Verklaring van www.odnhn.nl

Status toegankelijkheid https://www.odnhn.nl

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.odnhn.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is beschikbaar via de link https://www.odnhn.nl/Configuratie/Footer/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.odnhn.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is gevorderd met de toegankelijkheid van www.odnhn.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord .
Functie: Manager Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-11-2022.

Feedback en contactgegevens

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. De OD NHN heeft een toegankelijkheidsverklaring opgesteld voor zijn website.

Is onze website, of zijn onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Meldt het ons via ons contactformulier.  Binnen drie werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging en binnen drie weken wordt uw verzoek afgehandeld.

Kijk voor verplichte reactietermijnen op deze website van de Nationale Ombudsman.

De onderzoeksresultaten van het toegankelijkheidsonderzoek, uitgevoerd door Brthrs Agency B.V. & Digitaal Toegankelijk.com, vindt u in het WCAG-EM-rapport onder deze tekst.

De website voldoet voor 85 procent aan alle eisen. De punten die niet juist zijn bevonden, betreffen voornamelijk de pdf-bestanden op onze website. Momenteel wordt daaraan gewerkt om die toegankelijker te maken.

 

 

Aanvullende informatie van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De website voldoet voor 85 procent aan alle eisen. De punten die niet juist zijn bevonden, betreffen voornamelijk de pdf-bestanden op onze website. Momenteel wordt daaraan gewerkt om die toegankelijker te krijgen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.odnhn.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.odnhn.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Omgevingsdienst Noord-Holland Noord dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.odnhn.nl/Configuratie/Footer/Toegankelijkheid/WCAG_EM_toegankelijkheidsrapport_OD_NHN
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Omgevingsdienst Noord-Holland Noord dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de pdf bestanden bevinden zich afbeeldingen en/of tabellen die geen alternatieve tekst hebben en tabellen in pdf bestanden hebben niet overal hetzelfde aantal kolommen per rij en hetzelfde aantal rijen per kolom.

  • Gevolg:

   Niet-tekstuele content in pdf bestanden, die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft geen beschrijving.
   Structuur en relaties overgebracht door presentatie van tabellen in pdf bestanden kunnen minder goed door software worden bepaald.

  • Alternatief:

   Momenteel geen

  • Maatregel:

   Alt-teksten toevoegen bij afbeeldingen en tabellen en laatstgenoemde ook in juiste, gelijke aantallen kolommen en rijen zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 2. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Verschillende pdf bestanden van meer dan 21 pagina's hebben geen bladwijzers, die overeenkomen met de documentstructuur.

  • Gevolg:

   Blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald, kunnen niet worden omzeild.

  • Alternatief:

   Momenteel geen.

  • Maatregel:

   Aanpassen pdf bestanden, zodat herhalingsblokken omzeild kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Er is geen titel opgegeven bij verschillende pdf-bestanden.

  • Gevolg:

   Onderwerp of doel in verschillende pdf bestanden is niet beschreven

  • Alternatief:

   Momenteel niet.

  • Maatregel:

   Aanpassen pdf bestanden met juiste koppen/titels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De tabvolgorde komt niet overal overeen met de documentstructuur in pdf bestanden

  • Gevolg:

   De focusbare componenten krijgen de focus niet in elk pdf bestand in de juiste volgorde, waardoor betekenis en bedienbaarheid niet behouden blijft.

  • Alternatief:

   Momenteel geen

  • Maatregel:

   Aanpassen pdf bestanden, zodat sequentieel genavigeerd kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 5. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Sommige koppen in pdf bestanden missen een correcte nesting.

  • Gevolg:

   Geen juiste beschrijving/samenvatting van content waarover de kop in het pdf bestand gaat.

  • Alternatief:

   Momenteel geen

  • Maatregel:

   Aanpassen koppen in pdf bestanden, zodat een juiste weergave van onderliggende content beschikbaar wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 6. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Documenttaal in sommige PDF bestanden is niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Schermlezers kunnen niet naar de juiste taal overschakelen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Instellen documenttaal in pdf bestanden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209