Verklaring van Digitaal Toegankelijk Publiceren

Status toegankelijkheid https://digitaaltoegankelijk.pleio.nl

Forum Standaardisatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Forum Standaardisatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Digitaal Toegankelijk Publiceren.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Forum Standaardisatie is beschikbaar via de link https://www.forumstandaardisatie.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Forum Standaardisatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Digitaal Toegankelijk Publiceren gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Forum Standaardisatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Digitaal Toegankelijk Publiceren en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Forum Standaardisatie .
Functie: Voorzitter van het Forum Standaardisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@forumstandaardisatie.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Wij handelen uw verzoek binnen 4 weken af als het probleem niet veroorzaakt wordt door het platform (Pleio) waarop deze website gehost is.
 • Als het probleem te wijten is aan het platform waarop deze website gehost is, dan melden wij dit aan de Stichting Pleio en houden u op de hoogte van de afhandeling.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Forum Standaardisatie

Logius heeft aangegeven dat het inspectierapport op een aantal punten niet voldoet aan de eisen. Daarnaast heeft Pleio de digitale toegankelijkheid van het platform significant verbeterd sinds het moment waarop het toegankelijkheidsonderzoek werd uitgevoerd. Inmiddels is er een nieuw toegankelijkheidsonderzoek gepland. Dit wordt in januari 2021 uitgevoerd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Digitaal Toegankelijk Publiceren : voldoet gedeeltelijk

De website Digitaal Toegankelijk Publiceren is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Forum Standaardisatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://opendocumentstandaarden.pleio.nl/file/download/57979662/toegankelijkheidsrapport-opendocumentstandaarden.pleio.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-09-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Forum Standaardisatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kopstructuur niet correct
  • Oorzaak: Op diverse plaatsen ontbreekt een goede kopstructuur of klopt deze niet. Een voorbeeld is dat op de homepage onder de paginatitel (h1) een h3 "nieuws"staat,
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van een goede kopstructuur (zoals screen reader gebruikers) kunnen moeite hebben bij het navigeren door de pagina.
  • Alternatief: Ondanks de ontbrekende kopstructuur is de pagina wel leesbaar.
  • Maatregel: De kopstructuur zal waar nodig worden herzien, waarbij we zorgen dat een heading staat waar die nodig is en dat de juiste niveaus worden gebruikt om een logische structuur te bereiken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Focus volgorde op sommige plaatsen niet logisch
  • Oorzaak: De focus volgorde is op sommige plekken niet logisch. Een voorbeeld is het registratieformulier waarbij de focus na het tweede selectievakje "schrijf me in voor de nieuwsbrief" eerst langs de privacy link bij het "beveiligd met reCAPTCHA" logotje rechts onderin komt.
  • Gevolg: Toetsenbordnavigatie door de pagina wordt aanzienlijk bemoeilijkt.
  • Alternatief: Niet van toepassing
  • Maatregel: We controleren de focus volgorde op alle pagina's en passen die waar nodig zo aan dat deze 'van links naar rechts, van boven naar beneden' wordt zoals voorgeschreven
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Navigatiestructuur ontbreekt op pagina's 'inloggen' en 'registreren'
  • Oorzaak: Op de pagina's inloggen en registreren ontbreekt de navigatiebalk.
  • Gevolg: Bij sommige gebruikers zorgt dit voor verwarring.
  • Alternatief: Om terug te keren naar de vorige pagina kan de back button van de browser gebruikt worden.
  • Maatregel: We zullen de navigatiestructuur op deze pagina's toevoegen of de inlog / registratieschermen in een modal weergeven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Code van de pagina's is niet valide
  • Oorzaak: De html code bevat volgens de W3C content markup validation service diverse voor dit succescriterium relevante fouten.
  • Gevolg: Deze validatiefouten kunnen leiden tot diverse problemen voor bepaalde gebruikersgroepen.
  • Alternatief: niet van toepassing
  • Maatregel: Alle voor dit succescriterium relevante fouten in de code zullen worden verholpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Enkele elementen hebben geen correcte rol of naam.
  • Oorzaak: Voorbeelden: Op de pagina forums moet op een aanklikbare h3 worden geklikt om een forum te openen, deze h3 heeft niet de role link. Op de pagina agenda wordt bij de knopjes voor meer informatie de (visueel wel zichtbare) naam van de locatie niet voorgelezen.
  • Gevolg: Voor bepaalde gebruikersgroepen maakt dit probleem het bijvoorbeeld moeilijk een knop te activeren of alle informatie te lezen.
  • Alternatief: In de meeste gevallen kan de website ondanks deez problemen wel worden bediend, in enkele gevallen missen gebruikers echter informatie of kunnen ze mogelijk niet verder.
  • Maatregel: Betreffende elementen zullen worden gecorrigeerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Validatiefouten in registratieformulier missen alert
  • Oorzaak: Als bij het versturen van het registratieformulier een fout wordt weergegeven, worden gebruikers die de foutmelding niet zien niet gewaarschuwd.
  • Gevolg: Gebruikers die de foutmelding niet zien hebben niet in de gaten dat er een probleem is en zullen mogelijk in de war raken.
  • Alternatief: Bij het zorgvuldig doorlezen van de pagina is de foutmelding wel te lezen.
  • Maatregel: In geval van invoerfouten zullen we screen reader gebruikers middels een aria alert informeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: Nulmeting op site in ontwikkeling
  • Oorzaak: Omdat deze site nog in ontwikkeling was en veel zaken gewijzigd moesten worden, is deze eerste toegankelijkheidsverklaring gebaseerd op een beperkte nulmeting met focus op startpunten voor het oplossen van problemen.
  • Gevolg: Mogelijk zijn bepaalde toegankelijkheidsproblemen nog niet onderkend.
  • Alternatief: niet van toepassing
  • Maatregel: Inmiddels zijn veel problemen al opgelost. Er zal een nieuw, meer gedetailleerd onderzoek worden gedaan op basis waarvan we een volgende stap kunnen zetten en een nieuwe toegankelijkheidsverklaring kunnen opstellen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Forum Standaardisatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323