Verklaring van Zodus

Status toegankelijkheid https://zodus.nu

Gemeente Voorst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Voorst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zodus.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Voorst is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Gemeente+Voorst&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Voorst gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zodus gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Voorst is gevorderd met de toegankelijkheid van Zodus en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Voorst .
Functie: Communicatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@voorst.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Voorst

Een overzicht van alle afwijkingen kunt u nalezen in het bijgevoegde rapport. Deze zullen ook aan deze toegankelijkheidsverklaring worden toegevoegd. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 20-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zodus : voldoet gedeeltelijk

De website Zodus is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Voorst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.voorst.nl/fileadmin/user_upload/Toegankelijkheidsverklaringen/WCAG_2.1_AA_rapport_www.zodus.nu_-_Volledig_Rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Voorst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina wordt er gebruik gemaakt van tekstalternatieven voor de actie artikelen posts, deze images hebben allemaal hetzelfde tekstalternatief wat niet descriptief is voor wat er visueel te zien is, het tekstalternatief is namelijk "Card image cap". Het is belangrijk wanneer er gebruik gemaakt voor tekstalternatieven, dat deze goed omschrijvend zijn, het is ook mogelijk om deze images als decoratief te zien, maak dan gebruik van een leeg alt attribuut (alt="").

   • https://www.zodus.nu/
  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de gebruiker geen goede omschrijving geven van gebruikte afbeeldingen of andere niet-tekstuele content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze tekstalternatieven alsnog toevoegen aan de content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   • https://www.zodus.nu/
   • https://www.zodus.nu/nieuws
   • https://www.zodus.nu/contact

   Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop door middel van het <strong> element, <strong> mag niet worden gebruikt als vervanger voor bijvoorbeeld een kop.

   • https://www.zodus.nu/over-ons
   • https://www.zodus.nu/nieuws/artikel/jaar-van-elkaaronderscheiding-voor-mensen-mensburgemeester-jos-penninx
   • https://www.zodus.nu/nieuws/artikel/een-hele-dag-zitten-op-kantoor-dat-kan-echt-niet-meer

   Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, met name de artikel pagina's.

  • Gevolg:

   Als de structuur van een stuk tekst of webpagina niet helder is, dan is het voor voorleessoftware niet goed voor te lezen. De onderlinge samenhang is dan niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alsnog een heldere koppenstructuur toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van dit veld kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

   • https://www.zodus.nu/nieuws
   • https://www.zodus.nu/ (footer)
   • https://www.zodus.nu/contact (footer)

   Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de gebruiker niet goed ondersteunen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De attributen worden alsnog toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Het actieve element van de slider op https://www.zodus.nu/ wordt alleen kenbaar gemaakt door middel van kleur.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet optimaal gebruik maken van dit interactieve element.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De slider kan worden aangepast zodat er op een andere manier duidelijk wordt gemaakt waar in de reeks het element zich bevindt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De iconen op de volgende pagina voldoen niet aan de contrasteis van 3:1.

   • https://www.zodus.nu/ (Zoek icoon, hamburger menu icoon, filter pijlen)
   • https://www.zodus.nu/over-deze-website
   • https://www.zodus.nu/contact (zoek icoon, hamburger menu in de navigatie, dit komt op meerdere pagina's voor.)
  • Gevolg:

   Content waarvan het contrast niet voldoet aan de eisen is minder goed leesbaar voor een groep gebruikers. Het gaat hier voornamelijk om iconen, deze zijn van vitaal belang om goed gebruik te kunnen maken van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast aanpassen van deze iconen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

   Op de volgende pagina staan er een aantal teksten die niet voldoen aan de contrast eis, met name de witte tekst op groene achtergrond kleur zoals de slider knoppen, 'nieuws, filter teksten en de pagina tekst (Page 1 van 22).

   • https://www.zodus.nu/
   • https://www.zodus.nu/nieuws
   • https://www.zodus.nu/nieuws/artikel/jaar-van-elkaaronderscheiding-voor-mensen-mensburgemeester-jos-penninx

   Dit komt voor op meerdere pagina's.

   Footer teksten (Volg ons, Abonneer je op onze nieuwsbrief, verstuur button) hebben een te laag contrast. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op https://www.zodus.nu/nieuws zijn er een aantal teksten met een te laag contrast:

   • Witte teksten over afbeeldingen (Leerlingen een zachte landing....)

