Verklaring van gemeente-steenbergen

Status toegankelijkheid https://www.gemeente-steenbergen.nl/

Gemeente Steenbergen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Steenbergen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website gemeente-steenbergen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Steenbergen is beschikbaar via de link https://www.gemeente-steenbergen.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Steenbergen gepubliceerde informatie blijkt dat de website gemeente-steenbergen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Steenbergen is gevorderd met de toegankelijkheid van gemeente-steenbergen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Steenbergen .
Functie: Teammanager Servicecentrum.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeente-steenbergen.nl, onder vermelding van toegankelijkheid website.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Steenbergen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website gemeente-steenbergen : voldoet gedeeltelijk

De website gemeente-steenbergen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Steenbergen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gemeente-steenbergen.nl/bestand/heronderzoek_gemeente-steenbergen.nl_wcag_2.1_5-4-2022_899155
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Steenbergen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://organisatie.gemeente-steenbergen.nl/overzicht_organisatie/gemeentelijke_regelgeving/ hebben de uitklapbare items onderaan de pagina een knop gekregen. Deze knoppen hebben echter geen tekstalternatief en hebben dit wel nodig.

   In het pdf document https://www.gemeente-steenbergen.nl/bestand/toelichting_formulier_kwijtschelding_700457 staat helemaal boven aan een banner met het logo. Deze is opgemaakt als artifact, wat betekent dat dit wordt genegeerd door hulpsoftware. Een logo is altijd informatief en moet getagd worden als figure met een goed beschrijvend tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Dit is visueel duidelijk maar wordt nu niet doorgegeven aan hulpsoftware. Afbeelding wordt niet goed beschreven door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alternatieve teksten worden aangepast, door webbeheer of leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://organisatie.gemeente-steenbergen.nl/overzicht_organisatie/kernen_en_cijfers/ staan een drietal tabellen. In deze tabellen zijn de kolomkoppen ook opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Hier kunnen deze strong elementen beter weggelaten worden.

   In het pdf document https://www.gemeente-steenbergen.nl/bestand/toelichting_formulier_kwijtschelding_700457 zijn de zichtbare koppen in de code niet opgemaakt als koppen.

   In het pdf document https://www.gemeente-steenbergen.nl/bestand/toelichting_formulier_kwijtschelding_700457 staat een zichtbare lijst die in de code niet is opgemaakt als een lijst. De zichtbare informatie moet ook beschikbaar zijn voor software.

   In het pdf document https://www.gemeente-steenbergen.nl/bestand/toelichting_formulier_kwijtschelding_700457zijn de header en footer staat tekst die niet is getagd als tekst. Deze teksten bevatten belangrijke informatie en moeten als tekst getagd worden.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie kan door software bepaald worden of is niet beschikbaar in tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Koppen en hiërarchie worden aangepast, door webbeheer of leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Er is een contrastswitch aanwezig, waarmee het contrast van de gehele website veranderd kan worden. Als deze functie is geactiveerd zijn er op de onderzochte webpagina's toch nog wat problemen met het contrast.

   Op pagina https://www.gemeente-steenbergen.nl/paginabestaatniet heeft de grijze tekst “404” een te laag contrast van 1,4:1 met de witte achtergrond. Omdat dit grote tekst betreft moet dit minimaal 3,0:1 zijn.

   In PDF https://www.gemeente-steenbergen.nl/bestand/toelichting_formulier_kwijtschelding_700457 bevat de witte tekst met de groene achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers met verminderd zicht de website niet goed waarnemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of de leverancier hier aanpassingen voor kan ontwikkelen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten zijn nog niet bekend.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er is een contrastswitch aanwezig, waarmee het contrast van de gehele website veranderd kan worden. Als deze functie is geactiveerd zijn er op de onderzochte webpagina's toch nog wat problemen met het contrast.

   Op pagina https://www.gemeente-steenbergen.nl/ is een aangepaste focusindicator. Deze heeft niet overal genoeg contrast. Bijvoorbeeld als de toetsenbord focus over de links in het blauwe veld gaat. Hier heeft de witte stippellijn een te laag contrast van 1,6:1 met de blauwe achtergrond. De focusindicator verandert hier wel in een zwarte rand als de muis beweegt. Maar dit is niet een goede oplossing. Hierdoor is de focus indicator in de footer ook niet zichtbaar tot er met de muis wordt bewogen.

   Het zoek icoon onder de label "Waar kunnen we u mee helpen?" op pagina https://www.gemeente-steenbergen.nl/ heeft een te laag contrast van 1:1 omdat het icoon en de achtergrond allebei zwart zijn. Dit komt ook voor op pagina https://organisatie.gemeente-steenbergen.nl/overzicht_organisatie/gemeentelijke_regelgeving/

   Op pagina https://www.gemeente-steenbergen.nl/zoeken/corona heeft de lichtgrijze verwijder knop in de zoekbalk een te laag contrast met de witte achtergrond van 2,3:1 in plaats van minimaal 3,0:1.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers met verminderd zicht de website niet goed waarnemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of de leverancier hier aanpassingen voor kan ontwikkelen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten zijn nog niet bekend.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.gemeente-steenbergen.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 is het hamburgermenu niet met het toetsenbord te bereiken en dus niet te bedienen. De focus gaat wel over de onderdelen van het menu maar dit is niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Niet alle onderdelen van de website zijn met toetsenbord te bereiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of de leverancier hier aanpassingen voor kan ontwikkelen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten zijn nog niet bekend.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's van https://www.gemeente-steenbergen.nl/ is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Met de herhalende content op een pagina bedoelen we bijvoorbeeld het logo, het zoekveld, het service menu en het hoofdmenu. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus erop komt. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets. Er is nu wel een skiplink aanwezig, maar deze is niet de eerste link op de pagina en slaat juist de unieke content over in plaats van de herhalende.

