Verklaring van Erfgoed Oost Achterhoek

Status toegankelijkheid https://erfgoedoostachterhoek.nl

Gemeente Oost Gelre is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oost Gelre streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Erfgoed Oost Achterhoek.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oost Gelre is beschikbaar via de link https://www.oostgelre.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oost Gelre gepubliceerde informatie blijkt dat de website Erfgoed Oost Achterhoek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oost Gelre is gevorderd met de toegankelijkheid van Erfgoed Oost Achterhoek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oost Gelre .
Functie: Teamhoofd Informatiemanagement.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@oostgelre.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie van Gemeente Oost Gelre

N.a.v.  een onderzoek voor de website Erfgoedoostachterhoek.nl zijn veel verbeterpunten gevonden en verholpen.

Uit vervolgonderzoek bleek dat al veel issues zijn opgelost. Er zijn echter nog een paar issues die verholpen moeten worden. Die issues worden komend voorjaar voor een aantal van onze websites tegelijk opgelost. Naar verwachting zal dit half 2023 afgerond zijn.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 09-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Erfgoed Oost Achterhoek : voldoet gedeeltelijk

De website Erfgoed Oost Achterhoek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oost Gelre dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://erfgoedoostachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/WCAG-2.1-Inspectie-erfgoedoostachterhoek.nl-en-ombudsmanoostgelre.nl-Niveau-AA-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oost Gelre dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Een aantal afbeeldingen hadden geen juist tekstalternatieven (Alt teksten) gekregen. Daarnaast staan onder de kop “Foto’s” meerdere afbeeldingen, welke als link fungeren om de afbeelding te vergroten. Deze afbeeldingen hebben het aria-label “Afbeelding” meegekregen. Dit komt niet overeen met wat de afbeelding weergeeft.

  • Gevolg:

   De tekstalternatieven komen niet altijd overeen met wat de afbeelding weergeeft.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De tekstalternatieven zijn aangepast t waardoor tekstalternatieven al deels overeenkomen met wat de afbeelding weergeeft. De aria-labels worden nog aangepast, daarna komen alle tekstalternatieven overeen met wat de afbeelding weergeeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Een aantal delen van de content zijn op een verkeerde manier opgemaakt.

  • Gevolg:

   De presentatie van teksten is niet altijd goed beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Een deel van de opmaak is al gecorrigeerd. Een aantal onderdelen wordt nog in de CSS aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Er is een contrastschakelaar aanwezig, waarmee het contrast van de website veranderd kan worden. Als deze functie is geactiveerd, is bij veel onderzochte webpagina’s het contrast grotendeels in orde. Er blijven dan echter nog een paar contrastproblemen over.

  • Gevolg:

   Er is is nog niet overal voldoende minimum contrast.

  • Alternatief:

   Op de websites is een contrastschakelaar aanwezig, waarmee het contrast van de website veranderd kan worden. Als deze functie is geactiveerd, is bij veel onderzochte webpagina’s het contrast grotendeels in orde.

  • Maatregel:

   De contrastkleuren bij de contrastschakelaar worden aangepast zodat deze voor alle criteria voldoen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op iedere pagina staat bovenaan de pagina de hoofdnavigatie. Als de muis hierover wordt bewogen verschijnt er nieuwe content (het submenu). Deze content valt op sommige pagina's over de unieke inhoud. De content voldoet niet aan het criterium 'Sluiten'. Met de Escape toets, of op een andere manier, kan dit menu niet worden gesloten zonder de muis of de focus te verplaatsen.

  • Gevolg:

   Het menu kan niet altijd met toetsenbord worden gesloten.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Er wordt gezorgd dat het menu ook via toetsenbord gesloten kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, verschijnt er een hamburgermenu (icoon met drie liggende streepjes).

  • Gevolg:

   Deze link zonder href is niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt gezorgd dat de link met het toetsenbord bedienbaar wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 6. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://erfgoedoostachterhoek.nl/nieuws/erfgoeddag/ staat een YouTube-video (“Erfgoeddag Gemeente Aalten, Winterswijk, Oost Gelre Aftermovie-v2”). In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen van één letter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruiken om de video te pauzeren en ‘m’ om het geluid uit te zetten.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   de parameter "disablekb=1" wordt aan het src-attribuut toegevoegd. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van pdf's is niet altijd correct.

  • Gevolg:

   de weergave van de titels klopt niet altijd met de content.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De titels van de pdf's worden gecontroleerd en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De koppen komen niet altijd overeen met de links die daaronder staan. Deze link heeft daardoor niet automatisch context met de bovenstaande kop.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het doel van de link onduidelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt gezorgd dat de linktekst de context van de link krijgt waardoor het doel ervan duidelijk wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er is een parse fout gevonden omdat het attribuut “lang” dubbel voorkomt op regel 6. Dit probleem komt op elke pagina voor.

  • Gevolg:

   Onbekend

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Alle tags moeten correct genest, geopend en gesloten worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, verschijnt er een hamburgermenu (icoon met drie liggende streepjes). Hiervan kan hulpsoftware de naam en rol niet bepalen. Als dit menu is uitgeklapt, verschijnt er rechtsboven een kruisje om het menu te sluiten. Ook hiervan kan hulpsoftware de naam en rol niet bepalen.

  • Gevolg:

   Het hamburgermenu is bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200% niet bedienbaar met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het hamburgermenu wordt aangepast zodat het altijd bedienbaar is met hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oost Gelre heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209