   Op https://www.zodus.nu/contact is de tekst in de contactblokken niet contrasterend genoeg, het contrast is 3.2:1 terwijl het minimaal 4.5:1 moet zijn (voor de kleine tekst)

   Op de volgende pagina's voldoen de rode knoppen 'volgende' en 'vorige' niet aan de contrasteis van 4.5:1, deze hebben namelijk een contrastwaarde van 2.7:1

   • https://www.zodus.nu/actie/detail/welkomstpakketnieuweinwonerswilp
   • https://www.zodus.nu/nieuws/artikel/een-hele-dag-zitten-op-kantoor-dat-kan-echt-niet-meer
   • https://www.zodus.nu/nieuws/artikel/jaar-van-elkaaronderscheiding-voor-mensen-mensburgemeester-jos-penninx
  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen deze content slecht lezen en daardoor minder goed navigeren door de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast verbeteren in overleg met de vormgever en websiteleverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan vallen sommige slider images over de besturing van de slider heen. Dit komt voor op de volgende pagina:

   https://www.zodus.nu/

  • Gevolg:

   De gebruiker mist relevante content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier de schaling laten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op https://www.zodus.nu/ is er een filter mechanisme. Dit mechanisme is niet volledig te besturen met een toetsenbord, namelijk wanneer je een van de filter groepen opent, is het niet mogelijk om vervolgens een filter optie aan te klikken zoals bijvoorbeeld "We doen allemaal mee".

   Op de volgende pagina's is er een 'vorige' knop, deze kan niet worden bedient met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord kunnen niet door deze website navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toetsenbord navigatie mogelijk maken in overleg met de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staat bewegende content die naast andere content wordt getoond. De frequentie van de bewegende content kan niet aangepast worden.

   https://www.zodus.nu/

  • Gevolg:

   Een gebruiker van de website die meer tijd nodig heeft om de bewegende content te lezen, kan de tijd van de slider niet aanpassen. Hierdoor mist de gebruiker informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een pauzeknop toevoegen aan de slider.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staat bewegende content die naast andere content wordt getoond. De bewegende content moet gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden, omdat dit afleidend kan werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking.

   https://www.zodus.nu/

  • Gevolg:

   Gebruikers die meer tijd nodig hebben om de content te begrijpen, of juist willen dat de bewegende content verborgen wordt of helemaal gestopt, kunnen dit niet wijzigen. Hierdoor kan de gebruiker afgeleid raken en niet de informatie tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een pauzeknop en mogelijkheid tot verbergen toevoegen aan de slider.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Als de gebruiker gebruik maakt van voorleessoftware dan zal deze bij elke pagina eerst de terugkerende content moeten voorlezen voordat de software bij de relevante content aankomt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Terugkerende content waar mogelijk omzeilen middels skiplinks.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op een aantal pagina's, zoals de nieuws en actie artikelen hebben de pagina's niet een duidelijke titel, het is namelijk heel algemeen "Website Zo Dus: Actie / Website Zo Dus: Nieuws". Dit zorgt ervoor dat het niet echt duidelijk is aan de hand van de titel welk artikel je leest.

  • Gevolg:

   Unieke paginatitels zorgen voor duidelijkheid voor de gebruiker. Ontbreekt het hieraan, dan kan ook hulpsoftware niet weten op welke pagina de gebruiker zich nu precies bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Unieke paginatitels toevoegen aan de webpagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's staan er knoppen met 'Volgende' en 'Vorige', het is niet duidelijk wat hier wordt bedoelt met volgende en vorige. Een gebruiker die afhankelijk is van hulptechnologie heeft bij deze links wat meer context nodig. Een mogelijk oplossing is bijvoorbeeld een "Ga naar de volgende posts"

   • https://www.zodus.nu/
   • https://www.zodus.nu/nieuws
   • https://www.zodus.nu/nieuws/artikel/jaar-van-elkaaronderscheiding-voor-mensen-mensburgemeester-jos-penninx

   Dit komt op meerdere pagina's voor.

   De social media links in de footer hebben geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waarheen genavigeerd kan worden middels de knoppen 'vorige' en 'volgende'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst op knoppen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina is er geen focus zichtbaar voor het controle mechanisme van de slider

   • https://www.zodus.nu/

   Op de volgende pagina is er geen focus zichtbaar voor filter knoppen (Doel van de actie, Van wie is de actie...)

