Verklaring van Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Status toegankelijkheid https://www.inspectie-oe.nl

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-06-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is beschikbaar via de link https://www.inspectie-oe.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gepubliceerde informatie blijkt dat de website Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is gevorderd met de toegankelijkheid van Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed .
Functie: directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.inspectie-oe.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Onze themarapporten gaan via de drukker die werkt volgens WCAG 2.0 protocol.

Andere pdf's van onze website worden door ons zelf op toegankelijkheid getest volgens de instructies die ons wordt geadviseerd.

Onze website is getest door een extern gespecialiseerd bedrijf. Rapport met bevindingen is geplaatst op de website van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Aan de meeste eisen wordt voldaan. Aan de eisen die niet worden voldaan zijn onder te verdelen in volgende:

1. aantal technische verbeteringen die gerelateerd zijn aan PRO en geldt voor alle websites van de Rijksoverheid (PRO)

2. redactionele verbeteringen die eenvoudig zijn op te lossen door de Inspectie, deels ontstaan door onbekendheid met de toegankelijkheidseisen.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed : voldoet gedeeltelijk

De website Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.inspectie-oe.nl/publicaties/publicatie/2020/11/11/onderzoek-digitoegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alt-tekst kloppen niet.
  • Oorzaak: Alt-tekst ontbreekt of daar waar alt-tekst staat had volstaan kunnen worden met decoratieve afbeelding.
  • Gevolg: De afbeeldingen zijn onnodig zichtbaar voor bezoekers met hulpsoftware.
  • Alternatief: Afbeeldingen voorzien van alt-tekst.
  • Maatregel: Alt-tekst worden aangepast in decoratieve afbeelding
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: De door de website aangeboden downloadbare PDF documenten zijn niet altijd leesbaar: • missen een heldere heading structuur, • missen alt teksten bij afbeeldingen Gecontroleerde pagina kent een onlogische headingstructuur: Van heading 1 naar heading 3
  • Gevolg: Niet logisch in leesvolgorde
  • Alternatief: PDF en pagina aanpassen
  • Maatregel: Aanpassen zodat deze wel voldoet
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Opmaak door PRO
  • Gevolg: Kan verwarrend werken
  • Alternatief: Aanpassen in PRO
  • Maatregel: Bespreken met PRO
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Kleurkeuze van kaart en ‘plaatsnaam bullets’ is niet conform de WCAG norm.
  • Gevolg: Een obstakel voor gebruikers met een visuele beperking.
  • Alternatief: Aanpassen dan wel disclaimer dat kaart niet toegankelijk is.
  • Maatregel: Bekijken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: De tekst op de afbeelding is een obstakel voor gebruikers met een visuele beperking: slecht waarneembaar en voldoet niet aan de bovenstaande WCAG norm. De hoogtemeter in de kaart kent een transparante achtergrond en fluctueert hierdoor in het contrast van de tekst in relatie tot de achtergrond. Een obstakel voor gebruikers met een visuele beperking.
  • Gevolg: Niet toegankelijk
  • Alternatief: Note: alt tekst en de link van de afbeelding in een groter tekstblok zijn helder geformuleerd
  • Maatregel: Afbeelding wordt verwijderd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: De url van de gevraagde pagina wijkt af van de linkverwijzing
  • Gevolg: Titel en onderwerp komen niet overeen
  • Alternatief: Titel en onderwerp overeen laten komen
  • Maatregel: Dit wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: De linkverwijzing o.a. van ‘leaflet’, geeft niet aan wat het beoogde linkdoel is. Een link dient voorzien te zijn van een helder linkdoel. En andere afwijkingen.
  • Gevolg: Link komt niet overeen.
  • Alternatief: Kaart verwijderen. Tekstueel aanpassen.
  • Maatregel: Wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 8. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.
  • Oorzaak: Linkdoel wordt zonder vermelding van taalverandering weergegeven in de Engelse taal Nederlands weergegeven. In het linkdoel vermelden ‘externe website in de Engelse taal: ‘Notice on Travelling between the EU and the UK’”.
  • Gevolg: Taal switch is niet logisch.
  • Alternatief: Tekst aanpakken.
  • Maatregel: Aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 9. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.
  • Oorzaak: Bij het invoeren van een telefoonnummer wordt niet duidelijk gemaakt dat de nummerinvoer zonder spaties en/of streepje dient te zijn.
  • Gevolg: Voldoet niet.
  • Alternatief: Aanpassing door PRO
  • Maatregel: PRO moet dit aanpassen, de Inspectie heeft hier geen invloed op.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Last ligt bij PRO (Ministerie van Algemene Zaken | DPC), de Inspectie is afhankelijk van dat dit wordt opgelost door PRO en heeft daar geen directe invloed op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: De ‘kalender’ wordt slechts omschreven als ‘invoerveld’ en niet als ‘keuzevenster benoemt. Na gebruik van een ‘enter’ wordt het keuzevenster geactiveerd.
  • Gevolg: Het activeren van de kalender vergt voor de screenreadergebruiker vele handelingen: het kalender keuzemenu is lastig te doorgronden en heeft veel ‘tab’- toets momenten voordat de gewenste data geselecteerd zijn. De screen-readergebruiker dient bij dit besturings-element ‘geoefend’ te zijn.
  • Alternatief: Dient door PRO opgelost worden
  • Maatregel: Dient door PRO opgelost te worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210531