een pagina zijn. Dit komt op elke pagina van de hoofdsite (https://www.epe.nl/) voor. Ook de skiplink op de raadsinformatie site is niet de eerste link in de volgorde. Zie https://epe.raadsinformatie.nl
  • Gevolg: De skiplink naar de hoofdcontent is pas de tweede link.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Zorg ervoor dat blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers blokken herhalende content kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: Als een van de twee knoppen 'Contrast' en 'Groter' wordt geactiveerd verspringt de focus naar het begin van de pagina. Dat is niet toegestaan, zorg dat de focus niet zomaar naar een andere plek gaat.
  • Gevolg: Dat is niet toegestaan, zorg dat de focus niet zomaar naar een andere plek gaat.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: In het nieuwsoverzicht staan een aantal berichten met afbeeldingen. Deze afbeeldingen staan in een link en missen het linkdoel omdat de afbeeldingen geen duidelijke alt tekst hebben. De zes blokken met nieuws items op de homepage bevatten links zonder linktekst. Op elke pagina is een link zonder naam en inhoud. Deze link zit net boven het hoofdmenu.
  • Gevolg: Een blinde bezoeker weet niet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: De focus is niet zichtbaar op de knoppen 'Contrast' en 'Groter'. Zie onder andere de pagina https://www.epe.nl/in-epe/actueel_41624/
  • Gevolg: Het is niet visueel zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Technische aanpassing van de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een component met een label dat tekst of afbeeldingen van tekst bevat, bevat de naam met de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: De naam van het zoekveld luidt “Zoeken”; de zichtbare tekst luidt "Waar kunnen wij u mee helpen?".
  • Gevolg: Met spraaksoftware is dit invoerveld daardoor niet te bedienen.
  • Alternatief: Geef het invoerveld de naam van de knop die zichtbaar is. Zie https://www.epe.nl/
  • Maatregel: Geef het invoerveld de naam Zoeken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: De taal van de volgende pagina is niet ingesteld. Zie https://mijn.epe.nl/pip/login en https://mijn.epe.nl/zaak/create/webformulier?sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-44807&zaaktype_id=207&afronden=1. Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Zie de managementsamenvatting voor een toelichting.
  • Gevolg: De hulpsoftware kan de informatie uit het bestand in de correcte taal niet overdragen aan de bezoeker.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Taal instellen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Het is visueel duidelijk welke twee opties (Relevantie en Meest recent) van 'sorteer op' is geselecteerd maar dit is niet in de code aangegeven.
  • Gevolg: Voor voorleessoftware is de status niet bekend.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Voeg dit toe in de code.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol of eigenschappen, zodat de berichten aan de gebruiker getoond kunnen worden zonder dat deze de focus krijgen.
  • Oorzaak: De foutmelding van het feedback formulier is een statusbericht. Aangezien de focus niet direct op de foutmelding staat moet deze worden voorgelezen. Deze statusmelding kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald.
  • Gevolg: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Opmaaktaal in statusberichten verwerken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De toegankelijkheid moet in de gemeente Epe nog deel uit gaan maken van onze inkoopvoorwaarden. We zijn hiervoor al in gesprek met de afdeling. Afspraken over toegankelijkheid zijn nog niet contractueel vastgelegd, maar pakken we integraal aan. We leiden de medewerkers op om meer kennis en vaardigheden te krijgen door schrijfcursussen te organiseren. Dit doen we ook voor het schrijven voor het web.
  • Oorzaak: Er is nog niet voldoende aandacht en commitment binnen de organisatie. Het is een groot project.
  • Gevolg: Een gemeente die nog niet voor iedereen toegankelijk is.
  • Alternatief: Is niet beschikbaar.
  • Maatregel: Schrijfcursussen organiseren. C-factor. Opnemen in de inkoopvoorwaarden. Continue proces. Organisatie meenemen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Epe heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707