Verklaring van Waterschap Rivierenland

Status toegankelijkheid https://www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Rivierenland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Waterschap Rivierenland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Rivierenland is beschikbaar via de link https://www.waterschaprivierenland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Rivierenland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Waterschap Rivierenland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Rivierenland is gevorderd met de toegankelijkheid van Waterschap Rivierenland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Rivierenland .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@wsrl.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 4 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij Waterschap Rivierenland.

Aanvullende informatie van Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Dit maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Toegankelijk bouwen

Met leveranciers wordt regelmatig overlegd hoe de technische toegankelijkheid kan worden vergroot.

Redactie

Waterschap Rivierenland past zijn beleid op het gebied van (web)redactie aan. Toegankelijkheid in brede zin wordt een zwaarwegend criterium voor publicatie van informatie op de site. Team Communicatie, de webredactie en de Newsroom van het waterschap zien hierop toe. Daarnaast neemt team Communicatie regelmatig deel aan en geeft uitleg/ trainingen op het gebied van digitale toegankelijkheid aan webredacteuren en proceseigenaren.

Kantoorformaten

Vanaf 2020 worden de volgende maatregelen genomen:

 • Toetsen van aangeboden content op toegankelijkheid voor publicatie.
 • Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van Pdf-documenten.
 • Pdf-documenten die worden gebruikt in een administratief proces of bedrijfsproces worden toegankelijk gemaakt, of ook ontsloten in een toegankelijk formaat.
 • Niet essentiële (verouderde, nauwelijks opgevraagde) PDF documenten worden van de website verwijderd.

Video

Vanaf 2020 worden de volgende maatregelen genomen:

 • Toetsen van aangeboden video's op toegankelijkheid voor publicatie.
 • Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van video's.
 • Achteraf toevoegen van de juiste technische parameters voor afspelen, ondertiteling, audio-descriptie en tekstuele alternatieven.

Kaartmateriaal

Belanghebbenden kunnen contact opnemen met Waterschap Rivierenland om kaartmateriaal te komen bekijken en/ of toegelicht te krijgen op het hoofdkantoor in Tiel.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Waterschap Rivierenland : voldoet gedeeltelijk

De website Waterschap Rivierenland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Rivierenland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-waterschaprivierenland.nl-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Rivierenland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In PDF-document https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/begroting_2020_0.pdf staat op pagina 1 het logo van Waterschap Rivierenland. Deze afbeelding heeft als tekstalternatief “wr_logonieuwcalibri_rgbgroot.jpg” en dat omschrijft niet wat op deze afbeelding te zien is. Op pagina 12 staat een informatieve afbeelding zonder tekstalternatief. Deze heeft een tekstalternatief nodig die kort omschrijft wat hier te zien is en/of verwijst naar de tekst die weergeeft wat op deze afbeelding te zien is. Een soortgelijk probleem komt voor op pagina’s 65 en 68, bij het schema van de tariefbepaling. Op pagina 33 staat een decoratieve afbeelding. Deze is ook getagd als afbeelding en wordt als zodanig ‘gezien’ door hulpsoftware. Dat is echter niet de bedoeling, want deze decoratieve afbeelding moet genegeerd kunnen worden. Daarom moet deze afbeelding getagd worden als artefact (=achtergrond). Dit probleem komt vaker voor, bijvoorbeeld onderaan op pagina’s 37 en 41. Op pagina 35 staat rechtsboven een icoon. Als deze decoratief is, moet deze worden getagd als artefact en als deze informatief is, moet de afbeelding een tekstalternatief krijgen. Dit geldt ook voor de iconen op vervolgpagina’s zoals pagina’s 38 en 42. In PDF-document https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/aanvraagformulier-rvv.pdf is het logo rechtsboven op pagina 1 niet getagd. Deze wordt daarom genegeerd door hulpsoftware en dat is niet de bedoeling.