   • https://www.zodus.nu/
  • Gevolg:

   Voor gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordbediening is het lastig navigeren als de focus niet zichtbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze focus alsnog toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het zoekmechanisme heeft alleen een naam door middel van een placeholder, dit is niet voldoende voor een naam van een user interface component.

   Op de volgende pagina zijn er interface componenten met tekst die niet overkomen met de naam. Bijvoorbeeld de knop 'Doel van de actie' heeft een naam die zegt 'Toggle navigation'

   https://www.zodus.nu/

   Advies: Het hamburgermenu heeft een naam met "Toggle navigation" via een aria-label, dit kan verwarrend werken voor gebruikers met een motorische beperking. Zij verwachten dat je het hamburger menu kan aanroepen met bijvoorbeeld "Hamburger menu openen / sluiten" in plaats van "Toggle navigation".

  • Gevolg:

   Voorleessoftware zal de knop uit het voorbeeld onjuist voorlezen. Zo kan een gebruiker die hiervan afhankelijk is de website niet goed bedienen. Als de website middels spraak wordt genavigeerd dan is het noodzakelijk dat knoppen een logische naam hebben.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De alternatieve labelnamen nader bekijken en wijzigen waar nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is een verkeerde code gegeven voor de taal van de pagina. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen hierdoor de pagina in een verkeerde taal voorgelezen. De taal staat namelijk op "en-US" terwijl de pagina in het Nederlands is.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware probeert een Nederlandse website in het Engels voor te lezen. Dat is voor de gebruiker niet praktisch.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De taal goed zetten van deze website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als formulier 'email-adres' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Zie

   • https://www.zodus.nu/ (footer, komt voor op meerdere pagina's)
   • https://www.zodus.nu/nieuws
  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk wat er precies fout gaat als dit niet expliciet wordt uitgelegd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst van de foutmelding aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In de footer wordt een instructie gegeven via een placeholder, dit is niet voldoende. Een instructie moet ook tijdens het invullen nog te zien zijn.

   Op https://www.zodus.nu/nieuws is er een blok met 'Blijf op de hoogte', het invoerveld geeft instructies via een placeholder attribuut wat niet voldoende is.

  • Gevolg:

   Tijdens het invoeren verdwijnt de instructie: dit levert onduidelijkheid op voor de gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Placeholder zichtbaar houden of buiten het invoerveld plaatsen, zodat het niet verdwijnt bij het invoeren van de informatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's komen in de HTML code een dubbele id voor met dezelfde waarde ("inschrijvennieuwsbrief-44 / inschrijvennieuwsbrief-44-email"). De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie https://www.zodus.nu/nieuws.

   Advies: Er zijn een aantal validatie problemen die wij niet afkeuren onder dit succes criteria, maar die wel belangrijk kunnen zijn voor de stabiliteit / netheid van de website. Deze pagina's kun je valideren met de w3 validator (https://validator.w3.org)

  • Gevolg:

   De webpagina bevat 'grammaticale' fouten. Voor een optimale werking van de website is dit niet praktisch.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat elk attribuut een uniek id heeft op een pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de footer staan een aantal social media knoppen, deze knoppen hebben geen naam. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op de volgende pagina is een filter mechanisme, dit mechanisme verstopt de checkboxes door middel van display: none;. Dit zorgt ervoor dat de knoppen geen rol en waarde hebben.

   https://www.zodus.nu/

   Op de volgende pagina is een slider aanwezig, deze slider heeft een navigatie mechanisme (knoppen als 1, 2, 3.. etc). Op dit moment wordt er niet gecommuniceerd wat de naam van de knoppen is en welke waarde deze hebben.

   • https://www.zodus.nu/

   Op de volgende pagina's wordt er gebruik gemaakt van <div> elementen om interactie mee te activeren, bijvoorbeeld het besturen van de slider elementen (1, 2, 3 etc..). Elementen die dienen als een knop (i.c.m. JavaScript) moeten ook aangegeven worden als een button of anchor.

   • https://www.zodus.nu/

   Het zoekmechanisme heeft alleen een naam door middel van een placeholder, dit is niet voldoende voor een naam van een user interface component.

  • Gevolg:

   Omdat de knoppen etc. niet goed gelabeld zijn of van een naam of waarde voorzien, kan hulpsoftware ze niet herkennen. Hierdoor kan een gebruiker die afhankelijk is van deze software de website niet goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alsnog de juiste labels/waarden toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Voorst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209