Verklaring van A+O fonds Rijk

Status toegankelijkheid https://www.aofondsrijk.nl

A+O fonds Rijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-06-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

A+O fonds Rijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website A+O fonds Rijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van A+O fonds Rijk is beschikbaar via de link https://www.aofondsrijk.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door A+O fonds Rijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website A+O fonds Rijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver A+O fonds Rijk is gevorderd met de toegankelijkheid van A+O fonds Rijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van A+O fonds Rijk .
Functie: Fondsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via ons e-mailadres info@aofondsrijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van A+O fonds Rijk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website A+O fonds Rijk : voldoet gedeeltelijk

De website A+O fonds Rijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens A+O fonds Rijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.aofondsrijk.nl/wp-content/uploads/2021/06/WCAG-2.1-inspectie-aofondsrijk.nl-niveau-AA-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart A+O fonds Rijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.aofondsrijk.nl staat bovenaan in de header het logo van A+O fonds Rijk met de volgende tekst in het logo "A+O fonds Rijk van, voor en door werkgever en werknemers". Het alt-attribuut (alt="") is nu leeg.
  • Gevolg: Dit is echter een informatieve linkafbeelding. Er is geen gelijkwaardig tekstalternatief, het title-attribuut bij het a-element met de tekst “home” volstaat niet. En omdat het een linkafbeelding van het logo is moet het ook aan succescriterium 2.4.4 en 2.5.3 voldoen.
  • Alternatief: Dit is op te lossen door de gehele tekst van het logo in het alt-attribuut van het img-element te plaatsen. De tekst “home” in het title-attribuut van de link kan dan blijven staan, dit geeft dan informatie over waar de link naar toe gaat.
  • Maatregel: Alt-teksten zijn toegevoegd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op de website (https://www.aofondsrijk.nl) staat onder in de footer een sociaalmedia link/knop van LinkedIn. Dit is een linkafbeelding zonder tekstalternatief.
  • Gevolg: Het afgebeelde ‘in’-teken is een CSS-font en zal niet voorgelezen worden.
  • Alternatief: Tekstalternatief moet worden aangepast
  • Maatregel: Is inmiddels aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op verschillende pagina's zijn er opmaak issues door verkeerd gebruik van vetgedrukt en strong elementen.
  • Gevolg: Op de pagina https://www.aofondsrijk.nl/contact staat onder de koptekst ‘Postadres’ een koptekst ‘Routebeschrijving’ die nu alleen vetgedrukt is. Dus het zou ook zodanig in HTML-code opgemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld met kop3 (h3-element). Bijvoorbeeld op de pagina https://www.aofondsrijk.nl/toegankelijkheid is dit wel goed gedaan. Soortgelijke problemen met de kopteksten die vetgedrukt zijn komt ook op de pagina https://www.aofondsrijk.nl/activiteit/subsidie-aanvragen-voor-een-arbeidsmarktproject voor. Op de pagina https://www.aofondsrijk.nl/arbocatalogus-rijk/beeldschermwerk staat onder de tekst ‘Per onderwerp wordt het volgende aangeboden:’ een lijst. Onder het vierde punt staat een geordende lijst die niet zodanig in de HTML-code is opgemaakt. Dit is een geordende lijst, deze kan met een ol-element worden opgemaakt. Op de pagina https://www.aofondsrijk.nl/contact staat een formulier. Het veld voor het aanvinken (input-element) onder ‘Privacybeleid’ is verborgen voor hulpsoftware omdat visibility=”hidden” is gebruikt. Hierdoor kan hulpsoftware deze informatie niet overbrengen. Als er een andere styling gewenst is, moet dit op een andere manier met CSS worden gedaan. Nu kan er niet aan blinden worden voorgelezen dat dit een checkbox is. Op de pagina https://www.aofondsrijk.nl/activiteit/werkenaanjouwtoekomst staat onder de koptekst ‘Daar gaan we samen voor!’ een alinea met het strong-element. Dit element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Het is niet de bedoeling om hele alinea nadruk te geven met dit element. Gebruik bij voorkeur CSS om de tekst anders weer te geven en gebruik em (of strong) om een deel van een tekst, lijst of kop nadruk te geven.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Is reeds aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.aofondsrijk.nl/contact staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.
  • Gevolg: Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.
  • Alternatief: Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden.
  • Maatregel: Wordt technisch aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: * Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels; * Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak: Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op alle pagina's alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken.
  • Gevolg: Het kost voor hun extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen. Dit is goed gedaan, maar het is wel van belang dat er geen verlies van content ontstaat als wordt ingezoomd met 400%. Dit is echter wel het geval.
  • Alternatief: Dit had te maken met responsive issues. Technisch oplossen om zoomen goed mogelijk te maken.
  • Maatregel: Is inmiddels opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.aofondsrijk.nl/?s=thuiswerken staat een zoekveld onder het hoofdmenu met de placeholder tekst "thuiswerken". De rand van het invoerveld heeft een gemeten contrast van 1,1:1.
  • Gevolg: Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien. Bij het zoekveld is een lichtblauwe (zoek) loep-icoon aanwezig. Het gemeten contrast is 2,8:1. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Op de pagina https://www.aofondsrijk.nl/contact staat een formulier. De randen van de invoervelden hebben een gemeten contrast van 1,2:1. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien.
  • Alternatief: De contrasten moeten worden verhoogd voor betere zichtbaarheid.
  • Maatregel: Is inmiddels opgelost, de contrasten zijn hoger gemaakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen: * Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; * Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; * Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; * Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak: Op het moment dat de tekstafstand ingesteld wordt op bovenstaande waarden, is op de website (https://www.aofondsrijk.nl) sprake van verlies van content.
  • Gevolg: Het hoofdmenu en het zoekveld verspringen naar beneden over de afbeelding in de header waardoor het niet meer leesbaar is. Het probleem wordt duidelijker wanneer naar beneden gescrold wordt, het menu komt dan over de inhoud te staan. Dit probleem komt op alle pagina’s voor waar de afbeelding donkerkleurig is.
  • Alternatief: Dit heeft waarschijnlijk te maken met responsive issues. Technisch oplossen om zoomen goed mogelijk te maken.
  • Maatregel: Wordt technisch aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken: * Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; * Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; * Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak: Op de onderzochte pagina's staat een hoofdmenu. Bij sommige onderdelen klapt er een submenu uit als er met de muis overheen wordt gegaan (onder hover). Dit is het geval bij de onderdelen 'Actueel' en 'Arbocatalogus'. De content die onder hover verschijnt, valt op sommige pagina's over andere content heen.
  • Gevolg: Deze content moet dan weer gesloten kunnen worden zonder de muis te verplaatsen.
  • Alternatief: Dit moet bijvoorbeeld kunnen met Escape. Er wordt nu niet voldaan aan het onderdeel 'Sluiten' van dit succescriterium.
  • Maatregel: Is inmiddels technisch aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op verschillende plekken op de website is het contrast niet hoog genoeg.
  • Gevolg: Hierdoor is informatie minder goed te zien voor slechtzienden.
  • Alternatief: Contrast moet worden verbeterd.
  • Maatregel: Op genoemde plekken wordt het contrast aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie meer beschikbaar.
  • Gevolg: Op de pagina https://www.aofondsrijk.nl staat onder de koptekst "Medezeggenschap" een blok tekst. Een gedeelte van de koptekst en de tekst daaronder vallen buiten het beeld.
  • Alternatief: Dit had te maken met responsive issues. Technisch oplossen om zoomen goed mogelijk te maken.
  • Maatregel: Is inmiddels opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die A+O fonds Rijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617