  • Gevolg:

   Lezers die gebruik maken van spraaksoftware krijgen een vertekend en/ of onvolledig beeld van de informatie

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toetsen van aangeboden content op toegankelijkheid voor publicatie. Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van pdf-documenten. Pdf-documenten die worden gebruikt in een administratief proces worden toegankelijk gemaakt, of worden ook ontsloten in een toegankelijk formaat. Niet essentiële pdf-documenten worden van de website verwijderd. Niet essentieel wil zeggen: verouderd, nauwelijks opgevraagd, voorziet niet in een duidelijke informatiebehoefte bij een duidelijke doelgroep, er ligt geen wettelijke basis en/ of verplichting aan ten grondslag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.waterschaprivierenland.nl/subsidie-waterbesparende-maatregelen- agrariërs staat een video. In deze video is een automatisch gegenereerde ondertiteling van YouTube aanwezig. Deze ondertiteling voldoet niet, omdat er vaak fouten in voorkomen. Zo wordt in deze video bijvoorbeeld 'piek buien' als 'piek bali' ondertiteld, enz. Ook bevat deze ondertiteling geen leestekens.

  • Gevolg:

   Het lezen van ondertitels wordt moeilijker.

  • Alternatief:

   Tekstuele informatie op de website.

  • Maatregel:

   Leveranciers van video's worden gevraagd deze toegankelijk aan te leveren (met bijvoorbeeld ondertiteling en audio descriptie, audioversie, enzovoorts). Waar mogelijk worden reeds gepubliceerde video's nabewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.waterschaprivierenland.nl/subsidie-waterbesparende-maatregelen- agrariers staat een video. In deze video wordt de meeste visuele informatie ook overgebracht door de voice-over en dat is goed. Een deel van de belangrijke informatie ontbreekt echter in het audiospoor, namelijk de tekst “Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen Waterschap Rivierenland” aan het begin en de drie logo’s aan het eind.

  • Gevolg:

   Een deel van de informatie wordt voor gebruikers met een visuele beperking niet overgebracht.

  • Alternatief:

   Tekstuele informatie op de website.

  • Maatregel:

   Leveranciers van video's worden gevraagd deze toegankelijk aan te leveren (met bijvoorbeeld ondertiteling en audio descriptie, audioversie, enzovoorts). Waar mogelijk worden reeds gepubliceerde video's nabewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.waterschaprivierenland.nl/subsidie-waterbesparende-maatregelen- agrariers staat een video. In deze video wordt de meeste visuele informatie ook overgebracht door de voice-over en dat is goed. Een deel van de belangrijke informatie ontbreekt echter in het audiospoor, namelijk de tekst “Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen Waterschap Rivierenland” aan het begin en de drie logo’s aan het eind.

  • Gevolg:

   Een deel van de informatie wordt voor gebruikers met een visuele beperking niet overgebracht.

  • Alternatief:

   Tekstuele informatie op de website.

  • Maatregel:

   Leveranciers van video's worden gevraagd deze toegankelijk aan te leveren (met bijvoorbeeld ondertiteling en audio descriptie, audioversie, enzovoorts). Waar mogelijk worden reeds gepubliceerde video's nabewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   PDF-document https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/aanvraagformulier-rvv.pdf bevat een aantal toegankelijkheidsproblemen. Zo is de eerste content op pagina 1, van “Melding sturen naar” tot en met “(RVV 1990)” niet getagd. Hiervoor is voor hulpsoftware dus geen informatie beschikbaar over hoe dit geïnterpreteerd moet worden. Het document is verder opgebouwd uit verschillende datatabellen, waarbij de onderlinge relaties niet kloppen. Een gebruiker die afhankelijk is van hulpsoftware kan hieruit niet opmaken wat waar ingevuld moet worden. Verder staat in de voettekst contactgegevens van het waterschap. Deze informatie is ook niet getagd en wordt genegeerd door hulpsoftware. PDF-document https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/begroting_2020_0.pdf heeft een aantal problemen met content dat niet juist getagd is. Zo is op pagina 1 de tekst “Begroting 2020” niet getagd als kop (H1), net als de tekst “Inhoudsopgave” op pagina 3. Ook andere koppen, zoals “Bekwaam” en “Betrokken” op pagina 5 zijn niet als kop (H3) getagd, net als “Visie” en “Strategie” op pagina 6 (H2). Ook zijn niet alle opsommingen getagd als opsommingslijst, zoals op pagina 11 en 12. Vanaf pagina 13 zijn datatabellen weergegeven. Deze bevatten niet allemaal tabelkoppen (TH) en dat is wel nodig om de onderlinge relaties te begrijpen. Vanaf pagina 35 worden tabellen gebruikt om een bepaalde vormgeving te creëren. Dit is niet de bedoeling van een tabel.

