Verklaring van Gemeente Elburg

Status toegankelijkheid https://www.elburg.nl/

Gemeente Elburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-10-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Elburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Elburg.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Elburg is beschikbaar via de link https://www.elburg.nl/Inwoners/Contact/Over_deze_website/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Elburg verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Elburg te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Elburg is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Elburg en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Elburg .
Functie: Domeinmanager Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-10-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op en mail naar webredactie@elburg.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Elburg

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Elburg : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Elburg is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de zoekresultatenpagina staat een aantal resultaten die geen kop hebben. Op de pagina https://www.elburg.nl/Toerisme/Visit_besuch_Elburg staan visuele koppen die niet gemarkeerd zijn als kop. In de PDF https://www.elburg.nl/dsresource?objectid=452c570b-bec3-44c4-856c-a43f6411755c&type=pdf is een kop, een tabel en een lijst niet juist gecodeerd.

  • Oorzaak:

   Oorzaak ligt in techniek en content (PDF).

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van voorleesapparatuur kunnen niet eenvoudig door de structuur van de pagina navigeren. Niet alle informatie wordt (op een begrijpelijke wijze) voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Aan de leverancier is gevraagd om de invoervelden in de formulieren aan te passen zodat het doel van de velden wel met voorleesapparatuur bepaald kan worden. De PDF wordt van de juiste codes voorzien. Wordt meegenomen in de 2 jaarlijkse update ivm toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de formulieren op pagina https://www.elburg.nl/Configuratie/Formulieren/Overigen/Informatievraag en https://www.elburg.nl/Configuratie/Formulieren/Overigen/Klacht_bezorging_Huis_aan_Huis staan invoervelden waarvan het doel niet met voorleesapparatuur bepaald kan worden.

  • Oorzaak:

   Oorzaak ligt in techniek.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpapparatuur kunnen niet gebruik maken van het voorinvullen van velden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aan de leverancier is gevraagd om de invoervelden in de formulieren aan te passen zodat het doel van de velden wel met voorleesapparatuur. Wordt meegenomen in de 2 jaarlijkse update ivm toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 3. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.elburg.nl/Ondernemers/Nieuws/Nieuws/Film_ondernemen_in_Elburg staat een video van YouTube. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Oorzaak:

   Oorzaak ligt in techniek.

  • Gevolg:

   Het gebruik van sneltoetsen kan problemen opleveren voor gebruikers van voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aan de leverancier is gevraagd om de bediening door middel van sneltoetsen uit te schakelen. Dit is inmiddels opgelost door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 4. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.elburg.nl/Bestuur_en_organisatie/bekendmakingen/Bekendmakingen_Elburg staat onder 'Kies een datum' een invoerveld voor de datum. Als hier een ongeldige waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld 15-13-2019) en er wordt op ‘zoek' geklikt, verandert de datum naar de huidige datum. Er staat dan een melding dat er geen bekendmakingen zijn gevonden. Er is geen foutmelding die beschrijft dat er een onjuiste datum is ingevuld. Deze moet er komen. Het is nu namelijk niet duidelijk dat er een fout is gemaakt bij het invullen van de datum.

  • Oorzaak:

   Oorzaak ligt in techniek.

  • Gevolg:

   Als bezoekers een onjuiste datum hebben ingevuld, krijgen ze hierover geen melding.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aan de leverancier is gevraagd om een foutmelding te maken die verschijnt als een veld onjuist is ingevuld. Wordt meegenomen in de 2 jaarlijkse update ivm toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 5. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.elburg.nl/Bestuur_en_organisatie/Bekendmakingen/Bekendmakingen_Elburg staat een invoerveld voor een datum. De datum moet ingevoerd worden in het volgende format: dag, maand, jaar. Dit format moet vermeld worden, een placeholder tekst is onvoldoende omdat deze tekst verdwijnt bij het invullen van een datum.

  • Oorzaak:

   Oorzaak ligt in techniek.

  • Gevolg:

   Voor zowel ziende als blinde bezoekers kan het onduidelijkheid opleveren wat de juiste wijze van invullen van het datumveld is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd om bij het invoerveld duidelijk te maken hoe het veld ingevuld moet worden. Wordt meegenomen in de 2 jaarlijkse update ivm toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 6. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.elburg.nl/Configuratie/Formulieren/Overigen/Informatievraag staat een formulier met meerdere stappen. Bij de stap 'Mijn gegevens' staan er velden voor het e-mailadres en het telefoonnummer. Er is een counter aanwezig die laat zien hoeveel tekens er zijn ingevuld van het maximaal aantal tekens voor dat veld. Deze informatie wordt geüpdatet als er wordt getypt in het veld. Dit is een statusbericht, dit moet programmatisch bepaald kunnen worden.

  • Oorzaak:

   Oorzaak ligt in techniek.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van voorleesapparatuur krijgen geen informatie over wat er op het scherm gebeurt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om er voor te zorgen dat statusberichten door software kunnen worden bepaald zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen. Wordt meegenomen in de 2 jaarlijkse update ivm toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Elburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209