Verklaring van www.ebn.nl

Status toegankelijkheid http://www.ebn.nl

EBN B.V. is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-12-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

EBN B.V. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.ebn.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die deel uitmaken van deze website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van EBN B.V. is beschikbaar via de link https://www.ebn.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

EBN B.V. verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.ebn.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver EBN B.V. is gevorderd met de toegankelijkheid van www.ebn.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van EBN B.V. .
Functie: Manager Communications & Public Affairs.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@ebn.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie van EBN B.V.

Maatregelen die we hebben genomen

We doen ons best om onze website toegankelijk te maken. Zodat iedereen onze website makkelijk kan gebruiken en begrijpen. Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen bij het ontwerpen, bouwen, inrichten en schrijven.

Tekst

 • Pagina’s hebben titels die de inhoud van de pagina’s beschrijven.
 • Teksten hebben duidelijke en beschrijvende koppen en tussenkoppen.
 • De juiste structuur van de teksten (paginatitel, H1, H2, opsommingen, etc) is aangegeven via de editor van het CMS.
 • Informatie zit niet alleen in de vormgeving van de teksten maar is ook uitgelegd (bijv. onderstreept, vetgedrukt, groter lettertype).
 • Er zijn geen spaties of tabs gebruikt om kolommen, tabellen of speciale teksteffecten te maken.

Afbeeldingen

 • Afbeeldingen die informatie overdragen hebben een tekstueel alternatief (alt-tekst).
 • Afbeeldingen en teksten die naar dezelfde pagina verwijzen, zijn gecombineerd tot één link (bijv. bij een icoon en tekst die naast elkaar staan en beide een link bevatten).
 • Afbeeldingen die als link worden gebruikt, hebben een alt-tekst die het doel van de link beschrijft.
 • Decoratieve afbeeldingen kunnen door hulptechnologieën genegeerd worden (door de alt-tekst leeg te laten).
 • Tekst is niet als afbeelding geplaatst maar als echte tekst.

Audio en video

 • Bewegend beeld en geluid dat automatisch start kan uitgezet worden of stopt binnen 3 seconden.
 • Audio en video hebben een kort tekstueel alternatief dat de inhoud beschrijft (etiket).
 • Alle actuele video’s hebben een ondertiteling met de gesproken tekst én andere geluiden.
 • Audio of video dat als media-alternatief voor tekst dient, is gelabeld.

Formulieren

 • Afbeeldingen die als knop worden gebruikt, hebben een alternatieve tekst.
 • Alle invoervelden hebben een duidelijke instructie.
 • Bezoekers hebben geen last van een tijdslimiet bij het invullen van een formulier.
 • Fouten en knoppen bestaan niet alléén uit visuele aanwijzingen.
 • De werking van het formulier is voorspelbaar: het formulier wordt pas verzonden nadat de bezoeker zelf op ‘verzenden’ klikt.
 • Fouten of niet ingevulde velden zijn duidelijk aangegeven en er is, als dat kan, een suggestie voor verbetering.
 • Bezoekers kunnen zelf fouten voorkomen bij formulieren waarbij belangrijke acties in gang worden gezet door te annuleren, controleren of bevestigen.
 • Alle onderdelen van formulieren zijn via het toetsenbord te bereiken en bedienen in logische volgorde.

Techniek en ontwerp

 • Optimaal navigeren mogelijk dankzij duidelijke verwijzingen, meerdere ingangen naar pagina’s, consequent gebruik van navigatie-items en menu-items.
 • Gebruik van toegankelijke kaarten.
 • Toegankelijke vormgeving met goed gebruik van contrast en consequent hergebruik van ontwerp-elementen.
 • Bezoekers hebben de mogelijkheid om lettertypes te vergroten.
 • Headerafbeeldingen zijn geoptimaliseerd in grootte om laadtijden te beperken.
 • Er wordt gebruik gemaakt van pagecaching om minder verzoeken te verzenden naar de server en laadtijden te beperken.
 • De site is geoptimaliseerd en benaderbaar via verschillende apparaten: mobiel, tablet, desktop.
 • De site is indexeerbaar voor zoekmachines.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.ebn.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.ebn.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Oké. een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 10-06-2021

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: Ingewikkelde afbeeldingen die informatie bevatten, zoals grafieken of infographics, bevatten nog geen langere beschrijving (naast de alt-tekst). De pdf’s die op onze website staan, voldoen nog niet allemaal aan alle toegankelijkheidseisen.
  • Oorzaak: Nog geen tijd gevonden om deze maatregelen in te voeren.
  • Gevolg: Er wordt op deze onderdelen nog niet voldaan aan de toegankelijkheidscriteria.
  • Alternatief: Geen, dit wordt nog aangepast.
  • Maatregel: Dit wordt nog aangepast. Streefdatum waarop deze aanpassingen zijn uitgevoerd, is 1 februari 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021

Onevenredige last

De maatregelen die EBN B.V. heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123