Verklaring van Drents parlement

Status toegankelijkheid https://www.drentsparlement.nl

Drents parlement (Provinciale Staten Drenthe) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Drents parlement (Provinciale Staten Drenthe) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Drents parlement.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Drents parlement (Provinciale Staten Drenthe) is beschikbaar via de link https://www.drentsparlement.nl/contact/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Drents parlement van Drents parlement (Provinciale Staten Drenthe) voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Drents parlement (Provinciale Staten Drenthe) .
Functie: Statengriffier.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via r.louwsma@drentsparlement.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Drents parlement (Provinciale Staten Drenthe)

Eerste stappen  toegankelijkheid & verbeterpunten

Ondertitelen van vergaderingen
De vergaderingen  van de Statencommissies en het Drents parlement worden live uitgezonden op www.drentsparlement.nl. Vanaf 23 september 2020 worden deze vergaderingen na afloop voorzien van geredigeerde ondertiteling. De geredigeerde ondertiteling wordt uiterlijk 7 dagen na de betreffende vergadering op de website geplaatst.

Transcript
Van de vergaderingen wordt een woordelijk verslag (transcript) gemaakt op basis van de geredigeerde ondertiteling. Dit verslag wordt binnen 10 dagen na de betreffende vergadering op de website geplaatst.

Toegankelijke pdf-bestanden
We kunnen op dit moment nog niet garanderen dat alle pdf-documenten die vanaf 23 september 2020 op het Stateninformatiesysteem geplaatst worden, volledig toegankelijk zijn. Dit is een verbeterpunt waar wij de komende periode mee aan de slag gaan. Het streven is om voor het einde van het jaar de toegankelijkheid van pdf-documenten te kunnen garanderen (met uitzondering van pdf-documenten die ontvangen zijn van derden). Bent u op zoek naar een document, maar loopt u tegen de toegankelijkheid aan? Neemt u dan contact op met de Statengriffie, zodat wij het document alsnog toegankelijk voor u kunnen maken. 

Stateninformatiesysteem (Sis)
Voor het Stateninformatiesysteem (subpagina waarop alle vergaderinformatie geplaatst wordt) heeft GO (Gemeenteoplossingen) een externe audit laten uitvoeren. Hieruit kwamen 19 criteria voor verbetering, waarvan een aantal inmiddels is opgepakt. De volgende criteria worden nog door GO opgepakt: 

 1. "Bepaalde menu-items komen niet overeen met de titel en het broodkruimelpad op de pagina. Dit zal voor vaste waarden (modules zoals Homepage, Zoeken en Themadossiers) worden aangepast in de applicatie. 
 2. Binnen de header van GO. raadsinformatie zijn er nog een aantal elementen die geoptimaliseerd dienen te worden zoals de toetsenbordbediening. Zo werkt het 'uitklapmenu' onder het 'hamburgericoon' nog niet optimaals als er ver ingezoomd wordt, hiervoor wordt de navigatie in versie 8.0 aangepast."

GO verwacht deze punten voor het einde van 2020 verbeterd te hebben. Op dat moment zal bij de auditor een hertest aangevraagd worden voor het Sis. 

Contentmanagementsysteem (Cms)
Het contentmanagementsysteem voldoet op onderdelen aan de toegankelijkheid. Dit houdt dat teksten zijn opgebouwd volgens de toegankelijkheidseisen, dat uitlegvideo's die op de website staan zijn ondertiteld en dat foto's een alternatieve tekst bevatten. Er heeft nog geen audit plaatsgevonden om het gehele Cms van de website te testen op toegankelijkheid. De reden hiervoor is dat de komende maanden in samenwerking met GO onderzocht wordt op welke punten de huidige website aangepast/verbeterd kan worden. Uiteraard worden hier de eisen voor toegankelijkheid in meegenomen. Zodra dit proces is afgerond zal een audit uitgevoerd worden door GO. De eventuele criteria voor verbetering die hier uitkomen, zullen vervolgens worden opgepakt.

 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Drents parlement : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Drents parlement is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Niet Oké. er is geen toegankelijkheidsonderzoek gepland

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Nee

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209