  • Gevolg:

   Dat ook herhalende content bereikt wordt en dat de unieke content overgeslagen wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of de leverancier de skiplink kan aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Onderstaande pagina’s hebben dezelfde paginatitel. Het is hierdoor niet duidelijk op welke pagina je zit. De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers te helpen om content te vinden en zich daarbinnen te oriënteren door te garanderen dat elke webpagina een beschrijvende titel heeft. De titel moet of de inhoud beschrijven, of het doel. De titel moet ook buiten de context van de pagina duidelijk beschrijvend zijn. Bijvoorbeeld als de titel in een sitemap wordt gebruikt, of in een lijst met zoekresultaten. https://www.gemeente-steenbergen.nl/ https://ondernemers.gemeente-steenbergen.nl/ https://organisatie.gemeente-steenbergen.nl/

   De overige paginatitels van de onderzochte webpagina’s zijn op zich goed. Alleen wordt aangeraden om de titels om te draaien. Dus in plaats van “gemeente Steenbergen – Sitemap” ervan maken “Sitemap – gemeente Steenbergen”. Hierdoor is sneller duidelijk om welke pagina het gaat.

  • Gevolg:

   Het is niet altijd duidelijk op welk pagina je zit.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of de leverancier hier aanpassingen voor kan ontwikkelen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten zijn nog niet bekend.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.gemeente-steenbergen.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 als het menu is geopend gaat de toetsenbordfocus na het laatste menu item verder over de onderliggende pagina zonder dat het menu sluit. Hierdoor is de focus niet zichtbaar. De focus mag pas verder over de onderliggende pagina als het menu gesloten is.

   Als het menu niet is geopend gaat de focus wel over de items van het menu zonder dat dit zichtbaar is. Dit is niet de bedoeling.

   Op pagina https://www.gemeente-steenbergen.nl/zoeken/corona als de focus op de link “Opties” staat en wordt geactiveerd, springt de focus naar de eerste geselecteerde radiobutton. Als de opties weer wordt gesloten springt de focus helemaal terug naar het zoekveld. Dit is niet de bedoeling. De focus moet bij deze gebeurtenissen op de link “Opties” blijven staan.

  • Gevolg:

   Bij inzoomen is focus niet zichtbaar of springt terug naar een optie wat niet de bedoeling is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of de leverancier hier aanpassingen voor kan ontwikkelen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten zijn nog niet bekend.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.gemeente-steenbergen.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 als het menu is geopend gaat de toetsenbordfocus na het laatste menu item verder over de onderliggende pagina zonder dat het menu sluit. Hierdoor is de focus niet zichtbaar. De focus mag pas verder over de onderliggende pagina als het menu gesloten is. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

   Als het hamburgermenu niet is geopend gaat de toetsenbordfocus wel over de items van de gesloten hamburgermenu heen. Dan is de focus niet zichtbaar.

   In de footer is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de links onder de kop "Gemeente Steenbergen" als de contrastswitch is ingeschakeld. De focus wordt pas zichtbaar als er met de muis wordt bewogen. Dit is niet de bedoeling.

  • Gevolg:

   Focus is niet altijd zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of de leverancier hier aanpassingen voor kan ontwikkelen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten zijn nog niet bekend.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.gemeente-steenbergen.nl/ staat rechtsboven een zoekveld. De toegankelijkheidsnaam van dit veld is nu “Ik zoek” van het gekoppelde label. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst van het element. Deze toegankelijkheidsnaam komt niet overeen met de zichtbare tekst van het veld, hier de placeholder tekst “uw zoekopdracht”. Dit komt ook voor op de onderzochte pagina’s van https://ondernemers.gemeente-steenbergen.nl/ en https://organisatie.gemeente-steenbergen.nl/.

   Op pagina https://www.gemeente-steenbergen.nl/ komt nog een zoekveld voor onder de kop "Waar kunnen we u mee helpen?". Hier is de toegankelijkheidsnaam “Zoekterm”. Dit komt ook niet overeen met de zichtbare tekst, de kop boven het zoekveld of de placeholder tekst. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheidsnaam komt niet overeen met de zichtbare tekst, dit kan tot verwarring leiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of de leverancier hier aanpassingen voor kan ontwikkelen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten zijn nog niet bekend.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op pagina https://www.gemeente-steenbergen.nl/zoeken/corona staan meerdere span elementen die niet goed zijn afgesloten. Hier volgen meerdere parse fouten uit.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of de leverancier hier aanpassingen voor kan ontwikkelen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten zijn nog niet bekend.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Onderhandelingen met leveranciers lopen, budgetvaststelling is mede daarvan afhankelijk.

  • Oorzaak:

   Langlopende contract.

  • Gevolg:

   Aanpassing contract.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Onderhandelingen zijn gestart.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten zijn nog niet bekend.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Onevenredige last

Gemeente Steenbergen geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Steenbergen nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209