  • Gevolg:

   Pdf-documenten onvoldoende toegankelijk voor gebruikers met hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toetsen van aangeboden content op toegankelijkheid voor publicatie. Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van pdf-documenten. Pdf-documenten die worden gebruikt in een administratief proces worden toegankelijk gemaakt, of worden ook ontsloten in een toegankelijk formaat. Niet essentiële pdf-documenten worden van de website verwijderd. Niet essentieel wil zeggen: verouderd, nauwelijks opgevraagd, voorziet niet in een duidelijke informatiebehoefte bij een duidelijke doelgroep, er ligt geen wettelijke basis en/ of verplichting aan ten grondslag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.waterschaprivierenland.nl/Loket/product/bee1b4b7967c1075a582ce07dbec5a b0#Aanvragen_content in het proces (Stap 5: "4. Uw gegevens") staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Gebruik voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Dit formulier bevat echter nog meer invoervelden waar autocomplete nodig is.

  • Gevolg:

   Gebruikers worden onvoldoende geholpen bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een melding wordt gemaakt bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.waterschaprivierenland.nl/Loket/product/bee1b4b7967c1075a582ce07dbec5a b0#Aanvragen_content (Proces: Zienswijze indienen tegen een ontwerpbesluit van het waterschap) staat bovenaan in de header rechts een afbeelding met volgende "sterke dijken schoon water" tekst. De groene tekst op witte achtergrond of de witte tekst op groene achtergrond heeft een te laag contrast van 1,6:1.

   In PDF-document https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/begroting_2020_0.pdf wordt vanaf pagina 34 een oranje tekstkleur gebruikt voor koppen. Deze tekst heeft een te laag contrast van 2,8:1 met de witte achtergrond. In dit document wordt ook gebruik gemaakt van een donkerder kleur oranje met een contrast van 4,2:1. Dit is alleen voldoende voor grote teksten vanaf 18 punten of dikgedrukte teksten vanaf 14 punten.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de informatie minder goed tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een melding wordt gemaakt bij de leverancier.

   Toetsen van aangeboden content op toegankelijkheid voor publicatie. Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van pdf-documenten. Pdf-documenten die worden gebruikt in een administratief proces worden toegankelijk gemaakt, of worden ook ontsloten in een toegankelijk formaat. Niet essentiële pdf-documenten worden van de website verwijderd. Niet essentieel wil zeggen: verouderd, nauwelijks opgevraagd, voorziet niet in een duidelijke informatiebehoefte bij een duidelijke doelgroep, er ligt geen wettelijke basis en/ of verplichting aan ten grondslag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.waterschaprivierenland.nl/Formulieren/flow/stateAction.do? flow=kl_process_add_zienswijze&state=formulier (Stap 2: “Ontwerpbesluit”) staan iconen met een “i”. Deze witte iconen hebben een te laag contrast van 2,6:1 met de lichtblauwe achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen de informatie minder goed tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een melding wordt gemaakt bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.waterschaprivierenland.nl/Formulieren/flow/stateAction.o? flow=kl_process_add_zienswijze&state=formulier (Stap 2: “Ontwerpbesluit”) staat een icoon met een “i”. Wanneer hier met de muis of toetsenbord naartoe wordt genavigeerd, verschijnt extra content die aan alle voorwaarden van dit succescriterium voldoen. Het voldoet nu echter alleen aan de voorwaarde “Aanhouden”. Het voldoet niet aan de voorwaarde “Sluiten”, omdat deze extra content andere content verbergt en niet gesloten kan worden zonder de toetsenbordfocus of muis te verplaatsen. Dit gebeurt meestal door middel van de Escape-toets. Het voldoet ook niet aan de voorwaarde “Aanwijsbaar”, omdat niet met de muisaanwijzer over de extra content kan worden bewogen.

  • Gevolg:

   Formulieren zijn minder goed bedienbaar met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een melding wordt gemaakt bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.waterschaprivierenland.nl/subsidie-waterbesparende-maatregelen- agrariërs staat een video van YouTube. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk).

  • Gevolg:

   Een gebruiker met hulpsoftware kan vast komen te zitten in de video.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De parameter ‘disablekb=1’ wordt in de URL in het src-attribuut van het iframe element gezet bij alle video's op de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.waterschaprivierenland.nl/Loket/product/bee1b4b7967c1075a582ce07dbec5a b0#Aanvragen_content en alle vervolgstappen is geen manier aanwezig om blokken met herhalende content (de processtappen links en de links “Formulier opslaan” en “Formulier laden”) over te slaan.

  • Gevolg:

   Gebruikers met spraaksoftware kunnen bepaalde op elke pagina terugkerende blokken (navigatie) niet omzeilen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een melding wordt gemaakt bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   PDF-document https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/aanvraagformulier-rvv.pdf heeft de titel “Ontheffingsaanvraag” gekregen. Dit kan beter worden aangevuld met “RVV”. Verder is nu bij het openen van het document niet de documenttitel zichtbaar, maar de bestandsnaam. Dit wordt nu ook voorgelezen door hulpsoftware en dat is niet de bedoeling. Deze instelling kan worden aangepast in de bestandseigenschappen of in het bronbestand.

   PDF-document https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/begroting_2020_0.pdf heeft de titel “WATERSCHAP RIVIERENLAND” gekregen en dit omschrijft niet het onderwerp van het document. Daarnaast wordt ook hier bij het openen niet de documenttitel zichtbaar, maar de bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware krijgen een incompleet beeld van de aangeboden informatie via Pdf-documenten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toetsen van aangeboden content op toegankelijkheid voor publicatie. Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van pdf-documenten. Pdf-documenten die worden gebruikt in een administratief proces worden toegankelijk gemaakt, of worden ook ontsloten in een toegankelijk formaat. Niet essentiële pdf-documenten worden van de website verwijderd. Niet essentieel wil zeggen: verouderd, nauwelijks opgevraagd, voorziet niet in een duidelijke informatiebehoefte bij een duidelijke doelgroep, er ligt geen wettelijke basis en/ of verplichting aan ten grondslag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.waterschaprivierenland.nl/Loket/ product/bee1b4b7967c1075a582ce07dbec5ab0#Aanvragen_content (Proces: Zienswijze indienen tegen een ontwerpbesluit van het waterschap) staan in de header logo's. De alternatieve teksten van deze logo's zijn niet helemaal volledig. Alle tekst die in de afbeelding staat hoort terug te komen in de alternatieve tekst. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeenkomen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met spraaksoftware missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een melding wordt gemaakt bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.waterschaprivierenland.nl/Loket/product/bee1b4b7967c1075a582ce07dbec5a b0#Aanvragen_content in het proces (Stap 3: "2. Ontwerpbesluit") staat een formulier. Het eerste invulveld is een verplicht veld, maar dit wordt op geen enkele wijze vooraf duidelijk gemaakt aan degene die het formulier invult. Wanneer het eerste veld is ingevuld verschijnen extra velden om in te vullen, daaronder wordt pas aangegeven dat velden met een steretje (*) verplichte velden zijn. Het is beter om de bezoeker vooraf te waarschuwen over de verplichte velden. Dit geldt ook voor reactie formulier op de website (https://www.waterschaprivierenland.nl/) waar de bezoeker zijn mening kan geven. Zie onder in het scherm bij 'Uw mening' knop.

  • Gevolg:

   Er worden onvoldoende instructies gegeven voor het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een melding wordt gemaakt bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 15. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.waterschaprivierenland.nl/Loket/product/bee1b4b7967c1075a582ce07dbec5a b0#Aanvragen_content in het proces (Stap 5: "4. Uw gegevens") staat een formulier met een invoerveld voor een e-mailadres. Als er een verkeerd e-mailadres wordt ingevuld (bijvoorbeeld zonder de '@') dan verschijnt een browser melding "Het e-mailadres heeft een ongeldig formaat". Dit is geen goed foutsuggestie, maar een foutmelding. Een voorbeeld e-mailadres (mail@domein.nl) moet zichtbaar zijn naast de invoer om deze te kunnen vergelijken en dus onderdeel zijn van het label, de foutmelding of van een losse instructie.

  • Gevolg:

   Er worden onvoldoende instructies gegeven voor het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een melding wordt gemaakt bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://loket.waterschaprivierenland.nl/Loket/product/bee1b4b7967c1075a582ce07dbec5a b0#Aanvragen_content in de eerste stap heeft de link naar de startpagina geen naam, omdat het logo hier geen tekstalternatief heeft. Het p-element met class=”screenreaderonly” is op deze pagina namelijk leeg. Op de vervolgpagina’s heeft dit logo wel een tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Gebruikers met spraaksoftware missen belangrijke informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een melding wordt gemaakt bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Rivierenland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209